Neprošlo opravou po digitalizaci !

Snem Slovenskej republiky 1939

l. volebné obdobie. 1. zasedanie.

46.

Vládny návrh.

Zákon

zo dňa 1939

o vyhlásení splatnosti pohľadávok z vkladných listov na bankovky zadržané pri kolkovaní peňazí, vydaných podľa ustanovenia § 1 zákona zo dňa 25.

februára 1919 číslo 84 Sb. z. a n.

Snem Slovenskej republiky sa naniesol na tomto zákone:

§ 1.

(1) Pohľadávky z vkladných listov na bankovky, zadržané pri kolkovaní, vydaných podľa ustanovenia § l zákona zo dňa 25. februára 1919 číslo 84 Sb. z. a n., poťažne podľa § 5, ods. l vládneho nariadenia' zo dňa 25. februára 1919 číslo 86 Sb. z. a n. vyhlasujú sa za splatné do 30 dní odo dňa účinnosti tohto zákona.

(2) Nekolkované žiadosti o uvolnenie a výplatu vkladných listov doložené originálmi vkladných listov alebo duplikátmi vkladných listov, ktoré sa vyhotovily na základe usnesení okresných súdov o umorení ich originálov, majú byt podané u berných správ tiež do 30 dní odo dňa účinnosti tohto zákona.

§ 2.

Pohľadávky z vkladných listov, neuplatnené alebo nesložené na dlžnú dávku z majetku a z prírastku na majetku v lehote uvedenej v § l tohto zákona, prepadajú spolu s 1%-nými úrokami v prospech slovenského štátu.

§ 3.

Tento zákon nadobúda účinnosti dňom vyhlásenia a vykoná ho minister financií spolu s ministrom pravosúdia.

Dôvodová zpráva.

Podľa § l zákona číslo 84/1919 Sb. z. a n. zadržaná časť okolkovaných bankoviek mohla byť ministrom financií prehlásená za štátnu zúročiteľnú pôžičku, so strany veriteľa nevypovedateľnú, so strany štátu však kedykoľvek splatnú. Stalo sa tak v § 8 nariadenia ministra financií zo dňa 25. II. 1919 číslo 86 Sb. z. a n., ktorým boly vklady jednotlivcov na vkladných listoch (vydaných pri okolkovaní peňazí) prehlásené za nevypovedateľné pohľadávky voči štátu, premlčujúce sa behom 30 rokov. Tu bolo tiež stanovené, že štát má právo tento dlh kedykoľvek celý alebo z časti splatiť, ovšem deň splatnosti mal byť vyhlásený zvlášť.

Úroky z pohľadávok z týchto vkladných listov boly stanovené jedným procentom (1%), avšak odo dňa určenia splatnosti malo prestať úrokovanie.

Vkladné listy započaly sa vyplácať bez obmedzenia na základe vládneho nariadenia zo dňa 9. novembra 1922 číslo 319 Sb. z. a n., a to na podklade žiadostí jednotlivcov a proti predloženiu príslušných dokladov. Podávanie týchto žiadostí nebolo viazané na (žiadnu) lehotu. Použilo sa teda postupného splácania pohľadávok z vkladných listov namiesto vyhlásenia určitého dňa splatnosti týchto. Teda ani zúročiteľnosť vkladných listov neprestala.

Výplata vkladných listov diala sa teda bez obmedzenia od roku 1922, pri tom však ich výplata mohla byť povolená už aj pred vyhlásením vládneho nariadenia číslo 319/1922 Sb. z. a n., a to komisariátmi pre okolkovanie bankoviek, po skončení okol-

kovacej akcie a na podklade vynesení ministerstva financií zo dňa 22. VII. 1919 číslo 13992/1919 prez. a zo dňa 4. VIII. 1919 číslo 14578/1919 prez. finančnými riaditeľstvami.

Vyplácaly sa teda peniaze za vkladné listy na bankovky zadržané pri okolkovaní plných 20 rokov.

Bola takto vlastníkom vkladných listov poskytnutá dostatočná lehota, aby svoje pohľadávky voči štátu, resp. finančnej správe uplatnili, po prípade, aby vkladné listy složili na predpísanú im dávku z majetku a z prírastku na majetku podľa ustanovenia § 55, ods. l, číslo 2 zákona číslo 309/1920 Sb. z. a n.

K tomu treba ešte uviesť, že generálne finančné riaditeľstvo vynesením zo dňa 23. januára 1933 číslo XI-18695/1932 vydalo v mene finančnej správy výzvu na vlastníkov v tej dobe ešte neuvoľnených vkladných listov, aby v lehote čo najkratšej podali u príslušnej expozitúry finančného riaditeľstva (u terajších berných správ) žiadosti o uvoľnenie a výplatu týchto vkladných listov, doložené ich originálmi, prípadne ak dlhujú dávku z majetku, použili tieto vkladné listy na jej uhradenie. Táto výzva bola publikovaná bratislavským rozhlasom v reči slovenskej, nemeckej a maďarskej a krajinskou tlačou vo všetkých troch rečiach. Týmto zásahom chcelo generálne finančné riaditeľstvo docieliť čím skoršie zlikvidovanie agendy vkladných listov.

Ako doteraz ešte nevyplatené prichádzajú v úvahu len ojedinelé prípady, kde

vlastníci vkladných listov zomreli a dedičia o vkladných listoch sa len dodatočne dozvedia, alebo vlastníci týchto vysťahovali sa do cudziny a o výplatu vkladných listov neprejavujú nateraz žiadny záujem. Nestane sa teda nikomu žiadna protiprávnosť, ak slovenský štát použije pôvodne zamýšľaného spôsobu na vyplatenie pohľadávok z vkladných listov, t. j. že splatnosť týchto stanoví k určitému dňu (30 dní po vyhlásení tohto zákona) s tým, že do tejto lehoty neuplatnené pohľadáv-

ky z vkladných listov prepadajú v prospech slovenského štátu. Prepadajú teda v prospech slovenského štátu aj tie vkladné listy, ktoré budú predložené po uplynutí 30 dní, trebaže žiadosť bude prípadne podaná v lehote v § l, ods. 2 uvedenej.

Týmto zákonným opatrením snemu Slovenskej republiky docieli sa aj konečná likvidácia vkladných listov, čiastky to agendy dávky z majetku, ktorá je v konečnom štádiu likvidácie.

Dr. Jozef Tiso v. r.,

predseda vlády.

Dr. Mikuláš Pružinský v. r.,

minister financií.

Andrei, Bratislava 5555-39


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP