Neprošlo opravou po digitalizaci !

Snem Slovenskej republiky 1939

l. volebné obdobie. 1. zasedanie.

47.

Vládny návrh.

Zákon

zo dňa 1939

o vylúčení sudcu — vojenskej osoby zo senátu rozhodujúceho o trestných činoch podľa §§ 6, 12 zák. čís. 50/23 Sb. z. a n.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol na tomto zákone:

§ 1.

(1) Namiesto vojenského člena senátu, zriadeného pre rozhodovanie vo veciach vojenských zrád podľa §§ 6 a 12 zák. 50/23 Sb. z, a n., nastupuje pri hlavnom pojednávaní riadny sudcovský člen príslušného krajského súdu, oprávnený zúčastniť sa v rozhodovaní tohto senátu.

(2) Následkom toho zrušujú sa ustanovenia § 5: 1 zák. 130/36 Sb. z. a n. o vojenskom členovi senátu.

§ 2.

Tento zákon nadobúda účinnosti dňom vyhlásenia; vykoná bo minister pravosúdia.

Dôvodová zpráva.

Krajské súdy v Bratislave a v Prešove rozhodujú o trestných veciach podľa §§ 6 a 12 zákona čís. 50/23 Sb. z. a n. Ich príslušnosť zakladá sa na ustanoveniach vládnych nariadení čís. 140/36 Sb. z. a n. a čís. 60/39 Or. nov.

Podľa § 5: 1 zákona čís. 130/36 predpísané je v nich pribrať do rozhodujúceho senátu za tretieho člena vojenskú osobu, ktorá zná právo.

Ustanovenie toto zpomaľuje a znemožňuje trestné pokračovanie v príčine, že je primálo vojenských sudcov, ba na hlavné pojednávanie krajského súdu v Prešove musí byť predvolávaný vojenský sudca z iného miesta, čo zvyšuje náklady tohto súdnictva.

Ale nehľadiac ani na nedostatok vojenských sudcov, podľa doterajších skúseností neutrpí táto časť súdnej agendy ujmu,

čo sa osoba vojenská, znalá práva, aj vylúči z rozhodovania. Vedeniu patričných krajských súdov bude vždy umožnené vradiť do senátu, rozhodujúceho na hlavnom pojednávaní vo vojenských zradách, sudcu, ktorý je záložným dôstojníkom, prípadne vojenským sudcom v zálohe. Táto okolnosť však nie je ani tak významná, nakoľko na hlavnom pojednávaní temer vždy vystupujú civilní a vojenskí znalci ofenzívnej a defenzívnej zpravodajskej služby.

V § l : l osnovy uskutočňuje sa vylúčenie vojenskej osoby, znalej práva, zo spomenutého senátu.

V § l : 2 zrušujú sa teraz platné ustanovenia o vojenskom členovi senátu.

Ustanovením § 2 osnovy určí sa deň účinnosti zákona s povinnosťou ministra pravosúdia, ktorý ho splní. Z jeho splnenia nevzniká nijaký náklad, ba terajší náklad, spojený s účasťou vojenského člena senátu, zanikne. Zaisťuje sa riadny, lacný a rýchly chod tejto agendy.

Dr. Jozef Tiso v. r.,

predseda vlády.

Dr. Gejza Fritz v. r.,

minister pravosúdia

Andrej, Bratislava 5556-39.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP