Neprošlo opravou po digitalizaci !

Snem Slovenskej republiky 1939

l. volebné obdobie. 1. zasedanie.

48.

Vládny návrh,

Zákon

zo dňa 1939

o zriadení Štátneho hydrologického a meteorologického ústavu.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol na tomto zákone:

§ l.

Hydrologickú a meteorologickú službu na území Slovenskej republiky obstaráva ministerstvo dopravy a verejných prác, pri ktorom sa zriaďuje Štátny hydrologický a meteorologický ústav so sídlom v Bratislave.

§ 2.

Organizačný štatút a pracovný poriadok Štátneho hydrologického a meteorologického ústavu vydá ministerstvo dopravy a verejných prác.

§ 3.

Štátny hydrologický a meteorologický ústav vo veci služby povetrnostnej spolupracuje s ministerstvom národnej obrany a s ministerstvom hospodárstva.

§ 4.

Agrometeorologickú, bioklimatologickú a phenologickú službu vykonávajú i naďalej štátne výskumné ústavy poľnohospodárske v Bratislave a v Spišskej Novej Vsi, a im podriadené stanice, ktorých doterajšia právomoc pri vykonávaní tejto služby zriadením Štátneho hydrologického a meteorologického ústavu zostáva nedotknutá,

§ 5.

Zákon tento platí odo dňa vyhlásenia; vykoná ho minister dopravy a verejných prác v dohode so zúčastnenými ministrami.

Dôvodová zpráva.

Služba hydrologická a meteorologická bola riadená za existencie Česko-Slovenskej republiky štátnym ústavom hydrologickým a štátnym meteorologickým ústavom v Prahe a preto niet podľa terajšieho stavu možnosti zastupovať záujmy Slovenského štátu na medzinárodných odborných miestach, kým nebude zriadený v osnove uvedený ústav.

Službu hydrologickú vykonávaly pred štátnym prevratom zo dňa 14. III. 1939 pre celú oblasť ČSR výskumné ústavy hydrologický a hydrografický v Prahe a hydrografické oddelenia krajinských úradov pomocou siete pozorovacích staníc. Službu povetrnostnú vykonával štátny meteorologický ústav v Prahe.

Obe služby sú vykonávané prevážne v záujme dopravy a verejných prác.

Zriadenie ústavu pri ministerstve dopravy a verejných prác nebude znamenať nové finančné zaťaženie, pretože hydrografické oddelenie pri ministerstve vnútra (krajinskom úrade) pretvorí sa na hydro-

logické oddelenie ústavu s málo zmenšeným počtom personálu a predpovedné ústredie pre leteckú službu povetrnostnú na oddelenie meteorologické s najpotrebnejším doplnením personálu. Finančne je ústav zaistený v osobnej i vecnej položke pre štátnu službu stavebnú na Slovensku a v príslušnej položke pre leteckú povetrnostnú službu.

Slúčenie služby hydrologickej a meteorologickej v jednom ústave navrhuje sa z dôvodov účelnosti a hospodárnosti služby, lebo obe služby majú mnohé spoločné agendy (ako na pr. službu srážkomernú a pod.). Obe služby budú mať spoločnú administratívu, pričom služba účtovná zostane pri ministerstve.

Systemizáciu ústavu vypracovalo ministerstvo dopravy a verejných prác. Počet systemizovaných miest u hydrologickej a meteorologickej služby bol v Česko-Slovenskej republike 36, teraz má byť tiež 36; vecný rozpočet bol 542.173.45 Ks, teraz má byť 550.000 Ks.

Dr. Jozef Tiso v. r.,

predseda vlády.

Július Stano v. r.,

minister dopravy.

Gejza Medrický v. r.,

minister hospodárstva.

Andrej, Bratislava 5558-39.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP