Neprošlo opravou po digitalizaci !

Snem Slovenskej republiky 1939

l. volebné obdobie. 1. zasedanie.

49.

Návrh

poslanca dr. Martina Sokola a spoločníkov

na vydanie zákona o Kancelárii prezidenta republiky.

Podpísaní navrhujú:

Snem Slovenskej republiky, ráč sa usniesť na tomto zákone:

Zákon

zo dňa 1939

o Kancelárii prezidenta republiky.

§ 1.

(1) Všetky práce, spojené s výkonom funkcie prezidenta republiky, pripravuje Kancelária prezidenta republiky.

(2) Vnútornú organizáciu Kancelárie, titul, hodnosť, plat a osobu jej prednostu určuje prezident republiky.

(3) Zamestnancov Kancelárie povoláva prezident republiky v rámci systemizácie miest, na ktorej sa usnáša vláda.

§ 2.

Zákon tento nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a vykoná ho vláda.

Dôvodová zpráva.

Ide o zriadenie úradu, ktorého potreba je samozrejmá.

Prezidentovi republiky tento návrh zákona ponecháva voľnú ruku pre voľbu

osoby prednostu Kancelárie prezidenta republiky a pre určenie jeho titulu (hodnosti) a platu,

Prezident republiky bude aj ostatných

zamestnancov povolávať, týchto však v rámci systemizácie, na ktorej sa usnesie vláda. Termínom "povoláva" sa zároveň zachováva právomoc vlády na povyšovanie a navrhovanie povyšovania týchto zamestnancov.

Títo zamestnanci budú samozrejme štátnymi zamestnancami, čo vyplýva z toho, že sú včlenení do systemizácie miest, na ktorej sa usnáša vláda.

Právomoc prezidenta republiky, dáva-

ná mu týmto zákonom, bude vykonávaná, ako jeho vládne akty; tieto akty preto podľa § 40 Ústavy budú vyžadovať spolupodpis príslušného ministra.

Prevedenie navrhovaného zákona bude spojené s nákladom, ktorého výška závisí od potrebného počtu zamestnancov Kancelárie. Ide však o náklad, ktorému sa vyhnúť nemožno a preto v rozpočte musí sa na jeho úhradu pamätať.

V Bratislave dňa 11. októbra 1939.

Dr. Sokol,

dr. Buday, dr. Mederly, Čavojský, Boleček, Plechlo, Husárek, Šrobár, Mora,

Čarnogurský.

Andrej, Bratislava 5647-39.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP