Neprošlo opravou po digitalizaci !

Snem Slovenskej republiky 1939

l. volebné obdobie. 1. zasedanie.

50.

Návrh

poslanca dr. Martina Sokola a spoločníkov

na vydanie zákona o plate prezidenta republiky.

Podpísaní navrhujú:

Snem Slovenskej republiky, ráč sa usniesť na tomto zákone:

Zákon

zo dňa 1939

o plate prezidenta republiky.

§ l.

Prezident republiky má ročne 250.000 Ks platu, z ktorého sa žiadna daň neplatí, a na výdavky svojho úradu 1,000.000 Ks, počínajúc prvým dňom mesiaca, v ktorom sa podľa § 34 Ústavy prísahou ujal svojho úradu, a končiac posledným dňom mesiaca, v ktorom jeho funkcia pominie. Byt má v budove, ktorá je určená za sídlo úradu hlavy štátu.

§ 2 Nárok na penziu nemá.

§ 3.

Prezidentský úrad nie je na ujmu postupovým a penzijným nárokom, nadobudnutým pred nastúpením tohto úradu.

§ 4.

Zákon tento nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a vykoná ho vláda.

Dôvodová zpráva.

Na porovnanie sa uvádza:

Výšku požitkov prezidenta bývalej Česko-Slovenskej republiky po prvý raz ustálil zákon č. 93/18 Sb. z. a n. takto:

a) plat......................500.000 K

b) výdavky úradu . . 500.000 K.

Zákon č. 290/1921 Sb. z. a n. plat hlavy štátu znova upravil takto:

a) plat.......................1,000.000 K

b) výdavky úradu . . 2,000.000 K.

Táto úprava zostala až do zániku ČeskoSlovenskej republiky s tou zmenou, že po zavedení úsporných srážok personálnych bol týmto srážkam podrobený aj plat hlavy štátu (srovn. zák. 176/31, vl. nar. 204/32, 252/33, 275/34, 237/35, 336/36, zák. 266/37, vl. nar. 278/38 Sb. z. a n.). Podľa vl. nar. čís. 378/38 Sb. z. a n. srážalo sa

z platu prezidenta 100.000 K, z výdavkov úradu 200.000 K.

K § 1.

Navrhnutá úprava pri stanovení výšky platu vzala do ohradu hospodársku a finančnú schopnosť Slovenskej republiky ako aj okolnosť, že výška platu hlavy štátu podlieha prísnej kritike cudziny. Byt hlavy štátu musel byť určený širokou štylizáciou. V čiastke 1,000.000 Ks nie je zahrnutý náklad na kanceláriu prezidenta republiky.

K § 3.

Ustanovenie tohto paragrafu zaisťuje prezidentovi — štátnemu zamestnancovi — po dobu zastavania prezidentskej funkcie nárok na platový postup ako aj započitateľnosť tejto doby do penzie.

V Bratislave dňa 11. októbra 1939.

Dr. Sokol,

dr. Buday, dr. Mederly, Čavojský, Boleček, Plechlo, Husárek, Šrobár,

Mora, Čarnogurský.

 

Andrej Bratislava 5648-39


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP