Neprošlo opravou po digitalizaci !

Snem Slovenskej republiky 1939

I. volebné obdobie. 1. zasedanie.

51

Vládny návrh.

Zákon

zo dňa 1939

o snížení a úprave niektorých všeobecných (autonómnych) colných sadzieb.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol na tomto zákone:

§ 1. Colný sadzobník pre Slovenské colné územie sa pozmeňuje takto:

Sadzobné číslo

Pomenovanie tovaru

Všeobecná colná sadzba v Ks za 100 kg

ex 103

*

Olej ľanový, sójový, čínsky, drevný a iné oleje mastné, výslovne nemenované, v sudoch, mechoch a mechúroch, mimo olejové pokosty: b) ľanový olej .............

bez cla

ex 150Zeminy a látky nerastné, výslovne nemenované, prírodné, pálené, mleté alebo plavené: b) kremelina ............. 6.—
ex 155/bSilice (éterické oleje): b) salicylan methylnatý ......... bez cla

 

 

189

Bavlnený tovar:

obyčajný, t. j. tkaniny z priadze čís. 50 a nižšieho, čítajúce vo štvorci o strane 5 mm 38 alebo menej nití: a) hladké, tiež jednoducho vyrážané (keprované): 1. surové .............

Poznámka: T. zv. kordové látky, dovážané na dovoľovací list pre továrne na výrobu pneumatík, pod dozorom a za podmienok stanovených nariadením .............. . 2. bielené ............. 3. farbené .............

 

 

 

 

450.—

 

 

120.— 600.—

1500.—

Sadzobné číslo

Pomenovanie tovaru

Všeobecná colná sadzba v Ks za 100 kg

 * 4. jednou až štyrmi farbami potlačené . . . 710.—
 * 5. vo dvoch farbách pestré tkané ..... 900.—
 * 6. piatimi alebo viac farbami potlačené . . 760.—
 * 7. viac než vo dvoch farbách pestré tkané .  1000.—
 b) vzorkované: 1. surové .... ........ 2. bielené .... ........ 3. farbené .... ........ * 4. jednou až štyrmi farbami potlačené . . . * 5. vo dvoch farbách pestré tkané ..... * 6. piatimi alebo viac farbami potlačené . * 7. viac než vo dvoch farbách pestré tkané . ,

 

600.— 700.— 710.— 830.— 1100.—

880.— 1100.—

190

obyčajný hustý, t. j. tkaniny z priadze čís. 50 a nižšieho, čítajúce vo štvorci o strane 5 mm viac než 38 nití: 

 

 

 

 

 

 

191

a) hladké, tiež jednoducho vyrážané (keprované): 1. surové .......... Poznámka: T. zv. kordové látky, dovážané na dovoľovací list pre továrne na výrobu pneumatík, pod dozorom a za podmienok stanovených nariadením .... , . . . 2. bielené ......... 3. farebné ....... ..... * 4. jednou až štyrmi farbami potlačené alebo vo dvoch farbách pestré tkané ..... * 5. piatimi alebo viac farbami potlačené alebo vo viac než vo dvoch farbách pestré tkané

b) vzorkované: 1. surové ............. 2. bielené ...... ... 3. farbené ............. * 4. jednou až štyrmi farbami potlačené alebo vo viac farbách pestré tkané ...... * 5, piatimi lebo viac farbami potlačené alebo vo viac než vo dvoch farbách pestré tkané

jemné, t. j. tkaniny z priadze cez čís. 50 až včítane č. 100:

a) surové:

1. hladké, tiež jednoducho vyrážané (keprované) ............ 

Poznámka: Bavlnené tkaniny jemné, surové nevzorkované, tiež prané, dovážané na dovo-

 

 

500.—

 

 

 

196.—

600.—

1800.—

 

2150.—

 

2300.—

 

 

550 —

650.—

1850.—

2200.— 2350.—

800.—

 

Sadzobné číslo

Pomenovanie tovaru

Všeobecná colná sadzba v Ks za 100 kg

192

 

ľovací list, k vyšívaniu, pod dozorom a za podmienok stanovených nariadením ..... 2. vzorkované ............

b) bielené, farbené, potlačené, pestré tkané: 1. bielené: a ) hladké, tiež jednoducho vyrážané (keprované) ............

b) vzorkované .......

2. farebné: a) hladké, tiež jednoducho vyrážané (keprované) ..........

d) vzorkované ........

* 3. potlačené alebo pestre tkané: a) hladké, tiež jednoducho vyrážané (keprované)

b) vzorkované ..........

veľmi jemné, t. j. tkaniny z priadze cez čís. 100: a) surové: 1. hladké, tiež jednoducho vyrážané (keprované) .............

Poznámka: Bavlnené tkaniny veľmi jemné, surové, nevzorkované, tiež prané, dovážané na dovoľovací list k vyšívaniu, pod dozorom a za podmienok stanovených nariadením .... 2. vzorkované ... ........

b) bielené, farebné, potlačené, pestré tkané: 1. bielené: a) hladké, tiež jednoducho vyrážané (keprované) ..........

b) vzorkované ..........

2. farbené: a) hladké, tiež jednoducho vyrážané (keprované) ............

b) vzorkované ..........

* 3. potlačené alebo pestré tkané: a) hladké, tiež jednoducho vyrážané (keprované) .... . ......

b) vzorkované . . ... ....

Poznámka: Tkaniny tkané plochým sťahom . . Poznámka k sadz. čís. 189 až 192. Tkaniny t. zv. bagdadské a madrasové ....

 

500 —

1000.—

 

 

 

 

1300 —

1500.—

 

 

 

1400.—

 

1500.—

 

 

 

1500.—

 

1500.—

 

 

 

1100 —

 

 

 

 

 

800.—

1300.—

 

 

 

1600.—

1800.—

 

 

 

1700 —

 

1800 —

 

1800 —

1800 —

 

 

1300.—

2500.—

Sadzobné číslo

Pomenovanie tovaru

Všeobecná colná sadzba v Ks za 100 kí

     193

       *

ex 200

 

 

ex 206

ex 217

 

 

ex 219

 

 

ex 233

 

 

ex 252

 

ex 258

285

290

 

ex 299

Aksamity a tovar tkaný na spôsob aksamitu, tiež aksamitové stuhy ............

Tovar stávkový a pletený: *** c) rukavice: 1. ak váži tucet párov viac než 300 g , . . 2. ak váži tucet párov najviac 300 g .... ** d) výslovne nemenovaný ......... Priadza jutová (z juty, tiež pomiešaná s ľanom): a) jednoduchá, surová .......... Jutové tkaniny:

* a) surové, nevzorkované (iba o jednej väzbe základnej), najviac o 40 nitiach v osnove a v útku vo štvorci o strane 2 cm ........

Tovar povraznícky a potreby technické: a) laná, lodné laná, povrazy priemeru aspoň 5 mm, tiež bielené, dehtom napúšťané .... ** e) tovar povraznícky a potreby technické výslovne nemenované ..........

Tovar stávkový a pletený: *** b) punčochy a ponožky: 1. ak váži tucet párov viac než 1 kg ... 2. ak váži tucet párov 1 kg alebo menej . .

*** c) rukavice ............. Tovar stávkový a pletený: * b) punčochy a ponožky ..........

Tovar stávkový a pletený: *** b) punčochy a ponožky ......... Lepenka, tiež pokrývky na podlahu z lepenky: Poznámka. 3. Surová lepenka z handár pre potrebu tovární na výrobu krycej lepenky, na osvedčenie obchodnej a priemyselnej komory ........

Papier pestrý, tiež lakovaný a biele natrený papier: a) hladký .............. b) vzorkované lisovaný, krabatý alebo rýhovaný

Papierový tovar prepychový, výslovne nemenované hromadné výrobky obrázkového tiskú, hračky, všetky tieto predmety tiež spojené

1000.—

 

 

 

4000.—

6000.—

2000.—

 

bez cla

 

 

 

 

30.—

 

 

 

290.—

700.—

 

 

4000.—

6200.—

5000.—

 

10.000.—

 

 

5000.—

 

 

 

 

bez cla

 

200.— 350.—

 

 

Sadzobné číslo

Pomenovanie tovaru

Všeobecná colná sadzba v Ks za 100 kg

 

 

 

ex 300

 

 

 

 

 

 

    374

      *

 

 

 

 

ex 375

 

 

 

 

 

ex 401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 428

 

 

 

 

 

ex 431

 

 

 

s obyčajnými alebo jemnými hmotami; papierové prádlo; kvetiny a ich súčiastky z papieru: * b) ostatné ..............

Tovar z papieru, lepenky alebo papieroviny, výslovne nemenovaný: c) spojený s jemnými hmotami alebo knihárskym plátnom: ** 2. Ostatný tovar, vyjmúc z viskosového papieru ..............

Lisované a masívne sklo výslovne nemenované: a) surové, tiež so zatavenými okrajmi, tiež s obrúsenými okrajmi alebo dnami, prírodnej farby alebo bielej (prehľadné) ..... b) iné (farebné, maľované atd.) ......

Sklo zrkadlové a tabuľové výslovne nemenované, surové, nebrúsené, neleštené, nevzorkované, nepokladané, nafarbené: a) zrkadlové sklo liate lebo fúkané; surové sklo liate silnejšie než 5 mm ........

Tovar osínkový: a) osinkový papier a osinková lepenka, netvárené: 1. osinkocementová bridlica ....... 2. ostatné ............. c) osinkové pradivo, tiež spojené s iným pradivom alebo s drôtom .......... ** e) iný osinkový tovar, ak nepatrí do čís, 409 c), tiež spojený s inými hmotami (vyjmúc s kaučukom) ..............

Surové železo, železo a oceľ, staré prelámané alebo v odpadkoch k taveniu a sváramiu: * a) surové železo: Poznámka. Surové železo pre špeciálne slievárenské účely, na osvedčenie obchodnej a priemyselnej komory ............ Železo a oceľ v tyčiach, kované, valcované alebo ťahané:

a) nefasonované: Poznámka. Pásková oceľ pre potreby tovární na výrobu matracov, na osvedčenie obchodnej a priemyselnej komory ............

 

 

1000.—

 

 

 

 

 

 

800.—

 

 

 

 

130.—

195.—

 

 

 

 

 

32.—

z hrubej váhy

 

 

 

180.—

100.—

 

350.—

 

 

 

500.—

 

 

 

bez cla

bez cla

Sadzobné

číslo

Pomenovanie tovaru

Všeobecná colná sadzba v Ks za 100 kg

ex 434

 

 

 

 

 

    433

 

 

 

 

 

ex 483

       *

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 488

 

 

ex 496

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     535

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Drôt: * a) železný (valcovaný, vykovaný alebo ťahaný) surový, pocínovaný, pozinkovaný, poolovnený, pomedený, pomosadznený alebo pokostovaný, bez ohľadu na hrúbku .......

Železné sudy: a) nýtované, lisované, sdrápkované, letované, svárané, tiež zhruba natrené ...... b) inak obyčajne alebo jemne opracované, tiež spojené G obyčajnými hmotami ......

Tovar z kujného železa, výslovne nemenovaný, tiež spojený s nekujnou liatinou alebo s drevom: a) neopracované (surové) alebo drhnuté alebo hrubo natrené, ak váži kus: 2. viac než 3 kg až 25 kg:

Poznámka. Ohýbané postranné diely pre výrobu posteľových matracových vložiek, na osvedčenie obchodne) a priemyselnej komory ......

Obecné kovy, surové, staré prelámané alebo v odpadkoch: c) zinek, tiež sliatiny zinku s olovom alebo cínom

Tyče, prúty a drôty (valcované, vykované alebo ťahané): * d) medené, niklové, hliníkové a z iných obecných kovov a kovových sliatín: 1. valcované alebo vykované .... 2. ťahané okrem medených . ..... 3. ťahané medené: a) hrubšie než 0.5 mm ........ b) hrubšie než 0.25 mm až 0.5 mm . y) v hrúbke 0.25 mm alebo tenšie , . .

Stroje šicie a pletacie: * a) podstavce, tiež rozložené ........ * b) hlavy, hotové súčiastky hláv (mimo ihly): 1. hlavy pletacích strojov ....... 2. ostatné ............. * c) nehotové súčiastky hláv, tiež zo surovej liatiny; stroje šicie a pletacie s podstavcom: 1. stroje pletacie s podstavcom ..... 2. ostatné .... ........

* Poznámka. Úplné stroje zariadené pre mechanický pohon .............

 

 

 

 

bez cla

 

 

 

40.—

 

60.—

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bez cla

 

 

 

bez cla

 

 

 

 

 

bez cla

bez cla

 

342.—

432.—

504.—

 

60.—

250. —

400.—

170.—

250.—

37.—

 

Sadzobné číslo

Pomenovanie tovaru

Všeobecná colná sadzba v Ks za 100 kg

    539

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    541

 

 

 

ex 543

      *

 

 

 

 

 

 

 

    548

    ***

 

 

    549

    ***

 

 

 

ex 553

      *

Dynamá, elektrické motory (mimo motory k automobilom), tiež spojené neodlučiteľne s mechanickým zariadením alebo s prístrojmi; transformátory (otáčivé lebo nehybné meniče); ak váži kus: a) 25 kg alebo menej: 1, spúšťače pre motorové vozidlá a lietadlá 2. elektrické ventilátory a elektrické motory k ventilátorom .......... 3. ostatné ............. b) viac než 25 kg až 5 q ......... c) viac než 5 q až 30 q .......... d) viac než 30 q až 80 q ......... e) viac než 80 q ............

Poznámka. Motory k spúšťaciemu zariadeniu a dynamá k osvetľovaciemu zariadeniu pre automobily, ak váži kus:

a) 25 kg alebo menej .......... b) viac než 25 kg až 5 q .........

Zariadenie rozvodné a dotykové, montované poistky a pod., elektrovodné prístroje; všetky tieto predmety v objímkach (púzdrach a pod.), ak váži kus až 250 g .............

Elektrické prístroje a elektrotechnické zariadenia (regulátory, odpory, napájače, spúštače a pod.), výslovne nemenované:

b) elektrické prístroje variace a topné .... c) ostatné, ak váži kus: 1. 150 kg alebo menej ......... 2. viac než 150 kg ..........

Osobné vozy a detské kočiarky, oboje bez úpravy sedlárskej alebo čalúnickej: a) detské kočiarky ...........

* b) ostatné ..............

Osobné vozy a detské kočiarky, oboje s úpravou sedlárskou alebo čalúnickou: a) detské kočiarky ...........

* b) ostatné . . ...... ...........

Motorové kolá, tiež s prívesným vozíkom, prívesné vozíky zvlášť dovážané, automobily (tiež

 

 

 

 

 

400.—

 

550.—

650.—

450.—

370.—

324.—

240.—

 

 

 

 

 

140.—

100.—

 

 

 

 

1200.—

 

 

 

 

 

800.—

 

400.—

1200.—

 

 

400.—

za kus

400.—

 

 

 

1200.—

za kus

1200.—

 

 

 

Sadzobné číslo

Pomenovanie tovaru

Všeobecná colná sadzba v Ks za 100 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 600

 

 

 

ex 604

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 630

 

 

 

 

 

 

 

 

motorové trikolky), chasis s motorom alebo bez neho a karosérie zvlášť dovážané: a) motorové kolá, tiež s prívesným vozíkom a prívesné vozíky zvlášť dovážané ..... b) osobné automobily (tiež motorové trikolky), chasis s motorom alebo bez neho a karosérie zvlášť dovážané: 1. do ceny 30.000.— Ks ....... 2. ostatné ............. c) nákladné automobily, autobusy, automobily nerozlučne spojené s pracovným zariadením, chasis s motorom alebo bez neho a karosérie zvlášť dovážané: 1. do ceny 30.000.— Ks ........ 2. ostatné ... .... ....

Slúčeníny vápniku, strontia, bárya a horčíku, výslovne nemenované: e) chlorové vápno ..........

Slúčeniny organické (ústrojné) výslovne nemenované: g) kyselina salicylová a jej deriváty .....

Pomocné látky a výrobky chemické, výslovne nemenované: Poznámky. 3. Fenol (kyselina karbolová čistá) dovážaný pre potrebu tovární na výrobu umelej živice, na osvedčenie obchodnej a priemyselnej komory

Lekárnický tovar upravený, ako aj všetky látky svojimi nápismi, štítkami, obalmi a pod. označené ako lieky i lieky pre zvieratá; vaty a obväzy upravené k účelom liečivým a) lekárnický tovar upravený, ako aj všetky látky svojimi nápismi, štítkami, obalmi a pod. označené ako lieky, i lieky pre zvieratá: 2. látky svojimi nápismi, štítkami, obalmi a pod. označené ako prostriedky proti škodlivým činiteľom výroby rastlinnej .... b) vaty a obväzy upravené k účelom liečivým

 

z ceny

 

30%

 

 

 

30%

40%

 

 

 

 

30%

40%

 

 

 

za 100 kg

bez cla

 

 

bez cla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

860.— 510.—

§ 2.  Tento zákon nadobúda účinnosti dňom vyhlásenia; vykoná ho minister financií.

Dôvodová zpráva.

Navrhované sníženie všeobecných (autonomných) colných sadzieb uvedených sadzobných čísiel a položiek je odôvodnené jednak požiadavkami delegácie Nemeckej ríše, predloženými pri obchodnom jednaní dňa 22. júna 1939 a jednak hospodárskymi pomermi slovenského štátu.

Delegácia slovenského štátu, preskúmajúc požiadavky Nemeckej ríše, rozhodla sa vyhovieť týmto, dbajúc hospodárskych záujmov Slovenska dvojakým spôsobom:

1. Smluvnou úpravou, pojatou do obchodnej smluvy slovensko-nemeckej z roku 1939,

2. úpravou všeobecných (autonómnych) colných sadzieb.

Pri úprave všeobecných (autonómnych) colných sadzieb vychádzalo sa z poznatku, že štátoprávnou zmenou niektoré z týchto nevyhovujú zmeneným hospodárskym pomerom.

Doterajšie všeobecné (autonómne) colné sadzby boly vlastne ochranné, keďže výroba týchto druhov tovaru na bývalom území ČSR. bola nielen dostačujúca, ale možno povedať nadproduktívna.

Uvážila sa pri tom aj tá okolnosť, že na Slovensku takmer nieto priemyselnej výroby takého druhu, ktorá by bola teraz menenými colnými sadzbami dotknutá, poťažne výroba je tak nepatrná, že nekryje

ani z ďaleká domácu potrebu a neni preto obavy, žeby snížením niektorých colných sadzieb bola priemyselná výroba ohrožená. Založenie takejto priemyselnej výroby v blízkej budúcnosti pre neúmerné vysoké investície taktiež neprichádza do úvahy.

Priemyselná výroba ČSR. bola sústredená hlavne v historických zemiach a preto Slovensko je teraz odkázané väčšou mierou na dovoz. Držanie posavádnych, z veľkej miery ochranných ciel, malo by v zapätí cenové zvýšenie, ktorému bolo treba sa vyhnúť. V dohode s ministerstvom hospodárstva boly nové sadzby vypočítané tak, aby odpovedaly potrebám domáceho priemyslu a kúpnej sile obyvateľstva.

Táto úprava zahrňuje v sebe okrem požiadaviek prednesených nemeckou delegáciou aj požiadavky domácich hospodárskych kruhov, ktoré boly taktiež náležité preskúšané a zhodnotené. Sú to polotovary a hotové výrobky sadzobných čísel: 103, 206, 217, 285, 428, 431, 443, 483, 488, 4%, 553 a 622.

Naproti tomu u sadzobných čísel 150 (kremelina) bolo prikročené k zavedeniu cla na tento tovar z dôvodu ochrany domácej výroby.

Uskutočnenie zákona nevyžaduje nijakých nových výdavkov.

Dr. Jozef Tiso v. r.,

predseda vlády.

Dr. Mikuláš Pružinský v. r.,

minister financií.

Andrej, Bratislava


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP