Neprošlo opravou po digitalizaci !

Snem Slovenskej republiky 1939

l. volebné obdobie.

1. zasedanie.

52. Zpráva

imunitného výboru

o žiadosti hlavného štátneho zastupiteľstva v Bratislave (odd. v Prešove) o súhlas

snemu s trestným stíhaním poslanca inž. Franza Karmasina pre priestupok

pomluvy podľa § 2 zák. čís. 108/1933 Sb. z. a n.

Hlavné štátne zastupiteľstvo v Bratislave (odd. v Prešove) podaním zo dňa 16. júna 1939, čís. 2818/1939 žiada o súhlas snemu s trestným stíhaním poslanca inž. Franza Karmasina pre priestupok pomluvy podľa § 2 zák. čís. 108/1933 Sb. z. a n.

Imunitný výbor z predložených rokovacích spisov okresného súdu v Kežmarku čís. Nt 47/38 zistil, že ide o trestné oznámenie obv. notára Juraja Švidroňa z Bušoviec, ktoré tento podal proti poslancovi inž. Karmasinovi ešte 18. januára 1938 preto, lebo pred jeho predstaveným okresným náčelníkom vraj poši. inž. K a r m a-

s i n tvrdil, že žalobca na schôdzu senátora Keila v Malduru vyslal zastupovať Okresný úrad svoju pisárku, čo by mohlo znamenať disciplinárne stíhanie žalobcu, keďže nie je oprávnený robiť opatrenia menom okresného úradu.

Imunitný výbor v tomto skutkovom stave nevidí tak závažné momenty, ktoré by odôvodňovaly udelenie žiadaného súhlasu s trestným stíhaním a tým porušenie záujmu snemu na nehatenom výkone poslaneckého mandátu. Navrhuje preto, aby slávny snem prijal usnesenie, ktoré nasleduje po tejto zpráve.

V Bratislave 16. októbra 1939.

Dr. Karol Mederly v. r.,

predseda.

Dr. Anton Hudec v. r.,

zpravodaj.

Snem Slovenskej republiky nesúhlasí s trestným stíhaním poslanca inž. Franza Karmasina pre údajný priestupok pomluvy podľa § 2 zák. čís. 108/1933 Sb. z. a n., žalovaný obv. notárom Jurajom Švidroňom v Bušovciach u okresného súdu v Kežmarku pod čís. Nt 47/38.

Andrej Bratislava 5711-39.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP