Neprošlo opravou po digitalizaci !

Snem Slovenskej republiky 1939

I. volebné obdobie. 1. zasedanie.

53. Zpráva

ústavno-právneho výboru

o vládnom návrhu zákona o zastavení ďalšieho povoľovania dodatočného súpisu imania za účelom uloženia dávky z majetku a z prírastku na majetku (tlač 34).

Ústavno-právny výbor v preskúmanej osnove vidí ďalší krok k sjednodušovaniu správy, zaťažovanej cez desaťročia agendou, ktorá sa stala už temer bezvýznamnou.

Hoci ide o zrušenie niektorých ustanovení, vydaných len vládnymi nariadeniami, výbor predsa stotožňuje sa s vládnym návrhom v tom, že je účelné voliť cestu

zákona, lebo je sporné, či v zmenených ústavných pomeroch postačila by nariaďovacia cesta, opierajúca sa o nie dosť jasné splnomocňovacie ustanovenia zákona čís. 84/1919 Sb. z. a n.

Ústavno-právny výbor odporúča, aby slávny snem osnovu prijal v tom znení, v ktorom ju po menších úpravách predkladá.

V Bratislave 16. októbra 1939.

Dr. Karol Mederly v. r.,

predseda.

Dr. Anton Hudec v. r.,

zpravodaj.

Zákon

zo dňa 1939

o zastavení ďalšieho povoľovania dodatočného súpisu imania za účelom uloženia dávky z majetku a z prírastku na majetku.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol na tomto zákone:

§ l.

Ustanovenia článku 6, posledný odsek nariadenia ministra financií č. 85/1919 Sb. z. a n., článku 3, posledný odsek vládneho nariadenia č. 110/1919 Sb. z. a n., § 10

odsek l vládneho nariadenia č. 126/1919 Sb. z. a n. a § 2 vládneho nariadenia č. 478/1919 Sb. z. a n. sa zrušujú.

§ 2.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a vykoná ho minister financií.

Andrej Bratislava 5773-39


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP