Neprošlo opravou po digitalizaci !

Snem Slovenskej republiky 1939

l. volebné obdobie. 1. zasedanie.

54.

Vládny návrh.

Zákon

zo dňa 1939

o rozšírení pôsobnosti vojenských súdov mimo operačného pásma vojenského.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol na tomto zákone:

§ l.

Právomoc vojenských súdov sa rozširuje na civilné obyvateľstvo na celom území Slovenskej republiky na dobu presunu vojsk, a to ohľadne trestných činov, uvedených v bodoch a—e, § l vládneho nariadenia zo dňa 5. septembra 1939, č. 213 Sl. z. a v §§ 4—6 zákona č. 134/1885 r. z. a v § 24 zákona č. 82/1935 Sb. z. a n. vôbec, ohľadne trestných činov, uvedených v §§ 362—366, 413—417, 419—421, 448— 455, 483—491 vojenského trestného zákona, pokiaľ tieto boly spáchané proti brannej moci poťažne proti členom brannej moci.

§ 2.

Ustanovenia hlavy XXVI. vojenského trestného poriadku nemôžu sa použiť na civilné osoby mimo vojenského pásma operačného.

Skončenie presunu vojsk vyhlási minister národnej obrany.

§ 4.

Tento zákon nadobúda účinnosti dňom vyhlásenia; vykoná ho minister národnej obrany s ministrom pravosúdia.

Dôvodová zpráva.

Následkom presunu vojsk Slovenskej republiky a spriatelenej ríše Nemeckej vyžaduje sa zvýšená ich právna ochrana i vo vnútrozemí Slovenskej republiky. Len rozšírenie právomoci vojenských súdov podľa návrhu zákona zaručuje bezpečný a nerušený prechod posunovacích pohybov týchto vojsk, taktiež riadny priechod stykov týchto vojsk s civilným obyvateľstvom.

Táto ochrana daných zvláštnych vojenských záujmov platila by na dobu presunu vojsk, tedy na určitú dobu, trvania pravdepodobne krátkeho.

K § 1: V ustanoveniach § l vládneho nariadenia zo dňa 5. septembra 1939 č. 213 Sl. z. o rozšírení pôsobnosti vojenských súdov vo vojenskom pásme operačnom aj na civilné obyvateľstvo rozšírila sa pôsobnosť vojenských súdov ohľadne trestných činov, uvedených v §§ 362—366, 413—417, 419—421, 448—455, 483—491 vojenského trestného zákona vôbec, ale v ustanoveniach § l tohto vládneho návrhu zákona rozširuje sa právomoc vojenských súdov na civilné obyvateľstvo mimo vojen-

ského pásma operačného ohľadne týchto trestných činov, len potiaľ, pokiaľ boly spáchané proti brannej moci, poťažne proti členom brannej moci, ponechávajúc ináče pôsobnosť civilných súdov.

K § 2: Ustanovenia tu podané zaručujú, že ustanovenia hlavy XXVI. vojenského trestného poriadku, t. j. ustanovenia o pokračovaní podľa stanného práva, nemôžu sa použiť na civilné osoby mimo vojenského pásma operačného.

K § 3: Osvedčenie o vojenskom pásme operačnom vydáva podľa § 3 vládneho nariadenia zo dňa 5. septembra 1939 č. 213 Sl. z. hlavný veliteľ operujúcich vojsk. Skončenie presunu vojsk vyhlási minister národnej obrany, lebo ide o vnútrozemie Slovenskej republiky.

K § 4: Splniť zákon spadá do pôsobnosti tak ministra národnej obrany, pokiaľ ide o právomoc vojenských súdov, ako aj ministra pravosúdia, pokiaľ ide o usmernenie prechodu súdnictva v trestných veciach, uvedených v § l, do právomoci vojenských súdov.

Zvláštne náklady nevzniknú.

Dr. Jozef Tiso v. r.,

predseda vlády.

Dr. Gejza Fritz v. r.,

minister pravosúdia.

Andrej, Bratislava 5557-39.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP