Neprošlo opravou po digitalizaci !

Snem Slovenskej republiky 1939

I. volebné obdobie. 2. zasedanie.

57.

Zpráva

rozpočtového výboru

o návrhu poslanca dr. Martina Sokola a spoločníkov na vydanie zákona o Kancelárii prezidenta republiky (tlač 49).

Rozpočtový výbor na dnešnom zasadnutí s ohľadom na to, že zriadenie kancelárie prezidenta republiky je nevyhnuteľnou potrebou, ktorá po stránke úhradovej sa v rozpočte zabezpečiť musí, navrhuje, aby snem osnovu uzákonil v znení, v akom nasleduje.

V Bratislave 18. októbra 1939.

Dr. Eugen Filkorn v. r.,

predseda.

Pavol Florek v. r.,

zpravodaj.

Zpráva

ústavno-právneho výboru.

Ústavno-právny výbor navrhuje, aby snem navrhovaný zákon odhlasoval v znení, ako nasleduje, lebo zriadenie osobitnej kancelárie pre prezidenta republiky treba považovať za nevyhnuteľné.

V Bratislave 18. októbra 1939.

Dr. Karol Mederly v. r.,

predseda.

Dr. Matej Huťka v. r., zpravodaj.

Zákon

zo dňa 1939

o Kancelárii prezidenia republiky.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol na tomto zákone:

§ 1.

(1) Všetky práce, spojené s výkonom funkcie prezidenta republiky, má na starosti Kancelária prezidenta republiky.

(2) O vnútornej organizácii Kancelárie, titule a osobe jej prednostu rozhoduje prezident republiky.

(3) Zamestnancov Kancelárie menuje prezident republiky v rámci systemizácie miest, na ktorej sa usnáša vláda.

§ 2.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a vykoná ho vláda.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP