Neprošlo opravou po digitalizaci !

Snem Slovenskej republiky 1939

I. volebné obdobie. 2. zasedanie.

58. Zpráva

rozpočtového výboru

o návrhu poslanca dr Martina Sokola a spoločníkov na vydanie zákona o plate prezidenta republiky (tlač 50).

Rozpočtový výbor na dnešnom svojom zasadnutí zistil, že navrhovaná platová úprava vyhovuje jestvujúcim pomerom a preto odporúča, aby snem osnovu uzákonil v tom — v podrobnostiach upravenom — znení, aké nasleduje.

V Bratislave 18. októbra 1939.

Dr. Eugen Filkorn v. r., predseda.

Pavol Florek v. r.,

zpravodaj.

Zpráva

ústavno-právneho výboru.

Ústavno-právny výbor po preskúmaní návrhu odporúča, aby snem uzákonil osnovu v tom znení, ako nasleduje.

V Bratislave 18. októbra 1939.

Dr. Karol Mederly v. r.,

predseda.

Dr. Anton Hudec v. r.,

zpravodaj.

Zákon

zo dňa 1939

o plate prezidenta republiky.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol na tomto zákone:

§ l.

Prezident republiky po odpočítaní daní a zákonitých srážok má ročne 250.000 Ks platu a na výdavky svojho úradu 1,000.000 Ks, počínajúc prvým dňom mesiaca, v ktorom sa podľa § 34 Ústavy prísahou ujal svojho úradu, a končiac posledným dňom mesiaca, v ktorom jeho funkcia pominie. Byt má v budove, ktorá je určená za sídlo hlavy štátu.

§ 2. Nárok na penziu nemá.

§ 3.

Prezidentský úrad nie je na ujmu postupovým a penzijným nárokom, nadobudnutým pred nastúpením tohto úradu.

§ 4.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a vykoná ho vláda.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP