Neprošlo opravou po digitalizaci !

Snem Slovenskej republiky 1939

I. volebné obdobie. 2. zasedanie.

59. Zpráva

ústavno-právneho výboru

o vládnom návrhu zákona o štandarde prezidenta republiky (tlač 55).

Ústavno-právny výbor na dnešnom zasadnutí uznal návrhom volené vyriešenie štandardy prezidenta republiky za vyhovujúce. Odporúča preto snemu, aby návrh uzákonil v tom znení, v akom nasleduje.

V Bratislave 18. októbra 1939.

Dr. Karol Mederly v. r., predseda.

Dr. František Hrušovský v. r.,

zpravodaj.

Zákon

zo dňa 1939

o štandarde prezidenta Slovenskej republiky.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol na tomto zákone:

§ 1.

Štandarda prezidenta Slovenskej republiky je táto: Na prostriedku bieleho štvorcového poľa je vtkaný štátny znak Slovenskej republiky; pod znakom je v zlatej farbe heslo: "VERNÍ SEBE SVORNE NAPRED"; v každom rohu poľa je heraldická,

zlatým šípom preťatá ruža. Hroty šípov smerujú k vrcholcu žrdi. Na každej strane medzi heraldickými ružami sú tri dvojramenné kríže s rovnakými ramenami v červenej farbe. Celok je sviazaný belasou stuhou vo forme kríža a lemovaný zlatou ozdobou. Pomer rozmerov štandardy a nákresov na nej plynie z príloh k tomuto zákonu.

§ 2.

Štandarda prezidenta republiky sa užíva na označenie jeho trvalého alebo dočasného bydliska; môže sa použiť i všade tam, kde prezident republiky vystupuje pri slávnostných príležitostiach vo svojej funkcii.

§ 3.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister vnútra v dohode so zúčastnenými ministrami.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP