Neprošlo opravou po digitalizaci !

Snem Slovenskej republiky 1939

I. volebné obdobie. 2. zasedanie.

62.

Vládny návrh. Zákon

zo dňa .......... 1939

o dodávaní povinných výtlačkov tlačív.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol na tomto zákone:

§ l.

Povinnosť dodávať povinné výtlačky tlačív vzťahuje sa na:

a) tlačivá, vytlačené alebo vydané v Slovenskej republike,

b) tlačivá (s výnimkou časopisov), vytlačené i vydané v cudzine, ak nakladateľ (vydávateľ) alebo pôvodca má bydlisko (sídlo) v Slovenskej republike.

§ 2.

Nakoľko sa v ďalšom (§ 3) ináč nepredpisuje, z povinnosti dodávania sa vynímajú:

a) tlačivá, ktoré slúžia len potrebám domácim alebo spoločenským, alebo ktoré sa vydávajú len pre potrebu ústavov, podnikov, obchodov a živností, ako: navštívenky, pozvánky, novoročenky, rodinné oznámenia, ex libris, vstupenky, formuláre, blankety, vzorníky, prospekty, nálepky, obežníky, pohľadnice s vyobrazením alebo s textom obmedzujúcim sa na blahoprianie alebo upomienky na určité kraje, kalendáre, obmedzujúce sa na údaje astronomické, cirkevné, reklamné a

pod., programy alebo programové sošity zábavných podnikov, cenníky a pod.;

b) tlačivá, určené len na ciele volebné, ako: voličské soznamy, kandidačné listiny, hlasovacie lístky, volebné oznamy, obsahujúce len čas a miesto voľby, označenie strany, meno, stav a bydlisko kandidátov a výzvu k voľbe, ako i tlačivá, obmedzujúce sa na prosté oznámenie výsledku volieb;

c) tlačivá (s výnimkou časopisov), rozmnožené písacím strojom alebo iným rozmnožovacím prístrojom, zakladajúcim sa na zásadách hektografu, autokopistu, šablóny alebo prietlače, ak sú určené len na dodanie napred obmedzenému kruhu určitých osôb;

d) cenné papiere a cenné známky všetkého druhu;

e) tlačivá, vydané zákonodarnými sbormi a štátnymi úradmi v obore ich pôsobnosti.

§ 3.

(1) Jeden povinný výtlačok všetkých tlačív, uvedených v § l a na žiadosť aj tlačív, uvedených v § 2, lit. a) a b), nech sa dodá na účel trvalej úschovy (konzervácie) Národnej knižnici slovenskej, do jej otvorenia však Matici slovenskej v Turč. Sv. Martine. Po otvorení Národnej knižnice slovenskej odovzdá jej Matica slovenská všetky výtlačky tlačív, uschovaných podľa predošlej vety,

(2) Povinné výtlačky tlačív na účele úradné a študijné nech sa dodávajú týmto úradom a knižniciam:

a) knižnici snemu Slovenskej republiky v Bratislave na jej žiadosť povinný výtlačok všetkých tlačív, uvedených v § l a v § 2 lit. a) a b);

b) predsedníctvu vlády a ministerstvu vnútra po l výtlačku všetkých tlačív, uvedených v § l, z časopisov však vychádzajúcich aspoň raz týždenne po 3 výtlačkoch;

c) knižnici Slovenskej univerzity, knižnici Slovenskej vysokej školy technickej; z časopisov však len tie, o ktorých zaslanie knižnica požiada;

d) župným úradom z tlačív, uvedených v § l, len časopisy z ich správneho obvodu. Ak tlačivo bolo vytlačené v obvode jedného župného úradu, avšak vydané v obvode druhého, treba dodať povinný výtlačok obom.

(3) Na povinné výtlačky nepredajných tlačív, vydaných nákladom, neprevyšujúcim sto výtlačkov, nemajú úrady a knižnice uvedené v ods. 2 nároku.

§4.

(1) Nakoľko knižnice uvedené v ods. 2, § 3, lit. c, nemajú nároku na povinný výtlačok už podľa § 3, ods. 2, lit. c, môžu požadovať povinný výtlačok všetkých tlačív, uvedených v § l, za polovicu predajnej ceny v drobnom.

C) To isté právo priznáva sa ohľadom všetkých tlačív, uvedených v § l, knižnici Matice slovenskej v Turč. Sv. Martine, ďalej knižnici Katolíckej bohosloveckej fakulty v Bratislave a knižnici Vysokej evanjelickej a. v. bohosloveckej školy v Bratislave.

(3) Ustanovenia ods. l a 2 neplatia o nepredajných tlačivách, vydaných nákladom neprevyšujúcim sto výtlačkov, a o tlačivách nákladné vyhotovených.

§ 5.

Odovzdať povinné výtlačky tlačív, vytlačených na území slovenského štátu, je povinný tlačiar; môže tak učiniť na účet nakladateľa (vydavateľa). Odovzdať povinné výtlačky tlačív, vytlačených v cudzine je povinný nakladateľ (vydávateľ) a, ak nemá nakladateľ (vydavateľ) na Slovensku bydlisko (sídlo), pôvodca.

§ 6.

P) Povinné výtlačky nech sa dodávajú bez predchádzajúcej žiadosti a zdarma. Ak bolo tlačivo vytlačené na papieroch rôznej akosti, nech sa dodá povinný výtlačok na papieri čo možno trvanlivom.

(2) Ak sa požiadalo o zasielanie časopisu bez obmedzenia na určité číslo, platí taká žiadosť pre všetky čísla, ktoré vyjdú po požiadaní.

(3) Za nákladné vyhotovené povinné výtlačky k iným účelom než trvalej úschovy (§ 3, ods. 1) nech je zaplatená polovica predajnej ceny v drobnom, ak je k zásielke priložený účet a ak nie je povinný výtlačok do jedného mesiaca vrátený. Za nákladné vyhotovené pokladajú sa výtlačky, ktorých výroba, hľadiac k použitému materiálu, umeleckému vyhotoveniu alebo spôsobu reprodukcie, vyžaduje nákladu, prevyšujúceho značne obvykle medze; v pochybných prípadoch rozhodne o tom, či ide o výtlačok nákladné vyhotovený, ministerstvo vnútra po vypočutí obchodnej a živnostenskej komory.

(4) Ak bol zaslaný výtlačok vadný alebo výtlačok, ktorý nevyhovuje ustanoveniu 2 vety, ods. l, nech je zaslaný iný do S dní po reklamácii.

§ 7.

(1) Tlačiar, ktorý je povinný dodať povinné výtlačky, má zaslať povinné výtlačky časopisov hneď, ostatných tlačív — do 8 dní po ich vytlačení. Iné osoby, ktoré podliehajú povinnosti dodať povinné výtlačky, majú zaslať povinné výtlačky časopisov hneď, ako sa začnú rozširovať, ostatných tlačív — do 8 dní od tejto doby.

(2) Ak je odovzdanie povinného výtlačku závislé na požiadaní úradu alebo knižnice, má byť povinný výtlačok zaslaný do 8 dní odo dňa, kedy žiadosť za odovzdanie došla. Ak nedôjde žiadosť u tlačív, uvedených v § 2, lit. a) a b), najneskoršie do 3 týždňov, u časopisov — do šiestich týždňov od ich vytlačenia, u ostatných tlačív — najneskoršie do šiestich mesiacov od počiatku ich rozširovania, nárok na povinný výtlačok zaniká.

§ 8.

(1) Tunajší tlačiar je povinný v prvých piatich dňoch každého mesiaca zaslať ministerstvu vnútra a Národnej knižnici slovenskej (§ 3, ods. 1.), výkaz všetkých tlačív, ktoré v minulom mesiaci vytlačil s výnimkou periodických tlačív (v smysle tlačových zákonov) a tlačív, uvedených

v § 2, alebo zprávu, že v minulom mesiaci žiadnych takých tlačív nevytlačil. Výkaz nech obsahuje:

a) názov tlačiva, a ak ide o vyobrazenie, označenie jeho predmetu,

b) meno alebo pseudonym pôvodcu, ak sú tieto údaje na samom tlačive uvedené,

c) meno a adresu nakladateľa (vydavateľa),

d) miesto tlače a dátum dokončenia tlače,

e) počet strán textu, i mimo textu,

f) výšku nákladu i s výtlačkami, uvedenými v § 11 zákona č. 106/1923 Sb. z. a n.,

g) predajnú cenu v drobnom, ak tlačivo je na predaj a tlačiar vie jeho cenu.

(2) Výkazy a zprávy nech sa podávajú na vzorkoch, ktoré na ten účel vydá ministerstvo vnútra.

(3) Tlačiarovi, nakladateľovi (vydavateľovi), pôvodcovi (a ich zástupcom a právnym nástupcom) nech je z výkazov uložených na ministerstve vnútra vydaný úradný výpis o tlačive, ktoré vytlačili, vydali, alebo ktorého sú pôvodcami, ak o to požiadajú do jedného roku od dokončenia tlače. Pôvodca diela anonymného a pseudonymného má osvedčiť právny záujem nakladateľskou smluvou alebo iným hodnoverným dokladom, pochádzajúcim od nakladateľa (vydavateľa),

§ 9.

(1) Kto nesplní povinnosti podľa tohto zákona, potrestá sa, ak nejde o čin prísnejšie trestný, okresným (štátnym policajným) úradom pre priestupok peňažitým trestom do 1.000.— Ks. Pre prípad nedobytností peňažitého trestu nech je uložený náhradný trest zavretia do troch dní.

(2) Potrestanie pre tento priestupok nezbavuje povinnosti odovzdať povinný exemplár alebo zaslať povinné mesačné výkazy.

§ 10.

(1) Tlačivom rozumie sa v tomto zákone spis, vyobrazenie alebo hudobnina,

rozmnožená tlačou alebo iným mechanickým alebo chemickým spôsobom, vynímajúc diela kinematografické, fonografické, plastické a snímky fotografické.

(2) Časopisom rozumie sa tlačivo, ktoré vychádza v obdobiach, hoc nepravidelných; nie je ním však dielo, vydávané v sošitoch alebo sväzkoch, hoc v pravidelných obdobiach, ak tvorí svojim obsahom celok o sebe.

(3) Nakladateľom (vydavateľom) rozumie sa i spolunakladateľ (spoluvydávatel), pôvodcom aj spolupôvodca.

§ 11.

(1) Predpisy tlačových zákonov o povinnosti predkladať povinné výtlačky štátnym zastupiteľstvám a štátnym bezpečnostným úradom za účelom cenzúrnym nie sú týmto zákonom dotknuté. Ministerstvá pravosúdia a vnútra učinia v dohode s ministerstvom školstva a národnej osvety opatrenia, aby tieto výtlačky, nakoľko ich nebude treba k ďalšiemu úradnému pokračovaniu a nakoľko sú k tomu súce, sa odovzdaly do verejných knižníc, do knižníc väzníc, výchovní a podobných ústavov.

(2) Oslobodenie povinných exemplárov a výkazov od poštovného zachováva sa v platnosti v rozsahu, v akom sa to dosiaľ platnými predpismi priznáva.

§ 12.

Dňom účinnosti tohto zákona sa zrušujú vládne nariadenia č. 118/1935 a 119/ 1935 Sb. z. a n.

§ 13.

Zákon tento nadobúda účinnosti 10. dňa po vyhlásení; vykonajú ho: minister vnútra, minister pravosúdia, minister školstva a národnej osvety a minister hospodárstva.

Dôvodová zpráva.

Zánikom ČSR via facti prestalo zo Slovenska zasielanie povinných výtlačkov tlačív Národnej a univerzitnej knižnici v Prahe, aj ústredným úradom (predsedníctvu vlády a ministerstvu vnútra) pražským, predpísané vládnymi nariadeniami č. 118/1935 a 119/1935 Sb. z. a n.

Treba preto učiniť opatrenie, aby pre trvalú úschovu tlačív, vydávaných v Slovenskej republike, bola určená nejaká inštitúcia, a tiež zmeneným pomerom prispôsobiť dodávanie povinných výtlačkov tlačív k účelom úradným a študijným. Opatrenia tohto zákona majú teda čeliť úniku alebo strate prípadne cenných tlačových produktov, a tým aj kultúrnej škode a slúžiť účelom úradným a študijným.

Vládny návrh vo všeobecnosti pridržiava sa ustanovení vládnych nariadení č. 118/1935 a 119/1935 Sb. z. a n., spájajúc tieto v záujme prehľadnosti právneho poriadku dovedna a upravujúc ich, aby vyhovovaly špeciálnym pomerom a potrebám v samostatnom slovenskom štáte.

Povinnosť dodávania tlačív sa rozširuje v § 3, ods. l, lit. b, a to len u časopisov, vychádzajúcich aspoň týždenne, a to preto, lebo po rozstrihaní jedného výtlačku, doteraz dodávaného, k účelom úradným nezostáva ďalší výtlačok k ďalšiemu prípadne potrebnému sledovaniu

obsahu časopisu. U časopisov, vychádzajúcich aspoň týždenne, nemožno toto rozšírenie povinností dodávania o štyri výtlačky považovať vôbec za citeľnejšie zaťaženie. Namiesto odpadnuvšieho dodávania tlačív Zemskej a univerzitnej knižnici v Brne (§ l, ods. l, lit. c) vládneho nariadenia č. 119/1935 Sb. z. a n.) nastupuje knižnica Slovenskej vysokej školy technickej. Na druhej strane zmenšuje sa doterajšia povinnosť dodávania výtlačkov za polovičnú cenu podľa § 2 vl. nar. č. 119/1935 Sb. z. a n., a to o jeden, nakoľko podľa uvedeného predpisu boly výtlačky dodávané: Knižnici Národného múzea v Prahe, knižnici Matice slovenskej, Študijnej knižnici v Olomouci a Verejnej mestskej knižnici v Užhorode, kdežto teraz budú dodávané: Matici slovenskej, Katolíckej bohosloveckej fakulte v Bratislave a Vysokej bohosloveckej ev. a. v, škole v Bratislave.

Pri určení miesta pre trvalú úschovu (konzerváciu) povinných výtlačkov nebolo možno pominúť Národnú knižnicu slovenskú, ktorá sa buduje v Turč. Sv. Martine. Pokiaľ táto nezapočne svoju činnosť, povinné výtlačky bude treba posielať Matici slovenskej.

Vykonaním tohto zákona nevzniknú štátnej pokladnici nijaké nové výdavky.

Dr. Jozef Tiso v. r.,

predseda vlády.

Dr. Vojtech Tuka v. r.,

minister, zástupca predsedu vlády.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP