Neprošlo opravou po digitalizaci !

Snem Slovenskej republiky 1939

I. volebné obdobie. 2 zasedanie.

63.

Vládny návrh,

Zákon

zo dňa 1939

o právnom postavení Štátneho nakladateľstva.

Snem Slovenskej republiky sa uzniesol na tomto zákone:

§ 1.

Bývalá bratislavská filiálka Štátneho nakladateľstva v Prahe pretvoruje sa na samostatné Štátne nakladateľstvo pri ministerstve školstva a národnej osvety v Bratislave.

§ 2.

Štátne nakladateľstvo je nezárobkovým štátnym podnikom. Istú časť nákladu učebníc a sošitov dáva zadarmo pre chudobných žiakov.

§ 3.

(1) Štátne nakladateľstvo vydáva pre všetky kategórie škôl:

a) školské učebnice, príručky a pomôcky pre žiakov a učiteľov,

b) úradné školské tlačivá,

c) knihy, príručky a pomôcky pre štátnu činnosť osvetovú.

(2) Okrem prác, uvedených v predošlom odseku, môže štátna správa poveriť

Štátne nakladateľstvo aj inými primeranými úkonmi.

§ 4.

(1) Všetok nehnuteľný a hnuteľný majetok Štátneho nakladateľstva bývalej Česko-Slovenskej republiky, ktorý je na území Slovenskej republiky, prechádza do vlastníctva Slovenskej republiky a podlieha správe ministerstva školstva a národnej osvety. Podrobnosti o spravovaní tohto majetku upravia sa výnosom ministerstva školstva a národnej osvety v dohode s ministerstvom financií.

(2)) Technickú správu budov Štátneho nakladateľstva obstarávajú príslušné orgány ministerstva dopravy a verejných prác ako technickí poradcovia. Finančné prostriedky pre správu a udržovanie budov zabezpečia sa v dielčom rozpočte ministerstva školstva a národnej osvety (§ 5).

§ 5.

Štátne nakladateľstvo hospodári v rámci dielčieho rozpočtu, ktorý je súčiastkou rozpočtu ministerstva školstva a národnej osvety,

§ 6.

Zamestnanci Štátneho nakladateľstva sú zamestnancami štátu a ako takí podrobení sú všetkým predpisom o služebných a platových pomeroch štátnych zamestnancov, najmä ustanoveniam vládneho nariadenia č. 196/1930 Sb. z. a n. Dielčia systemizácia zamestnancov Štátneho nakladateľstva je súčiastkou systemizácie ministerstva školstva a národnej osvety.

§ 7

(1) Dozor na Štátne nakladateľstvo prislúcha ministerstvu školstva a národnej osvety.

(2) Podrobnosti organizácie, spravovania a prevodzovania Štátneho nakladateľstva stanoví ministerstvo školstva a národnej osvety v dohode s ministerstvom financií výnosom.

§ 8.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1940; vykoná ho ministerstvo školstva a národnej osvety.

Dôvodová zpráva.

Cieľom osnovy je dať právny základ Štátnemu nakladateľstvu, ktorého právna povaha nebola dosiaľ presne určená. Počiatky Štátneho nakladateľstva siahajú až do školských reforiem tereziánskych. Pred rokom 1918 ústredie Štátneho nakladateľstva bolo vo Viedni, Jeho pražská filiálka — Pražský c. k. knihosklad — od 6. novembra 1918 stala sa súčiastkou štátneho majetku československého. Pôsobnosť tohto pražského nakladateľstva preniesla sa i na Slovensko, kde sa založila filiálka so sídlom v Bratislave. Všetok majetok tejto filiálky prešiel dňom 1. apríla 1939 do správy ministerstva školstva a národnej osvety.

Štátne nakladateľstvo nemalo súkromného kapitálu a pokladalo sa za štátny podnikový ústav fondového založenia. Dozor nad ním malo ministerstvo školstva a národnej osvety.

Štátne nakladateľstvo — hoci obchodne vedené — je nezárobkovým podnikom a

svoje sociálne poslanie vykonáva vydávaním lacných učebníc, hlavne pre národné školstvo, pri tom 20% svojho nákladu učebníc a sošitov dáva zadarmo pre chudobných žiakov okrem mimoriadnych darov.

Treba konštatovať, že i keď Štátne nakladateľstvo je podnikom zásadne nezárobkovým, je pri tom aktívne, takže navrhovaný zákon nebude mať ani teraz, ani v budúcnosti za následok nijaké zaťaženie štátnej pokladnice.

Zamestnanci Štátneho nakladateľstva podliehajú dosiaľ ustanoveniam vládneho nariadenia číslo 196/1930 Sb. z. a n. o úprave služebných a platových pomerov zamestnancov Štátneho nakladateľstva, ktoré ostanú i naďalej v platnosti.

Technickú správu budov Štátneho nakladateľstva obstarávajú príslušné orgány ministerstva dopravy a verejných prác ako technickí poradcovia.

Dr. Jozef Tiso v. r.,

predseda vlády.

Jozef Sivák v. r.,

minister školstva a národnej osvety.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP