Neprošlo opravou po digitalizaci !

Snem Slovenskej republiky 1939

I. volebné obdobie. 2. zasedanie.

64. Zpráva

ústavno-právneho výboru

o vládnom návrhu zákona o zrušení okresného súdu v Snine a o slúčení jeho obvodu s obvodom okresného súdu v Humennom (tlač 44).

Ústavno-právny výbor rokujúc o vládnej osnove zistil, že dôvody, uvádzané vládou na podopretie jej návrhu, sú plne presvedčivé.

Navrhovaným zákonom urobí sa ďalší krok ku konsolidovaniu vnútorných pomerov a zlacneniu štátneho aparátu a preto ústavno-právny výbor upravenú osnovu na prijatie odporúča.

V Bratislave 9. novembra 1939. Dr. Karol Mederly v. r.,                             Dr. Matej Hufka v. r.,

            predseda.                                                  zpravodaj.

Zákon

zo dňa 1939

o zrušení okresného súdu v Snine a o slúčení jeho obvodu s obvodom

okresného súdu v Humennom.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol na tomto zákone:

§ l.

Okresný súd v Snine sa zrušuje a jeho obvod sa slučuje s obvodom okresného súdu v Humennom.

§ 2.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1940 a vykoná ho minister pra-

vosúdia.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP