Neprošlo opravou po digitalizaci !

Snem Slovenskej republiky 1939

I. volebné obdobie: 2. zasedanie:

65.

Zpráva

ústavno-právneho výboru

o vládnom návrhu zákona o vylúčení sudcu-vojenskej osoby zo senátu rozhodujúceho o trestných činoch podľa §§ 6, 12 zák. čís. 50/23 Sb. z. a n. (tlač 47).

Ustavno-právny výbor preskúmal vládny návrh a zistil, že uzákonením osnovy nastane v složení senátu, príslušného na trestné pokračovanie podľa § 36 zákona na ochranu republiky, ten stav, aký bol pred vydaním zákona č. 130/1936 Sb. z. a n.

Tento návrat k predošlému stavu je pomerami odôvodnený a bude znamenať zrýchlenie a zlacnenie trestného pokračovania.

Ustavno-právny výbor preto uzákonenie návrhu odporúča:

V Bratislave 9. novembra 1939.

Dr. Karol Mederly v. r.,             Dr. Miloš Vančo v. r.,

        predseda.                                     zpravodaj.

Zákon

zo dna 1939

o vylúčení sudcu-vojenskej osoby zo senátu rozhodujúceho o trestných činoch podľa §§6, \2 zák. čís. 50/23 Sb: z: a n:

Snem Slovenskej republiky sa usniesol na tomto zákone:

§ 1.

(1) Namiesto vojenského člena senátu; zriadeného pre rozhodovanie vo veciach vojenských zrád podlá §§ 6 a 12 zák. čís. 50/23 Sb. z. a n., nastupuje pri hlavnom pojednávaní riadny člen — sudca — prislušného krajského súdu, oprávnený zúčastniť sa v rozhodovaní tohto senátu.

(2) Týmto sa zrušujú ustanovenia § 5, ods. l zák. čís. 130/36 Sb. z. a n. o vojenskom členovi senátu.

§ 2.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a vykoná ho minister pravosú-

dia.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP