Neprošlo opravou po digitalizaci !

Snem Slovenskej republiky 1939

I. volebné obdobie. 2. zasedanie.

66.

Zpráva

ústavno-právneho výboru

o vládnom návrhu zákona o rozšírení pôsobnosti vojenských súdov mimo operačného pásma vojenského (tlač 54).

Rýchly spád vojenských operácií na našej severnej hranici zapríčinil, že vládny návrh o rozšírení pôsobnosti vojenských súdov mimo operačného pásma vojenského stal sa v pôvodnom znení bezpredmetný skôr, ako sa dostal do snemu.

Keďže sa ukázalo, že v prípade presunov vojsk osnovou navrhovanému rozšíreniu právomoci vojenských súdov sa vyhnúť nebude možné, ústavno-právny výbor upravil vládny návrh zmenou §-u 3 tak, aby v prípade vojenských operácií bolo vždy možné siahnuť po takomto opatrení.

Ústavno-právny výbor odporúča, aby v tomto smysle upravený návrh snem uzákonil.

V Bratislave 9. novembra 1939. Dr. Karol Mederly v. r.,                                     Dr. Anton Hudec v. r.,

            predseda,                                                         zpravodaj.

Zákon

zo dňa 1939

o rozšírení pôsobnosti vojenských súdov mimo operačného pásma vojenského.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol na tomto zákone:

§ l.

Právomoc vojenských súdov sa rozširuje na civilné obyvateľstvo na celom území Slovenskej republiky na dobu presunu vojsk, a to:

a) ohľadne trestných činov, uvedených

v §§ 4—6 zákona č. 134/1885 r. z., v § 24 zákona č. 82/1935 Sb. z. a n. a v bodoch a—e, § l vládneho nariadenia č. 213/1939 SI. z. vôbec;

b) ohľadne trestných činov, uvedených v §§ 362—366, 413—417, 419--21, 448—455, 483—491 vojenského trestného zákona, ak boly spáchané proti brannej moci alebo jej členom.

§ 2.

Ustanovení hlavy XXVI. vojenského trestného poriadku nemožno použiť na civilné osoby mimo vojenského pásma operačného.

§ 3.

Začiatok a koniec rozšírenia právomoci vojenských súdov podľa tohto zákona vyhlási vláda.

§ 4.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a vykoná ho vláda.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP