Neprošlo opravou po digitalizaci !

Snem Slovenskej republiky 1939

I. volebné obdobie. 2. zasadanie.

68. Zpráva

rozpočtového výboru.

o vládnom návrhu zákona o vyhlásení splatnosti pohľadávok z vkladných listov

na bankovky, zadržané pri kolkovaní peňazí, vydaných podľa ustanovenia

§ 1 zákona zo dňa 25. februára 1919 číslo 84 Sb. z. a n. (tlač 46).

 

Rozpočtový výbor odporúča uzákonenie vládneho návrhu, lebo vidí v likvidovaní tejto agendy odbremenenie úradov finančnej správy.

V Bratislave 14. novembra 1939.

Dr. Eugen Filkorn v. r

predseda.

Vojtech Husárek v. r., zpravodaj.

Zpráva

ústavno-právneho výboru.

Ustavno-právny výbor po stránke vecnej víta vládny návrh ako ďalší krok k zjednodušeniu správy. Lehota 30dňová, v ktorej podlá § l ods. l treba uplatniť požiadavky, o ktoré ide, je postačujúca, lebo požiadavky za 20 rokov neuplatnené, hospodársky pre veriteľa sú iste nevýznamné.

Po stránke formálnej ústavnoprávny výbor urobil niekoľko štylárnych zmien, ktoré na meritum. osnovy nemajú nijakého vlivu.

Uzákonenie osnovy sa odporúča

V Bratislave 14 novembra 1939

Dr. Karol Mederly v. r.,

predseda.

Dr. Miloš Vančo v r.,

zpravodaj.

Zákon

zo dňa 1939

o vyhlásení splatnosti požiadavok z vkladných listov na bankovky, zadržané pri kolkovaní peňazí, vydaných podľa ustanovenia § 1 zákona číslo 84/1919 Sb. z. a n.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol na tomto zákone:

§ 1.

(1) Požiadavky z vkladných listov na bankovky, zadržané pri kolkovaní, vydaných podľa ustanovenia § l zákona číslo 84/1919 Sb. z. a n. a podlá § 5, ods. l nariadenia ministra financií číslo 86/1919 Sb zaň. vyhlasujú sa za splatné do 30 dní odo dňa účinnosti tohto zákona

(2) Nekolkované žiadosti o uvoľnenie a výplatu vkladných listov, doložené ich originálmi alebo ich duplikátmi, ktoré sa vyhotovily na základe nanesení o umorení, majú sa podať berným správam tiež do 30 dní odo dňa účinnosti tohto zákona.

§ 2.

Požiadavky z vkladných listov, neuplatnené v lehote uvedenej v § l tohto zákona, prepadajú s úrokami v prospech slovenského štátu.

§ 3.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a vykoná ho minister financií spolu s ministrom pravosúdia.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP