Neprošlo opravou po digitalizaci !

Snem Slovenskej republiky 1939

I. volebné obdobie. 2. zasedanie.

69. Zpráva

rozpočtového výboru

o vládnom návrhu zákona o zriadení Štátneho hydrologického a meteorologického ústavu (tlač. 48).

Rozpočtový výbor uznáva potrebu zákonnej úpravy hydrologickej a meteorologickej služby a po stránke rozpočtovej uzákonenie osnovy odporúča, lebo pre pomerne nepatrné zvýšenie potreby o ročných 7826.55 Ks sa úhrada ľahko zaistí.

V Bratislave 14. novembra 1939.

Dr. Eugen Filkorn v. r.,                                        Dr. Gejza Rehák v. r.

           predseda.                                                            zpravodaj.

Zpráva

ústavno-právneho výboru. Ústavno-právny výbor po podrobnom skúmaní osnovy navrhuje ju prijať so zmenami, ktoré možno zistiť porovnaním pôvodného textu (tlač 48) s novým textom.

Z týchto zmien si zasluhuje pozornosti, že voči pôvodnému zneniu návrhu nový text určenie rezortného pričlenenia Štátneho hydrologického a meteorologického ústavu prenecháva vláde a že organizačný a pracovný poriadok tohto ústavu má sa vydať vládnym nariadením.

Vypustenie pôvodných §§ 3 a 4 z osnovy je len priamym dôsledkom zmien, na ktoré sa poukazuje v predošlom odseku. Ak a pokiaľ budú podobné ustanovenia potrebné, môže ich vydať vláda na základe §§ l a 2, čím sa úprava stáva pružnejšou.

V Bratislave 14. novembra 1939.

Dr. Karol Mederly v. r.,                                             Dr. Matej Huťka v. r.,

            predseda.                                                                 zpravodaj.

Zákon

zo dňa 1939

o zriadení Štátneho hydrologického a meteorologického ústavu.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol na tomto zákone:

§ 1.

(1) Hydrologickú a meteorologickú službu na území Slovenskej republiky obstaráva Štátny hydrologický a meteorologický ústav so sídlom v Bratislave.

(2) Vláda určí, ktorému ministerstvu tento ústav podlieha.

§ 2.

Organizačný a pracovný poriadok Štátneho hydrologického a meteorologického ústavu vydá vláda nariadením.

§ 3.

Zákon tento nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a vykoná ho vláda.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP