Neprošlo opravou po digitalizaci !

Snem Slovenskej republiky 1939

I. volebné obdobie. 2. zasedanie.

70. Zpráva

rozpočtového výboru

o vládnom návrhu zákona o snížení a úprave niektorých všeobecných (autonómnych) colných sadzieb (tlač 51).

Rozpočtový výbor navrhovanú úpravu colných sadzieb pokladá za potrebnú ako prvú časť revízie tejto matérie.

Úprava colných sadzieb je nevyhnuteľným dôsledkom toho, že hospodárska štruktúra Slovenskej republiky je podstatne rozdielna od tej, pre ktorú platila doterajšia úprava colných sadzieb. Mnohé ochranné clá sa takto stávajú zbytočnými, ba škodlivými, inde zasa treba myslieť (sadz. čís. 150) na ich zavedenie. Uzákonenie úpravy rozpočtový výbor odporúča.

V Bratislave 14. novembra 1939.

Dr. Eugen Filkorn v. r.,                                             Ján Líška v. r.,

            predseda.                                                         zpravodaj.

Zpráva

ústavno-právneho výboru.

Ústavno-právny výbor skúmajúc vládny návrh osvojuje si stanovisko, ktoré k osnove zaujal rozpočtový výbor a navrhuje uzákoniť úpravu s menšími opravami textu podľa znenia, ktoré nasleduje.

V Bratislave 14. novembra 1939.

Dr. Karol Mederly v. r.,                                         Dr. Anton Hudec v. r.,

        predseda.                                                                 zpravodaj.

Zákon

zo dňa 1939

o snížení a úprave niektorých všeobecných (autonómnych) colných sadzieb.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol na tomto zákone:

§ l. Colný sadzobník pre colné územie Slovenskej republiky sa mení takto:

Sadzobné číslo

Pomenovanie tovaru

Všeobecná colná sadzba v Ks za 100 kg

ex 103

      *

 

 

 

 

ex 150

 

 

 

ex 155/b

 

 

 

 

189

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olej ľanový, sójový, čínsky drevný a iné oleje mastné, výslovne nemenované, v sudoch, mechoch a mechúroch, okrem olejových pokostov:

b) ľanový olej .............

Zeminy a látky nerastné, výslovne nemenované, prírodné, pálené, mleté alebo plavené: b) kremelina .............

Silice (éterické oleje): b) salicylan methylnatý .........

Bavlnený tovar:

obyčajný, t. j. tkaniny z priadze čís. 50 a nižšieho, ktoré majú vo štvorci o strane 5 mm 38 alebo menej nití:

a) hladké, tiež jednoducho vyrážané (keprované): 1. surové ............. Poznámka. T. zv, kordové látky, dovážané na dovoľovací list pre továrne na výrobu pneumatík, pod dozorom a za podmienok určených nariadením ...............

2. bielené ............. 3. farbené .............

 

 

 

 

bez cla

 

 

 

6.—

 

 

bez cla

 

 

 

 

 

 

 

 

450.—

 

 

 

120.—

600.— 1500.—

Sadzobné číslo

Pomenovanie tovaru

Všeobecná colná sadzba v Ks za 100 kg

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 4. jednou až štyrmi farbami potlačené . . . * 5. vo dvoch farbách pestré tkané ..... * 6. piatimi alebo viac farbami potlačené . * 7, viac než vo dvoch farbách pestré tkané . .

b) vzorkované: 1. surové .............. 2. bielené ............. 3. farbené . . . ....... * 4. jednou až štyrmi farbami potlačené . . . * 5. vo dvoch farbách pestré tkané ..... * 6. piatimi alebo viac farbami potlačené . . . * 7 viac než vo dvoch farbách pestré tkané . .

obyčajný hustý, t. j. tkaniny z priadze čís. 50 a nižšieho, ktoré majú vo štvorci o strane 5 mm viac než 38 nití:

a) hladké, tiež jednoducho vyrazené (keprované) : 1. surové .............

Poznámka. T. zv. kordové látky, dovážané na dovoľovací list pre továrne na výrobu pneumatík, pod dozorom a za podmienok určených nariadením ............. 2. bielené ............. 3. farbené .............

* 4. jednou až štyrmi farbami potlačené alebo vo dvoch farbách pestré tkané .....

* 5. piatimi alebo viac farbami potlačené alebo vo viac než vo dvoch farbách pestré tkané

b) vzorkované: 1. surové ............. 2. bielené ............. 3. farbené .............

* 4. jednou až štyrmi farbami potlačené alebo vo dvoch farbách pestré tkané .....

* 5. piatimi lebo viac farbami potlačené alebo vo viac než vo dvoch farbách pestré tkané

710.—

900.—

760.—

1000.—

 

 

600.—

700.—

710.— 

830.—

1100.—

880.—

1100.—

 

 

 

 

 

500.—

196.— 600.— 1800.—

2150.—

2300.—

550.— 650.—

1850.—

2200.— 2350.—

A

Sadzobné číslo

Pomenovanie tovaru

Všeobecná colná sadzba v Ks za 100 kg

191

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jemné, t. j. tkaniny z priadze nad čís. 58 až včítane čís. 100:

a) surové:

1. hladké, tiež jednoducho vyrážané (keprované) ............

Poznámka. Bavlnené tkaniny jemné, surové, nevzorkované, tiež prané, dovážané na dovoľovací list, na vyšívanie, pod dozorom a za podmienok určených nariadením .....

2. vzorkované ........... b) bielené, farbené, potlačené, pestré tkané: 1. bielené:

α) hladké, tiež jednoducho vyrážané (keprované) ............ β) vzorkované ..........

2. farbené:

a) hladké, tiež jednoducho vyrážané (keprované) ............

b) vzorkované .......... * 3. potlačené alebo pestré tkané:

a) hladké, tiež jednoducho vyrážané (keprované) ............

b) vzorkované .......... veľmi jemné, t, j. tkaniny z priadze nad čís. 100:

a) surové: 1. hladké, tiež jednoducho vyrážané (keprované) .............

Poznámka. Bavlnené tkaniny veľmi jemné, surové, nevzorkované, tiež prané, dovážané na dovoľovací list na vyšívanie, pod dozorom a za podmienok určených nariadením ... 2. vzorkované ............ b) bielené, farbené, potlačené, pestré tkané: 1. bielené: a) hladké, tiež jednoducho vyrážané (keprované) ............

|b) vzorkované ........

 

 

 

 

 

 

800 —

 

 

 

 

500.—

 

1000.—

 

 

1300.—

1500.—

 

1400.—

 

1500.—

 

 

1500.—

 

1500.—

 

 

 

1100.—

 

 

 

800.—

1300.—

 

 

 

1600 —

 

1800.—

Sadzobné číslo

Pomenovanie tovaru

Všeobecná colná sadzba v Ks za 100 kg

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     193

       *

 

ex 200

 

 

 

 

 

ex 206

 

 

ex 217

 

 

 

 

ex 219

 

 

 

 

 

ex 233

 

 

 

 

 

ex 252

 

2. farbené: a) hladké, tiež jednoducho vyrážané (keprované) ............ b) vzorkované ..........

* 3. potlačené alebo pestré tkané: a) hladké, tiež jednoducho vyrážané (keprované] .... .......... b) vzorkované ............

Poznámka. Tkaniny tkané plochým švom

Poznámka k sadz. čís. 189 až 192. Tkaniny t. zv. bagdadské a madrasové ....

Aksamity a tovar tkaný na spôsob aksamitu, tiež aksamitové stuhy ............

Tovar stávkový a pletený: *** c) rukavice: 1, ak váži tucet párov viac než 300 g ... 2. ak váži tucet párov najviac 300 g .... ** d] výslovne nemenovaný .........

Priadza jutová (z juty, tiež pomiešaná s ľanom): a) jednoduchá, surová .........

Jutové tkaniny: * a) surové, nevzorkované (iba s jednou väzbou základnou), najviac so 40 niťami v osnove a útku vo štvorci o strane 2 cm ......

Tovar povraznícky a potreby technické: a) laná, lodné laná, povrazy priemeru aspoň 5 mm, tiež bielené, dehtom napúšťané .... ** e) tovar povraznícky a potreby technické výslovne nemenované ..........

Tovar stávkový a pletený: ***b) punčochy a ponožky: 1. ak váži tucet párov viac než 1 kg ... 2. ak váži tucet párov 1 kg alebo menej . .

*** c) rukavice ..............

Tovar stávkový a pletený: b) punčochy a ponožky ..........

 

1700.—

1800.—

 

1800.—

1800 —

1300.—

 

 

2500 —

1000.—

 

 

4000.— 6000.—

2000.—

 

 

bez cla

 

 

 

30.—

 

 

290.—

700.—

 

4000.— 

6200.—

 

5000.—

 

10.000.—

Sadzobné číslo

Pomenovanie tovaru

Všeobecná colná sadzba v Ks za 100 kg

ex 258

 

285

 

 

 

 

 

 

290

 

 

 

 

ex 299

 

 

 

 

 

ex 300

 

 

 

 

    374

      *

 

 

 

ex 375

 

 

 

 

 

ex 401

 

 

 

 

Tovar stávkový a pletený: *** b] punčochy a ponožky ......... Lepenka, tiež pokrývky na dlážku z lepenky:

Poznámka. 3. Surová lepenka z handár pre potrebu tovární na výrobu krycej lepenky, na osvedčenie obchodnej a priemyselnej komory ........

Papier pestrý, tiež lakovaný a biele natrený papier: a) hladký .............. b) vzorkované lisovaný, krabatý alebo rýhovaný

Papierový tovar prepychový, výslovne nemenované hromadné výrobky obrázkovej tlače, hračky, všetky tieto predmety tiež spojené s obyčajnými alebo jemnými hmotami; papierová bielizeň; kvetiny a ich súčiastky z papieru:

* b) ostatné ..............

Tovar z papieru, lepenky alebo papieroviny, výslovne nemenovaný: c) spojený s jemnými hmotami alebo knihárskym plátnom:

** 2. Ostatný tovar, vyjmúc z viskozového papieru .............

Lisované a masívne sklo výslovne nemenované: a) surové, tiež so zatavenými okrajmi, tiež s obrúsenými okrajmi alebo dnami, prírodnej farby alebo bielej (priehľadné) ......

b) iné (farebné, maľované atď.) ......

Sklo zrkadlové a tabuľové výslovne nemenované, surové, nebrúsené, neleštené, nevzorkované, nepokladané, nefarbené: a) zrkadlové sklo liate alebo fúkané; surové sklo liate silnejšie než 5 mm ........

Tovar osinkový: a) osinkový papier a osinková lepenka, netvárené: 1. osinkocementová bridlica .... . 2. ostatné .............

 

5000.—

 

 

 

 

 

bez cla

 

 

 

200.—

350.—

 

 

 

 

 

 

 

1000.—

 

 

 

 

 

 

800.—

 

 

 

130.—

 

195.—

 

 

32.—

z hrubej váhy

 

180.—

100.—

 

Sadzobné číslo

Pomenovanie tovaru

Všeobecná colná sadzba v Ks za 100 kg

 

 

 

 

 

 

 

ex 428

 

 

 

 

 

 

ex 431

 

 

 

 

 

 

 

ex 434

 

 

 

 

443

 

*

 

 

 

 

ex 483

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 488

c) osinkové pradivo, tiež spojené s iným pradivom alebo s drôtom ..........

** e) iný osinkový tovar, ak nepatrí do čís. 409 c), tiež spojený s inými hmotami (vyjmúc s kaučukom] ..............

Surové železo; železo a oceľ, staré prelámané alebo v odpadkoch na tavenie a sváranie: * a) surové železo: Poznámka, Surové železo pre špeciálne slievárenské účely, na osvedčenie obchodnej a priemyselnej komory ............

Železo a oceľ v tyčiach, kované, valcované alebo ťahané: a) nefazonované:

Poznámka, Pásková oceľ pre potreby tovární na výrobu matracov, na osvedčenie obchodnej a priemyselnej komory ...... . 

Drôt (valcovaný, vykovaný alebo ťahaný): * a) surový, pocínovaný, pozinkovaný, poolovnený, pomedený, pomosadznený alebo pokostovaný, bez ohľadu na hrúbku ........

Železné sudy: a) nýtované, lisované, sdriapkované, letované, svárané, tiež zhruba natrené ......

b) inak obyčajne alebo jemne opracované, tiež spojené s obyčajnými hmotami ... . .

Tovar z kujného železa, výslovne nemenovaný, tiež spojený s nekujnou liatinou alebo s drevom: a) neopracované (surové) alebo odrhnuté alebo hrubo natrené, ak váži kus: 2. viac než 3 kg až 25 kg:

Poznámka. Ohýbané postranné diely pre výrobu posteľových matracových vložiek, na osvedčenie obchodnej a priemyselnej komory ......

Obecné kovy, surové, staré prelámané alebo v odpadkoch: c) zinek, tiež sliatiny zinku s olovom alebo cínom

 

350.—

 

500.—

 

 

 

 

 

 

bez cla

 

 

 

bez cla

 

 

 

 

bez cla

 

 

 

40.—

 

 

60.—

 

 

 

 

 

 

 

 

bez cla

 

 

 

bez cla

 

Sadzobné číslo

Pomenovanie tovaru

Všeobecná colná sadzba v Ks za 100 kg

ex 496

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    535

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

539

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyče, prúty a drôty (valcované, vykované alebo ťahané) : * d) medené, niklové, hliníkové a z iných obecných kovov a kovových sliatín: 1. valcované alebo vykované ...... 2. ťahané okrem medených ....... 3. ťahané medené: a) hrubšie než 0.5 mm ........ b) hrubšie než 0.25 mm až 0.5 mm . . . c) v hrúbke 0.25 mm alebo tenšie . . .

Stroje šicie a pletacie: * a) podstavce, tiež rozložené ........ * b) hlavy, hotové súčiastky hláv (mimo ihly) : 1. hlavy pletacích strojov ....... 2. ostatné ............. * c) nehotové súčiastky hláv, tiež zo surovej liatiny; stroje šicie a pletacie s podstavcom: 1. stroje pletacie s podstavcom ..... 2. ostatné .............

* Poznámka. Úplné stroje zariadené pre mechanický pohon .............

Dynamá a elektrické motory (mimo motory k automobilom), tiež spojené neodlučiteľné s mechanickým zariadením alebo s prístrojmi; transformátory (otáčivé alebo nehybné meniče); ak váži kus: a) 25 kg alebo menej: 1. spúšťače pre motorové vozidlá a lietadlá 2. elektrické ventilátory a elektrické motory k ventilátorom .......... 3. ostatné ............. b) viac než 25 kg až 5 q ......... c) viac než 5 q až 30 q .......... d) viac než 30 q až 80 q ......... e) viac než 80 q ............

Poznámka. Motory na spúšťacie zariadenie a dynamá na osvetľovacie zariadenie pre automobily, ak váži kus: a) 25 kg alebo menej .......... b) viac než 25 kg až 5 q .........

 

 

bez cla

bez cla

342.— 432.—

504.—

 

 

60.—

250.—

400.—

 

170.—

250.—

 

 

37.—

 

 

400.—

550.—

650.— 450.—

370.—

325.—

240.—

 

 

 

 

140.— 100.—

Sadzobné číslo

Pomenovanie tovaru

Všeobecná colná sadzba v Ks za 100 kg

    541

 

 

ex 543

      *

 

 

 

 

 

 

    548

   * * *

 

Zariadenie rozvodné a dotykové, montované poistky a pod., elektrovodné prístroje; všetky tieto predmety v objímkach (puzdrách a pod.), ak váži kus až 250 g .............

Elektrické prístroje a elektrotechnické zariadenia (regulátory, odpory, napájače [spúšťače] a pod.), výslovne nemenované: b) elektrické prístroje variace a vykurovacie c) ostatné, ak váži kus: 1. 150 kg alebo menej ......... 2. viac než 150 kg ..........

Osobné vozy a detské kočiarky bez úpravy sedlárskej alebo čalúnickej: a) detské kočiarky ...........

 

 

 

1200.—

 

 

800.—

 

400.—

1200.—

 

 

 

400. —

 

 

    549

   * * *

 

 

 

 

ex 553

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 600

* b) ostatné ..............

Osobné vozy a detské kočiarky s úpravou sedlárskou alebo čalúnickou: a) detské kočiarky . ... .

* b) ostatné ......... ....

Motorové kolá, tiež s prívesným vozíkom, prívesné vozíky zvlášť dovážané, automobily (tiež motorové trojkolesníky), chasis s motorom alebo bez neho a karosérie zvlášť dovážané: a) motorové kolá, tiež s prívesným vozíkom a prívesné vozíky zvlášť dovážané ..... b) osobné automobily (tiež motorové trojkolesníky), chasis s motorom alebo bez neho a karosérie zvlášť dovážené: 1. do ceny 30.000.— Ks ........ 2. ostatné ......... c) nákladné automobily, autobusy, automobily nerozlučne spojené s pracovným zariadením, chasis s motorom alebo bez neho a karosérie zvlášť dovážané: 1. do ceny 30.000. — Ks ........ 2. ostatné .............

Slúčeniny vápniku, strontia, bárya a horčíku, výslovne nemenované: e) chlorové vápno ..........

za kus

 

400.— za 100 kg

1200.—

za kus

1200.—

z ceny

 

30%

 

30% 40%

 

 

30%

40%

za 100 kg

bez cla

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a vykoná ho minister financií.

Sadzobné číslo

Pomenovanie tovaru

Všeobecná colná sadzba v Ks za 100 kg

ex 604

 

 

 

622

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 630

 

 

 

 

 

 

 

 

Slúčeniny organické (ústrojné) výslovne nemenované: g) kyselina salicylová a jej deriváty .....

Pomocné látky a výrobky chemické, výslovne nemenované: Poznámky. 3. Fenol (kyselina karbolová čistá) dovážaný pre potrebu tovární na výrobu umelej

živice, na osvedčenie obchodnej a priemyselnej komory ..........

Lekárnický tovar upravený, ako aj všetky látky svojimi nápismi, štítkami, obalmi a pod. označené ako lieky, i lieky pre zvieratá; vaty a obväzy upravené k účelom liečivým a) lekárnický tovar upravený, ako aj všetky látky svojimi nápismi, štítkami, obalmi a pod. označené ako lieky, i lieky pre zvieratá: 2. látky svojimi nápismi, štítkami, obalmi a pod. označené ako prostriedky proti škodlivým činiteľom výroby rastlinnej .... b) vaty a obväzy upravené k účelom liečivým

 

 

bez cla

 

 

 

 

 

 

 

 

bez cla

 

 

 

 

 

 

 

 

860.—

510.—

 

§2.

 

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a vykoná ho minister financií.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP