Neprošlo opravou po digitalizaci !

Snem Slovenskej republiky 1939

I. volebné obdobie. 2. zasedanie.

72.

Vládny návrh.

Zákon

zo dňa 1939

o zriadení štátneho komasačného fondu.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol na tomto zákone:

§ 1.

Pri ministerstve pravosúdia zriaďuje sa samostatný štátny fond s názvom: "Štátny komasačný fond", z ktorého prostriedkov a na účet ktorého bude ministerstvo pravosúdia povolovať preddavky na útraty komasačného pokračovania (§ 195 nar. čís, 30 z. roku 1909 I. M. a § 6 nar. čís. 60 z roku 1909 I. M.).

§ 2.

Fond bude spravovať ministerstvo pravosúdia podľa základných predpisov nar. čís. 30/1909 I. M., ministerstvo pravosúdia. sa však zmocňuje vydať v dohode s ministerstvom financií podrobnú úpravu o správe, účtovaní fondu a vymáhaní vrátiť sa majúcich preddavkov.

§ 3.

Fondu bude každoročne v štátnom rozpočte venovaná primeraná suma, ktorou štát bude do fondu prispievať.

§4.

Do fondu počínajúc účinnosťou tohoto zákona budú plynúť:

a) bernými úradmi vymáhané vrátené preddavky štátneho fondu zaplatené účastníkmi komasačného pokračovania, i úroky z nedoplatkov,

b) príspevky štátu na komasačné útraty podľa § 199 nar, čís. 30 z roku 1909 I. M. a § 48 nar. čís. 60 z roku 1909 I. M.,

c) náhrady útrat hospodárskych a lesných znalcov zálohovaných zo štátneho komasačného fondu, podľa § 198 nar. čís. 30 z roku 1909 I. M. a § 48 nar. čís. 60 z roku 1909 I. M.,

d) pri použití výhod, podľa § 6, 7, 8 nar. čís, 60 z roku 1909 I. M. zaplatené útraty komasačného pokračovania,

e) všetky nedoplatky komasačných útrat a nedoplatky úrokov i ked ešte nie sú vymáhané,

f) prípadný prebytok preddavku štátneho fondu pre úpravu držby v rozpočte ministerstva pravosúdia a príjmy na vrátené preddavky štátneho fondu pre úpravy pozemkovej držby.

§ 5.

Z fondu bude ministerstvo pravosúdia poukazovať zálohy na útraty komasačného pokračovania v smysle nar. čís. 30 z raku 1909 a 60 z roku 1909 I. M. Preddavky budú poukazované každoročne priamo. Účtovanie a kontrolu upraví minister pravosúdia zvláštnou úpravou.

§ 6.

Hotovosti štátneho komasačného fondu možno ukladať u peňažných ústavov so sirotskou istotou. Fond podlieha kontrole Najvyššieho účtovného kontrolného úradu a vzťahujú sa naň všetky predpisy o fondovom hospodárení.

§7.

Zákon tento nadobudne účinnosti dňom vyhlásenia, prevedie ho minister pravosúdia, minister financií so zúčastnenými ministrami.

Ustanovenia, ktoré odporujú ustanoveniam tohoto zákona, sa zrušujú.

Dôvodová zpráva.

K rýchlemu prevádzaniu komasácií a účinnej propagácii komasačného pokračovania treba upraviť otázku komasačného fondu.

Právny stav, ktorý tu bol pred štátnym prevratom v roku 1918 je fakticky obnovený natoľko, že do rozpočtu ministerstva pravosúdia na rok 1939 (kap. 4 tit. l položka 18) bol preliminovaný preddavok štátneho fondu pre úpravu pozemkovej držby vo výške 1,000.000 Ks podľa § 195 nar. čís. 30 z roku 1909 a § 6 nar. čís. 60 z roku 1909 I. M. Ministerstvo financií úpravou zo dňa 24. marca 1939 čís. 3931/ 39-III/8 uznalo, že vrátené preddavky štátnemu fondu pre úpravu pozemkovej držby tiež patria do rezortu ministerstva pravosúdia. Keď je však zaistený preddavok, treba sa postarať aj o existenciu štátneho komasačného fondu. Navrhovaná osnova rieši túto otázku do dôsledkov, zriaďuje samostatný štátny fond, aby prostriedky preň určené neplynulý pre iné ciele. Ak sa má komasačné pokračovanie prevádzať takým tempom, ako si to hospodárske záujmy štátu vyžadujú, treba sa postarať v prvom rade o dostatok prostriedkov na preddavky komasačných útrat a sústredenie týchto prostriedkov v rezorntnom ministerstve,

V jednotlivých bodoch osnovy sa poukazuje na platné právne ustanovenia. Vy-

zdvihuje sa hlavne okolnosť, že v záujme financií štátu treba sa postarať o urýchlené vymáhanie nezaplatených príspevkov účastníkov komasačného pokračovania, čím fond získa väčších prostriedkov, takže s preddavkom 1,000.000.— Ks, ktorý je rozpočtové zaistený i pre rok 1940, budú sa môcť zaokryť najnaliehavejšie podlžnosti a bude možno poukazovať preddavky vo väčšej miere ako tomu bolo dosiaľ.

Štátne berné úrady budú síce naďalej podľa platných predpisov vymáhať poplatky účastníkov na komasačné pokračovanie, budú však odbremenené natoľko, že nebudú manipulovať so zálohami jednotlivých krajských súdov, lebo tieto pod dozorom učtárne ministerstva pravosúdia si budú zálohy spravovať samé. Fond bude spravovaný podľa zásad štátneho hospodárstva a bude pod dozorom Najvyššieho účtovného kontrolného úradu, vyhovené je tak i požiadavkám kontroly.

Zriadením komasačného fondu nevzniká pre štát žiadne zvláštne zaťaženie. Preddavok je krytý rozpočtové a do budúcnosti sa viaže na primeraný obnos s ohľadom na potreby a rozsah komasačných prác.

Otázka zriadenia komasačného fondu je vážnou otázkou hospodárskou a otázkou štátnych financií, ktorá nestrpí odkladu, je preto treba neodkladného opatrenia.

Dr, Vojtech Tuka v. r

predseda vlády.

Dr, Gejza Fritz v. r.,

minister pravosúdia

Andrej, Bratislava 6279


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP