Neprošlo opravou po digitalizaci !

Snem Slovenskej republiky 1939

I. volebné obdobie. 2. zasedanie.

73.

Vládny návrh,

Zákon

zo dňa 1939

o hlásení a nútenom nájme niektorých živnostenských provozovní.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol na tomto zákone:

§ 1.

(1) Vlastník domu, jeho zákonný alebo smluvný zástupca, alebo dočasný či trvalý užívateľ alebo požívateľ domu je povinný živnostenské provozovne (i obchodné miestnosti) a k nim patriace sklady a iné vedľajšie miestnosti, ktoré k obchodným a živnostenským účelom sa nepoužívajú následkom odňatia živnostenského oprávnenia podľa vl. nar. č. 169/1939 Sl. z. do 10 dní od účinnosti tohto zákona oznámiť obecnému (mestskému) úradu a tie na príkaz okresného (mestského notárskeho) úradu bez zmeny ich pôvodného určenia za obvyklú cenu obdobných miestností v obci (meste) prenajať do 10 dní po právoplatnosti príkazu úradom určenému nájomcovi.

(2) Okresný (mestský notársky) úrad môže určiť nájomcu do 31. decembra 1940 kedykoľvek, ale len za predpokladu, že iné vhodné miestnosti v obci (meste) za obvyklú cenu bez tohto úradného zásahu nie je možné získať.

§ 2.

Ak nebola nájomná smluva uzavretá preto, lebo nedošlo k dohode ohľadne výšky nájomného alebo iných podmienok smluvy, výšku nájomného a podmienky smluvy určí okresný úrad po vypočutí strán podľa obvyklej výšky nájomného s ohľadom na miestne pomery.

§ 3.

Nájomná smluva uzavretá s úradne určeným nájomníkom, alebo podmienky ktorej boly určené podľa § 2, zo strany vlastníka domu prípadne jeho zákonného alebo ustanoveného zástupcu, poťažne dočasného či trvalého užívateľa a ich prípadných právnych nástupcov, je vypovedateľná do 3 rokov od jej uzavretia so zákonnou výpovednou lehotou len vtedy, ak nájomca porušuje podstatné ustanovenia nájomnej smluvy. Nájomca má v každom prípade právo dať výpoveď zákonitej lehote. Po trojročnej dobe môže byť platnosť smluvy okrasným úradom predĺžená m odôvodnenú žiadosť nájomcu, ak tento preukáže, že by zrušením smluvy utrpel nenahraditeľnú újmu, alebo by bola jeho hospodárska existencia v základoch ohrožená.

§ 4.

Proti určeniu výšky nájomného podľa § 2 a predĺženiu nájomnej smluvy podľa § 3 je prípustné odvolanie na nadriadený úrad verejnej správy vnútornej. Odvolanie nájomcu proti rozhodnutiu úradu, ktorým sa nepovoľuje predĺženie nájomnej smluvy, má odkladný účinok. Proti určeniu nájomníka opravný prostriedok je neprípustný.

§ 5.

(1) Priestupok spácha, kto na čas nevyhovie oznamovacej povinnosti podľa § l, a kto miestnosti, na ktoré sa oznamovacia povinnosť vzťahuje, od vzniku oznamovacej povinností prenajme na iné ciele, než pre ktoré boly pôvodne určené.

(2) Priestupky trestá okresný (štátny policajný) úrad pokutou do 5000 Ks, pri nedobytnosti zátvorom do 30 dní,

§ 6.

Tento zákon nadobudne účinnosť dňom vyhlásenia a stratí ju okrem § 3 dňom 31. decembra 1940; vykonajú ho ministri vnútra, hospodárstva a pravosúdia.

Dôvodová zpráva.

Pri revízii živnostenských oprávnení podľa vl. nar. č, 169/1939 Sl. z. živnostenských oprávnení pozbavení znemožňujú vznik nových živností spôsobom, že odopierajú dať do nájmu svoje bývalé živnostenské provozovne. Tento hospodársky nezdravý zjav vyskytuje sa najmä v me-

stách a na východe štátu. Treba mu čeliť resp. uľahčiť hospodárske prebudovanie štátu.

Keďže osnovou v záujme verejnom je obmedzované vlastnícke právo, úprava otázky vyžaduje formu zákona podľa predpisu § 79 ústavy.

Dr. Vojtech Tuka v. r.,

predseda vlády

Dr. Ferdinand Ďurčanský v. r.,

minister vnútra.

Andrej, Bratislava 6324-39


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP