Neprošlo opravou po digitalizaci !

Snem Slovenskej republiky 1939

I. volebné obdobie. 2. zasedanie.

74.

Návrh

poslanca Jozefa Drobného a spoločníkov

na vydanie zákona o zmene predpisov o kvalifikovaní štátnych zamestnancov.

Podpísaní navrhujú:

Snem Slovenskej republiky, ráč sa usniesť na tomto zákone:

Zákon

zo dňa 1939

o zmene predpisov o kvalifikovaní štátnych zamestnancov.

Snem Slovenskej republiky ta usniesol na tomto zákone:

§ l.

Paragraf 19, ods. 1. platového zákona čís. 103/1926 Sb, z. a n. bude znieť takto:

(1) Ustanovenia služobnej pragmatiky o kvalifikácii zostávajú v platnosti so zmenami:

a) že kvalifikačné tabuľky treba viesť o úradníckych čakateľoch a o úradníkoch ustanovených na služebných miestach I. služebnej triedy v platovej stupnici Štvrtej až šiestej, na služebných miestach II. a III. služebnej triedy v platovej stupnici piatej až siedmej a na služebných miestach IV. služebnej triedy v platovej stupnici šiestej až siedmej,

b) že sa kvalifikácia určuje a do kvalifikačných tabuliek zapisuje každý rok len pre úradníckych čakateľov, ináč len v roku, ktorý predchádza časovému postupu zamestnanca, ďalej pred navrhovaním povýšenia alebo najviac raz do roka

na kolkovanú žiadosť zamestnanca alebo ak podľa mienky predstaveného úradu možno očakávať zmenu celkového kvalifikačného posudku.

§ 2.

Vláda sa zmocňuje, aby nariadením upravila kvalifikačný postup tak, aby každej zamestnaneckej kategórii sa dala možnosť jedným zástupcom zúčastniť sa kvalifikovania jej príslušníkov.

§ 3.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a vykonajú ho všetci členovia vlády.

Odôvodnenie.

Doterajší spôsob každoročného kvalifikovania zamestnancov štátu, ktorí kvalifikovaniu podliehajú, je verejnosti málo známou veľmi úmornou prácou, ktorá zbytočne uberá mnoho času práve vedúcim úradníkom.

Skúsenosti s kvalifikáciou ukazujú, že u veľkej väčšiny zamestnancov ostáva kvalifikácia po roky nezmenená a preto jej každoročné nové určovanie je zbytočné.

Návrh sleduje odbremenenie úradov obmedzením kvalifikácie iba na tie prípady, kde výsledok kvalifikácie môže mať skutočný význam. Bude to každoročne u čakateľov, u ostatných zamestnancov však len pred časovým postupom, teda prakticky každý tretí rok, ďalej pred povýšením alebo ak možno očakávať zmenu celkové-

ho kvalifikačného posudku. Okrem toho zabezpečuje sa i zamestnancovi právo, aby i sám mohol dať podnet k novej kvalifikácii.

Návrh pojatý do § 2 sleduje myšlienku zdokonalenia kvalifikácie tým, že dáva vláde možnosť, aby kvalifikačný postup upravila tak, aby k zamýšľanému kvalifikačnému posudku mohol zaujať stanovisko i zástupca príslušnej zamestnaneckej kategórie.

Uzákonením návrhu štátnej pokladnici nevzniknú žiadne výdavky a prevedenie zákona neznamená vznik novej agendy, ale naopak úsporu práce a tým aj úsporu peňazí.

Navrhujeme, aby sa osnova pridelila výboru iniciatívnemu a ústavno-právnemu.

V Bratislave 21. novembra 1939.

Jozef Drobný, Július Maguth, Koloman Horniš, Rudolf Schwarz, Jozef Šrobár.

Andrej. Bratislava 6326 39


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP