Neprošlo opravou po digitalizaci !

Snem Slovenskej republiky 1939

I. volebné obdobie. 2. zasedanie.

77.

Vládny návrh.

Zákon

zo dňa 1939,

ktorým sa určuje ďalší dodatok k štátnemu rozpočtu na rok 1939.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol na tomto zákone:

Článok I.

V prílohe A. tohto dodatku k štátnemu rozpočtu na rok 1939 určujú sa výdavky vlastnej štátnej správy (rozpočtová skupina I.) sumou 1,043.100 Ks.

Článok II.

Všeobecné zásady štátneho hospodárenia, vyslovené v nariadení vlády Slovenskej krajiny č. 45/1939 Or, nov. a vo vládnom nariadení č. 134/1939 Sl. z., platia aj pre tento zákon.

Článok III.

Tento zákon platí odo dňa 26. októbra 1939; vykoná ho minister financií spolu s ostatnými členmi vlády.

Príloha A.

15. Prezident republiky a kancelária prezidenta republiky.

Kapitola

Titul

Paragraf

Štátne výdavky

1939

riadne

mimoriadne

úhrn

Ks

1

1 2

1 2

15. Prezident republiky a kancelária prezidenta republiky.

Prezident republiky a kancelária prezidenta republiky,

Prezident republiky A Osobné výdavky .  ...... Titul 1. (úhrn)

Kancelária prezidenta republiky Civilné oddelenie:

A. Osobné výdavky ........ B. Vecné výdavky

§ 1. (úhrn)

Vojenské oddelenieA. Osobné výdavky . B. Vecné výdavky . . . . ...

§ 2. (úhrn) Titul 2. (úhrn)

Kapitola 15. A.  Osobné výdavky Titul 1. . . . ...... Titul 2 . .......

Úhrn . . B. Vecné výdavky:

Titul 1 ....... Titul 2 .

Úhrn . . .

Úhrn osobných výdavkov Úhrn vecných výdavkov

Kapitola 15. (úhrn) . . .

315.100.—

 -

315.100.—

315.100.—

_

315.100.—

30.000.— 138.000.—

_ 550.000 —

30.000 — 688.000.—

168.000.—

550.000.—

718.000.—

10.000.—

10.000.—

__

10.000.—

10.000.—

168.000.—

560.000.—

728.000.—

315.100.— 30.000.—

 

315.100.— 30.000.—

345.100.—

| 345.100.—

138.000.—

560.000.—

698.000.—

138.000.—

560.000.—

1 698.000.—

345.100.— 138.000.—

560.000.—

345.100.— 698.000.—

483.100.—

560.000.—

1,043.100.—

   

Dôvodová zpráva.

Zvolením prezidenta republiky rozpočet vlastnej štátnej správy sa rozšíril o novú kapitolu číslo 15 "Prezident republiky a kancelária prezidenta republiky", ktorá obsahuje osobné a vecné výdavky, spojené s úradom prezidenta republiky na zlomok roku 1939.

Nevyhnuteľné výdavky tejto kapitoly do konca roku 1939, aj so zreteľom na zákon zo dňa 19. októbra 1939 číslo 265 Sl. z. činia dovedna 1,043.100 Ks. Z tejto sumy pripadá na osobné výdavky 345.100 Ks a na vecné výdavky suma 698.000 Ks. Najväčšiu časť vecných výdavkov tvorí položka 500.000 Ks, preliminovaná na zariadenie miestností úradu prezidenta republiky.

Nakoľko úradníci prezidenta republiky prichodia z iných rezortov, kde sú ich náležitostí zaistené, je ministerstvo financií toho názoru, že platy týchto úradníkov môžu ísť na vrub príslušných úradov. Týmto spôsobom nie je možné však kryť požitky prezidenta republiky vo výške 345.100 Ks a vecné náklady jeho úradu vo výške 698.000 Ks. Preto ministerstvo financií predkladá predmetnú osnovu zákona na zákonné zaistenie uvedených osobných a vecných nákladov.

Úhrada je zabezpečená v rámci úspor dosiaľ docielených, preto špeciálne úverové splnomocnenie ministra financií odpadá.

Dr. Vojtech Tuka v. r.,

predseda vlády

Dr, Mikuláš Pružínský v. r

minister financií.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP