Neprošlo opravou po digitalizaci !

Snem Slovenskej republiky 1939

l. volebné obdobie. 2. zasedanie.

79. Zpráva

ústavno-právneho výboru

o vládnom návrhu zákona o dodávaní povinných výtlačkov tlačív (tlač 62).

Ústavno-právny výbor na svojom zasadnutí 27. novembra 1939 prerokoval osnovu vládneho návrhu zákona o dodávaní povinných výtlačkov tlačív, ktorým sa ustanovenia vládnych nariadení č. 118/1935 a 119/1935 Sb. z, a n. prispôsobujú úradným a kultúrnym potrebám Slovenskej republiky. Povinnosť dodávať výtlačky na Slovensku vydaných tlačív prestala automaticky so zmenou štátoprávneho postavenia Slovenska do českých krajín, ale nebola táto povinnosť upravená vzhľadom na nové pomery. Bolo teda treba upraviť dodávanie povinných výtlačkov tlačív ústredným úradom Slovenskej republiky, knižnici snemu a čiastočne i župným úradom na úradné ciele, a zároveň bolo treba riešiť otázku dodávania povinných výtlačkov tlačív pre kultúrne ustanovizne slovenské a to jednak pre študijné potreby, jednak na trvalú úschovu. Ústavno-právny výbor doplnil vládny návrh zákona v tom smysle, aby sa povinné výtlačky všetkých tlačív na trvalú úschovu dodávaly nielen Národnej knižnici slovenskej, ktorá sa má postupne vybudovať v Turčianskom Sv. Martine a ktorá bude slúžiť i cieľom študijným pre domácich

i zahraničných vedeckých pracovníkov, ale Slovenskému národnému múzeu v Turčianskom Sv. Martine, kde po odbornom konzervovaní budú sa uschovávať všetky tlačivá na ciele muzeálne. S takouto zmenou môže vládny návrh zákona, prijatý snemom, splniť v každom ohľade svoje poslanie.

V Bratislave 27. novembra 1939.

Dr. Karol Mederly v. r.,                  Dr. František Hrušovský v. r.,

predseda.                                           zpravodaj.

Zákon

zo dňa 1939

o dodávaní povinných výtlačkov tlačív.

Snem Slovenskej republiky sa uisniesol na tomto zákone:

§ 1.

Povinnosť dodávať povinné výtlačky tlačív vzťahuje sa na:

a) tlačivá, , vytlačené alebo vydané v Slovenskej republike,

b) tlačivá (s výnimkou časopisov), vytlačené i vydané v cudzine, ak nakladáteľ (vydavateľ) alebo pôvodca má bydlisko (sídlo) v Slovenskej republike.

§2.

Nakoľko sa v ďalšom (§ 3) ináč nepredpisuje, z povinnosti dodávania sa vynímajú:

a) tlačivá, ktoré slúžia len potrebám domácim alebo spoločenským, alebo ktoré sa vydávajú len pre potrebu ústavov, podnikov, obchodov a živností, ako: navštívenky, pozvánky, novoročenky, rodinné oznámenia, ex libris, vstupenky, formuláre, blankety, vzorníky, prospekty, nálepky, obežníky, pohľadnice s vyobrazením alebo s textom obmedzujúcim sa na blahoprianie alebo upomienky na určité kraje, kalendáre, obmedzujúce sa na údaje astronomické, cirkevné, reklamné a pod., programy alebo programové sošity zábavných podnikov, cenníky a pod.;

b) tlačivá, určené len na ciele volebné, ako: voličské soznamy, kandidačné listiny, hlasovacie lístky, volebné oznamy, obsahujúce len čas a miesto voľby, označenie strany, meno, stav a bydlisko kandidátov a výzvu k voľbe, ako i tlačivá, obmedzujúce sa na prosté oznámenie výsledku volieb;

c) tlačivá (s výnimkou časopisov), rozmnožené písacím strojom alebo iným rozmnožovacím prístrojom, zakladajúcim sa

na zásadách hektografu, autokopistu, šablóny alebo prietlače, ak sú určené len na dodanie napred obmedzenému kruhu určitých osôb;

d) cenné papiere a cenné známky všetkého druhu;

e) tlačivá, vydané zákonodarnými sbormi a štátnymi úradmi v obore ich pôsobnosti.

§ 3. (1) Jeden povinný výtlačok všetkých tlačív, uvedených v § l a na žiadosť aj tlačív, uvedených v § 2, písm. a) a b), nech sa dodá na trvalú úschovu (konzerváciu) Slovenskému národnému múzeu, Národnej knižnici slovenskej, do jej otvorenia Matici slovenskej v Turč. Sv. Martine, Po otvorení Národnej knižnice slovenskej odovzdá jej Matica slovenská všetky výtlačky tlačív, uschovaných podľa predošlej vety.

(2) Povinné výtlačky tlačív na úradné a študijné ciele nech sa dodávajú týmto úradom a knižniciam:

a) knižnici snemu Slovenskej republiky v Bratislave na jej žiadosť výtlačok všetkých tlačív, uvedených v § l a v § 2 písm. a) a b);

b) predsedníctvu vlády a ministerstvu vnútra po l výtlačku všetkých tlačív, uvedených v § l, z časopisov však vychádzajúcich aspoň raz týždenne po 5 výtlačkoch;

c) knižnici Slovenskej univerzity, knižnici Slovenskej vysokej školy technickej; z časopisov však len tie, o ktorých zaslanie knižnica požiada;

d) župným úradom z tlačív, uvedených v § l, len časopisy z ich správneho obvodu. Ak tlačivo bolo vytlačené v obvode jedného župného úradu, avšak vydané v obvode druhého, treba dodať povinný výtlačok obidvom.

(3) Na povinné výtlačky nepredajných tlačív, vydaných nákladom, neprevyšujúcim 100 výtlačkov, nemajú úrady a knižnice uvedené v ods. 2 nárok,

§ 4.

P) Ak knižnice uvedené v § 3, ods. 2, písm. c) nemajú nárok na povinný výtlačok už podľa § 3, ods. 2, písm. c), môžu požadovať výtlačok všetkých tlačív, uvedených v § l, za polovicu predajnej ceny v drobnom.

(2) To isté právo priznáva sa ohľadom všetkých tlačív, uvedených v § l, knižnici Matice slovenskej v Turč. Sv. Martine, ďalej knižnici Katolíckej bohosloveckej fakulty v Bratislave a knižnici Vysokej evanjelickej a. v. bohosloveckej školy v Bratislave.

(3) Ustanovenia ods. l a 2 neplatia o nepredajných tlačivách, vydaných nákladom neprevyšujúcim 100 výtlačkov, a o tlačivách nákladné vyhotovených.

§ 5.

Odovzdať povinné výtlačky tlačív, vytlačených na území slovenského štátu, je povinný tlačiar; môže tak učiniť na účet nakladateľa (vydavateľa). Odovzdať povinné výtlačky tlačív, vytlačených v cudzine je povinný nakladateľ (vydavateľ) a ak nemá nakladateľ (vydavateľ) na Slovensku bydlisko (sídlo), pôvodca.

§ 6.

(1) Povinné výtlačky nech sa dodávajú bez predchádzajúcej žiadosti a zdarma. Ak bolo tlačivo vytlačené na papieroch rôznej akosti, nech sa dodá povinný výtlačok na papieri trvanlivom.

(2) Žiadosť o zasielanie časopisu bez obmedzenia na určité číslo, platí pre všetky čísla, ktoré vyjdú po požiadaní.

(3) Nákladné vyhotovené povinné výtlačky na iné ciele, ako na trvalú úschovu (§ 3, ods. 1) treba zaplatiť polovicou predajnej ceny v drobnom, ak je k zásielke priložený účet, alebo ich do jediného mesiaca vrátiť. Za nákladné vyhotovené pokladajú sa výtlačky, ktorých výroba vzhľadom na použitý materiál, umelecké vyhotovenie alebo spôsob reprodukcie, vyžaduje náklad, značne prevyšujúci obvyklú mieru. V pochybných prípadoch rozhoduje ministerstvo vnútra.

(4) Ak bol zaslaný výtlačok vadný alebo výtlačok, ktorý nevyhovuje ustanoveniu 2 vety, ods. l, tohto paragrafu, treba do 8 dní po reklamácií zaslať bezvadný.

§ 7.

(1) Tlačiar, ktorý je povinný dodať povinné výtlačky, má poslať výtlačky časopisov hneď, ostatných tlačív — do 8 dní po ich vytlačení. Iní, ktorí majú dodať povinné výtlačky, majú poslať výtlačky časopisov hneď ako ich začnú rozširovať, výtlačky ostatných tlačív — do 8 dní od tejto doby.

(2) Ak o dodanie povinného výtlačku treba žiadať, iná sa poslať do 8 dní od dôjdenia žiadosti. Nárok na povinný výtlačok zaniká, ak žiadosť o dodanie tlačív, uvedených v § 2, písm. a) a b) nedôjde najneskoršie do 3 týždňov, o dodanie časopisov — do 6 týždňov od ich vytlačenia, a o dodanie ostatných tlačív — najneskoršie do 6 mesiacov od počiatku ich rozširovania.

§ 8.

(1) Tuzemský tlačiar je povinný v prvých piatich dňoch každého mesiaca poslať ministerstvu vnútra, Slovenskému národnému múzeu a Národnej knižnici slovenskej (§ 3, ods. 1) výkaz všetkých tlačív, ktoré v minulom mesiaci vytlačil, okrem periodických (v smysle tlačových zákonov), a tlačív, uvedených v § 2, alebo zprávu, že v minulom mesiaci nijaké tlačivá nevyhotovil. Výkaz má obsahovať:

a) názov tlačiva, a ak ide o vyobrazenie, označenie jeho predmetu,

b) meno alebo pseudonym pôvodcu, ak sú tieto údaje na tlačive uvedené,

c) meno a adresu nakladateľa (vydavateľa),

d) miesto tlače a dátum dokončenia tlače,

e) počet strán textu i mimo textu,

f) výšku nákladu i s výtlačkami, uvedenými v § 11 zákona č. 106/1923 Sb. z, a n.,

g) predajnú cenu v drobnom, ak tlačivo je na predaj a jeho cena je tlačiarovi známa.

(2) Výkazy a zprávy nech sa podávajú na vzoroch, ktoré vydá ministerstvo vnútra.

(3) Tlačiarovi, nakladateľovi (vydavateľovi), pôvodcovi (a ich zástupcom a právnym nástupcom) má sa z výkazov uložených na ministerstve vnútra vydať úradný výpis o tlačive, ktoré vytlačili, vydali, alebo ktorého sú pôvodcami, ak o to požiadajú do jedného roku od dokončenia tlače. Pôvodca diela anonymného a pseudonymného má osvedčiť právny záujem nakladateľskou smluvou alebo iným hodnoverným dokladom, pochádzajúcim od nakladateľa (vydavateľa).

§ 9.

(1) Kto nesplní povinnosti podľa tohto zákona, potresce ho, ak nejde o čin prísnejšie trestný, okresný (štátny policajný) úrad pre priestupok peňažným trestom do Ks 1.000.—. Pre prípad nedobytnosti peňažného trestu uloží sa náhradný trest zavretia do troch dní.

(2) Potrestanie pre tento priestupok nezbavuje povinnosti odovzdať povinný výtlačok alebo poslať povinné mesačné výkazy.

§ 10.(1) Tlačivom podľa tohto zákona je spis, vyobrazenie alebo hudobnina, rozmnožená tlačou alebo iným mechanickým alebo chemickým spôsobom, okrem kinematografiakých,fonografických, plastických a fotografických diel.

(2) Časopis je tlačivo, ktoré vychádza v obdobiach, hoc nepravidelných; ale nie je ním dielo, vydávané v sošitoch alebo sväzkoch, hoc v pravidelných obdobiach, ak tvorí svojím obsahom celok.

(3) Nakladateľom (vydavateľom) rozumie sa i spolunakladateľ (spoluvydavatel), pôvodcom aj spolupôvodca.

§ 11.

(1) Predpisy tlačových zákonov o povinnosti predkladať povinné výtlačky štátnym zastupiteľstvám a štátnym bezpečnostným úradom za účelom cenzúrnym nie sú týmto zákonom dotknuté. Ministerstvá pravosúdia a vnútra učinia v dohode s ministerstvom školstva a národnej osvety opatrenia, aby tieto výtlačky, ak nebudú potrebné na dalšie úradné pokračovanie a ak sú na to súce, odovzdaly sa do verejných knižníc, do knižníc väzníc, výchovní a podobných ústavov.

(2) Oslobodenie povinných výtlačkov a výkazov od poštovného platí v takom rozsahu, v akom doteraz.

§ 12.

Dňom účinnosti tohto zákona sa zrušujú vládne nariadenia č. 118/1935 a 119/ 1935 Sb. z. a n.

§ 13.

Zákon tento nadobúda účinnosť 10. dňom po vyhlásení a vykoná ho minister vnútra, minister pravosúdia, minister školstva a národnej osvety a minister hospodárstva.

Andrej, Bratislava 6507-39


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP