Neprošlo opravou po digitalizaci !

Snem Slovenskej republiky 1939

I. volebné obdobie. 2. zasedanie.

82. Zpráva

rozpočtového výboru

o zriadení štátneho komasačného fondu (tlač 72).

Rozpočtový výbor preskúmal vládny návrh po stránke účinku jeho uzákonenia na štátnu pokladnicu. Zistil, že dotovanie fondu (§ 3) nebude klásť na štátnu pokladnicu nijaké neúmerné nároky a že budú to priechodné výdavkové položky k podporeniu dôležitého hospodárskeho záujmu štátu. Prijatie návrhu výbor preto odporúča.

V Bratislave 28. novembra 1939.

Dr. Eugen Filkorn v. r.,                            Pavel Teplanský v. r.,

predseda.                                                   zpravodaj.

Zpráva

národohospodárskeho výboru.

Národohospodársky výbor na zasadnutí dňa 30. novembra 1939 vládny návrh podrobil prenikavému skúmaniu a konštatoval, že osnova vyhovuje hospodárskym potrebám.

Uzákonenie návrhu národohospodársky výbor odporúča.

V Bratislave 30. novembra 1939.

Štefan Danihel v. r.,                                  Štefan Beňák v. r.,

predseda,                                                  zpravodaj.

Zpráva

ústavno-právneho výboru.

Na zasadnutí dňa 6. decembra 1939 ústavno-právny výbor pri skúmaní vládneho návrhu zistil, že ide o skutočne potrebné doplnenie právneho poriadku a preto odporúča, aby snem uzákonil výborom upravený, po zpráve nasledujúci text návrhu.

Zmeny, ktoré ústavno-právny výbor previedol na pôvodnom návrh, sú väčšinou rázu slohového. Dôležitejšie vecné zmeny sú tieto:

V § l upravil ods. l tak, aby ministerstvo pravosúdia preddavky na výdavky komasačného pokračovania nielen povoľovalo, ale i poukazovalo, čím sa stáva zbytočným § 5 pôvodnej osnovy. Zároveň doplnil tento paragraf ďalším odsekom, ktorým sa Štátny komasačný fond vyhlasuje za právnu osobu.

V § 2 zmocnenie vydať podrobnú úpravu, tam označenú, dáva sa vláde; pôvodný návrh dával toto zmocnenie ministerstvu pravosúdia v dohode s ministerstvom financií.

V § 4 bolo vypustené ustanovenie, pojaté do pôvodného návrhu pod písm. f), lebo výbor videl v ňom nežiadúce viazanie záujmov štátnej pokladnice. Na miesto toho ústavno-právny výbor doplnil tento paragraf novými odsekmi 2 a 3, ktorými sa fondu — ako právnej: osobe podľa § l, ods. 2 — umožňuje zadováženie potrebných prostriedkov úverovými operáciami.

Paragraf 5 pôvodnej osnovy ústavno-právny výbor vypustil, lebo po zmene v § l, ods. l stály sa jeho ustanovenia zbytočné.

V Bratislave 6. decembra 1939.

Dr. Karol Mederly v. r.,                                    Dr. Anton Hudec v. r.,

predseda.                                                           zpravodaj.

Zákon

zo dňa 1939

o Štátnom komasačnom fonde.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol na tomto zákone:

§ L

(1) Pri ministerstve pravosúdia zriaďuje sa samostatný štátny fond s názvom: "Štátny komasačný fond" (ďalej "fond"), z prostriedkov a na účet ktorého bude ministerstvo pravosúdia povoľovať a poukazovať preddavky na výdavky komasačného pokračovania (nar. č. 30/1909 I. M. a nar. č. 60/1909 I. M.).

(2) Fond je právnou osobou; zastupuje ho minister pravosúdia.

§ 2.

Ministerstvo pravosúdia spravuje fond podľa predpisov nariadenia č. 30/1909 I. M. Vláda sa zmocňuje vydať nariadením podrobnú úpravu o správe, účtovaní fondu a vymáhaní preddavkov.

§ 3.

Štát má každoročne prispievať do fondu primeranou sumou.

§ 4.

(1) Do fondu plynú:

a) vrátené preddavky štátneho fondu, bernými úradmi od účasiníkov komasačného pokračovania zinkasované i s úrokmi z nedoplatkov,

b) príspevky štátu na komasačné výdavky podľa § 199 nar. č. 30/1909 I. M. a § 48 nar. č. 60/1909 I. M.,

c) náhrady útrat hospodárskych a lesných znalcov zálohovaných zo štátneho komasačného fondu, podľa § 198 nar. č. 30/1909 I. M. a § 48 nar. č. 60/1909 L M.,

d) pri použití výhod podľa §§ 6, 7, 8 nar. č. 22.000/1915 I. M. zaplatené výdavky komasačného pokračovania,

e) všetky nedoplatky komasačných výdavkov a úrokov i keď ešte nie sú vymáhané.

(2) Ak by fondu tieto príjmy nestačily, oprávnený je vyzdvihnúť pôžičku a túto rozdeliť na skomasované nehnuteľnosti. Tieto podiely pôžičky požívajú prednosť reálneho bremena podľa § 189 exekučného zákona a podľa § 26 nar, č. 60/1909 I. M.

(3) Exekučný súd je povinný upovedomiť fond o poradovom pojednávaní podľa úpravy ministerstva pravosúdia.

§ 5.

Hotovosti štátneho komasačného fondu možno ukladať len v peňažných ústavoch so sirotskou istotou. Fond podlieha kontrole Najvyššieho účtovného kontrolného úradu a vzťahujú sa naň všetky predpisy o fondovom hospodárení.

§ 6.

(1) Zákon tento nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a vykoná ho vláda.

(2) Ustanovenia, ktoré odporujú tomuto zákonu, sa zrušujú.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP