Neprošlo opravou po digitalizaci !

Snem Slovenskej republiky 1939

I. volebné obdobie 2. zasedanie.

86.

Vládny návrh

ústavného zákona

zo dňa 1939

o inkorporácii územia býv. Poľskom v roku 1920, 1924 a 1938 zabraného.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol na tomto zákone:

§ l.

K územiu Slovenskej republiky sa pričleňujú územia, ktoré boly v rokoch 1920, 1924 a 1938 odtrhnuté a pričlenené k bývalej Poľskej republike.

§ 2.

(1) Všetky právne predpisy, platné na korporovanom území, zostávajú v platnosti do 31. decembra 1939, pokiaľ je to srovnateľné so zmenou suverenity

(2) Od 1. januára 1940 platia na inkorporovanom území právne predpisy Slovenskej republiky.

§ 3.

Vláda sa splnomocňuje vykonať v mkorporovanom území všetky opatrenia, potrebné k zavedeniu a výkonu správy a súdnictva.

§ 4.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členov vlády.

Dôvodová zpráva.

Zmena štátneho územia Slovenskej republiky vyžaduje formu ústavného zákona.

K ods. 2, § 2 sa podotýka, že je v ňom obsažené aj ustanovenie, podľa ktorého právne následky pravotvorných skutočností realizovaných do l januára 1940 (nadobudnuté práva) riadia sa podľa práva bývalej republiky Poľskej.

K § 3 sa poznamenáva, že obsahuje zmocnenie vlády upraviť nariadením aj takú matériu, k úprave ktorej treba podľa ústavnej listiny formy zákona. Táto možnosť plynie zo skutočnosti, že Ostáva Slovenskej republiky začne platiť na inkorporovanom území až 1. januára 1940 (§ 2, ods. 2).

Dr. Vojtech Tuka v. r ,

predseda vlády.

Dr, Ferdinand Ďurčanský v. r.,

minister zahraničných vecí a vnútra.

Andrej. Bratislava. 6664-59.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP