Neprošlo opravou po digitalizaci !

Snem Slovenskej republiky 1939

I. volebné obdobie. 2- zasedanie.

88. Zpráva

rozpočtového výboru

o vládnom návrhu zákona o príjmoch Riaditeľstva pre cestovný ruch (tlač 61).

Zákonom č. 149/1939 Sl. z. postavila vláda základnicu pre rozvoj cestovného ruchu na Slovensku a určila, že ťažisko práce má spočívať vo výkone Riaditeľstva pre cestovný ruch ako vrcholnej organizácie tohto druhu. Toto bude samo plniť väčšinu úloh, súvisiacich s cestovným ruchom, ktoré doteraz vykonávaly s nedostatočným úspechom rozličné organizácie zo štátnej pokladnice subvencionované.

Táto reorganizácia vyžaduje si tiež iný spôsob financovania.

Snemu na uzákonenie predložená vládna osnova o príjmoch Riaditeľstva pre cestovný ruch (tlač 61) má ten cieľ, aby štátna pokladnica bola aspoň čiastočne v tomto smere odbremenená a aby aspoň časť finančných prostriedkov potrebných pre výkon starostlivosti o cestovný ruch získaná bola iným spôsobom, a to takým, ktorý by nezaťažoval poplatníctvo alebo záujemcov na cestovnom ruchu, keďže títo i tak budú prispievať na miestne a oblastné organizácie cestovného ruchu.

Tieto príjmy majú sa čerpať z nasledovných prameňov:

1. z poplatkov za povoľovanie vydávania a odpredaju pohľadníc,

2. z poplatkov vyberaných spolu s dávkou za úradný výkon pri vydaní, predĺžení a rozšírení cestovných pasov,

3. z poplatkov 1/1000 zo súm povoľovaných k vývozu do cudziny. Výnos týchto príjmov bude v značnej miere kryt výdaje Riaditeľstva pre

cestovný ruch a nebude znamenať vážne zaťaženie pre tých, ktorí ich budú odvádzať. Zvyšujúcu čiastku potreby bude musieť uhradiť štátna pokladnica. Očakáva sa, že jej príspevok bude na tento cieľ značne menší než v doterajších rozpočtoch. Rozpočtový výbor, uvážiac výhody z tohto usporiadania úhrady pre štátnu pokladnicu plynúce, navrhuje snemu tento vládny návrh uzákoniť.

V Bratislave 28. novembra 1939. Dr. Eugen Filkorn v. r.,                              Dr. Gejza Rehák v. r.,

predseda.                                                  zpravodaj.

Zpráva

výboru národohospodárskeho.

Pri rokovaní o zákone o cestovnom ruchu bol dostatočným spôsobom vyzdvihnutý jeho národohospodársky význam. Teraz je treba finančne zabezpečiť ten inštrument, ktorému bola sverená organizácia a propagácia cestovného ruchu a ktorý má splniť vážnu hospodársku úlohu, uloženú mu zákonom.

Národohospodársky výbor, podrobiac vládny návrh zákona podrobnému skúmaniu, považuje za správne, keď sa finančné prostriedky pre Riaditeľstvo pre cestovný ruch zabezpečujú spôsobom, ktorý vylučuje zaťaženie poplatníctva, resp. štátnej pokladnice. Prípadný štátny príspevok bude len doplnkom príjmov Riaditeľstva pre cestovný ruch, a to len v tom prípade, keby neboly príjmy, uvedené v § l dostatočnými.

Národohospodársky výbor považuje vládny návrh v ostatnom za prijateľný a odporúča ho prijať v znení, schválenom rozpočtovým výborom.

V Bratislave 13. decembra 1939. Štefan Danihel v. r.,                                            Ján Líška v. r.,

predseda.                                                           zpravodaj.

ústavnoprávneho výboru.

Ústavno-právny výbor preskúmal návrh a zistil, že v znení, v ktorom sa touto zprávou snemu predkladá, plánovité zapadá do právneho poriadku štátu. Uzákonenie návrhu sa odporúča.

V Bratislave 15. decembra 1939. Dr. Karol Mederly v. r.,                                        Dr. Matej Huťka v. r. ,

predseda.                                                              zpravodaj.

Zákon

zo dňa 1939

o príjmoch Riaditeľstva pre cestovný ruch.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol na tomto zákone:

§ 1.

Medzi príjmy Riaditeľstva pre cestovný ruch (§ 2 zákona č. 149/1939 Sl. z.) patria najmä:

1. príjem z riadneho štátneho rozpočtu,

2. poplatky z povoľovania vydávania a predaju pohľadníc, uvedených v § 2,

3. zvláštny poplatok vo výške 5—50 Ks vyberaný spolu s dávkou za úradný výkon pri vydaní, predĺžení a rozšírení cestovného pasu,

4. poplatok z obnosov povoľovaných k vývozu pri cestách do cudziny, a to Ks 10.— pri povolenom obnose do 1000 Ks a Ks 10.— za každých ďalších i započatých 1000 Ks, Podrobnosti určí minister hospodárstva vyhláškou. Sľavu alebo oslobodenie od tohto poplatku môže povoliť Riaditeľstvo pre cestovný ruch na odôvodnenú žiadosť.

§ 2.

(1) Vydávanie a predaj pohľadníc, ktoré znázorňujú prírodné krásy, zaujímavosti a zvláštnosti, pohľady na mestá, dediny, osady alebo ich časti, dalej pohľadníc, ktoré znázorňujú budovy, umelecké pamiatky, ľudový svojráz a predmety ľudového umenia sa môže diať len s povolením Riaditeľstva pre cestovný ruch (v ďalšom Riaditeľstvo).

(2) Nakladateľ a vydavateľ pred vydaním pohľadníc je povinný podať si žiadosť o povolenie v smysle ods. l a musí pripojiť k žiadosti tri exempláre každého druhu pohľadníc, ktoré hodlá vydať. Po obdržaní povolenia predloží Riaditeľstvu náklad povolených pohľadníc k označkovaniu. Pohľadnice, ktoré sa nachádzajú v predaji v deň účinnosti tohto zákona, musia byť

predložené Riaditeľstvu k označkovaniu najneskôr do 1. februára 1940.

(3) Riaditeľstvo môže bez zvláštnej náhrady pre účely propagačné a nezárobkové použiť námety schválených pohľadníc.

(4) Riaditeľstvo ustáli primerané a jednotné ceny pohľadníc a za povolenie ich vydania môže vyberať poplatok najviac vo výške 1/5 ceny pohľadnice; tento poplatok musí byt zaplatený pred označkovaním.

§3.

Priestupku podľa tohto zákona sa dopúšťa, kto bez povolenia Riaditeľstva vydáva a predáva pohľadnice, uvedené v § 2; priestupky trestajú okresné (policajné) úrady peňažitým trestom do 5000 Ks, premeniteľným v prípade nedobytností na náhradný trest zavretia do 15 dni.

§ 4.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1940; vykoná ho minister hospodárstva spolu so zúčastnenými ministrami.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP