Neprošlo opravou po digitalizaci !

Snem Slovenskej republiky 1939

l. volebné obdobie. 2. zasadanie.

89. Zpráva

rozpočtového výboru

o vládnom návrhu zákona, ktorým sa určuje ďalší dodatok k štátnemu rozpočtu na rok 1939 (tlač 77).

Potreba zaradenia novej kapitoly do štátneho rozpočtu na rok 1939 vznikla prevedením tretej hlavy Ústavy Slovenskej republiky a vydaním zákona o Kancelárii prezidenta republiky.

Výdavky pre prezidenta republiky a pre jeho kanceláriu sú pojaté do dodatkového rozpočtu úmerne a preto uzákonenie osnovy sa odporúča.

V Bratislave 14. decembra 1939.

Dr, Eugen Filkorn v. r.,                              Pavol Florek v. r.,

predseda                                                   zpravodaj.

Zákon

zo dňa 1939,

ktorým sa určuje ďalší dodatok k štátnemu rozpočtu na rok 1939.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol na tomto zákone:

Článok I.

V prílohe A. tohto dodatku k štátnemu rozpočtu na rok 1939 určujú sa výdavky vlastnej štátnej správy (rozpočtová skupina I.) sumou 1,043.100 Ks.

Článok II.

Všeobecné zásady štátneho hospodárenia, vyslovené v nariadení vlády Slovenskej krajiny č. 45/1939 Úr. nov. a vo vládnom nariadení č. 134/1939 Sl. z., platia aj pre tento zákon.

Článok III.

Tento zákon, platí odo dňa 26. októbra 1939; vykoná ho minister financií spolu s ostatnými členmi vlády.

Príloha A.

15. Prezident republiky a kancelária prezidenta republiky

Kapitola |

Titul

Paragraf |

  

1939

 

Štátne výdavky

riadne

mimoriadne

úhrn

  

Ks

 

15

1 2

1 2

15. Prezident republiky a kancelária prezidenta republiky.

Prezident republiky a kancelária prezidenta republiky.

Prezident republiky A. Osobné výdavky . . . . . . . . . . Titul 1 (úhrn) ...

Kancelária prezidenta republiky Civilné oddelenie

A Osobné výdavky .. . . . . . . B Vecné výdavky . . . . . . . . . . . .

§ 1. (úhrn) . .

Vojenské oddelenie: A Osobné výdavky . . . . . . . . . . . . . . . B. Vecné výdavky . . . . . . . . . . . . .

                                   § 2. (úhrn) . .                                    Titul 2 (úhrn)

Kapitola 15, A Osobné výdavky Titul 1. . . . .. . . . . . . . . . . . . . Titul 2. . . . . . . . . . . . . . . . ...

Úhrn B Vecné výdavky

Titul 1. . Titul 2 . . . ...

Úhrn

Úhrn osobných výdavkov . . Úhrn vecných výdavkov . 

Kapitola 15 (úhrn) . . .

 

 

315.100.—

 

315.100.—

 

30.000.— 138.000.—

 

_ 550.000.—

 

30.000.— 688.000.—

168.000.—

550.000.—

718.000.—

10.000.—

10.000.—

10.000.—

10.000.—

168.000.—

560.000.—

728.000.—

315.100 — 30.000 —

 

1 315.100.— 30.000 —

345.100 —

1 345 100.—

   

 

138.000.— 138.000.—

345.100.— 138.000 —

560.000.—

560.000.— _ 560.000.—

698.000 — 698.000.—

345.100.— 698.000.—

l 483 100 —

560.000.—

1,043 100 —

   

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP