Neprošlo opravou po digitalizaci !

Snem Slovenskej republiky 1939

I.  volebné obdobie. 2. zasadanie.

92. Zpráva

kultúrneho výboru

o vládnom návrhu zákona o právnom postavení štátneho nakladateľstva

(tlač 63).

Kultúrny výbor preskúmal vládny návrh a po podrobnej rozprave sa usniesol zmeniť §§ 2 a 3 takto:

Paragraf 2 pôvodnej osnovy stáva sa odsekom 2 § 2 nového textu návrhu.

Paragraf 3 pôvodnej osnovy stáva sa v upravenom texte §-om 2 s výnimkou celkom vynechaného odseku 2, ktorý sa nahrádza textom pôvodného § 2. Text takto utvoreného nového § 2 kultúrny výbor v ods. l podrobil štylizačnej úprave.

Ostatné paragrafy návrhu sú ponechané bez zmeny, dostaly iba nové očíslovanie.

Navrhnutie týchto zmien bolo jednohlasne prijaté.

Kultúrny výbor odporúča s touto zmenou vládny návrh o právnom postavení Štátneho nakladateľstva prijať.

V Bratislave 12. decembra 1939.

Dr.Eugen Filkorn v. r.,                               Pavel Čarnogurský v. r.,

predseda                                                   zpravodaj.

Zpráva

národohospodárskeho výboru.

Národohospodársky výbor na svojom zasadnutí 13. decembra 1939 prejednal vládny návrh tlač č. 63 o právnom postavení Štátneho nakladateľstva a prijal návrh v tom znení, ako ho kultúrny výbor upravil na svojom zasadnutí 12. decembra 1939.

Návrh zákona bol potrebný, lebo majetok čsl. Štátneho nakladateľstva, ktorý sa nachádzal na území slovenského štátu, prešiel do správy ministerstva školstva a právne postavenie Štátneho nakladateľstva nebolo dosiaľ zákonom určené.

V Bratislave 13. decembra 1939.

Štefan Danihel v. r.,                                Vojtech Plechlo v. r.,

predseda.                                                zpravodaj.

Zpráva

ústavno-právneho výboru.

Útavno-právny výbor na dnešnom svojom zasadnutí vládny návrh zákona o právnom postavení Štátneho nakladateľstva preskúmal a odporúča prijať ho v predkladanej úprave, na ktorej sa usniesol kultúrny výbor.

V Bratislave 15. decembra 1939.

Dr. Karol Mederly v. r.,                              Dr. František Orlický v. r.,

predseda.                                                   zpravodaj.

Zpráva

rozpočtového výboru.

Rozpočtový výbor preskúmal vládny návrh po stránke jeho vplyvu na štátnu pokladnicu a zistil, že prijatie návrhu štátne financie nezaťaží, ale naopak, štátne príjmy zvýši.

Uzákonenie návrhu odporúča.

V Bratislave 18. decembra 1939.

Dr. Eugen Filkorn v. r.,                          Vojtech Husárek v. r.,

predseda.                                              zpravodaj.

Zákon

zo dňa 1939

o právnom postavení Štátneho nakladateľstva.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol na tomto zákone:

§ l.

Bývalá bratislavská filiálka Štátneho nakladateľstva v Prahe pretvoruje sa na samostatné Štátne nakladateľstvo pri ministerstve školstva a národnej osvety v Bratislave.

§ 2.

(1) Štátne nakladateľstvo vydáva školské pomôcky a potreby, najmä

a) učebnice, príručky pre žiakov a učiteľov ako i pre štátnu činnosť osvetovú,

b) úradné školské tlačivá a podobné. (2) Štátne nakladateľstvo je nezárob-

kovým štátnym podnikom. Istú časť nákladu učebníc a sošitov dáva zadarmo pre chudobných žiakov.

§ 3.

(1) Všetok nehnuteľný a hnuteľný majetok Štátneho nakladateľstva bývalej Česko-Slovenskej republiky, ktorý je na území Slovenskej republiky, prechádza do vlastníctva Slovenskej republiky a podlieha správe ministerstva školstva a národnej osvety. Podrobnosti o spravovaní tohto majetku upravia sa výnosom ministerstva školstva a národnej osvety v dohode s ministerstvom financií.

(2) Technickú správu budov Štátneho nakladateľstva obstarávajú príslušné orgány ministerstva dopravy a verejných prác ako technickí poradcovia. Finančné prostriedky pre správu a udržovanie budov zabezpečia sa v dielčom rozpočte ministerstva školstva a národnej osvety (§ 4).

§ 4.

Štátne nakladateľstvo hospodári v rámci dielčieho rozpočtu, ktorý je súčiastkou

rozpočtu ministerstva školstva a národnej osvety.

§ 5.

Zamestnanci Štátneho nakladaleľstva sú zamestnancami štátu a ako takí podrobení sú všetkým predpisom o služobných a platových pomeroch štátnych zamestnancov, najmä ustanoveniam vládneho nariadenia č. 196/1930 Sb. z. a n. Dielčia syslemizácia zamestnancov Štátneho nakladateľstva je súčiastkou systemizácie ministerstva školstva a národnej osvety.

§ 6.

(1) Dozor na Štátne nakladateľstvo prislúcha ministerstvu školstva a národnej osvety.

(2) Podrobnosti organizácie, spravovania a prevodzovania Štátneho nakladateľstva stanoví ministerstvo školstva a národnej osvety v dohode s ministerstvom financií výnosom.

§ 7

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1940; vykoná ho ministerstvo školstva a národnej osvety.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP