Neprošlo opravou po digitalizaci !

95.

Návrh

poslanca dr. Mateja H u í k u a spoločníkov na vydanie zákona o označení účastín spoločností so sídlom v Slovenskej republike nenovou jednotkou slovenskou /Ks/. Podpísaní navrhujú:

Snem Slovenskej republiky, ráč sa usniesť na tomto zákone:

Zákon

zo dňa decembra 1939

o označení účastín spoločností so sídlom v Slovenskej republike menovou jednotkou slovenskou /Ks/.

Snem Slovenskej republiky usniesol sa, na tomto zákone:

§ 1.

Menovitá hodnota účastín spoločností so sídlom v Slovenskej republike musí byt označená výlučne a výslovne menovou jednotkou slovenskou / Ks /.

§ 2.

Za týmto účelom treba: a/ dať zničiť do 31. januára 1940 všetky doterajšie účastiny, poťažne

Snem Slovenskej republiky 1939 I.volebné obdobie. 2.zasedanie.

2.

skriptá, nahradzujúce účastiny všetkých spoločností so sídlom v Slovenskej republike,a to bez ohľadu na to, či sú tieto účastiny v tuzemsku alebo v cudzine a bez ohľadu na to, komu patria;

b/c. nahradiť ich bezodkladne,ale naj-

*

neskoršie do dvoch mesiacov od účinnosti tohto zákona novými účastinami,na ktorých menovitá hodnota je označená výlučne a výslovne menovou jednotkou slovenskou /Ks/.

§ 3.

/1/ Zničenie účastín prevedie Slovenská národná banka v Bratislave za súčinnosti majiteľov,poťažne držiteľov účastín, alebo ich zmocnencov.

/2/ Majitelia poťažne držitelia účastín sú povinní v lehote určenej § 2 písm. a/ priamo alebo prostredníctvom zmocnencov, ktorými môžu byť vedia bánk aj iné právnické alebo fyzické osoby, predložiť tieto účastiny hlavnému ústavu Slovenskej národnej banky v Bratislave s dvojitou konsignáciou, obsahujúcou počet, Číslo a menovitú hodnotu predložených účastín.

3.

/3/ Slovenská národná banka odovzdame jej kusy v prítomnosti odovzdávajúceho žnici a o zničených kusoch účastín vydá jeden exemplár konsignácie znejúcej na meno predložitela, opatrený potvrdzovacou klauzulou Slovenskej národnej banky v Bratislave o zničení. Vydaná konsignácia je noprenositeľná.

§ 4.

/1/ Účastiny spoločností so sídlom v Slovenskej republike, ktoré sa nechodia v cudzine, treba predložiť s príslušnými konsignáciami hlavnému ústavu Slovenskej národnej banky v Bratislave prostredníctvom niektorého zo slovenských zastupiteľských úradov, a to v Berlíne, vo Viedni, v Prahe, v Ríme, vo Vatikáne, v Moskve, v Belehrade, v Budapešti alebo v Bukurešti.

/2/ Zastupiteľský úrad vydá o prevzatí predbežnú potvrdenku.

/3/ Majiteľ, poťažne držiteľ uvedených účastín v cudzine alebo zmocnenec oznámi zastupiteľskému úradu súčasne svojho zmocnenca v tuzemsku, v prítomnosti ktorého sa zničenie u hlavného ústavu Slovenskej národnej banky v Bratislave má previesť.

4.

/4/ Po prevedenom zničení doručí Slovenská národná banka tuzemskému zmocnencovi l exemplár konsignácie, opatrený potvrdzovacou klauzulou Slovenskej národnej banky v Bratislave o zničení.

§ 5.

/1/ Slovenská národná banka v Bratislave sdelí po uplynutí lehoty uvedenej v § 2, písm. a/ jednotlivým účastinným spoločnostiam počet a čísla zničených kusov ich účastín.

/2/ Dotyčná účastinná spoločnosť po tomto sdelení  je povinná Slovenskej národnej banke v Bratislave predložiť nové, náležitostiam § l tohto zákona vyhovujúce účastiny, a to tak, aby lehota stanovená § 2 písm. b/ bola dodr-

žaná. Slovenská národná banka v Bratislave opatrí tieto nové účastiny svojou pečiatkou a podpisom a vydá ich u svojho hlavného ústavu v Bratislave proti vráteniu konsignácie, uvedenej v § 3 ods. 3, majiteľovi poťažne držitelov: prípadne zmocnencovi.

/3/ Uvedené nové účastiny nože Slovenská národná banka vydať len v

5.

Bratislave, takže i pre účastiny, ktoré boly k zničeniu odovzdané v cudzine, treba udať tuzemské miesto

pre prevzatie nových účastín.

§ 6. /1/ Keď po uplynutí lehoty uvede-

nej v § 2 písm. a/, t.j. po uplynutí dňa 31.januára 1940, Slovenská národná banka v Bratislave zistí, že účastiny určitej účastinnej spoločnosti 30 čidlom v Slovenskej republike neboly jej podľa § 2 na zničenie alebo vôbec alebo čiastočne predložené,uvedomí o tom dotyčnú účastinnú spoločnosť a vyzve ju, aby jej bezodkladne doručila nové účastiny za nepredložené účastiny staré a súčasne vyhlási vyhláškou v Úradných Novinách staré účastiny za zničené a neplatné; túto svoju vyhlášku doručí Slovenská národná banka aj dotyčnej účastinnej spoločnosti.

/2/ Nové účastiny Slovenská národná banka v Bratislave predá spôsobom určeným § 347 ods. 3 obchodného zákona, pokiaľ sa nedocieli s majitelom,

složiteľom, alebo s ich zmocnencami iná dohoda.

6.

§ 7.

/1/ Anonymita majiteľov, poťažne držiteľov účastín ako aj ich zmocnencov

a dôverníkov pre celé pokračovanie po-

trebné k zničeniu starých kusov a doručeniu nových kusov vo všetkých smeroch sa zaručuje.

/2/ Zmocnenci nie sú ani povinní,

ani oprávnení vypovedať o svojich zmoc-

niteľoch. To isté platí pre dôverníkov.

§ 8.

Po uplynutí lehoty § 2 písm. a/ možno účastinárske práva vykonávať jedine a výhradne účastinami, vydanými pódia § 5 ods. 2 opatrenými pečiatkou a podpisom Slovenskej národnej banky v Bratislave.

§ 9.

/1/ Akékoľvek nakladanie /prevod, danie do zálohu atď./ s kapitálovou účaťou na účastinných spoločnostiach so sídlom v Slovenskej republike v dobe po účinnosti tohto zákona do vydania nových účastín právnym úkonom medzi živými je neplatné, a to nie len v pomere zúčastnených strán, cle aj voči spoločnosti samej.

/2/ S novými účastinami, uvedený- 7.

mi v § 5 ods. l možno nakladať len podlá vládneho nariadenia čís. 113/1939 Sl.z., a to bez ohľadu na to, či tieto účastiny patria tuzemcovi alebo cudzozemcovi. Prevod odporujúci predpisom tohto vládneho nariadenia je znätočný.

§ 10.

Účastinné spoločnosti a ich funkcionári sú povinní upozorniť na včasné a riadne splnenie povinností týmto zákonom uložených všetky osoby v tuzemsku a v cudzozemskú, o ktorých vedia alebo pri starostlivosti riadneho obchodníka môžu vedieť či predpokladať, že sú majiteľmi poťažne drži-

teľmi účastín spoločností so sídlom v Slovenskej republike.

§ 11.

Členovia správnej rady účastinnej spoločnosti a jej vedúci funkcionári /riaditelia a prokuristi/, ktorých vinou, a to čo len púhou nedbanlivosťou, sa stalo, že nové účastiny Slovenskej národnej banke napriek uvedomeniu podľa §§ 5 a 6 neboly dodané v lehote určenej v § 2 písm. b/ potrestajú sa podlá § 12 a sú povinní majiteľovi

zničených účastín solidárne nahradiť škodu.

§ 12.

/1/ Kto jedná proti tomuto zákonu, bude potrestaný príslušným krajským súdom pre prečin väzeniu do 2 rokov.

/2/ Pokus je trestný.

/3/ Vedľa trestu na slobode možno uložiť aj peňažitý trest a to až do Ks 100.000.-.

/4/ Hodnoty, ktorými treatný čin bol spáchany,možno zhabať v prospech štátu.

§ 13.

Tento zákon nadobúda účinnosť

dňom vyhlásenia, vykonajú ho minister

financií s ministrom hospodárstva a s ministrom vnútra.

Dr.Matej Huťka,

dr.Emil B.Lukáč,                               Andrej Germuška, Vincent Boleček,                               Vojtech Plechlo,

Jozef Drobný.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP