Neprošlo opravou po digitalizaci !

Snem Slovenskej republiky 1939

I. volebné obdobie. 2. zasedanie.

96. Zpráva

národohospodárskeho výboru

o vládnom návrhu zákona o hlásení a nútenom nájme niektorých živnostenských provozovní (tlač 73).

Národohospodársky výbor jednomyseľne uvítal predložený vládny návrh ako dôležité národohospodárske opatrenie, aby po odňatí živnostenského oprávnenia jednému podnikateľovi miesto neho mohol nastúpiť ihneď druhý a to aj vtedy, keby majiteľ alebo užívateľ domu nechcel prenajať miestnosti, potrebné k živnostenskému podnikaniu novému uchádzačovi. Týmto návrhom dáva sa možnosť uviesť úradnou cestou do úžitku miestností nového uchádzača.

Vedený touto zásadou upravil § l osnovy v tom smysle, aby osnova nevzťahovala sa len na miestnosti, ktoré ostaly nevyužité po prevedení vl. nar. č. 169/1939 Sl. z., ale aj na miestnosti, ktoré sa uprázdnia na základe vl. nar. č. 40/1939 Sl. z. a prípadných ďalších vládnych opatrení, ktoré sa budú vzťahovať na revíziu živnostenských oprávnení.

Úpravou § 2 mienil docieliť národohospodársky výbor, aby na miesto starého oodnikateľa dostal sa nový zdatný podnikateľ, aby neutrpelo škody naše národohospodárstvo a štátna pokladnica. Preto kladie za povinnosť okresnému úradu skúmať a určiť nielen výšku nájomného, ale aj spôsob záruky a platby toho.

Národohospodársky výbor doporučuje, aby snem uzákonil vládny návrh tak, ako ho upravil národohospodársky výbor.

V Bratislave 13. decembra 1939.

Dr. Eugen Filkorn v, r.,                        Ján Petrovič v. r.,

predseda.                                            zpravodaj.

Zpráva

ústavno-právneho výboru.

ústavno-právny výbor preskúmal návrh a za účelom ochrany vlastníka, respektíve požívateľa nemovitostí ponechal v § l citovanie vl. nar. č. 169/1939 Sl. z. a upravil § 2 a 3.

Uzákonenie návrhu v tejto úprave sa odporúča.

V Bratislave 20. decembra 1939.

Dr. Karol Mederly v. r.,                              Dr. Vojtech Tvrdý v. r.,

predseda.                                                    zpravodaj.

Zákon

zo dňa 1939

o hlásení a nútenom prenájme niektorých živnostenských miestností.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol na tomto zákone:

§ l.

(1) Vlastník domu, jeho zákonný zástupca alebo zmocnenec, požívateľ domu a vôbec prenajímateľ takých obchodných a živnostenských miestností a k týmto patriacich skladov a iných vedľajších miestností, ktoré následkom odňatia živnostenského oprávnenia podľa vl. nar. č. 169/1939 Sl. z. sa nepoužívajú na obchodné a živnostenské ciele, je povinný tieto do 15 dní oznámiť obecnému (mestskému) úradu a na príkaz okresného (mestského notárskeho) úradu prenajať ich do 15 dní po právoplatnosti príkazu úradom určenému nájomcovi.

(2) Okresný (mestský notársky) úrad môže určiť nájomcu do 1. júla 1941 kedykoľvek, ale len za predpokladu, že iné vhodné miestnosti v obci (meste) za obvyklú cenu bez tohto úradného zásahu nie je možné získať.

§2.

Ak by sa strany na podmienkach nájomnej smluvy nedohodly, určí tieto na návrh ktorejkoľvek strany okresný súd nesporným pokračovaním. Súd je povinný všímať si pri tom doterajšie nájomné podmienky prípadne obvyklé podmienky s ohľadom na miestne pomery.

§ 3.

(1) Nájomná smluva, uzavretá s úradne určeným nájomníkom, platí na 3 roky. Po tejto dobe môže byť platnosť nájomnej smluvy okresným úradom predĺžená na ďalšie 3 roky, ak nájomca preukáže, že by zaniknutím nájomného pomeru bola jeho hospodárska existencia v (základoch ohrožená.

(2) Strany sú oprávnené podľa platných právnych noriem nájomný pomer zrušiť, ak niektorá z nich porušila podstatné podmienky nájomnej smluvy.

(3) Nájomca je oprávnený nájomný pomer vypovedať v zákonitej lehote. Prenajímateľ môže vypovedať nájomný pomer len, ak privolí okresný súd, čo môže urobiť len z dôležitých dôvodov, aké sú najmä:

a) ak bol nájomca odsúdený pre trestný čin, spáchaný proti prenajímateľovi alebo proti jeho manželke, alebo pre trestný čin proti cudziemu majetku spáchaný proti obyvateľom domu,

b) ak bol nájomca vypovedaný z územia Slovenskej republiky, alebo ak bol vyhostený z obce.

c) ak bolo nájomcovi odňaté živnostenské oprávnenie, alebo bolo mu zakázané prevádzať živnosť v prenajatých miestnostiach,

d) ak nájomca prenajaté miestnosti používa na iné než na prevádzanie živnosti,

e) ak nájomca bez svolenia prenajímateľa respektíve vlastníka domu dal prenajaté miestnosti inému do podnájmu,

f) ak preukáže prenajímateľ právoplatné úradné povolenie na užitočnejšiu stavbu. Ak nezačne prenajímateľ so stavbou za 3 mesiace po odovzdaní miestností a ak nepokračuje v nej nepretržite, je povinný nájomcovi prenajať znova miestnosti, zaplatiť všetky sťahovacie útraty a nahradiť nájomcovi každú inú škodu;

g) ak potrebuje prenajímateľ (vlastník, spoluvlastník) miestnosti pre seba alebo pre svoje deti cieľom prevádzania živnosti (obchodu). Ak bola prípustná výpoveď z tohto dôvodu, je povinný prenajímateľ vypovedanému nájomcovi znovu prenajať miestnosti a nahradiť mu zavinenú škodu, ak ich do 4 týždňov po vyprázdnení nepoužije na účel, pre ktorý výpoveď bola daná. Do tejto lehoty sa nepočíta čas, potrebný k upraveniu miestnosti, ak bolo s úpravou započaté do 14 dní po vyprázdnení miestnosti a ak sa v nej riadne pokračuje.

(4) Privolenie k výpovedi vybavuje súd v nespornom pokračovaní.

§ 4.

(1) Odvolanie proti určeniu nájomníka nemá odkladného účinku.

(2) Odvolanie nájomcu proti rozhodnutiu okresného úradu, ktorým sa nepovoľuje predĺženie nájomnej smluvy, má odkladný účinok.

§5.

(1) Priestupok spácha, kto na čas nevyhovie oznamovacej povinnosti podľa § l. a kto miestnosti, na ktoré sa oznamovacia povinnosť vzťahuje, od vzniku oznamovacej povinnosti prenajme na iné než ciele obchodné a živnostenské.

(2) Priestupky tresce okresný (štátny policajný) úrad peňažným trestom do Ks 5.000.—, pri nedobytnosti zavretím do 15 dní.

§ 6.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho ministri vnútra, hospodárstva a pravosúdia.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP