Neprošlo opravou po digitalizaci !

Snem Slovenskej republiky 1939. I. volebné obdobie. 2.zasedanie.

97.

Z p r á v a národohospodárskeho výboru

o návrhu poslanca dr.Mateja Huťku a spoločníkov na vydanie zákona o označení účastín spoločností so sídlom v Slovenskej republike menovou jednotkou slovenskou /Ks/./Tlač 95./

Národohospodársky výbor zaoberal sa osnovou na zasadnutí dňa 21,decembra 1939. Osnovu podrobil podrobnej debate a po zmenách, uskutočnených hlavne v §§ 6, 8, 9, 12 a 13, ju schválil. Výbor navrhuje, aby snem takto upravenú osnovu prijal za podklad rokovania a aby ju v nezmenenom znení schválil.

V Bratislave 21.decembra 1939.

Štefan Danihel v.r.                    Štefan Beniak v.r.,

predseda,                                  zpravodaj.

Z p r á v a ústavno-právného výboru

o návrhu poslanca dr.Mateja Huťku a spoločníkov na vydanie zákona o označení účastín spoločností so sídlom v Slovenskej republike menovou jednotkou slovenskou /Ks/.

Ústavno-právny výbor zaoberal sa týmto návrhom na svojej schôdzke dňa 21.decembra 1939 a tento návr po rozprave schválil so zmenami, ktoré previedol národohospodársky výbor.

Ústavno-právny výbor navrhuje preto, aby snem takto upravenu osnovu schválil.

V Bratislave 21.decembra 1939.

Dr.Karol Mederly v.r.,                          Dr.František Orlický v.r,

predseda.                                             zpravodaj.

Zákon

zo dňa decembra 1939

o označení účastín spoločností so sídlom v Slovenskej republike menovou jednotkou slovenskou /Ks/. Snem Slovenskej republiky usniesol sa na tomto zákone:

§ 1.

Menovitá hodnota účastín a kuksov respektíve písomností ich nahradzujúcich alebo zastupujúcich / v ďalšom texte zákona papiere / spoločností so sídlom v Slovenskej republike musí byť označená výlučne a výslovne menovou jednotkou slovenskou / Ks / a to číslicami i slovami.

§ 2.

Týmto cieľom treba:

a/ dať zničiť do 29.februára 1940 všetky doterajšie papiere všetkých spoločností so sídlom v Slovenskej republike a to bez ohľadu na to, či sú tieto papiere v

tuzemsku alebo v cudzine a bez ohľadu na

to, komu patria alebo kto ich má v držbe,

b/ nahradiť ich bezodkladne ale najneskošie do 31 mája 1940 novými zodpovedajúcimi papiermi, v ktorých menovitá hodnota je označená podlá § l tohto zákona.

§ 3.

/l/ Papiere zničí Slovenská národná banka v Bratislave za súčinnosti majitelov alebo držiteľov papierov alebo ich zmocnencov.

/2/ Majitelia alebo držitelia lapitrov sú povinní v lehote určenej § 2 písm. a/ priamo alebo prostredníctvom zmocnencov, ktorými môžu byť vedia bánk aj iné

právnické alebo fyzické osoby, predložiť tieto papiere hlavnému ústavu Slovenskej národnej banky v Bratislave s dvojitou konsignáciou, obsahujúcou počet, čísla a menovitú hodnotu predložených papierov.

/3/ Slovenská národná banka odovzdané jej kusy v prítomnosti odovzdávajúceho zničí a o zničených kusoch vydá jeden exemplár konsignácie znejúcej na meno podateľa, opatrený potvrdzovacou klauzulou Sovenskej národnej banky v Bratislave o zničení. Táto konsignácia je neprenositeľná.

§ 4.

/l/ Papiere spoločností so sídlom v Slovenstej republike, ktoré sú v cudzine, treba predložiť s príslušnými konsignáciami

hlavnému ústavu Slovenskej národnej banky v Bratislave prostredníctvom hoci ktorého zastupiteľského úradu Slovenskej republiky.

/2/ Zastupiteľský úrad vydá o prevzatí potvrdenku znejúcu na meno, na iného neprenositeľnu.

/3/ Majiteľ alebo držiteľ uvedených papierov alebo jeho zmocnenec oznámi zastupitelskému úradu súčasne svojho zmocnenca v tuzemsku, v prítomnosti ktorého sa zničenie v hlavnom ústave Slovenskej národnej banky v Bratislave má previesť,

/4/ Po zničení doručí Slovenská národná banka tuzemskému zmocnencovi l exemplár konsignácie, vystavenej podľa § 3 ods. 3.

§ 5.

/1/ Slovenská národná banka po uplynutí lehoty uvedenej v § 2 písm. a/ oznámi písomne jednotlivým spoločnostiam počet a čísla zničených kusov ich papierov.

/2/ Po tomto oznámení je spoločnosť povinná predložiť Slovenskej národnej banke nové, náležitostiam § l tohto zákona vyhovujúce papiere, a to tak, aby lehota stanovená § 2 písm. b/ bola zachovaná. Slovenská národná banka opatrí tieto nové papiere svojou pečiatkou a vydá ich vo svojom hlavnom ústave v Bratislave proti vráteniu konsignácie, uvedenej v § 3 ods.3, majiteľovi alebo držiteľovi konsignácie,pripadne ich zmocnencovi

/3/ Nové papiere môže Slovenská národná banka vydať len v Bratislave, takže i pre papiere, ktoré boly odovzdané v cudzine, treba udať tuzemského zmocnenca na prevzatie nových papierov.

§ 6. /1/ Keď Slovenská národná banka po 29.februári 1940 zistí, že papiere niektorej spoločnosti so sídlom v Slovenskej republike neboly jej podlá § 2 predložené vôbec alebo len čiastočne, vyzve spoločnosť, aby jej do 60 dní od doručenia výzvy predložila nové papiere za nepredložené staré papiere a súčasne vyhlási vyhláškou v Úradných Novinách staré papiere za zničené a neplatné; túto vyhlášku doručí Slovenská národná banka aj spoločnosti samej.

/2/ Nové papiere uloží Slovenská národná banka u svojho hlavného ústavu v Bratislave a vydá ich tomu, kto hodnoverne dokáže, že v deň účinnosti tohto zákona bol majiteľom alebo držiteľom starých papierov a že mu bolo vyššou mocou znemožnené tieto predložiť na zničenie.

/3/ Ak Slovenská národná banka neuzná predložené dôkazy za postačujúce, rozhodne o nároku na vydanie papierov okresný súd v Bratislave v nespornom pokračovaní.

/4/ Nakoľko ide o podniky podliehajúce predpisom vl. nar. č. 24/1939 Sl.z., uschová Slovenská národná banka nové papiere u svojho hlavného ústavu v Bratislave a vydá ich najneskoršie po 31. máji 1941 štátu.

/5/ Po 31.decembri 1942 predá Slovenská národná banka nové papiere spôsobom, určeným v § 347 odo. 3 obchodného zákona a utrženú kúpnu cenu uloží po srážke svojich výdavkov ako bezúročný súdny depozit na okresnom súde v Bratisláve v prospech majiteľa /držiteľa/starých papierov.

§ 7.

/1/ Anonynita majiteľov poťažne držiteľov papierov ako aj ich zmocnencov a dôverníkov pre celé pokračovanie, potrebné k zničeniu starých kusov a doručeniu nových kusov, vo všetkých smeroch sa zaručuje.

/2/ Zmocnenci nie sú ani povinní ani oprávnení vypovedať o svojich zmocniteľoch. To isté platí pre dôverníkov.

§ 8.

/1/ Po uplynutí lehoty § 2 písm. a/ možno práva spojené s papiermi / § l / vykonávať výhradne papiermi, vydanými podlá § 5 ods.2, opatrenými pečiatkou Slovenskej národnej banky

/2/ Ak v prípade § 6 dojde k úschove papierov, spoločenské práva, vyplývajúce z týchto papierov, vykonáva štát.

§ 9.

/1/ Kapitálovú účasť na účastinných spoločnostiach a ťažiarstvach so sídlom v Slovenskej republike presahujúcu 5 % základnej istiny alebo Ks 100.000.- menovitej hodnoty vôbec, možno zcudziť, dať do zálohu alebo inak zaťažiť, bez ohľadu na to, či sa tak deje naraz alebo po čiastkach, len s povolením komisie sriadenej v nar. č.113/1939 Sl.z.; inak je takýto úkon právne neúčinný a trestá sa podľa § 12 tohto zákona.

/2/ K prevodu na cudzozemca alebo ne. právnickú osobu so sídlom v cudzine môže dať komisia súhlas len, keď

zistí, že niet tuzemského záujemcu.

§ 10.

Spoločnosti a ich funkcionári sú povinní upozorniť na včasné a riadne splnenie povinností týmto zákonom uložených všetky osoby v tuzemsku a v cudzozemskú, o ktorých vedia, že sú majiteľmi poťažne držiteľmi papierov spo-

ločností so sídlom v Slovenskej republike.

§ 11.

Členovia opravných orgánov spoločností a jej vedúci funkcionári /riaditelia a prokuristi/, ktorí zavinili, že nové papiere noboly predložené Slovenskej národnej banke napriek upovedomeniu podlá §§ 5 a 6 v lehote určenej v § 2 písm. b/, poťažne v § 6 ods. l, potrestajú sa podlá § 12 a sú mjiteľovi alebo

držiteľovi zničených papierov solidárne zodpovední za škodu.

§ 12.

/1/ Kto poruší ustanovenia,uvedené v § 3 ods. 2, § 4 ods. l, § 5 ods. 2, § 5 ods. l, § 9 ods. l, § 10 a § 11 tohto zákona, trestá sa, okresným súdom pre prečin väzením do 6 mesiacov a peňažným trestom od Ks 1.000.- do Ks 50.000.-

/2/ Vedlajší trest, uložený podlá predošlého odseku možno premeniť na náhradný trest na slobode, pri čom takto premený náhradný trest na slobode spolu s hlavným trestom nesmie presahovať 6 mesiacov.

§ 13.

Vydanie nových papierov podlá tohto zákona je oslobodené od kolkov a poplatkov.

§ 14.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, vykoná ho minister financií s ministrom hospodárstva, vnútra a pravosúdia.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP