Neprošlo opravou po digitalizaci !

S n e m Slovenskej republiky 1939 I.volebne obdobie. 2.zasedanie.

9 8 . Z p r á v a

úatavno - právneho výboru

o vládnom návrhu zákona o trestnom stíhaní niektorých činov, ktorými sa ohrozuje verejný poriadok, pokoj a verejná bezpečnosi / tlač 87 /.

Ústavno - právny výbor rokoval o návrhu na zasadnutiach 21. a 22.decembra 1939 a po rozprave upravil text jeho podlá prílohy,

Návrhnul rozšíriť ochranu na všetkých ústavných činiteľov a podľa toho doplnil § 1. Z odseku l tohto paragrafu vynechal ochranu spôsobu vládnutia, lebo by mohla mat nepriaznivý vliv na objektívnu kritiku vládnych opatrení.

V ods. 2 obmedzil oznamovaciu povinnosť na činy spáchané tlačou a vylúčil z nej osoby blízke.

Z § 3 vynechal časové obmedzenie platnosti zákona, lebo je presvedčený, že i po 31.decembri 1941 budú sa vyskytovať tieto činy.

Ústavno - právny výbor navrhuje preto, aby snem takto upravenú osnovu schválil.

V Bratislave 22.decembra 1939.

Dr.Karol Mederly v.r.                             Dr.František Orlický v.r.,

predseda.                                               zpravodaj.

Zákon

zo dňa .... decembra 1939

o trestnom stíhaní niektorých činov, ktorými sa ohrozuje verejný poriadok, pokoj a verejná bezpečnosť.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol na tomto zákone;

§ 1.

/1/ Priestupok spácha, kto ohrozuje verejný poriadok, pokoj a verejnú bezpečnosť tým, že rozširuje poplašné, nepravdivé zprávy, namierené proti samostatnosti, celistvé sti a záujmom štátu a proti ústavným činiteľom.

/2/ Priestupok spáchal ten, kto sa dozvie činoch, uvedených v ods.l spáchaných tlačou, a páchateľa bezodkladne neoznámi ktoré mukoľvek bezpečnostnému úradu alebo orgánu. Z oznamovacej povinnosti sú vyňaté blízke aby tak, ak ich určuje zákon na ochranu republiky /zák.č.50/1923 Sb.z. a n./.

§ 2.

Priestupky uvedené v § l trescú okresné /Štátne policajné úrady - bez ujmy trestné ho stíhania súdneho - peňažným trestom, a to ak ide o priestupok podľa ods.l, § l, do 100.000 Ks, ak ide o priestupok pcdľa ods.2, § l peňažným trestom do 10,000 Ks. Peňažné tresty v prípade nedobytnosti majú sa premeniť na tresty zavretia do 6 mesiacov, poťažne do l mesiaca.

§ 3.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhláse nia a vykoná ho minister vnútra.


Související odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP