Neprošlo opravou po digitalizaci !

Snem Slovenskej republiky 1939. I. volebné obdobie. 2.zasedanie,

99.

Z p r á v a

ústavno-právneho výboru

o vládnom návrhu ústavného zákona o inkorporácií územia býv. Poľskom v roku 1920, 1924 a 1938 zabraného /tlač 86/.

Keďže zmena hraníc Slovenského štátu môže sa stať iba ústavným zákonom, vláda Slovenskej republiky predložila návrh zákona, ktorým sa inkorporácia odtrhnutých severných krajov stáva skutkom.

Ústavno - právny výbor, ktorý o osnove tohto zákona rokoval 21.decembra 1939 zistil, že osnova zákona je v súhlase s § - om 4 Ústavy a vyhovuje všetkým potrebám politického, administratívneho a súdneho pričlenenia týchto krajov k Slovenskému štátu. Navrhuje preto, aby snem návrh ústavného zákona o inkorporácií územia býv. Poľskom v roku 1920, 1924 a 1938 zabraného,schválil v tom znení, ako ho prijal ústavno - právny výbor.

V Bratislave 21.decembra 1939.

Dr.Karol Mederly v.r.,                     Dr.Vojtech Tvrdý v.r. predseda.                                        zpravodaj.

Ústavný zákon zo dňa 22.decembra 1939

o inkorporácií územia, ktoré po roku 1918 bolo pripojené k bývalej republike Poľskej.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol na tomto zákone:

§ 1.

K územiu Slovenskej republiky sa pričleňuje slovenské územie, ktoré po roku 1918 bolo pripojené k bývalej republike Poľskej.

§ 2.

/l/Právne predpisy inkorporovaného územia, zostávajú v platnosti do 31. decembra 1939, pokiaľ sú slučiteľné

so svrchovanosťou slovenského štátu.

/2/ Dňom l.januára 1940 nadobúdajú účinnosť na inkorporovanom území právne predpisy Slovenskej republiky.

/3/ Rozhodnutia a opatrenia slovenských štátnych úradov a orgánov, urobené na pripojenom území v čase do účinnosti zákona, sú platné a to i vtedy, ak boly vykonané podľa predpisov, platných na území Slovenskej republiky.

§ 3.

Vláda sa splnomocňuje, aby pre správu a súdnictvo na pričlenenom území, do l.júla 1940 robila nariadením i také opatrenia, ku ktorým by ináč bol potrebný zákon.

§ 4.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, vykonajú ho všetci členovia vlády.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP