Pátek 14. září 1945

Plénum Slovenskej národnej rady.

Stenografický zápis

z 12. zasadnutia pléna Slovenskej národnej rady konaného dňa 14. septembra 1945 v Bratislave.

P r i e b e h

12- zasadnutia pléna Slovenskej národnej rady, konaného dňa 14. septembra od 15-19 hodiny. Prítomní podľa listiny o prítomnosti 90 členov SNR.

12. zasadnutie pléna Slovenskej národnej rady otvoril predseda Dr. Jozef Letrich slovami:

Slovenská národná rada!

Dňa 29. augusta 1945 v Banskej Bystrici sjazd delegátov Národných výborov zvolil nových členov Slovenskej národnej rady. Stalo sa tak v rámci veľkolepých osláv prvého výročia slovenského národného povstania.

Je nielen, symbolické, že Slovenská národná rada ako zákonodarný a vládny sbor Slovenska vychádza z volieb, ktoré sa

odohraly na pôde Banskej Bystrice, kde bola 1. septembra 1944 vytvorená Slovenská národná rada, kde bol vytvorená ako revolučný reprezentant politickej svrchovanosti národa na území vtedy oslobodenom vlastnými silami. Okolnosť, že sa voľby odohraly v sídle našej národnej revo-_ lúcie, má svoj hlbší význam. Slávnostne sme tým prejavili, že Slovenská národná rada v novom složení chce sa í pridržiavať ideálov, odkazu a programu slovenského národného povstania a že chce kráčať v tých politických tradíciách, ktoré boly zalomené naším domácim odbojom a dosavádnou našou činnosťou, Čím viac sa vzdiaľujeme od strašlivého údobia druhej svetovej vojny, vyplneného na Slovensku vládou fašistickej diktatúry a nemeckej nadvlády, tým viac sa potvrdzuje správnosť slovenskej politiky reprezentovanej Národným frontom a koncipovanej na zásadne politickej a národnej rovnoprávnosti Slovákov s bratským národom českým, s ktorým sme obnovili republiku Československú ako suverénny, jednotný, spoločným nedeliteľný štát s režímom demokratickým, sociálne spravodlivom, kulturné vyspelým, ktorý musí v prvom rade zaistiť vyššiu životnú úroveň najširších vrstiev drobného a najmä hospodársky odvislého ľudu.

Na línii vnútropolitického usporiadania problému československého, Slovenská národná rada behom uplynulého roku vykonala významné kroky. Priamou výmenou názorov medzi Predsedníctvom Slovenskej národnej rady a predstaviteľmi československého zahraničného odboja, menovite cestou delegácie vyslanej v októbri 1944 do Londýna a v marci 1945 do Moskvy a potom poradami koncom mája 1945 v Prahe dosiahly sa jednomyseľné dohody, na ktorých spočíva dosavádne provizorné usporiadanie Republiky. Z činnosti Slovenskej národnej rady, Národného frontu, i oboch našich politických strán zjavne plynie poctivá snaha riešiť a vyriešiť československú otázku z hľadiska politického takým spôsobom, aby štát bol vnútorne súdržný a pevný, schopný zdravého vývoja a rozvoja, štát, ktorý bude mať dostatočnú vnútornú autoritu, aby splnil úlohy moderného, slobodného, vyspelého, spravodlivého a pokrokového štátu a ktorý bude mať i v medzinárodnom svete primeranú váhu a rešpekt. Tieto politické hľadiská neznamenajú, žeby slovenská politika mala opustiť výdobytky našej národnej revolúcie a zrieknuť sa tých ústavnoprávnych a politických nástrojov, ktoré dnes drží v ruke. Národný front, skúmajúc dnešný politický stav u nás, došiel k záveru, že už nadišiel čas, aby sme v terajšom systéme urobili ďalší krok na ceste ku konsolidácii pomerov. Z toho dôveru Predsedníctvo Slovenskej národnej rady prenesie na prezidenta Republiky tie práva, ktoré prináležia hlavne štátu a ktoré dosiaľ samo vykonávalo. Národný front dospel ďalej k tomu názoru, že Sbor povereníkov, ktorý obstaráva vládnu a výkonnú moc na Slovensku, na byť formálne odľúčený od Slovenskej národnej rady ako od zákonodarného sboru, aby aj u nás bolo učinené zadosť modernej štátnepolitickej zásade, aby obe najvyššie moci, t. j. zákonodárna a vládna neboly sústredené v jednom sbore ale oddelené a potom, aby členovia vládneho sboru i sám tento sbor bol politicky zodpovedný Slovenskej národnej rade.

Pred ustavením provizorného Národného shromaždenia a aké celoštátneho zákonodárneho sboru. Tento bude mať okrem iného na starosti, aby z hľadiska celoštátneho vyriešil ústavoprávne problémy nastolené vývojom od Mníchova až po dnešok. Do revolučného Národného shromaždenia a Slováci vstúpia vo vedení, že chcú politicky dať Republike všetko, čo jej je náš národ povinný dať. Započatím činnosti Národného shromaždenia nastanú u nás ústavné pomery ako ich má na mysli každý z nás a ako si to záujmy demokraticky zriadeného štátu vyžadujú, I toto patrí k ideálom a odkazu slovenskej revolúcie z minulého roku.

Po jednoročnom účinkovaní Slovenská národná rada môže s uspokojením zistiť, že uskutočnila veľmi významné činy na poli politickej konsolidácie pomerov na Slovensku, Národnú revolúciu za nepredstaviteľne ťažských podmienok priviedla politicky k víťaznému koncu. Položila základy k pretvoreniu organizácie verejného života na zásadách priamej a bezprostrednej účasti ľudu na správe verejných vecí v miestnych a okresných národných výboroch. Uskutočnila najnaliehavejšie diela v obore rekonštrukcie a obnovy hospodárskeho života, menovite železničnej dopravy, ktoré boly tak ťažko vojnou poškodené. Z verejného života odstránila živly politicky kompromitované zradcovskou činnosťou a kolaborantstvom s Nemcami. Významné kroky urobila i na poli hospodárskeho a finančného života v snahe, aby sa v správe podnikov a pri organizácii výroby uplatnil ľudový živel, aby boly z nohe odstránené cudzie živly, podchytené mzdové a cenové pomery a nezamestnánosť a aby sa tým položil základ k ozdraveniu menových pomerov.

Poštátnila školstvo a sjednocuje v ňom výučbu

a výchovu na jednotnom národnom podklade. V obore vyži-

vy a zásobovania nastaly poruchy vážnych rozmerov, takže

i tento sektor sa postupne konsoliduje. I na poli osob-

nej a majetkovej bezpečnosti, kde nastaly-najmä voj-

novým udalosťami vážné výkyvy, situácia sa postupne zlepšuje. I keď nemožno povedať, že sme urobili všetko čo s urobiť mohlo a dalo, mi keď sme si vedomí, mnohých omylov, chýb a nedostatkov, jedno nemožno Slovenskej národnej rade uprieť, že pomocou svojich orgánov a národných výborov vynaložila s úspechom veľké úsilie, aby sa naše pomery dostaly na cestu celkového normalizovania a všeobecnej konsolidácie.

ľa týchto okolností schádza sa Slovenská národná rada v novom složení, aby pokračovala tam, kde sme pred nedávnom prestali. Jej práca bude v nejednom ohľade ľahšia a v inom ohľade ťažšia. Bude na všetkých jej členoch a orgánoch, ako aj na politických stranách a konečne na každom našom občanovi, aby sme ešte vystupňovali úsilie o čím skoršie prerokovanie ťažkostí a nedostatkov, ktoré vyplývajú z nedávno ukončenej vojny. Ide menovite o to, aby u nás neklesal pracovný elán, záujem o čím skoršie svojpomocné budovanie života v oslobodenej vlasti, aby neustávalo nadšenie k práci a budovaniu, ktoré bolo tak krásne dokumentované pri stavbe mostov, viaduktov a tunelov, pri obnove dopravy, pri odstrašovaní rozličných prekážok v posledných týždňoch. Želáme si, aby sa množily rady hrdinov práce, aby vzrastal v každom v nás pocit povinnosti a zodpovednosti voči celku, aby sa politická a národná sloboda chápala ako nástroj, ktorý umožňuje slobodným ľudom slobodný a dôstojný život. Som presvedčený, že máme k tomu predpoklady, aby sa náš nový život vyvíjal demokraticky slobodne v ovzduší vzájomnej dôvery, odkázanosti jednoho na druhého, národnej a politickej svornosti a jednoty.

tomto duchu vítam nových členov Slovenskej národnej rady. Konštatujem, že toto zasadnutie je usnášania schopné a ho otváram. /Potlesk/.

/V zahajovacej reči predseda Dr. Lettrich po-

kračoval. /

Prikročíme k druhému bodu nášho programu, a síce k složeniu sľubu p. predsedom Slovenskej národnej rady Karolom Šmidkem.

Prosím p. tajomníka Dr. Čičmanca, aby prečítal formulu sľubu, ktorý znie: "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem verný odkazu slovenského národného povstania, budem verný Československej republike a Slovenskej národnej rade, budem zachovávať platné zákony a nariadenia, budem plniť svedomité a nestranne svoje povinnosti a vo všetkom konaní budení mať na zreteli len prospech štátu a národa". /

Po prečítaní tejto formule predseda Šmidke slovom " sľubujem " a podaním ruky predsedovi SNR Dr. Lettrichovi složil sľub.

Nato po prečítaní formule Dr. Čičmancom složil sľub predseda Dr. Lettrich.

Noví členovia Slovenskej národnej rady skladali sľub po prečítaní formule sľubu do rúk predsedu SNR Karola Šmidkeho podaním ruky a slovom " sľubujem " v poradí, ako ich predseda SNR Šmidke k složeniu sľubu vyzval: Štefan Bašťovanský, Teofil Bažány, Kazimír Bezek, Dr. Samuel Belluš, Matej Bobrík, Dr. Vladimír Clementis, Dr. Jozef Brúha, Dr. Ján Čech, Ondrej Devečka, Karol Dolinský, Jozef Dočkal, Július Ďuriš, Karol Folta, Daniel Ertl, Michal Gáj, Dr. Michal Falťan, Július Gašperík, Ivan Frlička, Jozef Hanzel, Ladislav Holdoš, Dr. Anton Harčar, Dr. Ivan Horváth, Teofil Homér, Štefan Horváth, Ján Kováľ, Dr. Gustáv Husák, Dr. Jozef Kyselý, Michal Chorvát, Ján Laudar, Juraj Kapinaj,

Dr. Ludovít Lincényi, František Komzala, Fraňo Kráľ, Mária Mudráková, Ladislav Lipták, Ondrej Mlynárčik, Jozef Lukačovič, Ladislav Novomeský, Ondrej Maťašík, Michal Ondruš, Pavol Neckár, Emil Peťko, Štefan Paulíny, Jozef Podhorány, Dr. Ilia Paulíny Toth, Pavol Podracký, Dr. Ivan Pietor, Vojtech Plachta, pplk. Milan Polák,

Arnošt Pšenička, Pavol Slosiarik, Dr. Ján Púll, Ing. Jozef Styk, Július Rácz, pplk. Dr. Anton Rašla, Pavol Švihra, Jozef Selecký, Andrej Šoltýs, Viliam Široký, Peter Škodáček, Jozef Topoly, Ján Hano, Ing. Samuel Takáč, Ján Ursíny, Dr. Viliam Thurzo, Dr. Vojtech Vagašský, Martin Tomiš, Ján Myjavec, Rozália Zárembová, Ondrej Voskár, Dr. Július Viktory, Gustáv Zeman, Viliam Žingor, Ondrej Žiak, gen. Dr. Mikuláš Ferjenčík, Jozef Forint, Ján Mokrý, Ján Hvizdák, Dr. Juraj Jančí, Marek Čulen, Pavol Poliak, Ján Petrík, Dr. Ján Jesenský, Dr. Mikuláš Bakoš, Oľga Šándorová, Anna Jesenská, Dr. Pavol Halian, Alojz Mojžíšek.

/Po složení sľubu pokračoval Dr. Lettrich/.

Dr. Lettrich: Prikročíme k tretiemu bodu programu, to je k prerokovaniu osnovy nariadenia SNR o zmene nariadenia č. 57 zo dňa 2. júla 1945 o dočasnom rokovacou poriadku pléna SNR a nariadenia č. 27 zo dňa 7. apríla 1945 o zriadení ústredných úradov.

Prosím p. podpredsedu Dr. Gustava Husáka, aby sa ako referent ujal slova.

Dr. G. Husák: Slávna Slovenská národná rada í Pán predseda Dr. Lettrich v svojom otváracom prejave naznačil, že sme v Národnom fronte diskutovali niektoré otázky štruktúry SNR tak, ako bola složená doteraz a ako si ju v budúcnosti predstavujeme. Naznačil zmenu v niekoľkých smeroch.

1. / Aby na prezidenta republiky prešly tie práva, ktoré mu podľa československej ústavy prináležia, respektíve, ktoré v každom konštitutívnom štáte hlava štátu vykonáva.

2. /Že oddelená má byť aj u nás na Slovensku ód SNR moc zákonodarná od moci výkonnej, tak ako to zase vo všetkých konštitutívnych štátoch zavedené býva.

Keď sme teraz po voľbe niektorých členov SNR na sjazde delejátov národných výborov y Banskej Bystrici prikročili k druhému obdobiu SNR, k obdobiu a etape už

konsolidovanejšej než bola etapa povstania a prvých chvíľ po oslobodení Slovenska Červenou armádou, považovali sme za potrebné začať aspoň prvé kroky v smere týchto zmien v Slovenskej národnej rade.

V doterajšej svojej štruktúre bola SNR z hľadiska ústavnoprávneho istou kuriozitou, pretože v rukách tej istej inštitúcie sústredená bola celá moc zákonná, vládna a výkonná tak, ako to nariadenie č. 1. z roku 1944 SNR vlani vyhlásilo.

Vtedy pred rokom nebolo čo váhať a nad čím rozmýšľať. Bolo treba rýchlo utvoriť, resp. legalizovať orgán, ktorý by všetku moc do svojich rúk prevzal a viedol tak, ako to zákony povstania a naliehavosti dňa kázaly.

V tejto prvej revolučnej improvizácii rozbiehala sa SNR cez celé obdobie povstania i po oslobodení Slovenska prakticky až do dnešného dňa.

Boli sme si vedomí toho, že toto nemôže byť zjavom trvalým, že neni na trvalo možné, aby orgán moci vládnej a výkonnej bol zodpovedný sám sebe, tomu istému predsedníctvu a že bola táto štruktúra len prechodným príkazom koncentrácie všetkej moci v rukách jednej inštitúcie príkazov, smerujúcim k tomu, aby sa nastávajúce problémy zvládly.

Keď považujeme toto nové obdobie SNR, dnes otvorené, za obdobie konsolidovanejšie a keď vidíme, že v

celom našom štáte dostáva sa život na normálne alebo normálnejšie ko-

ľaje parlamentarizmu, v Slovenskej národnej rade považovali sme za potrebné aspoň tieto prvé zmeny urobiť.

V nariadení, ktoré sa Vám predkladá sú v podstate dve závažné zmeny.

V §-e 1. navrhované je aby na čele SNR stál jeden predseda a zastupovali ho štyria podpredsedovia. Dodnes boli na čele SNR dvaja predsedovia a šesť podpredsedov. Tento zvláštny útvar daný bol tým, že predovšetkým Národný front skladal sa z dvoch politických strán

a to sa odzrkadľovalo a vyjadrené bolo i v složení Predsedníctva SNR a ďalej, že Predsedníctvo ovplyvňovalo, resp. viedlo nielen zákonodarnú stránku SNR, ale aj vládnu a výkonnú a tým bol potrebný sbor širší, skladajúci sa z ôsmich členov.

Keďže od teraz má SNR byť sborom zákonodárným, podľa všetkých zvyklostí a logiky veci samej, stačí samozrejme, aby na jej čele bol jeden predseda a aby ho zastupoval menší počet podpredsedov, konkrétne sú navrhovaní štyria.

V §-e 2. je navrhované, že na čele Sboru povereníkov má stáť jeden predseda, ktorého v neprítomnosti zastupuje povereník člen Sboru povereníkov, ktorého Sbor určí.

Týmto §-om 2. je nepriamo povedaná podstatná vec, že na čele Sboru povereníkov nestojí Predsedníctvo SNR tak ako doteraz, ale iná samostatná osoba, formálne alebo inštančne neodvislá od Predsedníctva SNR, Kým doteraz Predsedníctvo bolo na čele i zákonodarnej i vládnej moci, odteraz Predsedníctvo má byť predsedníctvom pre funkcie zákonodarné a Sbor povereníkov, ktorý je určený vykonávať funkciu moci vládnej a výkonnej, má mať samostatného osobitného predsedu.

V §-e 3. navrhované zriadenie Úradu Predsedníctva Sboru povereníkov, je rázu len formálneho, nakoľko terajší Úrad Predsedníctva SNR bude sa venovať agende spojenej s problémami zákonodarnými a pre agendu Sboru bude vytvorený nový úrad, resp, rozčlenený doterajší úrad na úrady dva.

V §-e 4. navrhované znenie, že ustanovenia odporujúce k tomuto nariadeniu sa zrušujú, sú len logickým dôsledkom tohto nariadenia.

Neni konkrétne uvedený, ktoré ustanovenia sa zrušujú z toho dôvodu, že považujeme toto nariadenie za provizórne, rámcové, aby sme už dnes na tomto slávnostnom zasadnutí mohli zvoliť Predsedníctvo SNR podľa tejto

novej štruktúry a aby Sbor povereníkov, ktorý sa má T najbližšej dobe znova vytvoriť, mohol sa sostaviť podľa tohto nového návrhu.

V podstate ide o zmenu nariadenia č. 57/45 Sb, n. SNR, ktorým SNR určuje svoj rokovací poriadok o zmenu CD do poctu predsedov a podpredsedov a ich funkcie a o zmenu nariadenia č. 27/1945 Sb n. SNR, ktorou sú určené ústredné úrady na Slovensku zas pokiaľ sa týka Predsedníctva tohto Sboru.

Celá matéria, ktorá upravuje zákonodarnú, vládnu a výkonnú moc na Slovensku, bude musieť byť v najbližšej dobe sosbieraná, zvlášť odborne spracovaná a po porcie s československou vládou znova normovaná. Práve tým,

že v skorej dobe započne svoju prácu i československý parlament a že budeme mať jednak celoštátny, jednak slovenský zákonodarný sbor, bude potrebné presnejšie, resp. presne vymedziť ich vzájomný pomer a tak isto bude treba veľmi presne vymedziť práce a úsek na poli vládnej a výkonnej moci a práve tak bude treba upraviť matériu pokiaľ ide o práva a postavenie prezidenta republiky a jeho pomeru voči Slovenskej národnej rade.

Celý tento materiál predstavujeme si spracovať tak, že by jednak dekrétom prezidenta republiky bolo upravené postavenie prezidenta republiky a jeho pomeru k SNR a Sboru povereníkov SNR jednak, že celá táto matéria bude upravená nariadením SNR. Tým by sme sa dostali do plne legalizovaného stavu z dnešného faktického, a tým by nastalo i po stránke zákonnej plné vyjasnenie celoštátneho československého pomeru ešte pred vydaním novej ústavy novým československým národným shromaždením.

Navrhujem preto za obe politické strany, za Národný front, ktorý sa dohodol na tomto nariadení, aby Slovenská národná rada toto nariadenie prijala s tým, že vidíme nedostatky tohto rámcového nariadenia a že

majú byť tieto nedostatky nahradené v úplnom a prepracovanom návrhu, ktorý v najbližších zasadnutiach SNR b bude predložený,

Dr. Lettrich: Otváram rozpravu o tomto referáte, prosím kto sa hlási k slovu.

Keďže nikto, prehlasujem rozpravu za skončenú a prikročíme k hlasovaniu.

Kto je za prijatie osnovy nariadenia tak, ako

bola prečítaná referentom p. podpredsedom Dr. Husákom, nech zdvihne ruku. To je jednomyseľné. Vyhlasujem osnovu za nariadenie SNR. /cengá/.

Prikročíme k štvrtému bodu programu, to je k schváleniu voľby Predsedníctva SNR. Prosím p. predsedu SNR Šmidkeho ako referenta, aby sa ujal slova.

Preds. Šmidke: Slávna Slovenská národná rada! Na jednaniach v Národnom fronte o štrukturálnej zmene dosavadného stavu SNR bolo rozhodnuté i čo do predsedníctva tohto sboru SNR, a návrh, ktorý Vám predostiera Národný front želáme si, aby bol jednomyseľne schválený.

Za predsedu SNR Národný front navrhuje p. Dr. Jozefa Lettricha /potlesk/. Za miestopredsedu p. Dr. Ivana Horvátha. za druhého miestopredsedu p. Ing. Jozefa Stýka, za tretieho miestopredsedu p. Laca Holdoša, a za štvrtého miestopredsedu p. pplk. Milana Poláka. Prosil by som, aby tak jednomyseľne, ako návrh na štrukturálnu zmenu, bol prijatý i tento návrh na obsadenie Predsedníctva.

Dr. Lettrich: Otváram rozpravu o tomto návrhu. Prosím, kto sa hlási k slovu? Keďže nikto, pokladáme rozpravu za skončenú a prikročíme k hlasovaniu.

Kto je za prijatie návrhu na členov Predsedníctva SNR tak, ako bol prečítaný p. referentom predsedom Šmidkem, nech zdvihne ruku.

To je jednomyseľnosť. Vyhlasujem navrhnutých za zvolených funkcionárov a členov Predsedníctva SNR.

Prikročíme k piatemu bodu nášho programu, k voľbe výborov SNR. A tu prosím tiež pána predsedu Karola Šmidkeho, aby sa ujal slova ako referent.

Predseda Šmidke: Vážená Slovenská národná rada!

Pri tejto príležitosti máme previesť voľbu piatich rôznych výborov SNR, ktoré budú mať za úkol, aby všetky návrhy nariadení prejednaly a doporučily ich potom k prejednaniu pléna SNR.

Pri tejto príležitosti navrhujeme nasledovných členov výborov SNR.

I. výbor imunitný:

Dr. Július Viktory, Dr. Illa Pauliny Tóth, Viliam Žingor, Dr. Jozef Kyselý, Štefan Bašťovanský, Dr. Jozef Brúha, Karol Dolinský, Jozef Dočkal.

II. hospodárske - sociálny:

Emil Peťko, Teofil Bažány, Ing. Samuel Takáč, Július Gašperík, Dr. Michal Falťan, Ján Hano, František Komzala, Michal Gáj, Ivan Frlička, Ján Myjavec, Dr. Viliam Thurzo, Matej Bobrík.

III. rozpočtový:

Dr. Ján Púll, Ladislav Lipták, Kazimír Bezek, Gustav Zeman, Daniel Ertl, Dr. Samuel Belluš, Arnošt Pšenička, Jozef Lukačovič, Michal Ondruš, Andrej Voskár, Štefan Horváth, Dr. Ilia Paulíny Tóth,

IV. kultúrny:

Laco Novomeský, Ondrej Devečka, Michal Chorvát, Dr. Ľudovíť Lincényi, Fraňo Král, Ondrej Žiak, Juraj Kapinaj, Dr. Anton Harčar, Kazimír Bezek, Pavel Neckár, Dr. Mikuláš Bakoš, Dr. Ján Jesenský.

V. právny:

Dr. Július Viktory, Dr. Jozef Brúha, Dr. Ján Čech, Dr. Samuel Belluš, Dr. Gustáv Husák, Dr. Pavol Haljan, Ondrej Mlynárčik, Dr. Vojtech Vagašský.

Prosím, aby Slovenská národná rada jednomyseľne schválila predložený návrh.

Dr. Lettrich: Otváram rozpravu o prednesených návrhoch. Kto sa hlási k slovu? Keďže nikto, prikročíme k hlasovaniu, Kto je za prijatie návrhu tak, ako bol prednesený p. referentom preds. Šmidkem, nech zdvihne ruku.

To je jednomyseľné, vyhlasujem navrhnutých za zvolených do výborov SNR /cengá/.

Slávna Slovenská národná rada! Prv, ako by sme prikročili k ďalšiemu bodu nášho programu, dovoľte mi, aby som vyslovil čo najúprimnejšie poďakovanie pánom: Dr. Gustávovi Husákovi, Ladislavovi Novomeskému, Dr. Čechovi a Dr. Bellušovi, dosavadným podpredsedom SNR, ktorí svojou vynikajúcou prácou a pozornosťou veľmi podstatne prispeli k tomu, že SNR dosial mohla úspešne plniť svoje poslanie. Účastnili sa prác na čele SNR vo veľmi ťažkých pomeroch. Som presvedčený, že táto ich práca bude zachovaná v histórii SNR a že národ túto prácu im nezabudne /potlesk/.

Prikročíme k šiestemu bodu nášho programu, to je deklarácia sjazdu národných výborov v Banskej Bystrici zo dňa 28. augusta 1945. Prosím pána predsedu Karola Šmidkeho, ako referenta, aby sa ujal slova.

Preds. Šmidke: Vážená Slovenská národná rada! Dovoľte mi, aby som pri dnešnom slávnostnom zahájení v novom obsadení SNR mohol predniesť deklaráciu, ktorá bola prijatá sjazdom národných výborov v Ban. Bystrici zo dňa 28. augusta 1945.

Ide o to, aby SNR vo svojom novom složení mohla zaujať stanovisko k tejto tak ďaleko významnej deklarácii, prijatej na sjazde národných výborov v Banskej Bystrici.

Deklarácia

sjazdu národných výborov v Banskej Bystrici zo dňa 28. augusta 1945.

Uplynul rok, čo na území Slovenska, zachvátenom požiarom celonárodného povstania, revolučné národné výbory pod vedením Slovenskej národnej rady v slovenských mestách a dedinách ujímaly sa moci a proklamovaly suverenitu Československej republiky. Keď sa dnes v predvečer výročia slovenského národného povstania schádzajú v historickej Banskej Bystrici na svoj prvý sjazd delegáti už zvolených národných výborov celého Slovenska, vzdávajú predovšetkým hold osloboditeľskej Červenej armáde, tej armáde, ktorá oslobodila našu vlasť od nemeckých a maďarských votrelcov, ktorá doviedla k triumfu vec slovenského národného povstania a svojimi obeťami a hrdinstvom navždy zabezpečila výdobytky našej národne demokratickej revolúcie. Vyslovujeme vďaku a úctu našim udatným povstaleckým vojakom a partizánom, ďalej príslušníkom československého armádneho sboru a všetkým národným bojovníkom, ktorí prispeli k slobode národa a Republiky a ktorých miesto je dnes v prvých radoch v budovaní nášho ľudovo-demokratického štátu. Napokon vyslovujeme vďaku aj spojeneckým mocnostiam západným, ktoré nás v národnom boji tiež účinne podporovaly a prejavily vrelý záujem o vec našej slobody. Svätou povinnosťou štátnych orgánov, každého občana a celého národa je obklopiť láskou a starostlivosťou vdovy a siroty po padlých hrdinoch nášho národného boja. Svetlá pamiatka národných mučeníkov zaväzuje nás všetkých, aby sme verne vykonávali ich odkaz a dôsledne uskutočnili národno- demokratické ideály slovenského národného povstania. Slovenský národ svojím povstaním sa navždy zaradil do spoločenstva demokratických ná-

rodov a medzi veľké rady národov slovinských na čele so Sväzom sovietskych socialistických republík ! Pod vedením Slovenskej národnej rady a revolučných národných výborov jednotne a spontánne povstal za novú ľudovo-demokratickú Československú republiku, ako slovenský štát rovnoprávneho slovenského a českého národa. Dnes predvečer výročia slovenského národného povstania so zadosťučinením, môžeme konštatovať, že nový pomer Čechov a Slovákov podľa zásady rovný s rovným upevnil bratský závJlzok a silu v súdržnosti československého štátu.

Vo výstavbe tohto nového štátu pripadla vynikajúca úloha novým, z celonárodného odboja vyšlým ľudovým orgánom štátnej správy MNV a ONV. Naše národné výbory majú za sebou pohnutý rok, vyznačený slávnymi bojmi, ťažkými skúškami a prvými blahodárnymi výsledkami budovateľskej práce.

Nikdy ešte v ČSR nijaké štátne orgány nestály pred takými nesmierne ťažkými úlohami, ako naše prvé ľudové a demokratické štátne orgány. A ak v predvečer 1. výročia slovenského národného povstania môžeme hodno tiť aj prvé výsledky našej budovateľskej práce, tak na tomto dielo majú nemalý podiel naše MNV a ONV. Navzdory všetkým ťažkostiam a ešte mnohým nedostatkom v práci národných výborov, sústava NV podala nezvratný dôkaz politickej zrelosti a nevyčerpateľných tvorivých síl nášho ľudu. Národné výbory dokázaly, že náš nadaný ľud sa horúčkovite učí a rýchle sa naučí dobre spravovať veci verejné a štátne. Dnes tešia sa už národné výbory takej dôvere všetkých vrstiev ľudu, akej sa nikdy nemohly tešiť bývalé, ľudu vzdialené orgány štátnej moci. Národné výbory, ktoré vzišly z celonárodného odboja, sú ľudom zvolená, kontrolovane a odvolateľné. Sú a ostanú základnými článkami vo výstavbe nášho ľudovo-demokrabického československého štátu.

Keďže dnes národné ciele a veľké pokrokové ideály slovenského národného povstania sú zakorenené

v programe vlády národného frontu Čechov a Slovákov, slovenský národ vynaloží všetky svoje sily, aby s banskobystrickým revolučným elánom prispel k jeho dôslednému uskutočňovaniu. Toto dnes predovšetkým, vyžaduje, aby všetky sily národa boly sústredené na náš hlavný cieľ: na rýchlu a dokonalú obnovu našej dopravy a nášho hospodárstva, na znovuvýstavbu našej zpustošenej vlasti. Tejto službe celonárodného a celoštátneho významu musia byť podradené všetky zretele strannícke a regionálne, alebo hocaké iné. V duchu národnej jednoty, stelesnenej v odkaze Banskej Bystrice, musíme napäť všetky sily, aby sme po úspešnom národneoslobodzovacom boji zvládli nemenej ťažký zápas s následkami nemeckého nivočenia. V tom budú vidieť i naše národné výbory svoje hlavné poslanie, pred ktorým musia do pozadia ustúpiť malicherné škriepky, ktoré konsolidačnú prácu hatia.,.

Prvý veľký sjazd Národných výborov apeluje preto na všetky složky nášho ľudu, na našich robotníkov, roľníkov, živnostníkov, podnikateľov i príslušníkov pracujúcej inteligencie, aby pevne stmelení v Národnom fronte disciplinovane a nadšene sa cele zasvätili budovateľskej práci.

Rýchla obnova všetkého, čo nepriateľ na Slovensku zničil, je predpokladom ďalšej industrializácie a veľkorysej výstavby Slovenska, ktorá zaručí neustály vzrast blahobytu a kultúrnej úrovne širokých más nášho národa.

Prvý celoslovenský sjazd národných výborov považuje ďalej za potrebu vyzdvihnúť tieto naliehavé otázky a požiadavky.

1. V záujme bezpečnosti národov Československej republiky a v záujme všeobecnej bezpečnosti neochvejne trváme na tom, aby náš obnovený Československý štát bol očiste ný od zákernej a rozbíjačskej nemeckej menšiny a od rozvratnej iredentistickej menšiny maďarskej. Žiadame účelný a ostrý postup proti maďarským fašistom, proti revizionistom, ktorí na južnom pohraničí organizujú sabo-


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP