Sobota 30. května 1953

Zákon

ze dne..............................1953

o peněžní reformě.

Národní shromáždění republiky Československé se usneslo na tomto zákoně:

Oddíl I.

Peněžní reforma a peněžní jednotka.

§ 1.

Další rozvoj národního hospodářství staví náš stát před úkol provést peněžní reformu vydáním nových peněz a stažením starých, s cílem zvýšení kupní síly československé koruny a upevnění jejího kursu.

§ 2.

(1) Peněžní jednotkou na území Československé republiky je počínajíc dnem 1. června 1953 československá koruna (Kčs), která se rovná 0,123426 g ryzího zlata; její kurs v poměru k rublu se stanoví na 1,80 Kčs za jeden rubl. Na tomto podkladě určuje Státní banka československá poměr československé koruny k cizím měnám.

(2) Československá koruna se dělí na 100 haléřů.

§ 3.

(1) Zákonnými penězi na území Československé republiky jsou počínajíc dnem 1. června 1953:

a) bankovky Státní banky československé po 100, 50, 25 a 10 korunách československých,

b) státovky po 5 a 3 korunách československých a po 1 koruně československé,

c) mince po 25, 10, 5 a 3 haléřích a po 1 haléři.

(2) Vydání jednotlivých druhů peněz a jejich popis, jakož i jejich stažení vyhlašuje ministr financí ve Sbírce zákonů.

Oddíl II.

Přepočet mezd, platů a cen.

§ 4.

Mzdy, služné a jiné odměny za práci a služby, rodinné přídavky, pense, stipendia, podpory a pod., jakož i ceny, daňové i jiné sazby, tarify a peněžité částky stanovené v právních předpisech a znějící na československé koruny, se přepočítají ke dni 1. června 1953 v poměru 5 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz.

Oddíl III.

Výměna peněz, přepočet pohledávek a závazků a zaplacených

prémií životního pojištění.

§ 5.

Dnem 1. června 1953 se dávají do oběhu nové peníze vzoru 1953, znějící na československé koruny. Dosavadní peníze se vyměňují v poměru, který stanoví vláda.

§ 6.

Vláda stanoví, v jakém poměru se přepočítají vklady obyvatelstva u peněžních ústavů, vklady na běžných a obratových účtech a ostatní pohledávky a závazky, které znějí na československé koruny, jakož i v jakém poměru se přepočítají zaplacené prémie životního pojištění.

Oddíl IV.

Zrušení některých pohledávek a závazků.

§ 7.

(1) Dnem 1. června 1953 se ruší pohledávky a závazky

a) ze vkladů vázaných podle § 7 dekretu číslo 91/1945 Sb.,

b) z tuzemských cenných papírů v povinné úschově podle dekretu č. 95/1945 Sb.,

c) z pojištění na život, pokud se mají podle § 7 odst. 1 č. 1 zákona č. 141/1947 Sb., o Likvidačním fondu měnovém, plnit poukazem na vázaný vklad.

(2) Týmž dnem se ruší závazky z dluhopisů Československého státu, vydaných po roce 1945, a závazky z dílčích dluhopisů a zástavních listů, vydaných po roce 1945 bývalými úvěrními ústavy. Vláda vypořádá ztráty, vzniklé zánikem těchto závazků veřejným organisacím a zařízením.

Oddíl V.

Zrušení Likvidačního fondu měnového.

§ 8.

Likvidační fond měnový se dnem 1. června 1953 zrušuje a jeho práva přecházejí na stát. Provedení likvidace fondu se ukládá ministru financí.

Oddíl VI.

Ustanovení společná a závěrečná.

§ 9.

Vláda se zmocňuje, aby nařízením

a) stanovila obecně náležitosti bankovek, státovek a mincí a předpisy o jejich oběhu,

b) podle potřeby doplňovala soustavu zákonných peněz dalšími druhy.

§ 10.

Ministru financí se ukládá, aby učinil veškerá opatření nutná k řádnému provedení peněžní reformy, zejména, aby stanovil směrnicemi

a) podmínky, způsob a podrobnosti výměny starých peněz, přepočtů upravených tímto zákonem, a povinnost a podmínky výměny dosavadních vkladních knížek za nové,

b) způsob vypořádání přebytků a úbytků, které vzniknou u hospodářských, rozpočtových a jiných organisací a zařízení přepočtením jejich pohledávek a závazků na nové peníze, po případě zánikem jejich závazků nebo práv podle tohoto zákona.

§ 11.

Zrušuje se zákon č. 39/1948 Sb., o platidlech československé měny.

§ 12.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 1953; provedou jej všichni členové vlády.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP