Sobota 30. května 1953

(Začátek schůze ve 13 hod. 10 min.)

Předseda dr John.

Místopředsedové: Hodinová-Spurná, dr Polanský, Fiala, Valo, Štětka, Žiak.

Členové vlády: předseda vlády V. Široký, náměstkové předsedy vlády dr Dolanský, Bacílek, dr Čepička, Kopecký, Novotný, Fierlinger, dr Nejedlý, Uher, Beran, Barák; ministři dr h. c. Plojhar, dr inž. Šlechta, dr Kyselý, Harus, inž. Jankovcová, Ďuriš, David, Krosnář, Nosek, Reitmajer, dr Havelka, Jonáš, Kabeš, Krajčír, Málek, Nepomucký, dr Neuman, Pokorný, Poláček, Pospíšil Ant., Pospíšil Josef, inž. Púčik, dr Rais, Smida, Sýkora, inž. Šimůnek, Šrámek.

241 poslanců podle presenční listiny.

Z kanceláře NS: gen. tajemník NS Kováčik; jeho náměstek dr Rattinger.


(President republiky Antonín Zápotocký, doprovázen místopředsedkyní NS Hodinovou-Spurnou a zástupci své kanceláře, vstupuje do presidentské lóže. - Shromáždění povstává a za bouřlivého potlesku provolává: Ať žije president republiky soudruh Zápotocký!)

Předseda (zvoní): Zahajuji 76. schůzi Národního shromáždění.

Jménem Národního shromáždění republiky Československé vítám mezi námi co nejsrdečněji presidenta republiky Československé soudruha Antonína Zápotockého. (Poslanci vítají presidenta dlouhotrvajícím bouřlivým potleskem a nadšeným voláním: Ať žije president soudruh Zápotocký!)

Podle denního pořadu, usneseného užším předsednictvem Národního shromáždění dne 30. května 1953, je na pořadu schůze

Společná zpráva výboru rozpočtového a výboru pro hospodářské plánování a jeho kontrolu o vládním návrhu zákona (tisk 716) o peněžní reformě (tisk 717).

Jsou nějaké námitky proti tomuto pořadu? (Nebyly.)

Námitek není.

Podle jednacího řádu rozhodne Národní shromáždění o pořadu prostým hlasováním bez rozpravy.

Kdo souhlasí s navrženým pořadem schůze, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Děkuji. - Tím byl navržený pořad schválen.

Přistoupíme k projednávání schváleného pořadu.

Ke slovu se přihlásil předseda vlády soudruh Viliam Široký. Prosím ho, aby se ujal slova. (Poslanci povstávajú a volajú: Ať, žije soudruh Široký! - Búrlivý potlesk. - Poslanci usedajú.)

(Zvukový záznam)

Predseda vlády Viliam Široký: Vážené Národné shromaždenie, súdružky a súdruhovia, bratia a sestry!

Vláda republiky Československej predkladá Národnému shromaždeniu na schválenie návrh zákona o peňažnej reforme. S peňažnou reformou uskutoční sa súčasne dňom 1. júna tohto roku zrušenie lístkového systému na potravinárske a priemyselné tovary.

Skutočnosť, že vláda republiky môže dnes predstúpiť pred Národné shromaždenie s takýmto návrhom a že si môžeme vytýčiť takúto úlohu, svedčí o tom, že československý ľud úspešne plní usnesenia IX. sjazdu Komunistickej strany Československa a úlohy, uložené celoštátnou konferenciou Komunistickej strany Československa v referáte súdruha Klementa Gottwalda. Uskutočnenie peňažnej reformy a zrušenie lístkového systému na potravinárske a priemyselné tovary podáva jasný dôkaz o významných úspechoch, ktoré sme v rozvoji národného hospodárstva na nových, socialistických základoch za účinnej pomoci Sovietskeho sväzu dosiahli. Od IX. sjazdu KSČ sa predovšetkým podstatne rozšíril a upevnil socialistický sektor nášho národného hospodárstva. Jedine v poľnohospodárstve má ešte individuálna malovýroba a kapitalistická výroba významnejší podiel. Na základe socialistického spoločenského vlastníctva výrobných prostriedkov zdvojnásobila sa za uplynulé roky priemyselná výroba pri súčasnej prenikavej zmene štruktúry československého priemyslu a rozvoji jeho technickej úrovne. Úspešne sa kladú základy družstevnej socialistickej veľkovýroby, ktorá spolu so štátnymi majetkami zahrnuje približne 44% ornej pôdy. V socialistickom sektore poľnohospodárstva v čoraz širšej miere sú uplatňované pokrokové zásady sovietskej agrotechniky a zootechniky, ktoré spolu s postupujúcou mechanizáciou vytvárajú podmienky pre zvyšovanie produktivity práce v poľnohospodárstve. Vďaka úspešnému rozvoju výrobných síl zvýšil sa národný dôchod oproti predvojnovej úrovni približne o 50% a takto bol zabezpečený nepretržitý rast životnej úrovne pracujúcich.

Tieto výsledky umožnily nám pristúpiť k jednej zo základných úloh rozvoja socialistického národného hospodárstva, k vytvoreniu zásob priemyselného a spotrebného tovaru. Súčasne dosiahol náš socialistický obchod určitú konsolidáciu, aby mohol úspešnejšie sprostredkovať obeh tovarov od výroby k spotrebiteľom.

Úspešný rozvoj nášho národného hospodárstva dnes už dovoľuje nastoliť otázku upevnenia československej koruny a zvýšenia jej kúpnej sily. Treba si zároveň uvedomiť, že s hľadiska ďalšieho rozvoja socialistickej výstavby stalo sa upevnenie československej koruny a zvýšenie jej kúpnej sily naliehavou nutnosťou. Tuto otázku má vyriešiť peňažná reforma. Jej účelom teda je dať nášmu úspešne sa rozvíjajúcemu národnému hospodárstvu pevnú, stabilnú menu, zvýšiť kúpnu silu československej koruny a zabezpečiť takto dôležitý predpoklad ďalšieho a rýchlejšieho napredovania na ceste k socializmu a ďalšieho vzrastu životnej úrovne pracujúcich.

Naskytuje sa otázka, prečo je uskutočnenie peňažnej reformy dôležitým predpokladom ďalšieho rozvoja československého národného hospodárstva? Pripomeňme si, vážené Národné shromaždenie, že po oslobodení Československej republiky Sovietskou armádou bolo naše oslobodené územie úplne zaplavené bezcennými inflačnými "protektorátnymi" a "slovenskými" papierovými peniazmi, vydanými nacistickými okupantmi. Vojnové hospodárenie nacistických okupantov úplne rozvrátilo a znehodnotilo našu menu. Menová reforma z r. 1945 nezlikvidovala dôsledky nacistického šafárenia a druhej svetovej vojny. Vytvoril sa síce určitý základ pre prechod k mierovému hospodárstvu a pre započatie socialistickej výstavby. No menová reforma z roku 1945 nezabezpečila a nemohla zabezpečiť vytvorenie skutočne pevnej a skutočne stabilnej koruny. Menová reforma bola uskutočnená v čase, keď otázka "kto z koho" v mladej ľudovodemokratickej republike nebola ešte rozhodnutá, keď boj o znárodnenie priemyslu, peňažníctva a iných úsekov národného hospodárstva iba započal. Už samotné zásady menovej reformy nezaručily plné odčerpanie prebytočného obeživa. Nároky na viazané vklady sa zachovaly a viazané vklady, ktoré neboly podložené žiadnymi skutočnými hodnotami, boly uvoľňované vo veľkom rozsahu, takže do obehu sa dostaly ďalšie miliardové sumy, ktorým nezodpovedaly žiadne vytvorené hodnoty. Buržoázia do r. 1948 používala svoje relatívne silné pozície v priemysle a v stavebníctve, veľko- a maloobchode a v poľnohospodárstve na rozvracanie československej koruny. Shromažďovala veľké zisky a rozpútala bezuzdnú špekuláciu. Špekulačné zisky sa vo veľkej miere tezaurovaly. Vývin československej koruny bol takto do februára 1948 značne ovplyvnený sabotážnickou a rozvratníckou činnosťou reakčných buržoáznych strán, ktoré sa mohly opierať o relatívne silné pozície v hospodárstve, a obeživo neustále narastalo.

Naša socialistická výstavba po februári 1948 ťažko zápasila s týmto dedičstvom. Ani pri veľkom úsilí vlády nebolo možné plne zabrániť ďalšej špekulácii kulakov a rôznych kapitalistických živlov a špekulantov, lebo mali v rukách značné tezaurované prostriedky.

Veľké množstvo tezaurovaných prostriedkov ostalo v obehu a neustále oslabovalo opatrenia vlády na poli zásobovania. Rušivo zasahovalo aj do všetkých opatrení vlády, ktorými bojovala za dodržanie štátnej a pracovnej disciplíny, za uplatňovanie zásad hospodárnosti na jednotlivých úsekoch národného hospodárstva.

No práve v súvise s úsilím strany a vlády o režim hospodárnosti, o plné uplatnenie socialistických zásad hospodárenia sa ukázalo, že je nevyhnutné pristúpiť k takej peňažnej úprave, ktorá by bola v súlade s búrlivým rastom výroby a zodpovedala by celkovým potrebám národného hospodárstva. Ekonomické zákony socializmu sa môžu prejaviť a veľké prednosti socialistickej sústavy nad sústavou kapitalistickou možno plne uplatniť iba vtedy, ak socialistická ekonomika sa môže opierať o menu, ktorá je v súlade so stavom a rozvojom výroby socialistických podnikov. Dnešný neuspokojivý stav československej koruny v spojitosti s lístkovým systémom tvorí hlavnú prekážku dôsledného uskutočnenia socialistickej zásady odmeňovania podľa kvantity a kvality vykonanej práce. Takto si možno vysvetliť aj skutočnosť, že politika snižovania cien, ktorú strana a vláda v duchu leninsko-stalinského učenia sleduje, nemohla sa doteraz náležite uplatniť.

Nadbytočné obeživo, ktoré sa pôsobením všetkých týchto činiteľov ako aj záškodníckou činnosťou Slánskeho a jeho spoločníkov nashromaždilo, nemožno likvidovať bez hlbokého zásahu, bez peňažnej reformy. Nastal čas s konečnou platnosťou vyriešiť menovú otázku a dať nášmu národnému hospodárstvu pevnú a stabilnú korunu. Dnešná úroveň nášho socialistického hospodárstva vytvára všetky možnosti na jej uskutočnenie. Je bezpodmienečne potrebné tezaurované hotovosti, nashromaždené zväčša špekuláciou, likvidovať a obeh peňazí uviesť do súladu s potrebami národného hospodárstva. Je to potrebné najmä aj preto, aby prežitý lístkový systém mohol byť zrušený a prebytočné množstvo peňazí nezasahovalo rušivo do obehu tovarov od výroby k spotrebiteľom.

Návrh zákona o peňažnej reforme má preto pre socialistickú výstavbu našej vlasti historický význam.

Jej význam je predovšetkým v tom, že zabezpečí nášmu národnému hospodárstvu pevnú a stabilnú korunu, zvýši jej kúpnu silu. Ďalej umožňuje zrušiť lístkový systém a plne rozvinúť socialistický obchod a taktiež rozvinúť výmenu tovarov medzi mestom a dedinou.

Napokon je význam peňažnej reformy v tom, že dáva všetky predpoklady pre dôsledné uskutočnenie zásady odmeňovania podľa kvantity a kvality vykonanej práce a pre dôsledné uplatnenie chozrasčotu a ostatných zásad socialistickej ekonomiky a stáva sa tak dobrým a spoľahlivým nástrojom plánovaného hospodárstva.

Našou úlohou bude dobre narábať týmto nástrojom a zabezpečiť, aby vždy slúžil ľudu, jeho záujmom, záujmom úspešnej výstavby socializmu v našej vlasti.

Dovoľte mi teraz, aby som sa stručne zapodieval zásadami, podľa ktorých sa má peňažná reforma uskutočniť.

Peňažnou reformou sa zhodnotí československá koruna, ktorej zlatý obsah činí 0,123.426 gramu, vzhľadom na doterajšiu československú korunu v pomere päť ku jednej. Veľký význam má skutečnosť, že odteraz kurz našej koruny bude pevne sviazaný so sovietskym rubľom, ktorý je najpevnejšou menou na svete, menou krajiny víťazne kráčajúcej k vysokým métam komunizmu. (Potlesk.) Pomer československej koruny k sovietskemu rubľu je vyjádrený číslom 1,8 ku jednej, čiže za 1 rubeľ jedna koruna 80 halierov. Toto zhodnotenie má o toľko väčší význam, že v súvise s výmenou peňazí odstráni sa z obehu nadbytočné obeživo, takže toto zhodnotenie má trvalý charakter. Zásady výmeny doliehajú s plnou silou na kapitalistické živly a na špekulantov a podstatne snižujú ich nashromaždené hotovosti. (Potlesk.) Netreba pochybovať, že dosah tohto opatrenia v boji proti týmto živlom bude prenikavý. Pravda, zásady výmeny peňazí postihnú aj niektoré pracovné úspory, najmä u občanov, ktorí si ich ponechávali doma a neukladali ich do ústavov. Zásady výmeny peňazí sú správne a spravodlivé a ich dôsledné uskutečnenie tvorí základný predpoklad úspechu peňažnej reformy.

V súvise s peňažnou reformou zrušíme lístkový systém na potravinárske a priemyselné tovary, zrušíme dvojitý trh a prejdeme k systému voľného socialistického obchodu s jedinými maloobchodnými cenami. Tým súčasne zlikvidujeme posledný zvyšok povojnového hospodárstva. (Potlesk.) Udržovanie lístkového systému bolo nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pracujúcich predmetmi dennej potreby. Niet pochybnosti, že lístkový systém sohral veľmi pozitívnu úlohu vo vývine socialistického hospodárstva a zabezpečil plynulé zásobovanie pracujúcich. Súčasne sa však ukázalo a čím ďalej, tým zrejmejšie sa stalo, akou vážnou brzdou je lístkový systém pri uplatňovaní socialistických zásad hospodárenia. Ukázalo sa, že lístkový systém vedie k nivelizácii miezd, k rovnostárstvu, snižuje hodnotu a význam peňazí. Na nutnosť zrušiť lístkový systém upozornil súdruh Gottwald už na lX. sjazd KSČ, keď povedal: "Terajší stav, keď máme najmä v potravinách, v textile a obuvi viazané hospodárstvo a keď sme v týchto veciach mohli uvolniť trh len v obmedzenom rozsahu a pritom pomerne za vysoké ceny - tento stav nie je ani ideálny, ani trvalý, ale je to východisko z núdze a prechodné."

Likvidovanie lístkového systému sa preťahovalo, lebo bez peňažnej reformy nie je možné zabrániť špekulačným nákupom. Peňažná reforma umožňuje zrušiť lístkový systém a zabezpečiť plynulé zásobovanie pracujúcich podľa zásady "každému podľa kvantity a kvality vykonanej práce". Peňažná reforma ďalej umožňuje na základe pevného kurzu československej koruny naplno rozvinúť socialistický obchod. V súvise so zrušením dvojitého trhu snížia sa podstatne tzv. komerčné ceny a zavedú sa jediné maloobchodné ceny. Nové maloobchodné ceny budú v priemere o viac než jednu tretinu nižšie, než boly doterajšie ceny na voľnom trhu. Snižujú sa značne ceny tovarov, ktoré sa aj doteraz predávaly za jediné ceny bez lístku. Zvlášť výhodne sa upravia ceny tovarov, a to tak potravných, ako aj priemyselných článkov, pre deti, v čom sa prejavuje zvláštna starostlivosť vlády o potreby detí. Veľmi výhodne sú upravené ceny nájomného, dopravné tarify, elektrického prúdu, uhlia, ceny rôznych služieb, ktoré sú oveľa nižšie než v kapitalistickej predmníchovskej republike.

Jedinými maloobchodnými cenami je zabezpečená reálna kúpna sila novej československej koruny. Vzhľadom na to, že tieto ceny sú vyššie než niektoré prídelové ceny, zvyšujú sa základné mzdové tarify a základné platy, penzie a rodinné a zaopatrovacie prídavky. Súčasne sa zvyšujú sľavy na dani zo mzdy pre rodiny robotníkov a úradníkov s viac deťmi. Rozmery miezd a platov sa takto zachovávajú. Najviac sú zvýhodnení robotníci v kľúčových odvetviach, baniach, hutách a podobne, v čom sa vyjadruje uznanie významu ich práce pre naše národné hospodárstvo.

Peňažná reforma vytvára lepšie predpoklady pre rozvoj výmeny tovarov medzi mestom a dedinou. Zavedením jediných maloobchodných cien významne sa zhodnocujú peniaze, ktoré dostávajú jednotné roľnícke družstvá ako aj malí a strední roľníci za povinné dodávky. Okrem toho podstatne sa zvyšujú príplatky k výkupným cenám v rámci štátneho nákupu nad povinné dodávky a všemožne sa bude podporovať predaj prebytkov poľnohospodárskych výrobkov za voľné dohodnuté ceny. Niet pochyby, že možnosť nákupu priemyselných výrobkov za prístupné ceny povzbudí družstevníkov ako aj malých a stredných roľníkov k zvýšeniu výroby, k prekračovaniu plánovaných výrobných úloh a k rozvinutiu obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami.

Za kapitalizmu roľníci márne sa usilovali o zvýšenie výroby. Kapitalistické zriadenie nedávalo možnosť rozšírenia odbytu. Nezriedka pod vplyvom hospodárskych kríz odbyt poľnohospodárskych výrobkov klesol na minimum. Výrobné úsilie malých a stredných roľníkov kapitalistický štát nijako nepodporoval. Pod tlakom bánk a daňových povinností pracujúci roľníci sa zadĺžili a nemali nijaké východisko. Z ich práce bohatli bankári, špekulanti a obchodníci. Socialistické zriadenie zabezpečuje neobmedzené možnosti rozšírenia odbytu a zpeňaženia poľnohospodárskych výrobkov za výhodných podmienok. Čím viac budú pracujúci roľníci a najmä družstevníci vyrábať, tým viac môžu zarábať a takto zvyšovať svoju životnú úroveň. Už nikdy nemusia mať obavu, že pre svoje výrobky nebudú mať odbyt. V záujme pracujúcich roľníkov predvída sa iba priamy predaj prebytkov poľnohospodárskych výrobkov spotrebiteľom, prípadne štátnemu a družstevnému obchodu bez sprostredkovateľov.

Je známe, že lístkový systém na jednej strane viedol k tomu, že do dedín sa vozilo mnoho potravín a na druhej strane priamo hatil rozvoj jednotných roľníckych družstiev. Teraz možno očakávať, že dedina zabezpečí sama svoje zásobovanie potravinami a bude sa usilovať o čo najväčšie dodávky poľnohospodárskych výrobkov do mesta, aby si výmenou mohla zaopatriť priemyselné výrobky. Takáto výmena nesporne upevní sväzok robotníkov s družstevníkmi a malými a strednými roľníkmi.

Dôležité zlepšenie pre roľníkov predstavuje nová úprava zpätných dodávok za technické plodiny, ktorá umožňuje, aby sa roľníci a družstevníci zásobili cukrom, textíliami, ba aj stavebným materiálom za dodávky cukrovky, čakanky, ľanu a konôp, olejnín a vlny, a to za ceny podstatne nižšie, než sú štátne maloobchodné ceny. Od tohto opatrenia možno očakávať, že naši družstevníci a ostatní pestovatelia sa budú s väčšou starostlivosťou venovať dorábaniu technických plodín.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP