Sobota 30. května 1953

Jediné maloobchodné ceny, vysoké príplatky k výkupným cenám za výrobky dodané nad povinnú dodávku a voľný trh s prebytkami dávajú predpoklad, že povinné dodávky poľnohospodárskych výrobkov štátu sa budú úspešne plniť, a to tak v záujme pracujúcich, ako aj v záujme družstevníkov a pracujúcich roľníkov.

Také sú hlavné zásady, podľa ktorých sa má uskutočniť peňažná reforma. Ako vidieť, rieši plánovaná peňažná reforma otázku vytvorenia stabilnej a pevnej meny úplne inými metódami, než ich riešia kapitalistické štáty. Mnohí naši občania iste sa pamätujú na menovú reformu po prvej svetovej vojne, ktorú uskutočnil známy exponent finančného kapitálu Rašín. Vtedajšia tzv. devalvácia priniesla ožobračenie pracujúcich, prudké sníženie reálnych miezd a platov, rýchly rast nezamestnanosti a obrovské zisky kapitalistom a bankárom. Tak tomu bolo aj s menovými reformami v iných kapitalistických krajinách. V dnešnom období, v úpadku kapitalistického hospodárstva a horúčkovitého zbrojenia, menové reformy uskutočnené po druhej svetovej vojne v kapitalistických krajinách nepriniesly upevnenie a stabilitu meny. Naopak, i také meny ako anglický funt šterlingov alebo americký dolár sa staly nestálymi menami a ich hodnota ustavične klesá. Finančný kapitál čoraz častejšie používa metódu inflačnej politiky ako nástroj zvýšeného vykorisťovania a okrádania pracujúcich.

Nevraciame sa pochopiteľne ani k metódam menovej reformy z r. 1945, ktorá - ako som už uviedol - mala nevyhnutne značné nedostatky a nemohla vyriešiť otázku pevnej meny, akú potrebujeme pre výstavbu socializmu v našej vlasti. Dnes uskutočňujeme peňažnú reformu v úplne iných podmienkach, v podmienkach rozvinutej socialistickej výstavby, keď v celom národnom hospodárstve prevláda socialistické vlastníctvo výrobných prostriedkov. Uskutočňujeme ju podľa osvedčeného vzoru peňažnej reformy v Sovietskom sväzu z r. 1947, ktorá bola jedným zo základných predpokladov mohutného rozmachu národného hospodárstva SSSR po Veľkej vlasteneckej vojne a úspešného uskutočňovania politiky snižovania cien.

Navrhovaná peňažná reforma zodpovedá preto životným záujmom pracujúceho ľudu. Pomôže mu v jeho budovateľskom úsilí a bude účinným nástrojem ďalšieho vzrastu jeho životnej úrovne.

Zaistenie peňažnej reformy sa neobíde bez určitých dočasných strát, ktoré musia priniesť takmer všetky vrstvy pracujúceho obyvateľstva. Sú to však straty, ktoré sú ďaleko a ďaleko vyvážené veľkými výhodami, ktoré vyplývajú zo skutočnosti, že zvýšime kúpnu silu československej koruny, že snížime komerčné ceny, že zabezpečíme ďalší rozmach hospodárstva, kultúry a blahobytu pracujúcich.

Peňažná reforma a zrušenie lístkového systému budú v rukách vlády a všetkých riadiacich orgánov dôležitým nástrojom pre zlepšenie práce vo všetkých odvetviach národného hospodárstva v smysle usnesení lanskej celoštátnej konferencie KSČ. Predovšetkým zvýši sa význam peňazí, zdôrazní sa ich funkcia v plánovanom hospodárstve ako dôležitého nástroja pri organizácii rozvoja národného hospodárstva. Ďalej umožní sa oveľa účinnejšia organizácia kontroly korunou. Používaním finančných pák bude možno vyvíjať účinnejšie úsilie o zvýšenie produktivity práce vo výrobe a plnenie výkupných úloh v plánovanom rozsahu.

Na tomto podklade upevníme a prehĺbíme režim hospodárnosti vo všetkých závodoch a úradoch, naši pracovníci budú môcť širšie a hlbšie uplatniť zásady chozrasčotu a tým zvýšiť celkovú úroveň práce v našich závodoch a pracoviskách, na všetkých úsekoch národného hospodárstva.

Očakávame aj upevnenie pracovnej disciplíny a zvýšený záujem pracujúcich o dosiahnutie vyššieho zárobku.

Tieto výsledky nedostavia sa však automaticky. Tieto výsledky dosiahneme spoločným úsilím všetkého pracujúceho ľudu. Je potrebné, aby každý pracujúci pochopil, že iba v súvise so zvýšením produktivity práce a snížením vlastných nákladov možno zabezpečiť ďalšie sníženie cien a tým aj ďalší vzrast životnej úrovne.

Treba mať na pamäti, že základom stability československej koruny sú výrobné úspechy v závodoch a na stavbách, na družstevných poliach a vo výskumných ústavoch. Treba teraz ešte konkrétnejšie zainteresovať pracujúcich na plnení plánu nielen podľa množstva, ale aj podľa sortimentu a kvality. Treba zlepšiť hospodárenie s mzdovým fondom a obratovými prostriedkami a viesť účinný boj proti nadmiernym neproduktívnym výdavkom, proti rozhajdákaniu a rozkrádaniu štátneho majetku a podstatne zlepšiť finančné hospodárenie podnikov. Nanajvýš naliehavá je požiadavka zaviesť prísny poriadok do účtovnej evidencie a zainteresovať všetkých pracujúcich závodov a úradov na boj o úsporu každej koruny. Peňažná reforma napokon uľahčí náš boj proti nepodarkom, za sníženie a odstránenie absencie a fluktuácie, za dodŕžanie štátnej a pracovnej disciplíny.

Také sú hlavné úlohy našich pracovníkov v závodoch, v úradoch, na družstevných poliach v súvise s peňažnou reformou a so zrušením lístkového systému na potravinárske a priemyselné tovary.

Vážené Národné shromaždenie! V usnesení vlády republiky Československej a Ústredného výboru Komunistickej strany Československa zo dňa 30. mája sú podrobne uvedené opatrenia, ktoré budú v súvise s prijatím zákona o peňažnej reforme uskutočnené. Nepochybujem o tom, že všetok pracujúci ľud príjme tieto opatrenia s plným pochopením a súhlasom a že vláda vo svojom úsilí o úspešné uskutečnenie peňažnej reformy a rozvinutie voľného obchodu na základe jediných maloobchodných cien sa stretne s plnou podporou najširších más robotníkov, družstevníkov a všetkých pracujúcich. (Potlesk.)

Sú to ďalekosiahle opatrenia veľkého politického dosahu. Peňažná reforma a s ňou súvisiace opatrenia sú nevyhnutným predpokladom ďalšieho, ešte rýchlejšieho a úspešnejšieho napredovania k socializmu, ďalšieho upevnenia hospodárskej a politickej moci nášho štátu, vzrastu blahobytu všetkých vrstiev pracujúceho ľudu; sú dôkazom sily a úspechu nášho hospodárstva, prostriedkom ďalšieho upevnenia mierovej hospodárskej spolupráce so Sovietskym sväzom, Čínskou ľudovou republikou a krajinami ľudovej demokracie. V nich sa vyjadruje mierová politika našej republiky, úsilie vlády a všetkého ľudu o rozvoj pokojnej budovateľskej práce.

Peňažná reforma a s ňou súvisiace opatrenia sú napokon dôkazom starostlivosti strany a vlády o dobro pracujúcich a účinným prostriedkom ďalšieho zlepšovania materiálneho postavenia robotníckej triedy, družstevníkov, malých a stredných roľníkov a pracujúcej inteligencie.

Som presvedčený, že veľká väčšina pracujúcich správne pochopí veľký význam peňažnej reformy a bude ju posudzovať s hľadiska záujmov nášho ľudovodemokratického štátu a socialistickej výstavby našej vlasti.

Som presvedčený, že pracujúci vynaložia všetko úsilie, aby naša vlasť v duchu odkazu Klementa Gottwalda, pod vedením prezidenta súdruha Zápotockého úspešne napredovala na víťaznej ceste k socializmu. (Potlesk.)

Navrhujem váženému Národnému shromaždeniu, aby schválilo predložený vládny návrh zákona o peňažnej reforme. (Poslanci povstávajú. - Dlhotrvajúci búrlivý potlesk.)

Předseda: Děkuji soudruhu předsedovi vlády za jeho projev.

Zpravodajkou je posl. Machačová-Dostálová. Dávám jí slovo.

Zpravodajka posl. Machačová-Dostálová: Vážené soudružky a soudruzi!

Národnímu shromáždění připadá dnes významný úkol přijmout vládní návrh zákona o peněžní reformě. Další rozvoj národního hospodářství staví náš stát před úkol provést peněžní reformu s cílem zvýšení kupní síly koruny a upevnění jejího kursu, staví nás zároveň před úkol zrušit lístkový systém zásobování potravinářským a průmyslovým zbožím a přejít k rozvinutému obchodu s jedinými státními maloobchodními cenami. Řešení těchto stěžejních úkolů umožnil rozvoj našeho národního hospodářství od osvobození slavnou Sovětskou armádou v květnu 1945 přes vítězný únor 1948 až po naše dny. Růstu hospodářského potenciálu naší země a síle lidově demokratického státu musí odpovídat i plnohodnotná československá koruna. Účelem navrhovaného zákona je proto provedení peněžní reformy, která zvýší kupní sílu československé koruny a upevní její kurs a vypořádá se společně se všemi důsledky fašistické okupace a války v oblasti peněžního oběhu, které neodstranila reforma z r. 1945. Nová peněžní jednotka má zlatý obsah a její kurs je stanoven, jak to již zde řekl předseda naší vlády soudruh Široký, na základě poměru k nejstabilnější měně světa, sovětskému rublu. Důvody, které zde uvedl předseda naší vlády soudruh Široký, vedly také výbor rozpočtový a výbor pro hospodářské plánování a jeho kontrolu k tomu, že se zabýval vládním návrhem zákona o peněžní reformě, a doporučuji jeho jménem Národnímu shromáždění vládní návrh zákona o peněžní reformě (tisk č. 716) ke schválení beze změny. (Potlesk. - Předsednictví převzal místopředseda dr Polanský.)

Místopředseda dr Polanský: Do rozpravy se dále přihlásili tito řečníci: posl. dr inž. Šlechta, posl. dr h. c. Plojhar, posl. dr Kyselý, posl. Borůvka a posl. Kolář.

Prosím, aby se ujal slova první z nich, posl. dr inž. Šlechta.

Posl. dr inž. Šlechta: Vážené Národní shromáždění, soudružky a soudruzi, sestry a bratři!

Osvobození naší vlasti hrdinnou Sovětskou armádou umožnilo našemu lidu, aby nastoupil novou, krásnější epochu svých dějin v duchu svých pokrokových tradic. Posilován přátelstvím a stálou bratrskou pomocí Sovětského svazu, počal náš lid za tvůrčího vedení Komunistické strany Československa obnovovat své hospodářství a vytvářet předpoklady pro jeho mohutnou výstavbu a přestavbu, jak ji vyjádřily základní směrnice první Gottwaldovy pětiletky, vytyčené presidentem Klementem Gottwaldem. Úsilí a budovatelské nadšení pracujících, kteří ještě rychleji vykročili na cestě k socialismu po vítězném únoru 1948, vedlo k velikému rozvoji výrobních sil. Naše průmyslová výroba, jak již zde uvedl soudruh předseda vlády, vyrostla na dvojnásobek proti před válkou, ačkoliv počet obyvatelstva je menší o 15%. Každým rokem dál vzrůstá několikanásobně rychleji než za předmnichovské republiky. Díky tomuto rozmachu našeho průmyslu, který postavil naši republiku do předních řad průmyslových států světa, mohlo i naše zemědělství nastoupit rychleji cestu k socialistické velkovýrobě formou združstevnění. Tento veliký rozvoj naší země, který znamená též zvýšení její obranyschopnosti, rozšiřuje a prohlubuje hospodářskou základnu, která je předpokladem pro splnění základního zákona socialismu, maximálního uspokojování rostoucích hmotných a kulturních potřeb lidu. Úspěšná výstavba socialismu vytvořila u nás skutečnost, že pracující lid, všichni poctiví lidé, kteří přikládají ruku ke společnému dílu, jsou zbaveni strachu z nezaměstnanosti, krise a bídy, strachu před nemocemi, invaliditou a stářím.

Je přirozené, že tak veliký rozmach našeho hospodářství má své obtíže v růstu, které současně nám ukazují, jaké jsou překážky ještě většího a plnějšího rozvoje. Ukazuje se, že velkou brzdou dalšího rozvoje stala se neplnohodnotná nynější československá koruna a existence dvojího trhu, vázaného a volného, s různou cenovou hladinou.

Hodnota dnešní československé koruny neodpovídá ani dnešnímu stavu hospodářství ani jeho růstu. Příčiny tohoto stavu dlužno hledat již v měnové reformě r. 1945. Tato reforma, která nese všechny snahy počínajícího boje o výstavbu socialismu v naší vlasti, nevyřešila a nevypořádala se se všemi ztrátami, které naše republika a její hospodářská podstata utrpěla jak okupací, tak i válkou. Byly to ztráty dvojího druhu. Především vydrancování naší hospodářské podstaty okupanty, ať to byly doly, lesy a jiné oblasti našeho přírodního hospodářství, či přímé odvozy průmyslové výroby bez protihodnoty. K těmto ztrátám dlužno počítat i výzbroj, kterou Hitler použil v r. 1939 pro výstroj svých 70 divisí. Za druhé to byly inflační důsledky válečného hospodářství. A konečně jsou to ztráty, které vznikaly převodem válečného hospodářství na mírové. S těmito ztrátami se měnová reforma nevypořádala, protože kdyby měla býti důsledná, byla by tak mohla učinit jen důsledným radikálním zásahem do majetkové podstaty hospodářsky silných tříd. Byly vytvořeny vázané vklady, které byly až do r. 1948 uvolňovány ve zvýšeném měřítku, nežli odpovídalo růstu hospodářství. Znamenalo to přibývání ničím nepodložené kupní síly se všemi důsledky pro hodnotu koruny.

Všechny tyto okolnosti byly způsobeny tehdejší Národní frontou, která zmařila jakékoliv důsledné uspořádání.

Měnová reforma r. 1945 zhodnotila utajené černé zásoby, jež zůstaly v rukou podnikatelských a obchodních tříd. Dále tím, že sice byl znárodněn velkoprůmysl, ale nikoli střední průmysl a obchod, zejména velkoobchod, vzrůstaly utajované zisky těchto tříd, které měly vlastní hmotný prospěch z rostoucí konsolidace znárodněného průmyslu, který však nesl veškeré své vlastní ztráty sám.

Tím rostlo množství peněz na míru neodpovídající stavu našeho hospodářství a v rukou nepřátel našeho hospodářství se hromadily velké zisky.

Po únoru r. 1948 záškodnická činnost spikleneckého centra Slánského a spol. vedla k velké rozpracovanosti ve výrobě a velké rozestavěnosti ve výstavbě a tím vytvářela nadbytečnou kupní sílu, nepodloženou fondem zboží. To vše snižovalo kupní sílu koruny a její kurs a brzdilo možnost přejít k jednotnému obchodu s jedinými státními maloobchodními cenami.

Lístkový systém, který byl nutný při likvidaci válečného hospodářství a přechodu na mírové hospodářství, stal se při dnešním stadiu rozvoje výrobních sil velkou brzdou. Svým rovnostářským charakterem znemožňuje, aby byla v plné míře uplatněna zásada spravedlivé odměny za práci podle zásluhy a aby byla vyjádřena též zásada spravedlivé odměny za práci pro výstavbu socialismu. Tento systém stával se brzdou rozvoje, protože nebyl žádnou pobídkou pro zvyšování produktivity, objemu výroby a pro uplatňování nejvyšší techniky v naší výrobě. Nepřispíval k tomu, aby prospěch jednotlivce byl spojen s prospěchem celku.

Zavedení jednotného trhu zrušením lístkového systému s určitým vyrovnáním cenové hladiny řeší v základech nejzávažnější náš problém, aby úsilí pracujících bylo odměňováno podle zásluhy a podle toho, jak přispívá k výstavbě socialismu v naší vlasti. Zvýší také výměnu zboží mezi městem a venkovem v duchu socialistického hospodářství. Přirozeně že je třeba, aby oběti, které při tomto opatření přinesou pracující, byly co nejmenší, proto se provádí současně i úprava mezd a platů a jiných důchodů, zejména v nejnižších kategoriích.

Toto základní opatření je spojeno s měnovou reformou, kterou vítáme jako rozhodný krok k dalšímu ještě mocnějšímu rozvoji našeho hospodářství.

Tato reforma zvýší kupní sílu a upevní kurs československé koruny. Sváže kurs naší koruny s nejstabilnější měnou světa, se sovětským rublem. Znemožní, aby spekulanti a ti, kteří měnovou reformou z r. 1945 a dalším vývojem nashromáždili velké zisky, rušivě zasahovali do našeho hospodářství.

Všechny tyto úpravy znamenají vyrovnání se s minulostí, která brzdila rozvoj našeho hospodářství a výstavbu socialismu. Znamenají spravedlivou odměnu za dobrou a poctivou práci pro růst naší socialistické vlasti a jejího mírového díla. Znamenají, že neustále se bude zhodnocovat výsledek práce každého poctivého budovatele naší vlasti a že se vytvářejí předpoklady, abychom šli cestou Sovětského svazu, který od války již 6krát snížil ceny a zvýšil tím kupní sílu pracujících o 60%.

Tato opatření budou pobídkou pro dělníky, rolníky a pracující inteligenci, aby radostně zvyšovali své budovatelské úsilí, kterým zabezpečují své rodiny a naši vlast. Přirozeně, že budou muset být přineseny oběti, ale opatření, které vláda navrhuje a provádí, snižuje tyto oběti u všech pracujících na nejmenší míru.

Jsem přesvědčen, že každý, kdo miluje svou vlast, svoji práci pro socialistickou výstavbu, přinese rád tyto oběti, protože tím zabezpečuje pro sebe, pro svoji rodinu, pro celý národ cestu nerušeného šťastného vývoje.

Všechna tato opatření vyžadují, aby byla dodržována ještě více státní a pracovní disciplina, největší hospodárnost a plnění všech úkolů našeho národohospodářského plánu ve všech jeho ukazatelích. Zejména vyžaduje zavedení a udržení přísného mzdového pořádku. Po těchto opatřeních máme v rukou všechny předpoklady, abychom se stali hospodáři na svých pracovištích, jak nás tomu učí náš president Antonín Zápotocký. A proto je třeba, abychom všemi silami přispěli k tomu, aby tato opatření ještě více posílila a upevnila svazek dělníků, rolníků a pracující inteligence Národní fronty Čechů a Slováků, která za vedení Komunistické strany Československa a v čele se svým presidentem Antonínem Zápotockým ve věčném přátelství se Sovětským svazem jde k novým a vysokým cílům socialismu v naší vlasti. (Potlesk.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP