Sobota 30. května 1953

Všechna tato pro rolníky výhodná opatření mají dále za cíl vytvořit nové podněty pro rozvoj zemědělské výroby. Přestože v zemědělské výrobě bylo již dosaženo řady úspěchů - tak na př. v rostlinné výrobě stouply proti předválečným letům hektarové výnosy obilovin, v živočišné výrobě zvýšily se stavy prasat proti předválečným letům více než o polovinu - nestačí dosažená úroveň zemědělské výroby a tempo jejího růstu plně zabezpečit stoupající požadavky pracujících.

Strana a vláda očekávají právem od družstevníků i jednotlivě hospodařících rolníků, že ve svém vlastním zájmu i v zájmu našeho státu budou se daleko více a lépe starat o zvyšování hektarových výnosů a o zvyšování užitkovosti hospodářského zvířectva. Strana a vláda dále očekávají, že družstevníci a jednotlivě hospodařící rolníci podpoří a upevní přijatá opatření přesným plněním i překračováním dodávkových povinností vůči státu. Očekávají, že budou dodávat více potravin pro zásobování městského obyvatelstva, aby naopak z měst mohlo přijíti více průmyslového zboží na vesnici.

Tak usnesení strany a vlády ve svých důsledcích ještě více upevní svazek dělníků, družstevníků, drobných a středních rolníků, který je základním pilířem našeho lidově demokratického státu. (Potlesk.)

Předseda: Dávám slovo posl. Kolářovi.

Posl. Kolář: Pane presidente, soudružky a soudruzi!

Komunistická strana Československa a naše vláda od r. 1945, zvláště od slavného únorového vítězství r. 1948, se vždy a důsledně ve všech svých usneseních řídila směrnicí našeho nezapomenutelného presidenta republiky s. Klementa Gottwalda, který nás všechny vedl k tomu, abychom všechno, co děláme, zaměřili k jednomu hlavnímu: k péči o pracujícího člověka.

Tato politika strany a vlády přinesla našemu pracujícímu lidu a našemu hospodářství veliké úspěchy. Pod vedením strany a vlády se rozvíjela a rozvíjí u nás den ze dne mohutná a tvořivá iniciativa širokých mas pracujícího lidu. Dík této iniciativě vzrůstá neustále a nezadržitelně objem naší průmyslové výroby, rozvíjí se v nových formách naše zemědělství, roste produktivita práce. Rozvojem výroby, růstem produktivity práce, pracovním nadšením milionů pracujících lidí je zaručován neustálý a nevídaný vzrůst materiální a kulturní úrovně všeho lidu. Proto se pracujícím u nás žije stále lépe, žije stále radostněji.

Avšak tempo rozvoje naší průmyslové výroby, našeho zemědělství, tempo růstu produktivity práce, tempo dalšího růstu blahobytu pracujícího lidu je nedostatečné a není v souladu s potřebami generální linie výstavby socialismu, není v souladu s přáním a tužbami a stále rostoucími požadavky našeho pracujícího lidu. Je tomu tak v důsledku dosavadního nesprávného a dnes již překonaného způsobu rozdělování národního důchodu prostřednictvím dvou trhů, volného a vázaného, které již dostatečně nepodporují další rozvoj pracovního úsilí. Lístkový systém ztratil v našem období budování socialismu své původní poslání. Při jeho existenci nemůže ani mzda plnit zcela své základní poslání - být jediným, rozhodujícím činitelem v odměňování práce. Systém lístků naopak stírá rozdíly odměňování pracovních zásluh, provádí nivelisaci v uspokojování osobních potřeb, znehodnocuje pobídkový charakter mezd, vede namnoze k nezájmu na zvyšování produktivity práce, přispívá k tomu, že někteří jednotlivci se stavějí lhostejně k otázkám plnění plánu. Za těchto okolností se ocitá lístkový systém v rozporu s dnešními potřebami výstavby socialismu. Stává se překážkou a brzdou v rozvoji iniciativy, v uplatňování nových pracovních method, stává se brzdou v rozvíjení nové techniky, brzdou v odstraňování nedostatků, brzdou v upevňování pracovní kázně neuvědomělých nebo nesvědomitých jednotlivců. Proto odstranění lístkového systému spolu s odstraněním vysokých cen volného trhu není jen důkazem našeho mírového úsilí, důkazem síly a úspěchů našeho hospodářství, našeho zemědělství, ovocem naší těsné a bratrské spolupráce s SSSR a ostatními zeměmi lidové demokracie, ale je současně i rozhodným krokem k odstranění překážek dalšího, ještě rychlejšího rozvoje našeho národního hospodářství.

My odboráři jsme přesvědčeni, že stejně tak, jako před 6 lety podobná opatření provedená v SSSR, budou i dnešní opatření u nás znamenat počátek zrychlení našeho hospodářského vývoje. Budou jistě znamenat povýšení významu mezd na jediného, rozhodujícího činitele v odměňování práce, v umožnění vzestupu mezd za předpokladu zrychleného růstu produktivity práce, vytváření předpokladů pro zvýšení zájmu o lepší organisaci výroby, posilování iniciativnosti, rozvíjení soutěžení, rozšiřování zkušeností a pracovních method nejlepších pracovníků.

Zrušení lístkového systému spolu s ostatními projednávanými opatřeními znamenají další podstatné upevnění hospodářské a politické moci naší země. Umožňuje, aby v souladu s potřebami dnešního stavu třídního boje, s potřebami dnešního boje za udržení světového míru ještě rychleji a ještě mohutněji se rozvíjela naše průmyslová i zemědělská výroba, ještě rychleji a mohutněji rostla produktivita naší práce. Jsme přesvědčeni, že opatřeními dnes projednávanými, která jsou jako vždy v plném souladu s potřebami a zájmy dělnické třídy a pracujícího lidu, jsou vytvářeny předpoklady pro to, aby tvořivé iniciativě milionů nadšených pracovníků byly otevřeny možnosti všestranného uplatnění.

Reforma měny je pádnou ranou zbytkům buržoasie, kulakům a šmelinářům, kterým se v roce 1945 podařilo přelít bezcenné okupační peníze do zboží a pak postupně je směňovat za novou měnu. Velké sumy, které jsou dosud v rukou těchto našich nepřátel, jim umožňovaly nejrůznějšími formami narušovat naše hospodářství, občas vyvolávat paniky na trhu, narušovat plynulé zásobování a tvořit si finanční základnu k různým nepřátelským pokusům. A s tím bude dnes definitivně a rázně skoncováno. Třídní charakter všech těchto opatření podtrhuje také to, že současně s nimi se provádí zvýšení mezd a platů, zvýšení rodinných přídavků téměř na dvojnásobek a zvýšení důchodů. I tato skutečnost je dalším přesvědčivým dokladem soustavné, velké a neochabující péče strany a vlády o prospěch a blaho našeho pracujícího lidu. Zatím co měnová reforma tvrdě postihne všechny zbytky buržoasie a šmelinářů, kteří dosud nacházeli cesty a prostředky, jak blahobytně žít na úkor pracujícího lidu, znamená souhrn opatření vůči pracujícím významnou skutečnost, že se nejen zachovává, ale namnoze ještě zvyšuje reálná hodnota jejich mezd a platů.

Proto ROH jako třídní masová organisace všech námezdně pracujících, která proti všem pokusům zjevné i skryté reakce hájila a uhájila zájmy dělnické třídy a pracujícího lidu, staví se i dnes plně za všechna projednávaná a tak významná opatření. ROH jako nejmasovější organisace se zavazuje: Využít a plně použít všech těchto pokrokových opatření k tomu, aby v souladu se zájmy pracujícího lidu byla dále rozvíjena průmyslová výroba, aby byly rázněji a důsledněji odstraňovány všechny nedostatky a aby byla plně probuzena, uplatněna a rozvíjena tvořivá iniciativa širokých mas pracujících.

ROH se zavazuje, že opřeno o většinu poctivých a uvědomělých budovatelů socialismu bude revolučně odhalovat a rozbíjet všechny poraženecké a nepřátelské pokusy těch, kteří ve svém strachu a ve své nenávisti k socialismu budou i tato správná a socialistická opatření napadat tak, jako napadají všechno rodící se, nové, pokrokové, které vždy znamená záhubu všeho starého a zpátečnického. Naším vlastním odborářským úkolem, jak nás tomu učil a učí náš president republiky s. Antonín Zápotocký, je hájit vždy a za všech okolností zájmy našich pracujících. Proto, věrni tomuto svému velikému a odpovědnému úkolu, se zavazujeme, že budeme všemi prostředky dnešní usnesení strany a vlády, které je v plném souladu se zájmy pracujících, podporovat a prosazovat. Jsme při tom přesvědčeni, že všichni nositelé řádů a vyznamenání, všichni novátoři a nejlepší pracovníci, všichni naši funkcionáři, všichni členové ROH tak jako drtivá většina našeho pracujícího lidu opět i dnes tak, jako vždy tomu bylo v naší krátké, ale zato slavné lidově demokratické minulosti, ve své velké většině s vysokým, vpravdě socialistickým uvědoměním tato opatření nejen uvítají, ale že také učiní vše pro to, aby pomocí těchto opatření bylo v nejkratší době dosaženo dalších významných úspěchů v budování socialismu v naší zemi a v upevňování světového míru.

Právem vyslovujeme dnes pevné přesvědčení, že všechen náš pracující lid v pevné jednotě, s jasnou perspektivou našeho dalšího a ještě radostnějšího a blahobytnějšího života, s revoluční odvahou, po boku a podle zářného příkladu slavného Sovětského svazu a jeho hrdinného lidu a pod vedením naší vítězné Komunistické strany Československa, věren odkazu presidenta soudruha Klementa Gottwalda, pod vedením milovaného presidenta republiky soudruha Antonína Zápotockého vykročí nyní rázně vpřed za splnění první Gottwaldovy pětiletky, za splnění nejbližšího cíle, vybudování socialismu. (Potlesk.)

Předseda: Ke slovu již není nikdo přihlášen, rozprava je skončena.

Prosím zpravodajku posl. Machačovou-Dostálovou o doslov.

Zpravodajka posl. Machačová-Dostálová: Vzdávám se slova.

Předseda: Přistoupíme k hlasování.

Zjišťuji, že Národní shromáždění je způsobilé se usnášet.

Protože není pozměňovacích návrhů, dám o celé osnově hlasovat najednou podle zprávy výborů.

Jsou nějaké námitky? (Nebyly.)

Námitek není.

Kdo tedy souhlasí s celou osnovou zákona podle výborové zprávy, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Děkuji. - Tím Národní shromáždění jednomyslně schválilo vládní návrh zákona o peněžní reformě. (Poslanci povstávají. - Dlouhotrvající bouřlivý potlesk.)

Tím je vyřízen pořad schůze.

Končím schůzi. (Poslanci obráceni k presidentské lóži volají: Ať žije soudruh Zápotocký! - President republiky Antonín Zápotocký v doprovodu gen. tajemníka NS Kováčika opouští zasedací síň.)

(Konec schůze v 15 hod. 25 min.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP