Sobota 30. května 1953

Jménem československé strany socialistické prohlašuji, že stavíme se plně za opatření vlády Československé republiky a Ústředního výboru Komunistické strany Československa a že budeme hlasovat pro předložený zákon, že vynaložíme všechny své síly, abychom ještě odhodlaněji plnili odkaz Klementa Gottwalda pro vítězství slavné věci socialismu a míru. (Potlesk.)

Místopředseda dr Polanský: Dávám slovo poslanci dr h. c. Plojharovi.

Posl. dr h. c. Plojhar: Pane presidente republiky, vážená sněmovno!

V socialistické výstavbě našeho státu a našeho hospodářství přistupujeme k dalšímu významnému kroku: zrušení lístkového systému zásobování a provedení peněžní reformy.

Dnem 1. června t. r. ruší se lístkový systém zásobování potravinářským a průmyslovým zbožím a zavádějí se jediné státní maloobchodní ceny na potravinářské a průmyslové zboží. Ruší se lístkový systém jako jedno z dědictví doby válečné a poválečné. Zvýšená produktivita práce a pokračující socialisace našeho hospodářského života umožňují toto opatření. Současné zvýšení mezd, platů, pensí a rodinných přídavků je zárukou, že všeobecným přechodem na volný trh a jednotné ceny nebudou široké masy pracujícího lidu poškozeny, nýbrž naopak životní úroveň stoupne. Stát přihlíží především k potřebám těch, kteří jsou předními budovateli socialismu, a k potřebám početných rodin.

Nová opatření budou jednotným zemědělským družstvům i dosud soukromě hospodařícím malým i středním zemědělcům pobídkou zvýšit výnosy rostlinné i živočišné produkce, neboť tito budou mít právo i možnost po splnění povinných dodávek prodávat své přebytky za ceny volně dohodnuté.

S přechodem na nový systém zásobování provádíme současně i peněžní reformu, která bude znamenat zvýšení kupní síly československé koruny a trvalé upevnění jejího kursu.

Od našeho osvobození hrdinnou sovětskou armádou přes vítězství pracujícího lidu v historických únorových dnech 1948 postoupila mohutně do šíře i do hloubky socialistická výstavba naší lidově demokratické vlasti. Zpevňujeme od roku k roku žulovou jednotu všeho našeho lidu, zvyšujeme životní úroveň širokých mas a ze stále se zvyšujícího národního důchodu dáváme téměř 3/4 na materiální, zdravotní, sociální a kulturní potřeby našeho lidu.

Tomuto mohutnému rozvoji našeho národního hospodářství musí odpovídat i síla a hodnota naší koruny. Těsně po válce a okupaci provedli jsme sice peněžní reformu, která však pod vlivem tehdejších politických a hospodářských poměrů nevyřešila od základu a trvale otázku naší měny. Neblahý vliv reakčních stran a politiků, kteří považovali za svůj přední úkol brzdit, znemožňovat a diskreditovat náš nástup k socialismu, znemožnil odstranit důsledně a dokonale na poli naší finanční politiky neblahé dědictví doby vlády kapitalismu a okupace. Nebylo možno tehdy vyřešit problém tak závažný a naléhavý, jakým byla finanční a hospodářská otázka osvobozené vlasti, neboť reakční živly uvnitř tehdejší Národní fronty chránily zájmy škůdců národního hospodářství, kapitalistů, kulaků a zbytků soukromých podnikatelů, kteří lovili v kalných vodách tehdejších politických a hospodářských poměrů.

Teprve od vítězného února jsme nastoupili společně a svorně cestu k novému sociálně spravedlivému, svobodnému a socialistickému životu a náš dobrý a obětavý pracující lid v čele s dělnickou třídou a jejím předvojem Komunistickou stranou buduje a zpevňuje socialismus v naší vlasti.

Důležitým krokem vpřed je i vládou a Ústředním výborem komunistické strany předložené usnesení o provedení peněžní reformy. Dělník, rolník a každý pracující dostane za vykonanou práci hodnotné koruny. Spravedlivá a odpovídající odměna za kvantitu i kvalitu práce a výkonu bude pobídkou k zvýšení produktivity práce a k snížení vlastních nákladů. Jinými slovy k rychlejší a dokonalejší výstavbě socialismu v naší vlasti.

Naše měna bude do budoucna hodnotná a pevná. Odpoutáváme se definitivně od amerického dolaru, který je valutou zbrojařského, válečnou psychosou podloženého hospodářství a jehož kupní síla ode dne ke dni klesá. Kurs naší koruny bude nyní svázán s nejpevnější měnou na světě - se sovětským rublem, s měnou práce, míru a blahobytu.

Jsme si toho vědomi, že provedení peněžní reformy se neobejde bez určitých dočasných ztrát. Tyto oběti všichni rádi přineseme pro rozkvět naší svobodné, demokratické, socialistické vlasti. Kdo bude citelně poškozen, to je zbytek reakčních spekulantů, obchodníků na černém trhu a škůdců našeho národního hospodářství. Těm to patří a s těmi nutno definitivně zúčtovat. (Potlesk.) Přechodné ztráty poctivých občanů našeho státu budou však vyrovnány a překonány výhodami, které plynou z vyšší kupní síly koruny a ze snížení komerčních a jediných cen.

Prohlašuji jménem československé strany lidové, že s usnesením vlády republiky Československé a Ústředního výboru Komunistické strany Československa o provedení peněžní reformy a zrušení lístků na potravinářské a průmyslové zboží plně souhlasíme. Poslanci československé strany lidové budou hlasovat pro předložený návrh zákona o peněžní reformě. (Potlesk.)

Místopředseda dr Polanský: Dávám slovo posl. dr Kyselému.

Posl. Dr. Kyselý: Pán prezident, vážené Národné shromaždenie!

Hospodársky rozvoj našej republiky, ktorého sme svedkami, svedčí o velikom pracovnom vypätí síl všetkých pracujúcich miest i vidieka. Výsledok týchto snáh, v čele ktorých stojí pevne Komunistická strana Československa, spolu s nezištnou a výdatnou pomocou nášho osloboditeľa a spojenca Sovietskeho sväzu je nebývalý vzostup národného dôchodku, čo má zase za následok veľké zvýšenie životnej úrovne všetkého obyvateľstva.

Z doterajších úspešných výsledkov našej spoločnej práce možno zistiť, že Komunistická strana Československa, najmä smernicami z IX. sjazdu, ako aj vláda stále sledovaly ako hlavný cieľ pri výstavbe socializmu rozvoj výrobných síl, ktorý je základom pre systematické rozširovanie našej ekonomickej základne.

Aby sme na tejto ceste zotrvali, aby sme úlohy súvisiace s výstavbou socializmu lepšie a rýchlejšie plnili, k tomu potrebujeme predovšetkým pevnú československú menu, ako aj jednotný trh s jedinými štátnymi maloobchodnými cenami. Iste sme si všetci plne vedomí toho, že ako prebytok peňazí, tak i dvojité ceny sú neprekonateľnou prekážkou rozvoja nášho vzmáhajúceho sa národného hospodárstva, ktorého konečným smyslom je zabezpečenie maximálneho uspokojovania neustále rastúcich hmotných i kultúrnych potrieb celej spoločnosti nepretržitým rastom a zdokonaľovaním socialistickej výroby na základe najvyššej techniky, ako nás to učí nesmrteľný učiteľ Stalin vo svojom geniálnom diele Ekonomické problémy socializmu v SSSR.

Aby sme tieto dve vážne prekážky odstránili, prikročuje Ústredný výbor Komunistickej strany Československa a vláda k menovej reforme, ako aj k zrušeniu viazaného trhu. Toto rozhodnutie prijímame s plnou dôverou, lebo jeho smyslom je ozdravenie nášho hospodárskeho života. Nová mena bude vzpruhou pre ďalší rozvoj nášho hospodárstva, lebo sa stane nástrojom rozvoja výrobných síl a účinným prostriedkom úspornosti a zlepšenej kontroly korunou. Súčasne nová mena bude pádnym úderom všetkým špekulantom, domácim i zahraničným nepriateľom. Nová mena, ktorá podstatne zhodnotí kúpnu cenu koruny, bude mať okrem tu uvedených hospodárskych výhod i ďalekosiahle dôsledky politické, a to ako v relácii domácej, tak i zahraničnej. Nová mena bude totiž odpútaná od závislosti od dolára, ktorý dnes už nie je pevnou menou, ale opiera sa o bezmedzné vykorisťovanie malých národov. Nová koruna bude spätá s najpevnejšou menou, s rubľom. Na poli našej vnútornej politiky naša nová mena pomôže zlepšiť zásobovanie miest z dedín pomocou trhu prebytkov roľníkov a družstevníkov, čo bude mať za následok upevnenie jednoty medzi mestom a dedinou.

Je nesporné, že je priama súvislosť medzi zavedením novej meny a zrušením viazaného trhu. Viazaný trh, ktorý doteraz s úspechom plnil svoje poslanie, stal sa, ako som už povedal, v týchto časoch vážnou prekážkou rozvoja. Viazaný trh ako opatrenie núdzové nemá už miesta v terajších pomeroch. Aby sme však zrušenie viazaného trhu mohli úspešne previesť, k tomu potrebujeme i novú menu, čím zabránime špekulatívnemu výkupu tovarov dennej spotreby.

My si stále pripomíname, že Sovietsky sväz je nám vzorom. Ak sa dívame na vývoj tam, vidíme, že Sovietsky sväz už šesťkrát snížil ceny a tým podstatne prispel k všeobecnému zvýšeniu životnej úrovne všetkých. Ak i my chceme ísť touto cestou, k tomu potrebujeme jednotný trh a pevnú menu, zbavenú všetkých skrytých síl kúpnej ceny. Nové opatrenia v mene i na trhu sú prvým krokom k tomu.

Pokiaľ ide o zásady samé, ktoré sa majú uplatniť pri výmene peňazí, tieto považujem za správne a spravodlivé. Veď výmena má predovšetkým postihnúť tých, ktorí špekuláciou ich získali ako bezpracný zisk, a má preferovať tých, čo poctivou prácou získali peniaze ako spravodlivú mzdu, teda robotníkov, družstevníkov, malých a stredných roľníkov, ako i tých, čo svoje peniaze ako vklady uložili u peňažných ústavov v dôvere v tieto. Bude mať teda u nás menová reforma charakter triedny, čo považujem za správne v období zvýšeného triedneho boja.

V relácii k menovej reforme z r. 1945 treba podčiarknuť skutočnosť, že nová peňažná reforma nebude môcť byť zneužitá na bezpracné obohatenie sa, ako to bolo v r. 1945, keď súkromný sektor majúci v držbe tovary mohol tieto ihneď po reforme výhodne spenažiť a vytvoriť si tak kapitál, pomocou ktorého ešte podnes nám rušivo zasahoval do všetkých opatrení, ktoré vláda podnikla na zlepšenie postavenia pracujúcich v uspokojovaní ich denných potrieb. Preto nové opatrenie o peňažnej reforme bude mať za následok odčerpanie týchto bezpracne získaných peňazí, ako i znemožnenie špekulatívneho ich použitia v budúcnosti. Má preto nová peňažná reforma charakter trvalý.

Je len prirodzené, že opatrenie, ako je peňažná reforma, nie je možné urobiť individuálne, ale len hromadne. A každé hromadné opatrenie nemôže prihliadať k individuálnym okolnostiam. Z toho vyplynie, že menová reforma bude vyžadovať i obete so strany nášho obyvateľstva. Budú to obete jednorázové a časove obmedzené, lebo náš štát, ktorý nepozná nezamestnanosť, dáva každému príležitosť, aby si poctivou prácou bral podiel na stále sa vzmáhajúcom národnom dôchodku. Naproti tomu výhody ako novej meny, tak i zrušenia viazaného trhu sú tak ďalekosiahle, ako som o nich už hovoril, že ďaleko presahujú naše obete. Bude teraz preto našou úlohou, aby sme správne vedeli našim pracujúcim vysvetliť dosah peňažnej reformy i jednotného trhu. Som presvedčený, že v tomto smere nás čaká veliká úloha, ale na druhej strane som presvedčený i o tom, že každý poctivý občan - Čech i Slovák - správne pochopí význam nových opatrení, ktoré sú koniec koncov robené v jeho najvlastnejšom záujme.

Sme pevne rozhodnutí vybudovať socializmus u nás na vzdory každému. Preto sme i pevní v tom, že musíme odstraňovať prekážky stojace nám v ceste, akými nateraz sú ako naša inflačná mena, tak i viazaný trh. Lebo len tak splníme sľub daný pri rakve prezidenta Gottwalda, že ostaneme verní jeho odkazu a že urýchlene u nás socializmus dobudujeme.

V mene svojich spolupracovníkov zo Strany slovenskej obrody vyhlasujem, že budeme dôsledne plniť všetky opatrenia strany a vlády súvisiace so zrušením viazaného trhu a zavedením novej meny, ako i že budeme hlasovať za zákon o peňažnej reforme. (Potlesk.)

Místopředseda dr Polanský: Přerušuji schůzi.

(Schůze přerušena ve 14 hod. 27 min. - opět zahájena v 15 hod. - President republiky vstupuje do své lóže. - Přítomní povstávají a vítají presidenta dlouhotrvajícím potleskem a voláním: Ať žije soudruh Zápotocký!)

Předseda: Zahajuji přerušenou schůzi. Dávám slovo posl. Borůvkovi.

Posl. Borůvka: Soudruhu presidente, soudruzi poslanci!

Usnesení strany a vlády Národní fronty o provedení peněžní reformy a zrušení lístků na potravinářské a průmyslové zboží přináší řadu výhod pro zemědělské obyvatelstvo.

Přijatá opatření dokazují znovu, že strana a vláda při všech svých rozhodnutích měly a mají na zřeteli zájmy našich družstevníků, drobných a středních rolníků. Je to zřejmé ze skutečnosti, že drobní a střední rolníci získali po roce 1945 mnohem více půdy než při pozemkové reformě za první republiky; strana a vláda dále umožnily značné části zemědělského obyvatelstva zaměstnání v průmyslu, zajišťují desetitisícům drobných a středních rolníků, jejich synům a dcerám účast na řízení státu prací ve státním aparátu národních výborů, v armádě a bezpečnosti; zabezpečují rolníky před chudobou ve stáří. Strana a vláda provádějí neochvějně opatření zajišťující rolníkům odbyt všech jejich výrobků za pevné státní výkupní ceny. Opatření podporující zvyšování zemědělské výroby, nové formy hospodaření, určují stále zvyšované investice na mechanisaci zemědělských prací, které zdaleka převyšují částky odváděné zemědělským obyvatelstvem státu na daních.

V čem spočívají příznivé důsledky nových opatření strany a vlády Národní fronty pro rolnictvo?

Spočívají především v tom, že družstevníci i jednotlivě hospodařící rolníci dostanou za povinné státní dodávky z letošní sklizně nové plnohodnotné peníze s vyšší kupní silou než dosud. Měnová reforma bude ranou vesnickým boháčům a spekulantským živlům na vesnici, kteří se snaží rozvracet naše JZD. Ti nyní odvedou státu daň, kterou si neprávem po řadu let strkali do vlastní kapsy. Jiným způsobem než měnovou reformou bychom je nepostihli. Okolnost, že měnová reforma se dotkne i některých svědomitých, své povinnosti plnících rolníků, bude vyvážena rozsahem výhod z dalších přijatých opatření.

Rozhodnutí, která byla učiněna na úseku obchodu a výkupu, přinášejí rolníkům velké výhody především v tom, že se snižují ceny volného průmyslového zboží, dále volné ceny potravin, které zemědělské obyvatelstvo nakupuje, jako je cukr, margarin, hovězí maso, uzeniny. Snižují se také ceny zboží, které již dnes bylo prodáváno pouze na volném trhu, jako cigarety, jízdní kola, šicí stroje, radiopřijimače, nábytek, řezivo a pod.

Rolníci nezískávají však hmotný prospěch jen z toho, co budou nakupovat, ale především také z toho, co budou sami prodávat. Stát přesto, že snižuje ceny volného trhu, nesnižuje státní výkupní ceny, nýbrž naopak zvyšuje ceny luštěnin, máku, kvalitního jatečného dobytka a dále podstatným způsobem zvyšuje téměř u všech zemědělských výrobků ceny státního nákupu za výrobky, dodané nad dodávkovou povinnost. Toto opatření zvýhodňuje ta jednotná zemědělská družstva a jednotlivě hospodařící rolníky, kteří svoje závazky vůči státu nejen plní, nýbrž je překračují. Tak se na příklad zvyšují ceny státního nákupu - pro porovnání počítáno v dosavadní měně - u pšenice z dosavadních 600 Kčs na 1400 Kčs, ceny žita z dosavadních 500 Kčs na 1020 Kčs. Zatím co dosud připlácel stát za dodávku každého q řepy dodanou nad kontrahovaný úkol 30 Kčs, bude nyní připlácet od 100 do 200 Kčs. Současně vyhovuje vláda dávnému volání zemědělců po zvýšení cen hovězího dobytka a výkupní organisace budou na příště nakupovat jakostní hovězí dobytek dodávaný nad stanovený dodávkový úkol za dvojnásobné ceny proti platným výkupním cenám. Strana a vláda rozhodly dále, aby byly ponechány v platnosti vysoké ceny prasat dodávaných nad stanovený dodávkový úkol. Současně se zrušením lístkového systému umožňuje vláda jednotným zemědělským družstvům, jejich členům i jednotlivě hospodařícím rolníkům, aby po splnění dodávkových povinností vůči státu prodávali přebytky svých výrobků na zemědělských trzích za ceny, které si volně dohodnou. Zemědělci mohou prodávat zejména chlebové obilí, maso z domácích porážek, máslo, mléko, vejce, drůbež, ovoce a řadu dalších plodin. Strana a vláda ukládají národním výborům, aby vytvořily zemědělcům všechny podmínky, kterými prodej na zemědělských trzích bude usnadněn. Půjde ovšem o to, aby stranické organisace na vesnici, funkcionáři národních výborů a zemědělci sami dbali o to, aby toto opatření strany a vlády nebylo zneužíváno spekulantskými živly. I po zavedení nových jediných státních maloobchodních cen spotřebního zboží bude pro zemědělce zachován a ještě rozšířen výhodný systém protidodávek spotřebního zboží za dodávky surovin. Tak budou i nadále prodávány zemědělcům za dodávky vlny, lnu a konopí textilní výrobky, za dodávky cukrovky cukr, za dodávky olejnin margarin. Tyto dodávky spotřebního zboží budou i nadále poskytovány za ceny nižší než budou platné ceny na trhu a zemědělci místo určeného druhu zboží mohou si nakoupit podle přesně stanoveného pořádku na př. i stavebniny, pěstitelé ovcí pšeničnou mouku a to rovněž za nižší ceny. Za výhodné snížené ceny budou dále zemědělcům prodávána krmiva. Při tom se nově zavádí na př. prodej mlýnských krmiv za dodávku pšenice a žita nad stanovený dodávkový úkol.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP