Úterý 19. listopadu 1957

(Začátek schůze ve 12 hod.)

Přítomni:

Předseda Fierlinger.

Místopředsedové Valo, Hodinová-Spurná, dr Polanský, A. Fiala, Žiak.

Předseda vlády V. Široký, první náměstek předsedy vlády dr Dolanský, první tajemník ÚV KSS Bacílek, náměstek předsedy vlády Kopecký, náměstkyně předsedy vlády ing. Jankovcová, náměstek předsedy vlády Poláček; ministři Barák, dr Kyselý, dr h. c. Plojhar, dr ing. Šlechta, Bakuľa, David, Ďuriš, Krajčír, Krosnár, Machačová, akademik Nejedlý, Tesla, Uher, Beran, Jonáš, Reitmajer, dr Škoda, ing. Černý, Dvořák, dr Kahuda, gen. pluk. Lomský, dr Neuman, Ouzký, Pospíšil, ing. Púčik, dr Vlasák, Zatloukal.

353 poslanců podle presenční listiny.

Z kanceláře NS: vedoucí Kanceláře NS Kováčik.

(Pražští pozounéři zahráli slavnostní fanfáru.)

Předseda Fierlinger (zvoní): Soudružky a soudruzi, drazí přátelé!

Zahajuji 22. schůzi Národního shromáždění.

Jménem Národního shromáždění republiky Československé vítám mezi námi co nejsrdečněji soudruha Klimenta Jefremoviče Vorošilova, předsedu presidia Nejvyššího sovětu Svazu sovětských socialistických republik (Přítomní povstávají a za dlouhotrvajícího bouřlivého potlesku provolávají: Ať žije Sovětský svaz!),

dále soudruha Alexandra Zawadzkého, předsedu Státní rady Polské lidové republiky (Dlouhotrvající potlesk.),

soudruha Hadži Leši, předsedu presidia Lidového shromáždění Albánské lidové republiky (Dlouhotrvající potlesk.),

jakož i ostatní hosty ze zahraničí. (Potlesk.)

Podle § 72 ústavy republiky Československé svolal jsem Národní shromáždění ke schůzi.

Užší předsednictvo Národního shromáždění navrhuje, aby Národní shromáždění projednalo tento denní pořad:

1. Volba presidenta republiky podle ustanovení § 72 ústavy a podle zákona ze dne 14. června 1948 číslo 152 Sbírky o volbě presidenta republiky.

2. Slib presidenta republiky podle § 75 ústavy.

Jsou proti tomuto pořadu nějaké námitky? (Nebyly.)

Nejsou.

Kdo tedy s navrženým pořadem schůze souhlasí, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Děkuji. - Tím Národní shromáždění jednomyslně schválilo pořad schůze.

Přistoupíme k projednávání prvního bodu pořadu, kterým je

1. Volba presidenta republiky.

Ke slovu se přihlásil člen Ústředního výboru Komunistické strany Československa a předseda Ústředního výboru Národní fronty poslanec Viliam Široký. Dávám mu slovo.

Člen ÚV KSČ a předseda ÚV Národní fronty posl. Široký: Vážené Národné zhromaždenie, súdružky a súdruhovia, drahí priatelia!

Podľa ústavy Československej republiky má dnešné zasadnutie Národného zhromaždenia zvoliť nového prezidenta republiky.

Súdruhovia Klement Gottwald a Antonín Zápotocký dali tradícii prezidentskej funkcie v našom štáte úplne novú, vysoko pokrokovú a ľudovú náplň. Prezident je dnes v očiach nášho pracujúceho ľudu hrdým symbolom moci robotníckej triedy, moci ľudu v tomto štáte. V dobe pôsobenia oboch našich robotníckych prezidentov sa súčasne plne potvrdilo, že za našich podmienok má funkcia prezidenta dôležitý význam pre uplatnenie funkcie socialistického štátu v duchu marxisticko-leninského učenia, pre ďalšie uplatňovanie a posilňovanie vlády ľudu, pre upevňovanie jeho morálnopolitickej jednoty a zomknutosti okolo komunistickej strany a vlády Národného frontu, pre ďalšie posilňovanie Národného frontu pracujúceho ľudu miest a dedín, pre mobilizáciu všetkého ľudu za splnenie programu socialistickej výstavby, pre boj našej republiky za mier a priateľstvo medzi národmi.

Ústredný výbor Komunistickej strany Československa a zhodne s ním aj Ústredný výbor Národného frontu sú toho názoru, že pri výbere kandidáta treba vychádzať zo skutočnosti, že vedúcou silou v našom štáte, v živote a práci nášho ľudu, v boji za vybudovanie socialistického spoločenského poriadku v našej vlasti je úplne zákonite Komunistická strana Československa. Komunistická strana je inšpirujúca, riadiaca a organizujúca sila socialistickej výstavby, uznávaná a osvedčená vodkyňa ľudu, česť a svedomie našej epochy. Táto vedúca úloha strany sa v posledných rokoch, najmä v súvislosti s uplatnením historických ponaučení XX. sjazdu Komunistickej strany Sovietskeho sväzu ešte ďalej upevnila a posilnila. Ak naša republika víťazne odrazila všetky nápory a intrigy medzinárodných imperialistických síl i najrôznejších revizionistov, ak pevne po boku Sovietskeho sväzu vždy bojovala za jednotu a silu tábora socializmu, za vec pokroku a mieru medzi národmi, potom tomu bolo tak preto, že na čele našej ľudovodemokratickej vlasti stojí pevná, jednotná a v bojoch zocelená komunistická strana. Ak náš ľud ani na okamžik nezakolísal tvárou v tvár útokom nepriateľov, ak smelo a úspešne kráča na ceste socialistickej výstavby, potom je tomu tak preto, že jeho vodkyňou a učiteľkou je Komunistická strana Československa, ktorá sa riadi učením Marxa, Engelsa, Lenina, ktorá správne pochopila a na naše pomery aplikovala výsledky XX sjazdu Komunistickej strany Sovietskeho sväzu, ktorá vytýčila ďalekosiahly mobilizujúci program boja za socialistické Československo, opierajúci sa o maximálnu účasť najširších ľudových más. A niet pochýb, že základnou podmienkou splnenia našich veľkých cieľov, podmienkou ďalších našich úspechov je opäť predovšetkým to, aby sa všetok náš ľud ešte pevnejšie zomknul pod vedením Komunistickej strany Československa.

Ústredný výbor Komunistickej strany Československa a Ústredný výbor Národného frontu sú toho názoru, že v podmienkach, keď komunistická strana má zákonitú vedúcu úlohu vo všetkých oblastiach života nášho ľudovodemokratického štátu, je za danej situácie politicky účelné spojiť funkciu prezidenta republiky v jednej osobe s funkciou prvého tajomníka Ústredného výboru Komunistickej strany Československa. (Dlouhotrvající potlesk.)

Doba, v ktorej funkciu prezidenta republiky vykonávali súdruhovia Gottwald a Zápotocký, vytvorila novú, krásnu tradíciu, plne zodpovedajúcu povahe nášho vysoko priemyselného socialistického štátu a štruktúre jeho obyvateľstva - tradíciu robotníckych prezidentov. V krajine, kde robotnícka trieda je triedou vládnúcou a tvorí väčšinu obyvateľstva, a kde robotnícka trieda tak úspešne uplatňuje svoju vedúcu úlohu vo zväzku robotníkov a roľníkov a v socialistickej prestavbe dediny - má stáť robotník aj na čele štátu. Preto sa Ústredný výbor Komunistickej strany Československa a Ústredný výbor Národného frontu uzniesli doporučiť Národnému zhromaždeniu, aby do funkcie prezidenta republiky Československej zvolilo prvého tajomníka Ústredného výboru Komunistickej strany Československa súdruha Antonína Novotného. (Shromáždění povstává. - Dlouhotrvající bouřlivy potlesk.)

Súdruh Novotný svojou dlhoročnou obetavou prácou v robotníckom hnutí, vo vedúcich funkciách Komunistickej strany Československa, osvedčil svoju vernosť a oddanosť záujmom pracujúceho ľudu našej vlasti, ideám socializmu, ideám proletárskeho internacionalizmu, nášmu priateľstvu a najužšej spolupráci so Sovietskym sväzom i s ostatnými krajinami tábora socializmu, vernosť a oddanosť veci boja za mier a priateľstvo medzi národmi. Ústredný výbor Komunistickej strany Československa a Ústredný výbor Národného frontu sú presvedčené, že Národné zhromaždenie, vyjadrujúc pevnú zomknutosť československého ľudu okolo komunistickej strany, ako aj pevné odhodlanie všetkého ľudu splniť pod vedením Komunistickej strany Československa program boja za víťazstvo socializmu v našej vlasti, jednotne schváli navrhnutého kandidáta do funkcie prezidenta Československej republiky. (Dlouhotrvající bouřliví potlesk.)

Předseda: Volba presidenta republiky se koná podle § 67 a dalších paragrafů ústavy a podle zákona ze dne 14. června 1948 číslo 152 Sbírky o volbě presidenta republiky.

Podle § 68 odstavce 2 ústavy a podle § 2 zákona o volbě presidenta republiky se vyžaduje, aby byla přítomna nadpoloviční většina poslanců. Zjistil jsem z presenčních listin, že v dnešní schůzi je přítomno 353 poslanců Národního shromáždění, tedy zákonem vyžadovaná nadpoloviční většina.

Podle § 3 zákona o volbě presidenta republiky koná se volba ve veřejné schůzi bez rozpravy.

Podle § 5 téhož zákona může před první volbou skupina nejméně 100 poslanců navrhnout společného kandidáta na úřad presidenta republiky. Jde-li podán jen jeden takový návrh, vykoná se první volba zdvižením ruky nebo povstáním.

Byl mi podán návrh poslanců Fierlingera, Valo, Hodinové-Spurné, dr Polanského, Fialy, Žiaka, Štětky, Jurana, dr Klingra, Gemrota, Letavajové, dr Mancy, Štefánika, Prokopové a druhů,

aby podle § 5 odstavce 1 zákona ze dne 14. června 1948 číslo 152 Sbírky o volbě presidenta republiky byl presidentem republiky Československé zvolen poslanec Antonín Novotný.

Zjišťuji, že návrh vyhovuje ustanovení § 5 zákona o volbě presidenta republiky a že je to návrh jediný. Proto se podle zákona vykoná volba zdvižením ruky nebo povstáním.

Dám volbu provést zdvižením ruky a dám sčítat hlasy.

Hlasy budou sčítat poslanci-zapisovatelé s pracovníky sněmovní kanceláře, a to v prvním úseku poslanec Červený, v druhém úseku poslanec Kaliský a na presidiální tribuně a u členů vlády poslanec Veselý.

Po sečtení hlasů zjistí poslanci-zapisovatelé s vedoucím Kanceláře Národního shromáždění celkový výsledek hlasování, žádaný podle § 68 odstavce 2 ústavy a podle § 4 zákona o volbě presidenta republiky.

Žádám poslance-zapisovatele, aby se s určenými pracovníky sněmovní kanceláře připravili k sčítání hlasů.

Přistoupíme tedy k hlasování.

Kdo souhlasí s návrhem poslanců Fierlingra, Valo, Hodinové-Spurné, dr Polanského, Fialy, Žiaka, Štětky, Jurana, dr Klingra, Gemrota, Letavajové, dr Mency, Štefánika, Prokopové a druhů,

aby podle § 5 odstavce 1 zákona ze dne 14. června 1948 číslo 152 Sbírky o volbě presidenta republiky byl presidentem republiky Československé zvolen poslanec Antonín Novotný, nechť zvedne ruku a nechá ji zdviženu až do sečtení hlasů! (Děje se.)

Prosím o sečtení hlasů. (Sčítají se hlasy.)

(Zvukový záznam)

Zjišťuji, že se podle výsledků sčítání vyslovilo pro návrh 353 poslanců, tedy všichni přítomní poslanci.

Je tedy presidentem republiky Československé zvolen jednomyslně všemi přítomnými poslanci poslanec Antonín Novotný. (Shromáždění povstává. - Dlouhotrvající nadšený potlesk.)

O vykonané volbě uvědomuji předsedu vlády Viliama Širokého a prosím ho, aby zvoleného presidenta republiky požádal, aby se dostavil před Národní shromáždění a vykonal slib, jak žádá § 75 ústavy. (Předseda vlády V. Široký odchází.)

Do příchodu zvoleného presidenta republiky přerušuji schůzi; prosím však poslance Národního shromáždění, aby neopouštěli v této době svá místa.

(Schůze přerušena ve 12 hod. 27 min. - Ve 13 hod. 3 min. za zvuků fanfár z opery Libuše vchází do Vladislavského sálu nově zvolený president republiky Antonín Novotný, doprovázen předsedou vlády Viliamem Širokým a vedoucím KNS Jozefem Kováčikem. Presidenta republiky uvádí na jeho místo vedoucí KNS Kováčik. - Členové Národního shromáždění, diplomatický sbor a přítomní hosté povstávají a vítají presidenta republiky bouřlivým potleskem. - President republiky zaujal své místo na presidiální tribuně. - Schůze opět zahájena ve 13 hod. 4 min.)

Předseda (zvoní): Zahajuji přerušenou schůzi Národního shromáždění.

Přistoupíme ke druhému bodu pořadu, kterým je

2. Slib presidenta republiky.

(Obrácen ke zvolenému presidentu republiky.)

Vážený soudruhu presidente republiky! (Shromáždění povstává.)

Národní shromáždění republiky Československé svými členy jako volenými zástupci a mluvčími všeho československého lidu zvolilo Vás jednomyslně presidentem Československé republiky.

Žádám Vás, abyste maje pravici položenu na ústavě Československé republiky vykonal slib podle § 75 ústavy a tím potvrdil, že přijímáte povinnosti uložené Vám volbou a slibem.

President republiky Antonín Novotný (položiv pravici na ústavu): Slibuji na svou čest a svědomí, že budu konat své povinnosti v duchu lidově demokratického zřízení podle vůle lidu a v zájmu lidu, dbát blaha republiky a šetřit ústavních a jiných zákonů.

(Pražští pozounéři hrají státní hymnu.)

Předseda Fierlinger: Soudruhu presidente republiky!

Složil jste slib předepsaný ústavou a my, volení zástupci lidu, jej přijímáme jménem našeho lidu a pro náš lid. Jste presidentem všeho našeho lidu, jste presidentem našich národů. Pod Vaším vedením pevně semknuti v Národní frontě v čele se slavnou Komunistickou stranou Československa půjdeme dále vpřed; budeme budovat šťastnou, vpravdě svobodnou socialistickou vlast; budeme upevňovat a prohlubovat záruku naší nezávislosti, věrné spojenectví s národy Sovětského svazu; budeme rozvíjet pevné přátelství s lidem veliké Číny i zemí lidové demokracie; společně s celým nepřemožitelným táborem demokracie budeme hájit světový mír a družnou spolupráci všech národů.

Kupředu za vítězné dovršení výstavby socialismu v naší vlasti!

Blahopřeji Vám srdečně jménem Národního shromáždění a prosím Vás, abyste se odebral se mnou, s předsedou vlády, s členy politického byra Ústředního výboru Komunistické strany Československa a s členy předsednictva vlády do místnosti k tomu určené, abyste podle starého zvyku písemně stvrdil slib, který jste nyní slavnostně složil před Národním shromážděním.

Odevzdávám další řízení schůze prvnímu místopředsedovi Národního shromáždění soudruhovi Valo.

(President republiky odchází za trvalého potlesku do Staré sněmovny k písemnému potvrzení slibu, doprovázen předsedou NS Fierlingerem, předsedou vlády Širokým, členy politického byra KSČ a předsednictva vlády a vedoucím KNS Kováčikem.)

Podpredseda Valo (ujímaje se řízení schůze): Prosím členov Národného zhromaždenia i všetkých prítomných, aby zotrvali stojac na svojich miestach, kým prezident republiky stvrdí písomne sľub a opustí Vladislavský sál.

(Po návratu presidenta republiky do Vladislavského sálu.)

Ľudovodemokratickej republike Československej a jej prezidentovi sláva!

(Shromáždění za nadšeného potlesku bouřlivě provolává "Sláva!" Předseda presidia Nejvyššího sovětu SSSR K. J. Vorošilov, předseda Státní rady Polské lidové republiky A. Zawadski a předseda presidia Lidového shromáždění Albánské lidové republiky Hadži Laši přistupují k presidentu republiky a srdečně mu blahopřejí. President republiky pak s celým doprovodem odchází za nepřetržitého potlesku z Vladislavského sálu. - Pražští pozounéři doprovázejí odchod presidentův slavnostní znělkou.)

Končím schôdzu Národného zhromaždenia.

(Konec schůze ve 13 hod. 14 min.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP