Úterý 7. května 1957

Slovenská národná rada 1957

II. volebné obdobie

18. schôdzka

Stenografická zpráva

o priebehu 18. schôdzky Slovenskej národnej rady 7. máa 1957 v Bratislave|

Obsah:

Oznámenia užšieho predsedníctva:

 

Zvolanie Slovenskej národnej rady predsedníctvom na zasadanie -------------

3

Neprítomnosť poslancov -----------

3

Zrieknutie sa poslaneckého mandátu - - - - -

3

Rozdaná tlač - - - - - - - - - - -

3

Program:

 

Schválenie programu rokovania - - - - - -

3

1. Zpráva predsedu Slovenskej národnej rady o návšteve zahraničných parlamentných delegácii a o práci užšieho predsedníctva, predsedníctva a výborov od poslednej schôdzky Slovenskej národnej rady - - - - -

3

2. Zpráva predsedníctva Slovenskej národnej rady o činnosti predsedníctva podľa § 11 odseku 2 ústavného zákona č. 33/1956 Zb. - - - - - - - - -

5

Zpráva predsedníctva Slovenskej národnej rady schválená - - - - - - - - - - - -

5

3. Návrh užšieho predsedníctva Slovenskej národnej rady na rozšírenie počtu členov výborov a na zmenu v zložení výborov - - - - - - - - - - -

5

Zpráva zpravodajcu podpredsedu Michala Žákoviča

5

Návrh na rozšírenie počtu členov výborov a na zmeny v zložení výborov prijatý - - - - - - -

6

4. Zpráva výborov hospodárskeho a rozpočtového, pôdohospodárskeho, kultúrneho a osvetového, sociálneho a zdravotníckeho a právneho o návrhu Sboru povereníkov na vydanie zákona SNR o rozpočte Slovenska na rok 1957

6

Reč zpravodajcu poslanca Antona Mrázika- - -

6

Reč podpredsedu Sboru povereníkov a povereníka financií

 

inž. Jána Marku - - - - - - - - -

10

Rozprava k zpráve výborov o návrhu Sboru povereníkov na vydanie zákona SNR o rozpočte Slovenska na rok 1957

20

Reč podpredsedu Františka Déneša- - - -

20

Reč poslanca dr. Miloša Krnu- - - - - -

23

Reč poslanca Emila Píša- - - - - - -

24

Reč poslanca Juraja Ondrejku - - - - -

27

Reč poslanca Ondreja Súletyho - - - - -

29

Reč poslanca Martina Hrášku - - - - -

32

Reč poslanca Jozefa Tokára- - - - - -

34

Návrh zákona Slovenskej národnej rady o rozpočte Slovenska na rok 1957 a návrh rozpočtu Slovenska na rok 1957 prijatý - - - - - - - -

38

Príloha:

 

Zoznam členov výborov Slovenskej národnej rady - -

38

 

(Začiatok o 9,00 hod.)

Prítomní:

Predseda Slovenskej národnej rady František Kubač.

Podpredsedovia Slovenskej národnej rady: Irena Ďurišová, František Déneš a Michal Žákovič.

Členovia delegácie vlády: podpredsedníčka vlády inž. Ľudmila Jankovcová, minister financií Július Ďuriš a minister spravodlivosti dr. Václav Škoda.

Člen byra a tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska Pavol David.

Členovia Sboru povereníkov:

predseda Sboru povereníkov Rudolf Strechaj,

prvý podpredseda Sboru povereníkov Pavol Majling, podpredseda Sboru povereníkov inž. Ján Marko,

povereníci: Ľudovít Benada, inž. Štefan Krčmárik, Michal Chudík, Ernest Sýkora, Oskár Jeleň, Vojtech Török, dr. h. c. Jozef Lukačovič, dr. h. c. Alexander Horák, Ján Marcelly, Ľudovít Bortel, Karol Fajnor, inž. Samuel Takáč, Jozef Gajdošík, Miloš Hrušovský a dr. Mikuláš Kapusňák.

91 poslancov.

Za Kanceláriu Slovenskej národnej rady: vedúci Jozef Ilčík.

Predseda Kubač (cengá):

Slávna Slovenská národná rada!

Otváram 18. schôdzku Slovenskej národnej rady a zisťujem, že Slovenská národná rada je spôsobilá sa uznášať.

Dovoľte, aby som na tomto zasadaní Slovenskej národnej rady čo najsrdečnejšie privítal delegáciu vlády našej republiky: vedúcu delegácie podpredsedníčku vlády inž. Ludmilu Jankovcová (potlesk) a členov delegácie ministra financií Júliusa Ďuriša (potlesk) a ministra spravodlivosti dr. Václava Škodu (potlesk). Ďalej vítam všetkých vzácnych hostí.

Oznamujem, že predsedníctvo Slovenskej národnej rady podľa § 10 ods. 1 ústavného zákona č. 33/1956 Zb. uznesením z 25. apríla 1957 zvolalo Slovenskú národnú radu na zasadanie dňom 7. mája 1957.

Svoju neprítomnosť na dnešnej schôdzke ospravedlnili: podpredseda Slovenskej národnej rady Jozef Mjartan, podpredseda Sboru povereníkov Štefan Šebesta, poslankyňa Mária Bírová, poslanec Vasiľ Biľak, poslanec Vojtech Daubner, poslanec Pavol Dubovský, poslanec Michal Kanda a poslanec Ondrej Meliška.

Oznamujem, že poslankyňa Anna Cuperová a poslanec Július Kusý zriekli sa poslaneckého mandátu.

Príslušná tlač pre dnešné rokovanie bola poslancom rozoslaná, poťažne rozdaná.

Nasleduje

schválenie programu 18. schôdzky Slovenskej národnej rady.

Užšie predsedníctvo navrhuje, aby Slovenská národná rada určila pre dnešné svoje rokovanie tento program:

1. Zpráva predsedu Slovenskej národnej rady o návšteve zahraničných parlamentných delegácii a o práci užšieho predsedníctva, predsedníctva a výborov od poslednej schôdzky Slovenskej národnej rady.

2. Zpráva predsedníctva Slovenskej národnej rady o činnosti predsedníctva podľa § 11 ods. 2 ústavného zákona č. 33/1956 Zb.

3. Návrh užšieho predsedníctva Slovenskej národnej rady na rozšírenie počtu členov výborov a na zmeny v zložení výborov.

4. Zpráva výborov hospodárskeho a rozpočtového, pôdohospodárskeho, kultúrneho a osvetového, sociálneho a zdravotníckeho a právneho o návrhu Sboru povereníkov na vydanie zákona Slovenskej národnej rady o rozpočte Slovenska na rok 1957.

Majú súdruhovia poslanci pripomienky k navrhnutému programu, prípadne návrh na zmenu alebo doplnenie programu?

Pretože k navrhnutému programu rokovania pripomienky nie sú, dám o návrhu hlasovať.

Kto schvaľuje program rokovania, ako ho navrhlo užšie predsedníctvo, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie.)

Je niekto proti?

(Nikto.)

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto.)

Zisťujem, že Slovenská národná rada navrhnutý program rokovania schválila.

Začneme rokovať.

Prvým bodom programu je

zpráva predsedu Slovenskej národnej rady o návštevách zahraničných parlamentných delegácií a o práci užšieho predsedníctva, predsedníctva a výborov od poslednej schôdzky Slovenskej národnej rady.

Vážená Slovenská národná rada, vážení hostia, súdružky a súdruhovia!

Pokladám si za milú povinnosť informovať vás, že v marci tohto roku navštívila Slovensko delegácia Ľudovej snemovne Nemeckej demokratickej republiky a v apríli delegácia Ľudového zhromaždenia Bulharskej ľudovej republiky. Pri návšteve Slovenskej národnej rady rokovali s delegáciami členovia predsedníctva Slovenskej národnej rady a predsedovia výborov Slovenskej národnej rady. V besede vymenili sme si skúsenosti z prace zákonodarných orgánov a informovali sme delegácie o úlohách a metódach práce Slovenskej národnej rady.

Tieto vzájomné návštevy predstaviteľov spriatelených krajín znamenajú vždy veľký prínos pri upevňovaní bratského zväzku krajín tábora mieru a socializmu na čele so Sovietskym sväzom.

Používam túto príležitosť, aby som tlmočil pozdrav oboch týchto delegácii poslancom Slovenskej národnej rady a prostredníctvom poslancov všetkému pracujúcemu ľudu Slovenska so želaním ďalších úspechov pri výstavbe socializmu na Slovensku.

Súdružky a súdruhovia!

Prv než pristúpim k podaniu zprávy o činnosti orgánov Slovenskej národnej rady za obdobie od posledného zasadania Slovenskej národnej rady, dovoľte mi povedať niekoľko slov k najdôležitejším udalostiam, na ktoré bola sústredená zvýšená pozornosť nášho ľudu a ku ktorým musíme prihliadať aj pri našej ďalšej práci. Ide najmä o sjazdové rokovanie Komunistickej strany Slovenska a o februárové zasadnutie Ústredného výboru Komunistickej strany Československa.

Sjazd Komunistickej strany Slovenska vytýčil ďalšie smernice pre našu činnosť. Výsledky jeho snemovania nám znovu potvrdzujú, že aj napriek niektorým ťažkostiam úspešne kráčame po vytýčenej ceste plnenia generálnej línie X. sjazdu, ktorej správnosť bola potvrdená celoštátnou konferenciou Komunistickej strany Československa a praxou pri jej uskutočňovaní.

Sjazd znovu s plnou vážnosťou zdôraznil, že úspechy, ktoré sme v budovaní socializmu na Slovensku dosiahli, sú nerozlučne späté s jednotou Čechov a Slovákov, ktorá je základným kameňom politiky Komunistickej strany Československa a vlády Národného frontu a zárukou úspešného napredovania našej republiky k socializmu. Je predovšetkým úlohou slovenských národných orgánov strážiť a neustále upevňovať túto jednotu a za žiadnych okolnosti nedovoliť, aby sa narušil pevný a bratský zväzok našich národov v jednotnej Československej republike. V dobe pokusu o kontrarevolučný puč v Maďarsku potvrdila sa pevná jednota i politická vyspelosť nášho pracujúceho ľudu. Slovenský ľud dokázal svoje vlastenecké cítenie, dokázal svoju lásku k republike, oddanosť veci socializmu a dôveru k našej Komunistickej strane Československa. V pevnej jednote a v bratskom spolunažívaní s občanmi iných národností kráča náš ľud pod vedením Komunistickej strany Československa a vlády Národného frontu k vybudovaniu socializmu v Československej ľudovodemokratickej republike. Každým rokom sa upevňuje hospodárstvo nášho štátu, krok za krokom sa zvyšuje životná úroveň nášho ľudu, ktorý si je plne vedomý, že hospodári na svojom a pre seba, že stále lepšie výsledky vlastnej práce nejdú a nikdy už nepôjdu do vrecák kapitalistov, ale len pre blaho a rozkvet našich národov, nášho pracujúceho ľudu, pre krajší a radostnejší zajtrajšok budúcich pokolení.

Vychádzajúc z uznesení februárového zasadania Ústredného výboru Komunistickej strany Československa, sjazd Komunistickej strany Slovenska znovu potvrdil význam a dôležitosť otázky zvyšovania efektívnosti národného hospodárstva. V referáte súdruha Dolanského na februárovom zasadnutí Ústredného výboru Komunistickej strany Československa bola zdôraznená dôležitosť tejto otázky pre ďalší vývoj nášho národného hospodárstva, pre neustále zhospodárňovanie výroby a investičnej výstavby, bolo zdôraznené dosiahnuť s danými prostriedkami lepších výsledkov, než tomu bolo doteraz.

Od februárového zasadnutia Ústredného výboru Komunistickej strany Československa uplynuli už viac ako dva mesiace. Môžeme už zaznamenať niektoré pekné výsledky, no ešte máme nemálo závodov, ktoré si dostatočne neuvedomujú súčasné potreby nášho národného hospodárstva a nepristupujú dosť cieľavedome k uvedeniu tohto dôležitého uznesenia do života. Z toho vyplýva aj pre poslancov Slovenskej národnej rady dôležitá úloha, aby svojou prácou medzi ľudom pomáhali ešte iniciatívnejšie riešiť súčasné problémy národného hospodárstva, prispeli k rýchlejšej výstavbe socializmu v našej vlasti, k lepšiemu a radostnejšiemu životu nášho ľudu.

Vážené súdružky a súdruhovia!

V apríli tohto roku schválilo Národné zhromaždenie celoštátny rozpočet na rok 1957, ktorý je ďalším dôkazom, že hospodárska sila nášho štátu sa neustále zväčšuje a upevňuje. Na dnešnej schôdzke prerokuje Slovenská národná rada rozpočet Slovenska na rok 1957 za úseky riadené Sborom povereníkov. Je to udalosť veľkého významu a konkrétny dôkaz rozšírenej právomoci slovenských národných orgánov. Vyplýva však z toho pre nás aj zvýšená zodpovednosť za rozvoj hospodárstva na Slovensku, ktorej sme si plne vedomí. Môžem v mene poslancov Slovenskej národnej rady smelo prehlásiť, že dôveru strany a vlády a dôveru nášho ľudu nikdy nesklameme a všetkými silami prispejeme k vytvoreniu lepších predpokladov ďalšieho úspešného rozvoja celého národného hospodárstva.

Súdruhovia poslanci!

Dovoľte mi, aby som vás informoval o činnosti orgánov Slovenskej národnej rady od poslednej schôdzky Slovenskej národnej rady.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady zasadalo tri razy a prerokovalo zprávu predsedu Slovenskej akadémie vied o činnosti akadémie za obdobie od 16. júna 1955 a uznieslo sa zvolať plénum Slovenskej národnej rady, na ktorom budú prerokované otázky Slovenskej akadémie vied z hľadiska pomoci pri riešení najaktuálnejších otázok výstavby socializmu.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady ďalej prerokovalo a schválilo zprávu o hodnotení činnosti Slovenskej národnej rady a jej orgánov za prvý štvrťrok 1957 a plán činnosti Slovenskej národnej rady na druhý štvrťrok 1957.

Užšie predsedníctvo Slovenskej národnej rady zasadalo osem ráz. Pripravovalo rokovanie predsedníctva, schôdzky Slovenskej národnej rady a výborov. Hodnotilo prácu jednotlivých výborov. Zabezpečovalo uplatňovanie uznesení Slovenskej národnej rady a jej orgánov. Vyhodnotilo prácu krajských združení poslancov a poslancov Slovenskej národnej rady za uplynulý štvrťrok.

Rada poslancov rokovala o výsledkoch práce krajských združení poslancov a poslancov Slovenskej národnej rady za uplynulý štvrťrok, prišla s novými iniciatívnymi návrhmi, ako zlepšiť formy a metódy práce krajských združení poslancov, poslancov a orgánov Slovenskej národnej rady, a prerokovala prípravu 18. schôdzky Slovenskej národnej rady.

Výbory Slovenskej národnej rady rokovali päťkrát.

Hospodársky a rozpočtový výbor prerokoval zprávu povereníka miestneho hospodárstva o zlepšení služieb obyvateľstvu v rámci rozšírenia právomoci národných výborov a zprávu povereníka dopravy o výstavbe ciest v súvise s rýchlym rozvojom dopravy.

Pôdohospodársky výbor na svojej schôdzke prerokoval zprávu povereníka poľnohospodárstva a lesného hospodárstva o krmovinovej základni na Slovensku.

Sociálny a zdravotnícky výbor prerokoval zprávu povereníka zdravotníctva o súčasnom stave a využití kúpeľov a kúpeľných zariadení na Slovensku a o perspektívnom pláne rozvoja kúpeľov. Ďalej prerokoval zprávu povereníka pracovných síl o rozmiestení dorastu, ktorý končí základnú školu v roku 1957 a informatívnu zprávu o plnení úloh v nábore pracovných síl pre stavebno-montážne organizácie v krajoch Karlové Vary, Ústí nad Labem a Ostrava.

V týchto dňoch všetky výbory Slovenskej národnej rady prerokovali jednotlivé kapitoly rozpočtu Slovenska na rok 1957 a pracovali na príprave návrhu zákona o rozpočte Slovenska.

Výsledkom každého rokovania výborov boli prijaté uznesenia.

Prosím súdruhov poslancov Slovenskej národnej rady, aby túto moju informatívnu zprávu vzali na vedomie.

Druhým bodom programu je

zpráva predsedníctva Slovenskej národnej rady o činnosti predsedníctva podľa § 11 odseku 2 ústavného zákona č. 33/1956 Zb.

Vážená Slovenská národná rada!

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady podľa § 11 odseku 2 ústavného zákona č. 33/1956 Zb. o slovenských národných orgánoch v čase, keď Slovenská národná rada nezasadala, na návrh predsedu Sboru povereníkov Rudolfa Strechaja a na odporúčanie predsedníctva Ústredného výboru Slovenského národného frontu uznesením z 25. apríla 1957

odvolalo inž. Jána Bušniaka z funkcie povereníka obchodu a

vymenovalo Ľudovíta Bortela za povereníka a poverilo ho vedením Povereníctva obchodu.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady predkladá podľa § 11 odseku 3 ústavného zákona č. 33/1956 Zb. toto svoje uznesenie Slovenskej národnej rade na prerokovanie a schválenie.

Pretože sa k tomuto bodu nik o slovo neprihlásil, rozprava odpadá a nasleduje hlasovanie.

Budeme hlasovať o tom, či Slovenská národná rada schvaľuje uznesenie predsedníctva z 25. apríla 1957 o zmene v zložení Sboru povereníkov.

Kto súhlasí so schválením uznesenia, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie.)

Je niekto proti?

(Nikto.)

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto.)

Zisťujem, že Slovenská národná rada uznesenie predsedníctva Slovenskej národnej rady z 25. apríla 1957 o zmene v zložení Sboru povereníkov schválila jednohlasne.

Nasleduje tretí bod, ktorým je

návrh užšieho predsedníctva Slovenskej národnej rady na rozšírenie počtu členov výborov a na zmeny v zložení výborov.

Zpravodajcom je podpredseda Slovenskej národnej rady Michal Žákovič.

Dávam mu slovo.

Podpredseda Žákovič:

Vážená Slovenská národná rada!

Ťažisko práce Slovenskej národnej rady je vo výboroch. V súvislosti s rozšírením právomoci slovenských národných orgánov rozvíjala sa aj práca výborov. Prax ukázala, že je potrebné rozšíriť počet členov jednotlivých výborov a zároveň uskutočniť niektoré zmeny v zložení výborov.

Preto sa užšie predsedníctvo 2. mája 1957 uznieslo navrhnúť Slovenskej národnej rade rozšíriť počet členov výborov a doplniť výbory, ako aj urobiť zmeny v ich zložení takto:

1. Mandátový výbor:

Doplniť:

Alžbeta Križmová

Štefan Mockovčiak

Jozef Trsťan

2. Kultúrny a osvetový výbor:

Doplniť:

Jozef Kríž

Viktor Strmeň

František Ulrich

3. Hospodársky a rozpočtový výbor:

Odvolať:

inž. Ondrej Levrinc

Viktor Strmeň

Doplniť:

Gejza Ján

Stanislav Hollý

inž. Michal Hrubý

dr. Ivan Štefánik

Jozef Tokár

Imrich Tóth

4. Pôdohospodársky výbor:

Prestali byť členmi:

Ľudovít Bortel

Július Kusý

Doplniť:

Rudolf Benčurik

Mária Cedzová

inž. Ondrej Levrinc

Pavol Lúč

Božena Žitníková

5. Sociálny a zdravotnícky výbor:

Doplniť:

Mária Hanzlíková

Ján Merčák

Ján Trenčík

6. Právny výbor:

Odvolať:

inž. Michal Hrubý

Gejza Ján

Imrich Tóth

Doplniť:

Anna Chudadová

Ľudovít Kerek

Vincent Ľahký

Štefan Macháň

Ferdinand Merešš

Ján Mešťánek.

Prílohou tohto návrhu je nový zoznam členov výborov.

Užšie predsedníctvo navrhuje, aby sa Slovenská národná rada uzniesla podľa tohto návrhu.

Predseda Kubač:

Ďakujem podpredsedovi Žákovičovi za prednesenie návrhu užšieho predsedníctva.

Pretože sa o slovo k tomuto bodu nik neprihlásil, rozprava odpadá a nasleduje hneď hlasovanie.

Budeme hlasovať

o rozšírení počtu členov výborov a o zmenách v zložení výborov, ako ich navrhuje užšie predsedníctvo.

Žiadam súdruhov poslancov, kto súhlasí s návrhom užšieho predsedníctva, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie.)

Je niekto proti?

(Nikto.)

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto.)

Zisťujem, že Slovenská národná rada rozšírila počet členov výborov a urobila zmeny v ich zložení podľa návrhu užšieho predsedníctva.

Prikročíme k štvrtému bodu programu, ktorým je

zpráva výborov hospodárskeho a rozpočtového, pôdohospodárskeho, kultúrneho a osvetového, sociálneho a zdravotníckeho a právneho o návrhu Sboru povereníkov na vydanie zákona SNR o rozpočte Slovenska na rok 1957.

Zpravodajcom všetkých piatich výborov je poslanec Anton Mrázik.

Dávam mu slovo.

Zpravodajca poslanec Mrázik:

Vážená Slovenská národná rada!

Na základe ústavného zákona č. 33/1956 Zb., ktorým sa rozširuje právomoc slovenských národných orgánov, predložil Sbor povereníkov Slovenskej národnej rade návrh rozpočtového zákona na rok 1957, ktorý bol podľa jednotlivých kapitol prerokovaný vo výboroch Slovenskej národnej rady so všetkou vážnosťou a zodpovednosťou. Návrh rozpočtu Slovenska na rok 1957 je v súlade s jednotlivými časťami štátneho plánu na Slovensku a zabezpečuje finančné prostriedky na splnenie vytýčených úloh v pláne rozvoja Slovenska v úsekoch riadených Sborom povereníkov, najmä na rozvoj palivovej a energetickej základne, zvýšenie poľnohospodárskej výroby a na rozšírenie kultúrnej a sociálnej starostlivosti o pracujúcich Slovenska.

Zvýšením právomoci slovenských národných orgánov na úseku štátneho rozpočtu umožňuje sa čo najviac rozvinúť iniciatívu a aktivitu pracujúceho ľudu Slovenska, podstatne zlepšiť úroveň riadenia, plánovania a kontroly nášho hospodárstva, odkrývať rezervy v hospodárstve Slovenska a účinne ich využívať pre ďalší rast životnej úrovne nášho ľudu.

Už februárové zasadanie ÚV KSČ upozornilo na niektoré ťažkosti dnešného rozvoja národného hospodárstva, i keď došlo k podstatnému zvýšeniu životnej úrovne nášho pracujúceho ľudu. Potreba ďalšieho trvalého rastu životnej úrovne kladie stále vyššie nároky na zdroje národného hospodárstva, kde ale zaznamenávame nedostatky v tom, že dochádza k ďalšiemu neplánovanému a ekonomicky neodôvodnenému rastu materiálnych nákladov, k prekračovaniu mzdových fondov, k neplneniu menovitých úloh a k neplneniu investičnej výstavby. Samotná bilancia hospodárenia na Slovensku za rok 1956 nám konkrétne ukazuje, aké vážne nedostatky sme zaznamenali v samotnom rozpočte príjmov, pretože úsilie o plnenie kvalitatívnych ukazovateľov napriek dosiahnutým úspechom nemalo žiadúce výsledky.

Ešte stále veľký počet podnikov hospodári neuspokojivo, pretože jedna tretina podnikov, ktoré sú ťažiskom zdrojov pre rozpočet Slovenska, nesplnila povinnosti vyplývajúce z rozpočtu.

Značný podiel na týchto nedostatkoch v hospodárení majú napríklad i straty z nepodarkov, ktoré za rok 1956 činia 15,400.000 Kčs, čo je takmer o 2,000.000 Kčs viac ako v roku 1954. Okrem nepodarkov produkujú mnohé naše závody tiež výrobky s rôznymi vadami, na ktoré sa potom poskytujú zľavy a takto prichádza k predávaniu menej hodnotných výrobkov za nižšie ceny a k znižovaniu príjmov dane z obratu ako i odvodu zo zisku. Aj vo výsledkoch hospodárenia národných výborov popri všetkých kladoch ukázali sa aj nedostatky, pretože rozpočtový príjem bol splnený len na 98, 6% a národné výbory ostali dlžné štátnej pokladni 9,000.000 Kčs.

Napriek všetkým týmto nedostatkom boli rozpočtové príjmy v roku 1956 splnené na 103,4%, čo je o 660,000.000 Kčs viac ako v roku 1955. Výdavky slovenskej časti štátneho rozpočtu boli v roku 1956 splnené len na 97,6%, ale aj napriek tomu sa na Slovensku vydalo na hospodárstvo a na kultúrne a sociálne opatrenia o 1.730,000.000 Kčs viac, ako v roku 1955. Chyba je však v tom, že zvýšené výdavky neboli premietnuté v úmernom zvýšení technických jednotiek následkom zvyšovania nákladov, najmä v investičnej výstavbe. Napríklad naše stavebníctvo malo ďaleko vyššie investičné výdavky, čo sa neprejavilo vo väčšom počte vystavaných bytových jednotiek, ale v tom, že náklady na bytovú jednotku sa podstatne zvýšili. Je pravdou, že naša bytová výstavba sa skvalitňuje čo do vzhľadu a vybavenia, ale je potrebné, aby zvyšovanie bytovej kultúry bolo dosahované neustálym znižovaním výrobných nákladov.

V záujme socialistickej prestavby našich dedín a tým aj zvýšenia poľnohospodárskej výroby boli v roku 1956 dotované STS na Slovensku sumou 851,000.000 Kčs, čo je o 41,000.000 Kčs viac ako v roku 1955. Na upevnenie JRD sa poskytlo z rozpočtu 151,000.000 Kčs. Na kultúrne a sociálne opatrenia sa čerpalo 6.700,000.000 Kčs, teda o 415,000.000 Kčs viac ako v roku 1955, ale i na tomto úseku sa vyskytovala nehospodárnosť. Naše zdravotníctvo vyčerpalo sumu 1.412,000.000 Kčs, pritom však vzrástli výdavky na nemocenské poistenie, pretože práceneschopnosť oproti plánu vzrástla o 0,27%, čo si vyžiadalo vyššie náklady o 23,600.000 Kčs.

Výsledky hospodárenia národných výborov v časti výdavkov sú tiež neuspokojivé, pretože sa splnili len na 96,6% a neboli vyčerpané investičné výdavky v zdravotníctve a školstve, čo malo za následok nepostavenie 30 škôl, a to 27 všeobecne-vzdelávajúcich, 2 priemyslových a jednej materskej. Na úseku zdravotníctva sa za posledné tri roky nevyužili prostriedky 52,000.000 Kčs na výstavbu troch nemocníc. Na úseku miestneho hospodárstva zaostáva rozvoj služieb a rozširovanie prevádzok v jednotlivých krajoch a služby poskytované obyvateľstvu sú v mnohých prípadoch predražované a nekvalitné.

Uvedené, ako aj ďalšie neuvedené nedostatky mali za následok nízku efektívnosť národného hospodárstva a zapríčinili nedostatočné využívanie predností socialistickej sústavy.

Napriek všetkým nedostatkom, ktoré sme zaznamenali v našom národnom hospodárstve, nemôžeme prehliadnuť úspechy, ktoré sme dosiahli vo zvýšení priemyselnej a čiastočne i poľnohospodárskej výroby, na úseku sociálnych a kultúrnych opatrení pre našich pracujúcich.

Progresívny rozvoj nášho národného hospodárstva sa odzrkadlil v rýchlom tempe našej priemyselnej výroby, najmä za posledné dva roky, kedy sme dosiahli podstatné prírastky vo výrobe najdôležitejších priemyselných produktov. Na úseku poľnohospodárstva sme zaznamenali ďalší rozvoj a upevnenie JRD ako hlavného predpokladu pre podstatný vzostup poľnohospodárskej výroby. Aj v investičnej výstavbe, i keď nebol splnený plán, došlo k zlepšeniu a vzostupu o 12%. Na základe týchto úspechov došlo v minulom roku k ďalšiemu upevneniu našej meny, k znižovaniu maloobchodných cien, k prestavbe dôchodkového a nemocenského poistenia a k ďalším zlepšeniam na rôznych úsekoch nášho života.

Naše národné hospodárstvo sa neustále rozvíja a je na nás, aby sme naďalej odstraňovali všetky vyskytujúce sa disproporcie, ktoré nepriaznivo pôsobia na vývoj národného hospodárstva. Prenášaním dobrých skúseností musíme zabezpečiť neustály rozvoj nášho národného hospodárstva, aby sme mohli vytvárať stále viac a viac nových hodnôt, pretože to vyplýva zo samej podstaty socialistického poriadku. Musíme sa starať o to, aby sme úmerne s rozvojom národného hospodárstva sústavne zvyšovali životnú úroveň nášho pracujúceho ľudu.

Zabezpečiť maximálnu efektívnosť vo všetkých oblastiach národného hospodárstva, čo najúčelnejšie využiť všetky jeho zdroje a zvýšiť rast produktivity spoločenskej práce, to bola hlavná myšlienka pri zostavovaní plánu a rozpočtu Slovenska na rok 1957.

Plánované príjmy v rozpočte Slovenska sú 14.699,063.000 Kčs, čo je o 1.179,000.000 Kčs viac ako v roku 1956 a o 1.839,000.000 Kčs viac ako v roku 1955. Zvýšenie príjmov v roku 1957 nespočíva v zvýšení daňových povinností občanov, ba opačne, v týchto zvýšených príjmoch klesá podiel daní od občanov. Hlavnú časť zvýšených príjmov budeme kryť zvyšovaním efektívnosti v našich podnikoch, pretože ako ukázali skúsenosti v minulom roku, máme ešte veľa nedostatkov a rezerv v hospodárení.

Okrem toho na zvýšení príjmov sa podieľajú i podniky, ktoré v rámci decentralizácie sa v tomto roku odčlenili z centrálneho riadenia ministerstvami a prispejú do rozpočtu Slovenska v položke príjmov okolo 500,000.000 Kčs.

Rozpočtované výdaje na Slovensku činia 16.848,611.000 Kčs, čo je o 3.588,611.000 Kčs viac ako v minulom roku a o 5.321,611.000 Kčs viac oproti roku 1955. Celkový plán výdavkov je rozložený na hospodárstvo, kultúrne a sociálne opatrenia a na správu. Treba zvlášť vyzdvihnúť tú skutočnosť, že pokiaľ výdavky na správu sú plánované len vo výške 4,9%, prichádza ešte k zníženiu oproti minulému roku o 0,7% a naproti tomu v časti výdavkov na kultúrne a sociálne opatrenia prichádza k zvýšeniu o 1.032,000.000 Kčs a v časti výdavkov na hospodárstvo k zvýšeniu o pol miliardy Kčs okrem zvýšenia 1.900,000.000 Kčs v rámci decentralizácie.

Okrem toho, že je zvýšený rozpočet výdavkov na Slovensku, treba vyzdvihnúť významné ustanovenie rozpočtového zákona o tom, že Slovenská národná rada môže zvýšiť príjmy nad sumu stanovenú v rozpočte Slovenska a o túto sumu môže tiež zvýšiť výdavky.

Veľká časť prostriedkov rozpočtu Slovenska pripadá na národné výbory, ktorých úlohou ako orgánov štátnej moci v krajoch, okresoch, mestách a na dedinách je riadiť hospodársku a kultúrnu výstavbu a využívať tvorivé sily pracujúcich pre splnenie plánovaných úloh. Decentralizovaním právomoci a zodpovednosti na národné výbory zvýšil sa aj význam ich rozpočtov. Decentralizáciou dostávajú sa do priameho riadenia národných výborov dôležité hospodárske úlohy, najmä v poľnohospodárstve, v miestnom hospodárstve, v komunikáciách, autodoprave, vo vodnom hospodárstve, v školstve, kultúre a zdravotníctve.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP