Pondělí 17. listopadu 1958

Slovenská národná rada 1958

II. volebné obdobie

28. schôdzka

Stenografická zpráva

o priebehu 28. schôdzky Slovenskej národnej rady 17. a 18. novembra 1958 v Bratislave

OBSAH:

 

Oznámenie Užšieho predsedníctva:

 

Prečítanie a schválenie navrhnutého programu rokovania

4

Rozdaná tlač ...........

4, 5

Schôdzka prerušená .........

22, 29

Schôdzka znovu otvorená .......

23, 29

Program:

 

17. novembra 1958:

 

Úvodný prejav predsedu Slovenskej národnej rady Ľudovíta Benadu ..........

3

1. Voľba Predsedníctva Slovenskej národnej rady na ďalšie funkčné obdobie ........

4

2. Návrh Užšieho predsedníctva Slovenskej národnej rady na rozšírenie počtu členov pôdohospodárskeho výboru a na voľbu poslanca Ján Lenghardta za člena tohto výboru ...........

5

Zpráva zpravodajcu podpredsedu Jozefa Mjartana

5

Návrh na rozšírenie počtu členov pôdohospodárskeho výboru a na voľbu poslanca Jána Lenghardta za člena tohto výboru prijatý .......

5

3. Zpráva hospodárskeho a rozpočtového výboru o návrhu Sboru povereníkov na uznesenie Slovenskej národnej rady, ktorým sa schvaľuje záverečný účet rozpočtu Slovenska za rok 1957 ........

5

Reč zpravodajcu poslanca Antona Mrázika

5

Reč podpredsedu Sboru povereníkov a povereníka financií inž. Jána Marku .......

8

Reč poslanca Pavla Hudeca ......

14

Reč poslanca Rudolfa Benčurika .....

17

Reč poslanca Ondreja Klokoča .....

20

Záverečné slovo zpravodajcu poslanca Antona Mrázika ............

22

4. Spoločná zpráva kultúrneho a osvetového výboru a právneho výboru k návrhu Sboru povereníkov na vydanie zákona SNR, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej akadémii vied.

23

Reč zpravodajcu poslanca dr. Miloša Krnu.

23

Reč poslanca Jaroslava Ťokana .....

24

Reč poslanca inž. Michala Hrubého

26

Záverečné slovo zpravodajcu poslanca dr. Miloša Krnu ............

29

Návrh zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej akadémii vied, prijatý ........

29

18. novembra 1958:

 

Spoločná zpráva výborov hospodárskeho a rozpočtového, pôdohospodárskeho, kultúrneho a osvetvého, sociálneho a zdravotníckeho a právneho k návrhu Sboru povereníkov na vydanie zákona SNR o druhom päťročnom pláne rozvoja hospodárstva na Slovensku riadeného Sborom povereníkov ......

29

Reč zpravodajcu poslanca Ondreja Melišku

29

Reč prvého podpredsedu Sboru povereníkov a povereníka predsedu Slovenského plánovacieho úradu Pavla Majlinga ...........

33

Reč podpredsedu Františka Déneša

44

Reč poslanca Jozefa Kríža .......

46

Reč poslanca Jána Lichnera ......

48

Reč poslankyne Jolany Herckovej

52

Reč poslanca Andreja Bagara ......

54

Reč poslanca Ondreja Súletyho .....

56

Záverečné slovo zpravodajcu poslanca Ondreja Melišku ............

59

Návrh zákona Slovenskej národnej rady o druhom päťročnom pláne rozvoja hospodárstva na Slovensku riadeného Sborom povereníkov prijatý....

59


(Začiatok schôdzky o 9.00 hod.)

Prítomní:

predseda Slovenskej národnej rady Ľudovít Benada,

podpredsedovia Slovenskej národnej rady: Irena Ďurišová, František Déneš, Jozef Mjartan a Michal Žákovič;

členovia byra Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska: Vojtech Daubner, Jozef Kríž a Jozef Valo;

kandidáti byra Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska: Milan Rázus a Alexander Dubček;

predseda Sboru povereníkov: Rudolf Strechaj;

prvý podpredseda Sboru povereníkov: Pavol Majling;

podpredsedovia Sboru povereníkov: Ján Štencl a inž. Ján Marko;

povereníci: Ľudovít Bortel, Jozef Gajdošík, Karol Fajnor, dr. h. c. Alexander Horák, Miloš Hrušovský, Michal Chudík, Oskár Jeleň, dr. Mikuláš Kapusňák, inž. Štefan Krčmárik, dr. h. c. Jozef Lukačovič, Ján Marcelly, Alexander Paulovič, Ernest Sýkora, inž. Samuel Takáč, Vojtech Török;

členovia konzulárneho sboru v Bratislave;

91 poslancov;

za Kanceláriu Slovenskej národnej rady: vedúci Jozef Ilčík.

Predseda Benada:

Vážená Slovenská národná rada!

Súdružky a súdruhovia!

Slovenská národná rada sa schádza v období, keď bratské národy Sovietskeho sväzu a spolu s nimi celé medzinárodné revolučné robotnícke hnutie oslávili 41. výročie dejinného víťazstva Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie. Víťazstvom hrdinského sovietskeho ľudu bola otvorená v dejinách ľudstva nová epocha socialistickej spoločnosti, na široko otvárajúca pred pracujúcimi neobmedzené perspektívy ich všestranného rozvoja. Za toto historicky krátke obdobie zaznamenal Sovietsky sväz obrovský rozmach, keď z veľkej zaostalosti pozdvihol svoju krajinu k nevídanému pokroku v priemysle, poľnohospodárstve, kultúre a v životnej úrovni svojho ľudu.

Dnes prežíva všetok sovietsky ľud obdobie nového rozmachu svojej tvorivej energie v príprave na 21. sjazd Komunistickej strany Sovietskeho sväzu, ktorým sa začne písať ďalšia slávna stránka dejín v boji za vybudovanie komunizmu v jeho krásnej, sovietskej socialistickej vlasti.

Náš ľud čím ďalej hlbšie si uvedomuje, čo znamenalo pre naše národy víťazstvo ruského proletariátu vo Veľkej októbrovej socialistickej revolúcii, čo znamenalo pre nás. a pre našu slobodu víťazstvo Sovietskeho sväzu proti nenávidenému hitlerovskému fašizmu v druhej svetovej vojne. Len vďaka víťazstvu Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie dosiahli naše národy pred 40 rokmi svoju samostatnosť v prvom spoločnom štáte Čechov a Slovákov, v Československej republike. Vďaka týmto veľkým víťazstvám sovietskeho ľudu mohli naše národy, vedené svojou Komunistickou stranou Československa, nastúpiť cestu socialistickej výstavby.

Opierajúc sa o dlhoročné skúsenosti Sovietskeho sväzu z budovania socializmu, o jeho nezištnú pomoc a pomoc celého socialistického tábora a vďaka usilovnej práci našich statočných robotníkov, roľníkov a pracujúcej inteligencie mohli sme si už dnes vytýčiť smelú, ale reálnu úlohu - dovŕšiť výstavbu socializmu v našej vlasti. Veľké úspechy Sovietskeho sväzu na ceste ku komunizmu nadchýnajú našich pracujúcich do ďalšieho boja za splnenie úloh, ktoré pred nás vytýčila v národohospodárskych plánoch naša osvedčená vodkyňa a inšpirátorka našich víťazstiev - Komunistická strana Československa.

Rozhodujúci vplyv pri plnení týchto úloh má neustále zavádzanie nových pokrokových metód do jednotlivých odvetví nášho národného hospodárstva, ich vybavenie najdokonalejšou technikou a zavedenie vymožeností vedy do jeho všetkých odvetví. Naša strana dáva nám všetky možnosti, aby sme dosiahli v tomto smere svetovú úroveň, aby vybavenie nášho priemyslu, poľnohospodárstva, stavebníctva a dopravy zodpovedalo najnovším požiadavkám a vymoženostiam svetovej techniky. Veľkým vzorom v tomto našom úsilí sú nám úspechy Sovietskeho sväzu a jeho nezlomné odhodlanie v čo najkratšom čase dohoniť a predbehnúť vo výrobe na jedného obyvateľa priemyslové najvyspelejšie kapitalistické štáty.

Práve prebiehajúce oslavy Mesiaca československo-sovietskeho priateľstva a blížiace sa 15. výročie uzavretia československo-sovietskej zmluvy o priateľstve, vzájomnej pomoci a povojnovej spolupráci ešte viac inšpirujú našich pracujúcich k dosahovaniu ďalších víťazstiev v budovaní socializmu v našej vlasti, k upevňovaniu celého socialistického tábora a k zachovaniu svetového mieru.

Nezlomné odhodlanie a úsilie našich pracujúcich splniť i prekročiť úlohy, ktoré pred nás vytýčila Komunistická strana Československa a ktoré sú konkretizované v našich národohospodárskych plánoch, je zárukou toho, že naša vlasť bude stále bohatšou a život nášho ľudu ešte radostnejší. Zárukou toho sú aj veľkolepé perspektívy, ktoré vytýčil pred nás XI. sjazd Komunistickej strany Československa a ktoré náš pracujúci ľud v tomto období už uskutočňuje.

V zmysle týchto nádherných perspektív prebiehali v minulých dňoch aj rokovania našich výborov a v tomto duchu budeme rokovať aj na dnešnej schôdzi Slovenskej národnej rady, ktorú týmto otváram.

Nasleduje schválenie programu.

Užšie predsedníctvo navrhuje, aby Slovenská národná rada určila pre svoju 28. schôdzku tento program:

1. Voľba Predsedníctva Slovenskej národnej rady na ďalšie funkčné obdobie (tlač 61).

2. Návrh Užšieho predsedníctva Slovenskej národnej rady na rozšírenie počtu členov pôdohospodárskeho výboru a na voľbu poslanca Jána Lengardta za člena tohto výboru (tlač 59).

3. Zpráva hospodárskeho a rozpočtového výboru o návrhu Sboru povereníkov na uznesenie Slovenskej národnej rady, ktorým sa schvaľuje záverečný účet rozpočtu Slovenska za rok 1957 (tlač 62).

4. Spoločná zpráva kultúrneho a osvetového výboru a právneho výboru k návrhu Sboru povereníkov na vydanie zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej akadémii vied (tlač 63).

5. Spoločná zpráva výborov hospodárskeho a rozpočtového, pôdohospodárskeho, kultúrneho a osvetového, sociálneho a zdravotníckeho a právneho k návrhu Sboru povereníkov na vydanie zákona Slovenskej národnej rady o druhom päťročnom pláne rozvoja hospodárstva na Slovensku riadeného Sborom povereníkov (tlač 64).

Tento program rokovania bol poslancom Slovenskej národnej rady rozoslaný.

Má niekto k návrhu pripomienky?

Pretože pripomienky nie sú, dám o návrhu hlasovať.

Kto súhlasí s navrhnutým programom, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie.)

Zisťujem, že Slovenská národná rada navrhnutý program rokovania schválila.

Pristúpime k prerokovaniu prvého bodu programu, ktorým je

voľba Predsedníctva Slovenskej národnej rady na ďalšie funkčné obdobie.

Bol podaný návrh poslancov Ondreja Klokoča, Viktora Jonera, Egyda Pepicha a spoločníkov na voľbu Predsedníctva Slovenskej národnej rady podľa §§ 8 a 9 ústavného zákona č. 33/1956 Zb.

Písomný návrh bol poslancom rozdaný.

Žiadam poslanca Ondreja Klokoča o prečítanie tohto návrhu.

Poslanec Klokoč:

Návrh poslancov Ondreja Klokoča, Viktora Jonera, Egyda Pepicha, Jána Lichnera a spoločníkov na voľbu Predsedníctva Slovenskej národnej rady na ďalšie funkčné obdobie.

Uvedení poslanci navrhujú, aby si Slovenská národná rada podľa ustanovení §§ 8 a 9 ústavného zákona č. 33/1956 Zb. zvolila na budúce funkčné obdobie predsedníctvo v tomto složení:

za predsedu: Ľudovíta Benadu,

za podpredsedov: Irenu Ďurišovú, Františka Déneša, Jozefa Mjartana a Michala Žákoviča;

za členov predsedníctva: Andreja Bagara, Vasila Biľaka, Vojtecha Daubnera, inž. Michala Hrubého, Jozefa Kríža a Milana Rázusa.

(Predsedníctva sa ujíma podpredsedníčka Ďurišová).

Podpredsedníčka Ďurišová:

Počuli ste návrh na voľbu Predsedníctva Slovenskej národnej rady.

Sú pripomienky k tomuto návrhu?

Nie sú.

Podľa ustanovenia § 9 odseku 1. ústavného zákona č. 33/1956 Zb. koná sa voľba predsedu a podpredsedov osobitným hlasovaním.

Kto súhlasí s tým, aby za predsedu Slovenskej národnej rady bol zvolený Ľudovít Benada. nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie.)

Je niekto proti?

Zdržal sa niekto hlasovania?

Zisťujem, že Slovenská národná rada za svojho predsedu zvolila jednomyseľne poslanca Ľudovíta Benadu. (Potlesk.)

Prosím novozvoleného predsedu Slovenskej národnej rady, aby sa ujal vedenia schôdzky.

Predseda Benada (ujme sa predsedníctva):

Teraz prikročíme k voľbe podpredsedov Slovenskej národnej rady.

Kto súhlasí s návrhom, aby za podpredsedov Slovenskej národnej rady boli zvolení poslanci: Irena Ďurišová, František Déneš, Jozef Mjartan a Michal Žákovič, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie.)

Je niekto proti?

Zdržal sa niekto hlasovania?

Zisťujem, že za podpredsedov Slovenskej národnej rady boli jednomyseľne zvolení poslanci: Irena Ďurišová, František Déneš, Jozef Mjartan a Michal Žákovič. (Potlesk.)

Pristúpime k voľbe ostatných členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady podľa predloženého návrhu.

Kto súhlasí s návrhom, aby za ďalších členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady boli zvolení poslanci: Andrej Bagar, Vasil Biľak, Vojtech Daubner, inž. Michal Hrubý, Jozef Kríž a Milan Rázus, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie.)

Je niekto proti?

Zdržal sa niekto hlasovania?

Zisťujem, že navrhnutí poslanci boli jednomyseľne zvolení za členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady.

Dovoľte mi, súdružky a súdruhovia poslanci, aby som vám v mene svojom a v mene všetkých zvolených členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady poďakoval za vašu dôveru.

Nasleduje druhý bod programu, ktorým je

návrh Užšieho predsedníctva na rozšírenie počtu členov pôdohospodárskeho výboru a na voľbu poslanca Jána Lenghardta za člena tohto výboru.

Návrh bol súdruhom poslancom rozdaný.

Prosím podpredsedu Jozefa Mjartana, aby tento návrh prečítal.

Podpredseda Mjartan:

Návrh

Užšieho predsedníctva Slovenskej národnej rady na rozšírenie počtu členov pôdohospodárskeho výboru a na voľbu poslanca Jána Lenghardta za člena tohto výboru.

Užšie predsedníctvo navrhuje Slovenskej národnej rade, aby prijala toto

uznesenie:

Slovenská národná rada sa na návrh svojho užšieho predsedníctva uznáša rozšíriť doterajší počet členov pôdohospodárskeho výboru z 22 na 23 členov a zvoliť za člena tohto výboru poslanca Jána Lenghardta.

Odôvodnenie:

Poslanec Ján Lenghardt, ktorý bol 17. augusta 1958 zvolený za poslanca Slovenskej národnej rady, ešte nie je zaradený do žiadneho výboru. Pretože je vedúcim odboru poľnohospodárstva a lesného hospodárstva rady Okresného národného výboru v Seredi, je odôvodnené, aby sa stal členom pôdohospodárskeho výboru.

Predseda Benada:

Sú nejaké námietky proti tomuto návrhu, alebo má niekto iný návrh?

Nemá.

Pristúpime preto k hlasovaniu.

Kto súhlasí s tým, aby počet členov pôdohospodárskeho výboru sa zvýšil z 22 na 23 členov a aby poslanec Ján Lenghardt bol zvolený za člena tohto výboru, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie.)

Je niekto proti?

Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania ?

Nikto.

Zisťujem, že Slovenská národná rada schválila rozšírenie počtu členov pôdohospodárskeho výboru a voľbu poslanca Jána Lenghardta za člena tohto výboru jednomyseľne.

Nasleduje tretí bod programu:

zpráva hospodárskeho a rozpočtového výboru o návrhu Sboru povereníkov na uznesenie Slovenskej národnej rady, ktorým sa schvaľuje záverečný účet rozpočtu Slovenska za rok 1957.

Zpráva bola súdruhom poslancom rozdaná.

Dávam slovo zpravodajcovi, poslancovi Antonovi Mrázikovi.

Poslanec Mrázik:

Vážené súdružky a súdruhovia poslanci!

Sbor povereníkov predložil Slovenskej národnej rade záverečný účet rozpočtu Slovenska za rok 1957 na prerokovanie a schválenie. Našou úlohou je nielen skúmať, kontrolovať a schváliť výsledky rozpočtového hospodárenia, ale našou úlohou je aj preskúmať, ako sme plánovali a ako sme naše plány splnili, máme ukázať, ako treba prekonať nedostatky a využiť skúsenosti, získané v hospodárení.

Dosiahnuté výsledky nášho hospodárenia ukazujú silu nášho ľudovodemokratického zriadenia a potvrdzujú úspešné plnenie generálnej línie výstavby socializmu a stále dôslednejšie uplatňovanie ekonomických zákonov socializmu v našej vlasti. Na dosiahnuté výsledky môžeme byť právom hrdí. Vyskytujúce sa nedostatky musíme odstrániť a musíme zabezpečiť ďalší zdravý rast nášho hospodárstva a tým ďalšie zvýšenie životnej úrovne nášho ľudu.

Ťažiskovými úlohami plánu rozvoja hospodárstva na Slovensku v roku 1957 boli najmä proces združstevňovania poľnohospodárskej výroby, sústredenie investičnej výstavby do základných odvetví materiálovej výroby a zabezpečenie rovnováhy medzi materiálovými zdrojmi a potrebami hospodárstva.

Vývoj hospodárstva riadeného Sborom povereníkov v roku 1957 je charakterizovaný zlepšeným plnením ukazovateľov plánu rozvoja v porovnaní s rokom 1956. Úsilie pracujúcich dosiahnuť v roku 1957 výrazný rast efektívnosti nášho hospodárstva sa kladne prejavilo aj v zlepšovaní plnenia ukazovateľov rozpočtu Slovenska.

Pri plnení plánu rozvoja je výrazný predovšetkým vzrast objemu výroby v priemysle o 13,3 % a v poľnohospodárstve o 7 %.

Vzrast objemu priemyselnej výroby je jedným z doteraz najväčších prírastkov na Slovensku. Dosiahli sme ním triapolnásobok priemyselnej výroby roku 1948.

Pri porovnaní s rokom 1956 vzrástla v lanskom roku produktivita práce aj v priemysle aj v stavebníctve. Mzdová disciplína sa ďalej upevnila a zlepšil sa pomer medzi rastom produktivity práce a priemernými zárobkami. Od 1948 vzrástla produktivita práce zhruba dvaapolkrát a priemerný mesačný zárobok skoro dvakrát.

Objem poľnohospodárskej výroby vzrástol o 7 % i napriek tomu, že plán sa splnil len na 93,7 %.

Po júnovom uznesení ÚV KSČ v roku 1956 zvýšila sa aktivita pri zakladaní JRD ako aj pri rozširovaní ich členskej a pôdnej základne.

Na konci roku 1957 bolo na Slovensku o 437 nových jednotných roľníckych družstiev viac ako v roku 1956. Okrem toho 839 jednotných roľníckych družstiev rozšírilo svoju pôdnu a členskú základňu. Počet členov v JRD vzrástol oproti roku 1956 o 76 959 členov. Tak podiel socialistického sektora na celkovej výmere poľnohospodárskej pôdy nadobudol prevahu a činil 54 %.

Zvýšená politická, organizačná a materiálna pomoc družstvám sa prejavila aj vo zvýšení poľnohospodárskej výroby JRD. Oproti roku 1956 vzrástla v lanskom roku poľnohospodárska výroba v JRD o 11,9 %. Jednotné roľnícke družstvá sa v roku 1957 upevnili aj hospodársky. Hospodárske upevnenie jednotných roľníckych družstiev sa v lanskom roku prejavilo najmä v rýchlejšom raste tržnej produkcie (z 1 ha poľnohospodárskej výroby o 240 Kčs) a vo zvýšení hodnoty pracovnej jednotky.

Rast výroby a produktivity práce v priemysle aj v poľnohospodárstve, zlepšenie hospodárnosti a opatrenia, ktoré vyplynuli z uznesení celoštátnej konferencie KSČ, umožnili ďalej zvýšiť životnú úroveň pracujúcich.

Peňažné príjmy obyvateľstva oproti roku 1956 vzrástli o 7,6 %, z čoho príjmy roľníckeho obyvateľstva o 11,3 %. Zvýšili sa nielen priemerné mzdy a platy, ale aj ostatné príjmy obyvateľstva.

Lepší a bohatší život pracujúcich najpresvedčivejšie dokazujú z roka na rok sa zvyšujúce nákupy potravinárskeho a priemyselného tovaru.

Objem maloobchodného obratu od menovej reformy vzrástol o viac ako tretinu, hoci sa niekoľko ráz znížili štátne maloobchodné ceny. V roku 1953 pripadlo z nákupov v obchode na jedného obyvateľa 4120 Kčs, v lanskom roku už 5 340 Kčs.

V spojitosti s rozvojom hospodárstva riadeného Sborom povereníkov sa zlepšilo aj plnenie ukazovateľov rozpočtu Slovenska. Rozpočtové príjmy vzrástli v roku 1957 o 1 408 mil. Kčs. Prekročil sa plán dane z obratu a z výkonov a tiež plán daní od obyvateľstva. Zlepšenou prácou národných výborov sa v roku 1957 splnil po prvý raz aj rozpočet poistného. Pri plnení rozpočtu výdavkov sa dosiahlo účelnejšie a hospodárnejšie vydávanie, rozpočtových prostriedkov.

Dosiahnuté výsledky ďalej upevnili naše hospodárstvo. Súčasne však ukázali, že dosiahnuté výsledky nie sú vo všetkých úsekoch nášho hospodárstva úmerné našim možnostiam a schopnostiam.

Nedostatky v plnení úloh znižovania vlastných nákladov, zvyšovania produktivity práce, nedostatočná hospodárnosť s materiálom, nedostatky pri uplatňovaní technického rozvoja a využití základných fondov negatívne ovpyvnili celkový efekt dosiahnutých výsledkov.

Najmä nedostatočné plnenie úloh pri znižovaní materiálových nákladov nepriaznivo ovplyvnilo hospodárske výsledky podnikov a aj celkové štátne príjmy. Zaostali odvody hospodárskych organizácií zo zisku, ktoré sa pri porovnaní na rozpočet schválený Slovenskou národnou radou splnili len na 95,9 %.

Povereníctva a podniky nevyužili v lanskom roku v dostatočnej miere skúseností dobrých podnikov pre rozhodné a rýchle odstránenie nedostatkov. Zavádzanie vnútropodnikového chozrasčotu stagnovalo a zaostalo v roku 1957 najmä na štátnych majetkoch, v miestnom priemysle, mäsopriemysle a štátnych cestách.

V rade podnikov sa v roku 1957 vyskytli aj snahy zmäkčovať plán, a tak si uľahčiť úlohy na úkor celej spoločnosti. Nedostatočne sa využili možnosti mobilizačného rozpisu na jednotlivé štvrťročia. Rozdiel medzi plánom zisku na I. až IV. štvrťročie bol vyše 245 mil. Kčs, t. j. 11 % z celoročnej úlohy. Nízke určenie akumulačných úloh na prvé štvrťročia umožnilo ľahšie a niekedy aj nezaslúžené splnenie podmienok pre čerpanie prémií a dotovanie podnikových fondov pracujúcich.

V rámci opatrení na zdokonalenie riadenia treba prvotne uplatniť princíp, aby každý pracujúci a každý podnik bol zainteresovaný na neustálom zlepšovaní hospodárskych výsledkov, na trvalom rozvoji podniku a na vytváraní vlastných zdrojov podnikov. Odstráni sa tým zakrývanie rezerv a zmäkčovanie úloh, pretože sami pracujúci budú navrhovať a uplatňovať využitie všetkých zdrojov.

Na rozvoji nášho hospodárstva sa vo veľkej miere podieľajú národné výbory, ktoré úspešne rozvíjajú tvorivú účasť pracujúcich na riadení hospodárstva a správe štátu.

V roku 1957 sa v rámci rozšírenia právomoci znásobili úlohy a zodpovednosť národných výborov. Objem rozpočtov národných výborov v roku 1957 sa oproti roku-1956 zvýšil vo výdavkoch o 67 % a vo vlastných príjmoch o 70 %.

Možno konštatovať, že národné výbory zvládli svoje úlohy vcelku dobre a aj dobre hospodárili. Zlepšila sa úroveň ich vlastnej práce, operatívneho riadenia podnikov a zariadení národných výborov a zintenzívnila sa aktivita. Treba zvlášť vyzdvihnúť zlepšenie na miestnych národných výboroch, kde sa najmä podstatne zvýšila starostlivosť o plnenie vlastných príjmov, čo sa výrazne prejavilo v počte a objeme doplnkových rozpočtov vo všetkých krajoch.

Pri plnení úloh roku 1957 sa aktívne prejavila súťaž národných výborov uplatňovaním nových foriem práce zlepšením styku so straníckymi a odborovými organizáciami a zapojením širšieho aktívu pracujúcich.

Popri dobrých výsledkoch v hospodárení národných výborov vyskytujú sa však ešte aj nedostatky. Najviac nedostatkov bolo na úseku služieb platených obyvateľstvom.

Súdružky a súdruhovia!

Hospodársky a rozpočtový výbor Slovenskej národnej rady, za účasti zpravodajcov všetkých kapitol rozpočtu Slovenska, prerokoval výsledky rozpočtového hospodárenia za rok 1957. Členovia hospodárskeho a rozpočtového výboru hovorili o dosiahnutých úspechoch a kriticky hodnotili nedostatky. Poukázali na vážne nedostatky v investičnej výstavbe, v pomalom zavádzaní novej techniky, v rozširovaní služieb pre obyvateľstvo; rozobrali nedostatky v hospodárení strojových a traktorových staníc, pri výrobe filmov a poukázali aj na nedostatočné usmerňovanie a vykonávanie kontrol.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP