Úterý 18. listopadu 1958

2. deň - 18. novembra 1958.

(Začiatok o 9.00 hod.)

Predseda Benada:

Pokračujeme v rokovaní.

Piatym bodom programu je

spoločná zpráva výborov hospodárskeho rozpočtového, pôdohospodárskeho, kultúrneho a osvetového, sociálneho a zdravotníckeho a právneho k návrhu Sboru povereníkov na vydanie zákona SNR o druhom päťročnom pláne rozvoja hospodárstva na Slovensku riadeného Sborom povereníkov.

Zpravodajca všetkých piatich výborov je poslanec Ondrej Meliška.

Dávam mu slovo.

Zpravodajca poslanec Meliška:

Vážená Slovenská národná rada,

súdružky a súdruhovia!

Minulý mesiac schválilo Národné zhromaždenie Československej republiky zákon o druhom päťročnom pláne rozvoja národného hospodárstva na roky 1956-1960.

Podľa ústavného zákona o slovenských národných orgánoch aj Sbor povereníkov predložil Slovenskej národnej rade návrh zákona o druhom päťročnom pláne rozvoja národného hospodárstva na Slovensku riadeného Sborom povereníkov.

Druhý päťročný plán je ďalším významným stupňom v uskutočňovaní industrializácie Slovenska ako i jeho ďalšieho všestranného rozvoja.

V súlade so smelými úlohami, ktoré vytýčil XI. sjazd Komunistickej strany Československa, zabezpečuje druhá päťročnica ďalší podstatný rozvoj celého národného hospodárstva a vytvára tak predpoklady pre dovŕšenie výstavby socializmu v našej vlasti. Úspešné splnenie a prekročenie úloh prvého päťročného plánu a pokračujúci rozvoj všetkých odvetví hospodárstva v rokoch nasledujúcich preukázal veľké prednosti socialistického spoločenského zriadenia. Na hlavu bola porazená teória nepriateľov nášho spoločenského zriadenia, že socialistický poriadok sa hodí iba pre zaostalé, málo vyvinuté krajiny. Československo, ktoré už pred druhou svetovou vojnou patrilo k štátom priemyslové vyspelým, dokázalo a dokazuje nezmyselnosť a tendenčnosť týchto teórií, čím nemálo prispieva k boju súdružských komunistických strán v kapitalistických štátoch proti dezorientácii robotníckej triedy.

Druhý päťročný plán bude v upevňovaní medzinárodného postavenia našej republiky znamenať ďalší rozhodný krok vpred. Ešte viac sa priblížime najvyspelejším kapitalistickým krajinám vo výrobe na jedného obyvateľa. Upevníme ďalej svoju nezávislosť na kapitalistických štátoch, a to najmä ďalším rozšírením výroby rozhodujúcich výrobkov a koordináciu hospodárskych vzťahov s krajinami socialistického tábora.

Slovensko, vďaka prezieravej a múdrej politike KSČ na základe jednotného celoštátneho plánu, dosiahlo vo svojom rozvoji nebývalý rozkvet. Zo Slovenska, zaostalého stalo sa Slovensko krajinou moderného priemyslu a vyspelého poľnohospodárstva. Navždy bola odstránená bieda, hlad, vysťahovalectvo a vykorisťovanie. Druhý päťročný plán predpokladá ďalší mohutný rozvoj Slovenska a tým aj zvýšenie hmotnej a kultúrnej úrovne ľudu.

Druhý päťročný plán rozvoja národného hospodárstva predpokladá vzrast priemyselnej výroby na Slovensku v roku 1960 oproti roku 1955 o 70 % a v hospodárstve riadenom Sborom povereníkov o 56,6 %. Tým vzrastie podiel Slovenska na celkovom objeme priemyselnej výroby v Československej republike zo 16 % na 17,5 %. Tento vzrast sa dosiahne popri investičnej výstavbe i lepším využitím existujúcich kapacít, najmä v strojárskom, v spotrebnom a potravinárskom priemysle.

Výstavbou nových závodov na báze využívania vlastných zdrojov surovín a tiež surovín dovážaných z bratského Sovietskeho sväzu a z českých krajov rieši sa problém rozvoja niektorých priemyselne menej vyspelých oblastí na Slovensku. Ide najmä o výstavbu nového metalurgického kombinátu na východnom Slovensku, novej mohutnej rafinérie minerálnych olejov pri Bratislave, výstavbu atómovej elektrárne, vodného diela na Dunaji a ďalšej kaskády na Váhu, rekonštrukciu Švermových železiarní v Podbrezovej, výstavbu dusíkárne v Šali a o ďalší rad závodov rôznych odvetví nášho priemyslu.

Celkový objem investícií hospodárstva riadeného Sborom povereníkov dosiahne v roku 1959 4 miliardy 503 miliónov 500 tisíc korún a v roku 1960 4 miliardy 690 miliónov 800 tisíc korún. Z toho stavebné investície robia v roku 1959 3 miliardy 099 miliónov, korún a v roku 1960 3 miliardy 201 miliónov, 700 tisíc korún.

Rozvoj priemyslu a služieb na Slovensku v druhej päťročnici významne prispeje k lepšiemu využitiu zdrojov pracovných síl. Vzrast zamestnanosti na Slovensku, ktorá podľa plánu v rokoch 1955-1960 stúpne o 15,3 %, t. j. o 136 tisíc osôb, je značnou mierou orientovaný na priemysel, najmä strojárstvo, spotrebný a chemický priemysel a ďalej na dopravu a. služby. Toto zameranie dáva predpoklady pre ďalšie zvýšenie zamestnanosti žien a ich lepšie uplatnenie pri našom socialistickom budovaní. Popritom treba zabezpečiť úlohy, ktoré pre nás vyplývajú z náboru a presunu pracovných síl do českých krajov, najmä na Ostravsko, Ústecko a Karlovarský kraj.

Celkový rozvoj výroby a zamestnanosti vytvorí predpoklady ďalšieho rýchleho rastu hmotnej a kultúrnej úrovne obyvateľstva. V bežných cenách vzrastie v druhej päťročnici objem maloobchodného obratu zhruba o 34 % a ešte rýchlejšie sa rozvinú služby platené obyvateľstvom, objem ktorých má v druhej päťročnici vzrásť zhruba o 43 %.

V súvislosti s rýchlym vzrastom priemyselnej výroby treba vyzdvihnúť veľký význam zabezpečenia najvyššej hospodárnosti v spotrebe paliva, energie a surovín, lebo len pri najvyššej efektívnosti spotreby môžu byť splnené vysoké úlohy zpracovateľských odvetví. Zabezpečenie národného hospodárstva palivami predpokladá vzrast ťažby hnedého uhlia o 60,3 % a lignitu o 147,5 %. Zvýšené úlohy v ťažbe uhlia a lignitu sa dosiahnu jednak prírastkom nových kapacít a jednak zvyšovaním mechanizácie a rozšírením nových foriem ťažby a organizácie práce na pracoviskách. Investičná výstavba je síce v prvom rade zameraná na dokončenie rozostavaných stavieb, no pritom sa začína tiež výstavba nových banských závodov. Už v roku 1959 začne sa s výstavbou hnedouhoľnej bane s celkovou kapacitou 1520 tisíc ton ročne a počíta sa ešte i s výstavbou ďalších nových baní o projektovanej kapacite 2390 tisíc ton ročne.

Zvýšená ťažba lignitu bude zabezpečená výstavbou bane o celkovej kapacite 2160 tisíc ton a geologickým prieskumom sa má získať ďalších 195 miliónov ton zásob uhlia a lignitu.

Pre zvládnutie vysokých úloh v odvetví priemyslu stavebných hmôt druhá päťročnica predpokladá vytvorenie materiálnej základne pre postupné spriemyselnenie stavebníctva. V súvislosti s tým sa plán zameriava na podstatné zvýšenie výroby prefabrikátov, najmä stavebných dielcov a panelov a na lepšie využitie surovinovej základne pre rozšírenie výroby nových stavebných hmôt.

Objem hrubej výroby vzrastie v tomto odvetví Povereníctva stavebníctva o 103,2 %. Do prevádzky sa uvedú časti panelového kombinátu v Bratislave a z ambulantných panelovní umožní sa už v roku 1960 výstavba cca 1500 bytových jednotiek panelovým spôsobom. Výroba cementu vzrastie o 85,2 %. Toto zvýšenie má sa dosiahnuť uvedením do prevádzky cementárne v Banskej Bystrici a lepším využitím existujúcich kapacít. Lepšie využitie kapacít má zabezpečiť i vzrast výroby tehál.

K značnému rastu výroby dochádza i v niektorých odvetviach spotrebného priemyslu, ktorý má zabezpečiť zvýšené nároky nielen vnútorného, ale i zahraničného obchodu. Ide najmä o odvetvie kožiarenské, bavlnárske, vlnárske, pletárske a sklárske.

Zvýšenie tejto výroby sa má zabezpečiť rozšírením, výstavbou a dostavbou niektorých závodov, najmä v kožiarskom a drevospracujúcom priemysle.

Podstatne lepšie využitie surovín a optimálne krytie požiadaviek domáceho trhu v požadovanej kvalite a sortimente sleduje plán v potravinárskom priemysle.

Tu druhý päťročný plán predpokladá spracovať už v roku 1960 celé trhové množstvo jatočného dobytka, zvýšiť trhovosť mlieka z 26 % na cca 36,4 %, tržnosť hydiny z 15,4 % na 24 %, zvýšiť spracovanie sladovníckeho jačmeňa oproti roku 1954 o 14 % a zlepšiť využitie ďalších poľnohospodárskych produktov, najmä ovocia, zeleniny a lesných plodín.

Najnáročnejšie úlohy budú vo výrobe cukru, v jatočnej výrobe a vo výkupe mlieka.

Dobuduje a rekonštruuje sa niekoľko potravinárskych závodov a v tých odboroch, kde je najväčší nedostatok vyhovujúcich kapacít, sa prikročí k výstavbe nových závodov. Ide o nové sladovne v Trnave, Topoľčanoch, dostavbu Tukových závodov v Bratislave, výstavba cukrovaru v Bansko-bystrickom kraji a mäsokombinátu vo Zvolene!

Súdružky, súdruhovia!

Druhý päťročný plán popri zabezpečení rozvoja priemyselnej výroby pamätá i na sústavné znižovanie a odstraňovanie disproporcií medzi tempom rastu priemyselnej a poľnohospodárskej výroby.

Naša Komunistická strana Československa a vláda Národného frontu stavajú pred nás ako hlavnú úlohu podstatné zvýšenie poľnohospodárskej výroby. Druhý päťročný plán predpokladá zvýšenie poľnohospodárskej výroby do roku 1960 o 39, 8 %. Takéto zvýšenie nie je však možné dosiahnuť bez rozhodujúcej prevahy socialistického sektoru v poľnohospodárstve. Naši malí a strední roľníci, pracujúci v zaostávajúcej individuálnej malovýrobe musia nájsť cestu k socialistickému spôsobu veľkovýroby v poľnohospodárstve. Len socialistická veľkovýroba dáva možnosti plného využitia poznatkov agronomickej a zootechnickej vedy ako aj využitie vysokej techniky a len ona zabezpečí vyššie výnosy a bohatší stôl nás všetkých. Vychádzajúc z doterajších skúseností pri zakladaní jednotných roľníckych družstiev, musíme aj naďalej trpezlivo presvedčovať a získavať všetkých roľníkov - malých a stredných pre družstevnú myšlienku.

Doterajšie výsledky v združstevňovaní nášho poľnohospodárstva, široká iniciatíva našich družstevníkov splniť úlohy druhého päťročného plánu za 4 roky, nám dávajú záruku, že veľké a náročné úlohy druhého päťročného plánu na úseku poľnohospodárstva budú úspešne splnené.

V tomto je jedna zo základných podmienok urýchleného zvýšenia výroby a dovŕšenia socialistickej výstavby v dohľadnom čase.

Výrobné úlohy, ako ich určuje plán, opierajú sa o intenzívne využitie a rozšírenie ornej pôdy. Jej výmera má v roku 1960 v porovnaní s rokom 1955 stúpnuť o viac ako 53 tisíc hektárov. Úlohy v hektárových výnosoch sú náročné, najmä v zrninách, kde výnosy v roku 1960 v porovnaní s rokom 1955 majú vzrásť priemerne o 31 %. U zemiakov sa počíta so vzrastom výnosov o 8,4 percent a výnosy lúk a poľných krmovín majú vzrásť viac ako o 50 %.

Veľký vzrast sa predpokladá aj u živočíšnej výroby. Rozhodujúcim činiteľom tu bude zabezpečenie dostatočnej krmovinovej základne, ktorá si vyžiada maximálne rozšírenie prísevu strukovín do miešaniek a lepšie využitie odpadov mliekárenského, mäsného, kvasného a celulózového priemyslu.

Pre odstránenie namáhavých prác a sústavné zvyšovanie produktivity práce dostáva poľnohospodárstvo rad výkonných strojov. Traktorový park strojových a traktorových staníc vzrastie do roku 1960 v porovnaní so stavom v roku 1955 o 91,6 %, t. j. na 15 800 traktorových jednotiek.

Pre úspešný rozvoj poľnohospodárskych veľkozávodov štátneho a družstevného sektoru základnou podmienkou sú mechanizačné prostriedky a nové maštaľné, skladovacie a iné prevádzkové priestory. Štátne investície v tomto smere sú v druhej päťročnici vyššie o 52 % než v období 1951-1955. I cez to však bude nutné v najväčšej možnej miere využívať možnosti adaptácie, zaviesť široké používanie miestnych materiálov a využívať domáce i zahraničné skúsenosti pri zavádzaní lacných a zjednodušených projektov.

V lesnom hospodárstve je návrh druhého päťročného plánu zameraný na zvýšenie produktívnej schopnosti lesov, najmä na likvidáciu holín a na rozšírenie drevnej surovinovej základne výsadbou rýchle rastúcich drevín.

Plán do roku 1960 predpokladá o 6 % nižšiu ťažbu dreva oproti roku 1955, čo umožní zmierniť nepriaznivé vplyvy nadmerných ťažieb. I napriek tomuto zníženiu nebudú však preťažby celkom odstránené. Bude treba venovať osobitnú pozornosť lepšiemu využitiu drevnej hmoty a dosiahnuť podstatné úspory v spotrebe dreva, najmä v stavebníctve a v baniach, a to zvýšeným používaním nových druhov stavebných dielcov, používaním pražcov a stožiarov zo železobetónu a podobne.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP