Čtvrtek 17. října 1963

Slovenská národná rada

15. schôdzka

17. a 18. októbra 1963

STENOGRAFICKÁ ZPRÁVA

O SCHÔDZKACH SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

Zpráva prvého námestníka povereníka SNR pre pôdohospodárstvo o plnení uznesenia Slovenskej národnej rady z 13. schôdzky 27. júna 1963 o úlohách lesného hospodárstva na Slovensku, o opatreniach na racionálne využívanie pôdy a o stave jesenných poľnohospodárskych prác.

Prerokovanie zákona SNR o Slovenskej komisi pre investičnú výstavbu.

Zmeny v zložení Predsedníctva Slovenskej národnej rady.

Voľba predsedu a členov Slovenskej komisie pre investičnú výstavbu.

Zmeny v zložení komisií SNR.

Zpráva podpredsedu SNR a predsedu Slovenskej plánovacej komisie o úlohách podnikov a závodov na Slovensku pri zvyšovaní kvality výrobkov a technickej úrovne výroby.

Bratislava 1963

III. volebné obdobie

Stenografická zpráva

o 15. schôdzke Slovenskej národnej rady v Bratislave 17. a 18. októbra 1963

Prítomní:

predseda SNR Michal Chudí k podpredseda SNR Vincent Krahulec

predseda Národného zhromaždenia Zdeněk Fierlinger poslanci NZ Š t a i n e r, inž. F li e g e r, inž. L i t v a j vedúci Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva inž. Štefan G a š p a r í k

námestník predsedu Štátnej plánovacej komisie, námestníci ministrov zahraničného obchodu, vnútorného obchodu, potravinárskeho priemyslu

vedúci pracovníci z prerokúvaných úsekov 71 poslancov SNR podľa listiny o prítomnosti

(Začiatok schôdzky o 15, 00 hod. )

Predseda Chudík:

Vážená Slovenská národná rada,

súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci!

Otváram 15. schôdzku Slovenskej národnej rady a zisťujem, že Slovenská národná rada je spôsobilá sa uznášať.

Prv, kým prikročíme k vlastnému programu rokovania, prosím prvého námestníka povereníka SNR pre pôdohospodárstvo profesora Kolomana Boďu, aby informoval Slovenskú národnú radu o plnení uznesenia Slovenskej národnej rady z 27. júna 1963 k úlohám rozvoja lesného hospodárstva na Slovensku, o opatreniach na racionálne využívanie pôdy a o stave jesenných poľnohospodárskych prác na Slovensku.

Prvý námestník povereníka Bod'a:

Vážená Slovenská národná rada, vážené súdružky a súdruhovia poslanci!

Dňa 27. júna t. r. rokovala Slovenská národná rada o úlohách lesného hospodárstva na Slovensku. Základom rokovania bola analýza situácie a problémov ako aj rozbor úloh, ktoré v budúcich rokoch majú lesní hospodári, pracovníci národných výborov i všetci naši občania zabezpečovať v záujme zveľadenia lesov.

Vážnosť s akou Slovenská národná rada - jej poslanci i prizvaní odborníci - pristupovali k riešeniu úloh lesného hospodárstva, svedčí o statočnej snahe zebezpečiť úlohy tak, aby lesy mohli v maximálnej miere uspokojiť potreby našej spoločnosti.

Júnové rokovanie Slovenskej národnej rady vzbudilo u lesných hospodárov i ostatných občanov mimoriadny ohlas a značnú aktivitu. Zásluhu má na tom i naša tlač, ktorá veľmi pohotove a obšírne reagovala na túto dôležitú politicko-hospodársku udalosť, takže bezprostredne po rokovaní sa uznesenia Slovenskej národnej rady dostali k pracujúcim, čo prispelo akčnosti a mobilizačnosti ich zabezpečovania.

Dovoľte mi, vážené súdružky a súdruhovia poslanci, aby som vás stručne informoval o tom, ako sme zabezpečovali a zabezpečujeme uznesenie júnového zasadania Slovenskej národnej rady a ako sa plnia niektoré aktuálne úlohy nastolené na tomto rokovaní.

Hneď po rokovaní Slovenskej národnej rady sme vypracovali podrobný harmonogram úloh vyplývajúcich z uznesenia Slovenskej národnej rady a prerokovali sme ho v Komisii SNR pre pôdohospodárstvo. Harmonogram obsahuje jednak úlohy, ktoré spadajú kompetenčné pod priame zabezpečovanie Ministerstva poľnohospodárstva a krajských národných výborov, ako aj úlohy, ktoré bude zabezpečovať odbor SNR pre pôdohospodárstvo v spolupráci s podnikovými riaditeľstvami štátnych lesov, resp. lesných závodov a výrobných poľnohospodárskych správ.

S Ministerstvom poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva i s jednotlivými krajskými národnými výbormi sme prerokovali úlohy a dohodli spoločný postup ich zabezpečenia. Taktiež sme dohodli spôsob zabezpečenia tých úloh, ktoré spadajú pod riadiacu právomoc podnikových riaditelstiev štátnych lesov.

V Západoslovenskom a v Stredoslovenskom kraji rokovali o úlohách, vyplývajúcich z tohto uznesenia rady KNV, ktoré uznesenie rozpracovali, a pôdohospodárske komisie, ktoré sa sústredili na riešenie špecifických úloh a problémov tohto odvetvia v kraji.

Vo Východoslovenskom kraji pripravili súdruhovia rozbor úloh a problémov lesného hospodárstva na rokovania v straníckych orgánoch, z čoho vyplynú úlohy i pre orgány národných výborov a pre lesné závody.

Súbežne s operatívnym zabezpečovaním uznesenia Slovenskej národnej rady prebiehali práce na vypracovaní ročných a dlhodobých plánov lesného hospodárstva. Predsedníctvo Slovenskej národnej rady prerokovalo dňa 4. septembra 1983 návrh hlavných úloh lesného hospodárstva na Slovensku v rokoch 1964-1970. Na základe takejto koncepcie lesného hospodárstva do roku 1970 sa uvažuje v súlade s uznesením Slovenskej národnej rady v najbližších rokoch odstrániť zaostalosť v zalesňovaní lesných holín, čo predpokladá priemerne ročne vykonať zalesňovanie na lesnej pôde v rozsahu 21 500 ha a vysadiť na vhodných lesných a nelesných pôdach v rokoch 1964-1970 10 miliónov topoľov a vŕb. Pritom sa budeme usilovať o podstatné zvýšenie odbornosti pri vykonávaní pestebných prác a v maximálnej miere o využívanie prirodzenej obnovy a tiež budeme sledovať a riešiť otázky ochrany lesov - najmä zamedzovaním pasenia v lesoch a škôd spôsobovaných jeleňou a srnčou zverou. V záujme podstatného zlepšenia úrovne hospodárenia v neštátnych lesoch budeme zabepečovať ich ďalšiu socializáciu podľa zásad stanovených uznesením Predsedníctva Ústredného výboru KSČ z 1. októbra t. r. V koncepcii rátame ďalej so znižovaním ťažby a so zvyšovaním úžitkovosti. Za tým účelom v súlade s celoštátnymi predpokladmi, maximálna ťažba dreva v roku 1970 nebude presahovať 4 900 000 plm, pričom dodávky úžitkového dreva budú sa uskutočňovať v objeme 3 623 000 plm. Intenzifikáciu lesného hospodárstva predpokladáme ďalej zabezpečovať i zvýšenou výstavbou lesných komunikácií, prevádzkových budov a zariadení. V rokoch 1964-1970 uvažujeme vybudovať 1 200 km lesných ciest a investovať 100 mil. Kčs na výstavbu skladov, budov a prevádzkových zariadení. Ďalším rozvojom mechanizácie á zavádzaním pokrokových technologických postupov sledujeme naďalej odstraňovať namáhavosť a zvyšovať produktivitu práce.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady koncepciu lesného hospodárstva do roku 1970 schválilo a uložilo podpredsedovi SNR a predsedovi Slovenskej plánovacej komisie uplatňovať úlohy z nej vyplývajúce pri zostavovaní plánu rozvoja národného hospodárstva. Pri zostavovaní plánu sa tieto úlohy už uplatňujú. I keď od júnového zasadnutia Slovenskej národnej rady uplynuli ešte len necelé štyri mesiace, chcel by som vás, vážené súdružky a súdruhovia, informovať už i o plnení niektorých úloh, najmä tých, ktoré sú v súčasnej dobe veľmi aktuálne.

Celkové plánované úlohy lesného hospodárstva sa splnili uspokojivo a postupne sa vyrovnali schodky, ktoré vznikli v dôsledku nepriaznivého počasia v prvom štvrťroku. Sú predpoklady, že tohoročný plán bude splnený tak v pestebnej, ako i v ťažobnej činnosti. Dodávky dreva budú však do značnej miery závislé od pružnosti železničnej dopravy.

Pri ťažbe dreva očakávame prekročenie úloh približne o 200 000 plm, a to z titulu kalamity, ktorá postihla lesné hospodárstvo v priebehu minulého i tohto roku. Intenzita spracovania kalamity však nedosahuje ani úroveň minulého roku. Do konca septembra 1963, máme ešte vždy u nás nespracovaných 468 500 plm kalamitnej drevnej hmoty a bude treba vynaložiť mimoriadne úsilie, aby sme do budúceho roku prešli s minimálnymi restami. S touto úlohou sa bude zaoberať i Predsedníctvo Slovenskej národnej rady v najbližšom čase.

Z krátkodobých úloh vyplývajúcich z uznesenia SNR sa úspešne plní samozásobovanie obyvateľstva palivovým drevom.

Celoročná kvóta plánovaná na tento cieľ bola už do konca augusta vyčerpaná a obyvatelia si takto zadovážili takmer 500 000 priestorových metrov dreva. V akcii naďalej pokračujeme, aby sme tak prispeli k lepšiemu zásobovaniu domácností palivom.

Úspešne sa rozvíja i akcia výstavby ciest z prostriedkov venovaných vládou na stavby málo náročné na materiál. V priebehu 4  mesiacov od zahájenia tejto akcie sa z celkovej kvóty 43, 3 mil.

Kčs prestavalo na lesných cestách cca 25 mil. Kčs, t. j. 55 %. I naďalej očakávame priaznivé plnenie tejto úlohy a usilujeme sa o  to, aby sa investovalo do lesných ciest na Slovensku v približne rovnakom rozsahu i na budúci rok.

Účinný bol zásah Slovenskej národnej rady, resp. jej predsedníctva i vo veci mechanizácie ťažby dreva. Vláda uznala dôvody, ktoré vyjadrilo Predsedníctvo SNR a naša Komisia k tejto otázke a na základe jej zásahu bolo už dovezených 500 výkonných motorových píl, z ktorých 200 dostali lesné závody na/ Slovensku. V importe sa bude pokračovať i budúci rok. Tým sa zabráni poklesu mechanizácie v ťažobnej činnosti, ktorý hrozil v dôsledku neúspechov vo výrobe motorových píl u nás.

Na rokovaní Slovenskej národnej rady k úlohám rozvoja lesného hospodárstva na Slovensku predniesli niektorí súdruhovia poslanci veľmi konkrétne pripomienky a návrhy. Dovoľujem si informovať Slovenskú národnú radu, že všetkými týmito pripomienkami sme sa osobitne zaoberali a ich riešenie sme zahrnuli do harmonogramu úloh vyplývajúcich pre Komisiu a odbor SNR pre pôdohospodárstvo z posledného rokovania Slovenskej národnej rady.

Súdruhom poslancom Krnovi, Rondíkovi, Hraškovi, Prečuchovi, Daubnerovi, ako aj doc. inž. H r o m ad o v i sme na pripomienky prednesené v rozprave odpovedali písomne.

Celý priebeh rokovania Slovenskej národnej rady k úlohám rozvoja lesného hospodárstva zverejňujeme v osobitnej publikácii ako významný dokument obsahujúci základné problémy, námety i úlohy na ich riešenie, aby takto slúžil všetkým pracovníkom v lesnom hospodárstve, na jednotlivých stupňoch riadenia tohto odvetvia, ako i širokej verejnosti. Chceme tým dosiahnuť, aby si úlohy súvisiace so zveľaďovaním lesov osvojil najväčší okruh občanov.

Dovoľujem si ubezpečiť Slovenskú národnú radu, že Komisia a odbor Slovenskej národnej rady pre pôdohospodárstvo bude i  naďalej pozorne sledovať plnenie úloh vyplývajúcich z vášho posledného rokovania a bude naďalej stáť v čele ich riešenia.

Vážená Slovenská národná rada,

dovoľte, aby som vás stručne informoval o opatreniach, ktoré robíme na zabezpečenie uznesenia Predsedníctva ÚV KSČ z 10. septembra t. r. o racionálnom využívaní všetkej pôdy na zvyšovanie poľnohospodárskej výroby.

Na základe opatrení Predsedníctva ÚV KSČ sme spolu s Ústredným výborom Komunistickej strany Slovenska vyslali do všetkých okresov odborníkov, ktorí pomáhali a pomáhajú okresným orgánom na rozpracovaní tohto uznesenia, pri zostavovaní previerkových komisií a ich usmerňovaní pri vykonávaní previerky s cieľom, aby všetka pôda, ktorá sa hodí na poľnohospodársku výrobu, na tento cieľ sa intenzívne využívala.

Tieto úlohy zabezpečujeme v okresoch na Slovensku v úzkej spolupráci s Ministerstvom poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a s krajskými orgánmi podľa časového harmonogramu ministerstva tak, aby sa akcia úspešne skončila v celoštátnych termínoch.

Okresné orgány pod vedením okresných výborov strany opatrenia Predsedníctva ÚV KSČ už prerokovali. V okresoch sú už zriadené komisie, ktoré preverujú skutočný stav s jednotnou evidenciou pôdy, posudzujú možnosti a terajšie využívanie jednotlivých parciel na účely poľnohospodárstva a dohodujú s poľnohospodárskymi závodmi, alebo predkladajú národným výborom opatrenia na intenzívnejšie využívanie tých plôch, ktoré doteraz neprinášali požadovaný úžitok.

Opatrenia Predsedníctva ÚV KSČ významne prispievajú k odkrývaniu ďalších pôdnych rezerv a k ich dôslednejšiemu využívaniu na zvyšovanie poľnohospodárskej výroby.

Vážené súdružky, vážení súdruhovia poslanci!

Dovoľte mi, aby som vás ešte stručne informoval o plnení úloh v poľnohospodárstve a o opatreniach, ktoré vykonávame na zvládnutie jesenných poľnohospodárskych prác.

V  živočíšnej výrobe a v nákupe živočíšnych výrobkov sa následky nepriaznivého prezimovania hospodárskych zvierat postupne vyrovnávajú".

Časové plánované úlohy v nákupe mäsa celkom poľnohospodárske závody prekračujú k 10. októbru o 1. 893 ton, najmä prekračovaním plánovaných dodávok v nákupe jatočného hovädzieho dobytka a hydiny. V nákupe jatočných ošípaných sa v III. štvrťroku znížili zaostalosti o 1. 100 ton, avšak plán ich nákupu sa plní len na 98, 9 %.

V  nákupe mlieka úspešne plnia úlohy poľnohospodári vo Východoslovenskom kraji, kde dodali navyše oproti časovému plánu vyše 6 600 000 litrov a v Stredoslovenskom kraji 1 400 000 litrov. Naproti tomu v Západoslovenskom kraji je časová zaostalosť do 10. októbra vyše 12 400 000 litrov a v dôsledku toho aj zaostalosť Slovenska vo výške 4 300 000 litrov.

Uspokojivo sa plnia aj úlohy v nákupe konzumných vajec. Kým do konca prvého polroku dlhovali poľnohospodári na Slovensku oproti plánu vyše 16 mil. konzumných vajec, v období 3. štvrťroka sa tieto zaostalosti zlikvidovali a časový plán je prekročený o  1 178 000 kusov.

V  porovnaní s rovnakým obdobím r. 1962 dodali poľnohospodári na Slovensku v tomto roku viac mäsa o 9. 731 ton živej váhy a konzumných vajec o 33 766 000. V nákupe mlieka nedosahujeme úroveň minulého roku, čoho príčinou je predovšetkým pokles stavov kráv v zimnom období.

Aj v rastlinnej výrobe dokázali pracujúci v poľnohospodárstve, pravda s veľkým vypätím síl, podstatne zmierniť následky krutej zimy a oneskorenej jari, avšak nepodarilo sa ich celkom elimitovať najmä pri obilninách.

Plánované hektárové úrody obilnín sa nesplnili ani v jednom druhu. Najhoršie výsledky sa dosiahli pri pšenici, kde namiesto 22, 8 q z hektára sa zberalo iba 16, 4. Pri jačmeni bol plánovaný výnos 22 q a skutočný 20 q z ha. Nízke hektárové výnosi ovplyvnili jednak plnenie úloh nákupu obilnín a najmä dotácie krmovinových fondov.

Plánované úlohy v nákupe obilia sú v slovenskom priemere splnené doteraz na 95, 3 %. Len v Stredoslovenskom kraji splnili plán nákupu obilia v globále na 100, 5 %. Najviac zaostávajú v plnení plánu nákupu súkromne hospodáriaci roľníci, ktorí dodali doteraz len 64 % z plánovaného množstva obilia a dlhujú ešte vyše 1 000 vagónov.

V   tomto období je v poľnohospodárstve najvážnejšou úlohou zabezpečiť rýchle a kvalitne zber jesenných poľnohospodárskych plodín, dokončiť osev ozimín a pripraviť pôdu na jarný osev. Je to najťažšie sezónne obdobie, veľmi náročné na dobrú organizátorskú prácu, na pracovné sily i na dopravné prostriedky.

Naši poľnohospodári začali tieto práce za nepriaznivého počasia a doslova na niektorých miestach z blata vyťahovali zemiaky i   cukrovú repu. V záujme záchrany úrody zemiakov, cukrovej repy i ostatných poľnohospodárskych plodín pred nepriaznivým počasím určila vláda uznesením č. 826 z 23. septembra konečný termín zberu zemiakov a cukrovej repy do konca októbra t. r. a uložila národným výborom zabezpečovať poľnohospodárskym závodom všestrannú pomoc pri plnení týchto úloh dopravnými prostriedkami i pracovnými silami.

Opatrenia vlády sa postupne uvádzajú do života, avšak treba povedať, že doterajšie tempo jesenných poľnohospodárskych prác, ktoré sa v posledných dňoch podstatne zintenzívnilo, nie všade zaručuje splnenie úloh v termíne určenom vládou.

Dovoľte stručne rozviesť súčasnú situáciu ako ju zhodnotil Komisia Ústredného výboru strany a SNR pre riadenie jesenných prác dňa 16. októbra t. r.

Zber zemiakov je vykonaný na 63, 6 % a zaostáva aj v porovnaní s poslednými tromi rokmi. Bude treba vyvinúť väčšie úsilie v zabezpečovaní tejto úlohy najmä v okresoch Lipt. Mikuláš, Trenčín, Dolný Kubín, Považská Bystrica, Humenné, Prešov, Bardejov a v ďalších poľnohospodárskych závodoch, kde sú veľké plochy zemiakov a kde hrozí nebezpečie vysokých strát a neskorého dokončenia zberu. V týchto okresoch pokladať zber a uskladnenie zemiakov za prvoradú úlohu. Na záchranu dobrej úrody zemiakov mobilizovať v prvom rade obyvateľov z dedín a pre brigády zo závodov a miest vytvárať podmienky na ich plné využitie.

Nákup zemiakov je splnený k 15. októbru na 52 %. Úlohy v nákupe už splnili okresy Dolný Kubín, Čadca, Poprad, Martin, Levice a Rožňava.

Vyorávka cukrovej repy je k 15. októbru splnená na 62 % a ostáva ešte v zemi 23 000 ha. V posledných dňoch sa vyorávka urýchlila a denný prírastok predstavuje 6 %; avšak úmerne nepokračuje odvoz repy z polí. Kým vyorané je 42 175 ha cukrovej repy, odvezená je len z výmery 27 697 ha. Tieto disproporcie sú najväčšie v okresoch Senica, Topoľčany a Trenčín, kde podiel zvozu k vyoranej ploche je menší ako 50 %. Na druhej strane dobre organizujú odvoz repy v okresoch Nové Zámky, Levice a Košice, kde je vyorávka a zvoz v správnych proporciách. Nákup cukrovej repy sa plní doteraz na 38 % s denným prírastkom 2-2, 5 %.

Kukurica na zrno bola do minulej soboty zobratá zo 40 % plôch. Neuspokojuje zvlášť nerovnomerný zber v jednotlivých okresoch. Kým okresy Komárno, Levice, Nové Zámky a Trebišov zberajú už druhú polovicu úrody, zatiaľ okresy Bratislava-vidiek, Nitra, Trnava, Rim. Sobota, Zvolen, Humenné nepozberali ešte ani jednu štvrtinu.

Pomalé tempo v zbere je zapríčinené i nedostatočným využívaním kukuričných kombajnov. Tak napr. v Západoslovenskom kraji pripadá na 1 kukuričný kombajn doteraz za celé obdobie zberu iba necelých 6 ha a vo Východoslovenskom kraji 7 ha.

Vážnym problémom v jesenných prácach je zvoz okopanín, najmä cukrovej repy do cukrovarov a do nákupných stredísk. Doterajšie nedostatočné využívanie dopravných prostriedkov a v dôsledku toho nízka obratovosť je zapríčinená tým, že poľnohospodárske závody, miestne a okresné orgány nezabezpečujú pre rýchlu nakládku a vykládku dostatok pracovných síl. Pre lepšie využitie dopravných prostriedkov žiada sa od nákupcov, aby operatívnejšie preberali cukrovú repu a rovnomernejšie zaťažovali filiálne váhy, rozširovali manipulačné plochy v nákupných strediskách a otvárali ďalšie provizórne strediská. Takto je možné rozložiť potom i špičku nákupu a podstatne zmierniť čakanie dopravných prostriedkov pred vykládkou. Aby sa zachránila bohatá úroda krmovín, treba vlastnú dopravu JRD a štátnych majetkov orientovať súčasne i na odvoz a silážovanie skrajkov, kukuričného kôrovia a d'atelinovín. Krmovinové fondy podľa predbežných bilancií nie sú na zimné obdobie plne zabezpečené. U štátnych majetkov je potreba stráviteľných bielkovín krytá zhruba na 56 % a v ovsených jednotkách na 72 %. Preto vedieme nícke družstvá majú krytú potrebu krmovín v slovenskom priemere

v stráviteľných bielkovinách na 80 % a

v ovsených jednotkách na 98 %.

Vážna situácia v tomto smere sa ukazuje vo Východoslovenskom kraji, kde je potreba krmív v stráviteľných bielkovinách krytá zhruba na 56 % a v ovsených jednotkách na 72 %. Preto vedieme poľnohospodárske závody k tomu, aby všetky krmovinové zdroje maximálne využili na zimné obdobie.

Sejbu ozimnej raži možno pokladať v súčasnosti zhruba za ukončenú a splnenú. Avšak sejba ozimnej pšenice je splnená v priemere na Slovensku len na 63 % a chýba dosiaľ 82 000 ha. S ohľadom na stúpajúci význam pšenice je opodstatnená úloha rozšíriť osev najmenej o 3 % a schodky v sejbe raže a ozimných miešaniek nahradiť čistou pšenicou.

Hlboká orba je vykonaná na 46 % plôch. Pre splnenie tejto úlohy do konca novembra je žiadúce ešte zvýšiť terajšie tempo lepším využitím najmä pásových traktorov. Uspokojivo organizujú využívanie týchto strojov v okresoch Dunajská Streda, Poprad a Trebišov, kde jedným pásovým traktorom poorú v priemere za týždeň viac ako 20 ha, zatiaľ však v okresoch Martin, Žiar nad Hronom, Topoľčany nedosahujú tento výkon ani z jednej tretiny.

Úlohy v orbe vyžadujú ďalej robiť nábor traktoristov a zvyšovať tak smennosť, najmä na výkonných pásových traktoroch. Za tým účelom zlepšiť a skvalitniť organizátorskú prácu krajských podnikov poľnohospodárskej techniky, STS, najmä z hľadiska maximálneho využitia strojov na STS a opravárskej činnosti na JRD.

V  záujme zlepšenia úloh a urýchlenia jesenných poľnohospodárskych prác vyslali sme do 16 najviac zaostávajúcich okresov na pomoc pri organizačnom zabezpečovaní týchto úloh 40 aktivistov z Ústredného výboru strany i od nás zo Slovenskej národnej rady. V ďalšom období sústreďujeme pozornosť a pomoc okresom Prešov, Bardejov, Liptovský Mikuláš, Humenné, Zvolen, Pov. Bystrica, v ktorých tempo týchto prác nedosahuje úroveň krajského priemeru.

V  záujme ďalšej a ešte väčšej pomoci poľnohospodárskym závodom na rýchle ukončenie zberových prác či už brigádnikmi alebo dopravnými prostriedkami, aktivizujeme občanov, pracujúcich zo závodov, úradov, našu mládež i všetky organizácie Národného frontu, okrem iného i prostredníctvom tlače, rozhlasu a televízie. Vo väčšine okresov nastupujú denne tisícky brigádnikov. Naša vláda svojimi opatreniami na zabezpečenie jesenných poľnohospodárskych prác otvára však oveľa väčšie možnosti tejto pomoci.

Usilujme sa preto získať každú pomoc na záchranu tohoročnej úrody, aby naši poľnohospodári mohli zobrať plody svojej práce - včas a bez strát.

Predseda Chudík:

Ďakujem súdruhovi B o ď o v i.

Má niekto pripomienky alebo dotazy k prednesenej zpráve? (Nikto. )

Keď nie sú nijaké pripomienky, prikročíme k schváleniu programu 15. schôdzky Slovenskej národnej rady.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady navrhuje, aby Slovenská národná rada pre svoju 15. schôdzku určila tento program:

1.   Návrh Predsedníctva Slovenskej národnej rady na vydanie zákona o Slovenskej komisii pre investičnú výstavbu.

2.   Návrh na zmeny v zložení Predsedníctva Slovenskej národnej rady.

3. Voľba predsedu a členov Slovenskej komisie pre investičnú výstavbu.

4. Návrh na zmeny v zložení komisií SNR.

5. Zpráva podpredsedu SNR a predsedu Slovenskéj plánovacej komisie o úlohách podnikov a závodov na Slovensku pri zvyšovaní kvality výrobkov a technickej úrovne výroby.

Máte, súdružky a súdruhovia, pripomienky alebo doplnky k navrhnutému programu?

(Neboli. )

Keďže pripomienok niet, dávam o návrhu hlasovať.

Kto súhlasí s navrhnutým programom, nech zdvihne ruku!

Ďakujem.

Je niekto proti?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada navrhnutý program rokovania schválila.

Pristúpime k prerokovaniu prvého bodu programu, ktorým je návrh Predsedníctva Slovenskej národnej rady na vydanie zákona o Slovenskej komisii pre investičnú výstavbu.

Návrh zákona vám bol, súdružky a súdruhovia, rozdaný. Zpravodajcom je poslanec Daniel Futej. Dávam mu slovo. Poslanec Futej:

Vážená Slovenská národná rada,

súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci!

Investičná výstavba tvorí jeden z rozhodujúcich úsekov v našom národnom hospodárstve. Svedčí o tom i množstvo investičných prostriedkov vložených do rozvoja národného hospodárstva. V rokoch 1949 až 1962 bolo vynaložených na investičnú výstavbu na Slovensku viac ako 116 miliárd Kčs, čo je cca 30 % celkového objemu investícií v Československej socialistickej republike. Tieto prostriedky boli použité predovšetkým na industrializáciu Slovenska podľa uznesení IX. -XI. sjazdu KSČ.

V rámci rozvoja celého národného hospodárstva v uplynutých rokoch ďalej pokračovalo vyrovnávanie ekonomickej úrovne Slovenska s českými krajmi. Priemyselná výroba na Slovensku vzrástla v rokoch 1958 až 1962 o 59 %, teda viac ako bol priemerný rast v celom Československu. V súčasnom období sa podieľa Slovensko na celkovej priemyselnej výrobe našej republiky 18, 5 %. Oproti predvojnovej úrovni vzrástla výroba na Slovensku viac než 12 krát a priemysel zamestnáva štyrikrát viac pracujúcich ako za najvyššej konjunktúry v predmníchovskej ČSR. Niektoré priemyselné odvetvia budované na Slovensku už sú a iné ešte budú dôležitým úsekom pre rozvoj celého národného hospodárstva republiky.

Pritom sa však v procese investičnej výstavby prejavujú dlhú dobu niektoré závažné nedostatky, ktoré znižujú jej celkovú efektívnosť. Najzávažnejšie chyby sa prejavujú na úseku rozmiesťovania, plánovaná, v nadmernej rozostavanosti, v nízkej technickej a architektonickej úrovni budovaných stavieb, v nedosahovaní projektovaných ukazovateľov a v oneskorenom uvádzaní kapacít do prevádzky. Vážne sú nedostatky aj vo väzbe na územné plánovanie a v nekompletnosti výstavby. Tieto nedostatky okrem toho, že spôsobili umŕtvenie miliardových hodnôt, s produkciou ktorých sme rátali a ktoré sa mali významne podieľať na vysokom tempe rastu výroby, spôsobujú nám aj politické škody najmä nespokojnosť pracujúcich v súvislosti s nízkou kvalitou bytovej výstavby.

Z uvedených príčin uložil XII. sjazd KSČ v investičnej činnosti zaviesť dôsledné ústredné riadenie, ktoré by presádzalo predovšetkým celospoločenské hľadiská, vysokú technickú a ekonomickú úroveň celej výstavby a zabezpečenie prednostnej a včasnej výstavby tých kapacít, od ktorých závisí rozvoj celého národného hospodárstva.

Na základe smerníc XII. sjazdu KSČ bola zákonným opatrením Predsedníctva národného zhromaždenia č. 62/1963 Zb. zriadená Štátna komisia pre investičnú výstavbu. Hlavnou náplňou činnosti tohto orgánu bude zvládnuť celý proces investičnej výstavby od výhľadových štúdií výstavby, územnej koncepcie výstavby miest a dedín, prípravnej a projektovej dokumentácie vrátane posudzovania a schvaľovania dokumentácie až k realizácii výstavby a vyriešením technických, odberateľsko-dodávateľských i ostatných vzťahov, až k uvedeniu vybudovaných základných fondov do prevádzky a ich technicko-ekonomického zhodnotenia.

Citované zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia počíta v § 4 so zriadením osobitného útvaru pri Slovenskej národnej rade, ktorého úlohou má byť koordinovať a zabezpečovať úlohy Štátnej komisie pre investičnú výstavbu na Slovensku. Bližšie vymedzenie charakteru tohto orgánu a jeho organické začlenenie do sústavy orgánov Slovenskej národnej rady prenecháva zákonné opatrenie č. 62/1963 Zb. na zákon Slovenskej národnej rady. Vymedziť konkrétnu náplň činnosti útvaru pre investičnú výstavbu pri Slovenskej národnej rade a stanoviť počty pracovníkov pre tento útvar má podľa citovaného ustanovenia Predsedníctvo Slovenskej národnej rady v dohode s predsedom Štátnej komisie pre investičnú výstavbu.

Po politickom a právnom domyslení otázok bol vypracovaný návrh zákona Slovenskej národnej rady o Slovenskej komisi pre investičnú výstavbu, ktorý Predsedníctvo Slovenskej národnej rady dnes predkladá Slovenskej národnej rade na prerokovanie a schválenie.

Predkladaný návrh zakotvuje existenciu nového orgánu pre investičnú výstavbu na Slovensku ako Slovenskú komisiu pre investičnú výstavbu v sústave orgánov Slovenskej národnej rady s výkonným aparátom ako súčasťou jednotného aparátu Slovenskej národnej rady. Novozriad'ovaná komisia pre investičnú výstavbu má súčasne tiež charakter oblastného orgánu Štátnej komisie pre investičnú výstavbu, ako to zodpovedá politickým smerniciam i zmyslu ustanovenia § 4 zákonného opatrenia č. 62/1963 Zb., Slovenská komisia pre investičnú výstavbu ako iniciatívny, kontrolný a výkonný orgán Slovenskej národnej rady na úseku investičnej výstavby bude postavená na roveň všetkým ostatným komisiám Slovenskej národnej rady.

Na čele Slovenskej komisie pre investičnú výstavbu bude stáť predseda komisie, ktorý bude súčasne riadiť aj prácu aparátu komisie. Predsedu komisie volí podľa osnovy Slovenská národná rada, a to rovnako ako povereníkov Slovenskej národnej rady, z radov členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady. Z týchto skutočností, ako aj zo samotnej uvažovanej náplne činnosti Slovenskej komisie pre investičnú výstavbu vyplýva, že funkcionár na čele Slovenskej komisie pre investičnú výstavbu je funkčne vo všetkých smeroch v rovnakom postavení ako povereníci Slovenskej národnej rady.

Zákonné opatrenie č. 62/1963 Zb. uložilo v ustanovení § 4 vymedziť náplň činnosti útvaru pre investičnú výstavbu pri Slovenskej národnej rade Predsedníctvu Slovenskej národnej rady. V dôsledku toho predkladaná osnova v § 2 vytyčuje iba základné smernice pre náplň a metódy činnosti Slovenskej komisie pre investičnú výstavbu. Konkrétna náplň činnosti a pôsobnosť tejto komisie bude určená štatútom, ktorý v zmysle § 7 ods. 1 osnovy vydá Predsedníctvo Slovenskej národnej rady po dohode s predsedom Štátnej komisie pre investičnú výstavbu.

Pri rámcovom vytýčení úloh Slovenskej komisie pre investičnú výstavbu vychádza predkladaná osnova, v súlade s celoštátnou úpravou, z potreby zabezpečiť na Slovensku koordináciu a zabezpečovanie úloh investičnej výstavby. Takýmto znením § 2 ods. 1 osnovy odkazuje na úlohy investičnej výstavby, ktoré podľa § 2 zákonného opatrenia č. 62/1963 Zb. plní celoštátne Štátna komisia pre investičnú výstavbu. Základnou metódou činnosti Slovenskej komisie pre investičnú výstavbu bude predovšetkým účasť na riadení územného plánovania, na vytváraní koncepcie a zabezpečovaní výstavby miest a dedín a na príprave, koordinácii a kontrole priebehu výstavby zvlášť dôležitých stavieb. Rozsah činnosti Slovenskej komisie pre investičnú výstavbu a jej pôsobnosť budú vymedzené štatútom, ktorý vydá Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.

Pri plnení svojich úloh Slovenská komisia pre investičnú výstavbu sa bude spravovať smernicami a uzneseniami Slovenskej národnej rady a Štátnej komisie pre investičnú výstavbu (§ 2 ods. 2 osnovy). Týmto orgánom bude aj zodpovedná za plnenie úloh investičnej výstavby na Slovensku. Z poverenia Slovenskej národnej rady alebo Štátnej komisie pre investičnú výstavbu bude Slovenská komisia pre investičnú výstavbu podľa § 3 osnovy oprávnená ukladať krajským národným výborom, podnikom a organizáciám potrebné opatrenia na zabezpečenie úloh investičnej výstavby na Slovensku. Slovenská komisia pre investičnú výstavbu má tu v zásade to isté oprávnenie, aké má podľa zákonného opatrenia č. 62/1963 Zb. aj Štátna komisia pre investičnú výstavbu.

V ustanovení § 4 dávajú sa zásadné pokyny pre začlenenie Slovenskej komisie pre investičnú výstavbu do sústavy orgánov Slovenskej národnej rady a v zásadách sa vymedzujú aj jej vzťahy k národným výborom a ďalším organizáciám pracujúcich. Tieto vzťahy sú charakterizované zásadou súdružskej spolupráce. Vzhľadom na náväznosť prác Slovenskej plánovacej komisie a Slovenskej komisie pre investičnú výstavbu a potrebu zvlášť úzkej


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP