Středa 10. července 1968

Jejich absence v České národní radě znamená vážné oslabení tohoto nového orgánu. Členové kulturního výboru NS a další poslanci vyjadřují hluboké přesvědčení, že v přímých volbách naši občané dají plně najevo, s jakými sympatiemi sledovali činnost Jiřího Hanzelky a Pavla Kohouta a dají jim bezpochyby svůj hlas. (Potlesk.)

Vyslovuji toto přesvědčení jménem poslankyň a poslanců dr. Sachsové, Turečkové, Lapárové, Fukové, Míkové, Luptákové, Polachové, Vodsloně, Pokorné, Šubrta, Sekaninové, Lomského, Homoly, Bichlera, Poledňáka a Kenclové. Děkuji vám. (Potlesk.)

Předseda NS Smrkovský: Soudružky a soudruzi poslanci! Obracím se k vám s prosbou, abychom se po provedení voleb demokratickým způsobem tak, jak se stalo, a s výsledkem takovým, jaký je, už nevraceli v replikách k historii této volby.

Obracím se s prosbou nejen k soudruhu Hanzelkovi a soudruhu Kohoutovi, ale obracím se s prosbou k celé intelektuální frontě, aby se nedala ovlivnit tím, co se dnes tady přihodilo. Obracím se na ně s prosbou, aby uvážlivě pomohli při uskutečňování celého toho obrodného procesu, kterým prochází naše země.

Já samozřejmě budu respektovat, jestliže s. Sekaninová naléhavě žádá o slovo, samozřejmě, že jí ho dávám, ale znovu doporučuji, abychom mohli schůzi zakončit bez těchto replik, které už nemohou na výsledku voleb nic změnit.

S. Dohnal má faktickou poznámku.

Mpř. NS Dohnal: Soudružky a soudruzi! Navrhuji a prosím, aby soudruh předseda dal hlasovat o tom, aby diskuse byla ukončena. (Potlesk.)

Předseda NS Smrkovský: Provedu, ale předtím jsem dal slib s. Sekaninové.

Posl. dr. Sekaninová: Soudruhu předsedo, soudružky a soudruzi! Zde bylo užito slova replika. Nemám v úmyslu podat žádnou repliku, mám v úmyslu užít jenom svého práva, které existuje v každém jednacím řádu, tj. vysvětlit, a to co nejstručněji, svoje hlasování.

Opakuji, že to bude jenom několik slov.

Soudružky a soudruzi, hlásila jsem se po s. Pelikánovi, abych vysvětlila jedno hlasování, nyní vysvětlím hned hlasováni dvě a opakuji, že budu přestručná.

Chtěla bych říci, že jsem odevzdala svoje hlasy pro s. Kohouta a s. Hanzelku (hluk, předseda zvoní); společně se všemi ostatními, jak zde bylo řečeno, chci je ujistit, že je to ztráta nového našeho orgánu a více než ztráta tohoto shromáždění, že nebyli zvoleni. Věřím však, že budou pokračovat, vědomi si absolutní podpory naší veřejnosti a naší mládeže, a dovol, soudruhu předsedo, abych vysvětlila ještě své druhé hlasování. Zdržela jsem se hlasování, velice si vážím práce a činnosti tohoto soudruha. Nepokládám za správné, aby za dva vynikající kulturní pracovníky, kteří neprošli, byl zvolen další pracovník, který se zdá někomu schůdnější. Prosím, vezměte na vědomí moje vysvětlení.

Předseda NS Smrkovský: Soudružky a soudruzi, byl zde dán návrh od poslance a místopředsedy Dohnala, aby diskuse byla skončena, jestliže většina Národního shromáždění, většina poslanců, tak rozhodne.

(Poznámka z pléna.) Domnívám se, že nemůžeme přistoupit na to, abychom omezovali diskusi na základě hlasování. Každý poslanec měl vždy v tomto shromáždění právo se vyjádřit. Jsem proti tomu, aby se diskuse omezovala. Pokud bude věcná, ať trvá.

Předseda NS Smrkovský: Tu prosbu jsem vyslovil vzhledem k tomu, že byl vyčerpán program.

O slovo se hlásí poslanec Sopr.

Poslanec Sopr: Vážené soudružky a soudruzi, prosím o prominutí, že skutečně možná někoho zdržuji. Já jsem v průběhu jednání o České národní radě vystoupil dost agilně v tom směru, že je malé zastoupení zemědělců. Jestliže zde padlo rozhodnutí, plně jsem je respektoval a nechci vykládat osobní stanovisko. Ale jak se mohlo stát toto, když někteří soudruzi užili práva, aby mohli hovořit o své osobě, jak se zachovali k hlasování, chci je použít i já. Pokud se jednalo o hlasování aklamací, vystoupil jsem v tom směru, že v dalším pořadí byli zemědělci a byl bych hlasoval pro ně. Prosím, aby mi to ostatní odpustili. Dělal jsem to v tom vědomí, že pokládám otázku, kterou jsem hájil a hájím i teď, za správnou. Jinak se ztotožňuji s hlasováním, které bylo a podrobuji se mu.

O slovo se hlásí s. Špálovský.

Posl. Špálovský: Vážené soudružky a soudruzi poslanci, vzhledem k tomu, že jsme zahájení dnešního jednání považovali za významné a slavnostní, shodla se také skupina poslanců Jihomoravského kraje na tom, že jménem poslanců Jihomoravského kraje vystoupil pouze jeden poslanec, a to pokud se týká federalizace Československé republiky. Vzhledem k tomu, že v průběhu zasedání došlo k dalším diskusím, považujeme za správné - Čeněk Procházka, Špálovský a další poslanci Jihomoravského kraje - říci několik stanovisek k federativnímu uspořádání.

Poslední zasedání 24. 6. schválilo ústavní zákon o přípravě federativního uspořádání. Na základě tohoto zákona zvolili jsme dnes prozatímní Českou národní radu. Chtěl bych upozornit znovu, jak jsem to učinil na posledním zasedání, že máme určité obavy nejen o stát, ale máme obavy o to, jak budou řešeny v rámci federativního uspořádání práva a oprávněné požadavky jižní Moravy. (Potlesk.) Dovolím si tvrdit, že dnes již nemusím prohlásit, že ten, kdo chodí po Moravě - tak jak jsem učinil na posledním zasedání - že slyší hlas občanů a našich voličů. Tehdy s. poslanec Červinka mi říkal, že nemám oprávnění mluvit jménem Moravy. Dovoluji si tvrdit, že mluvím jménem 40 000 voličů v městě Brně a dovoluji si tvrdit, že mluvím i na základě rezoluce přijaté krajským výborem Komunistické strany čs. v Brně. (Potlesk.)

Proto si myslím, že my, poslanci z jihomoravského kraje a konkrétně z Brna žádáme, aby Česká národní rada otázku Moravy posuzovala velmi citlivě a odpovědně, že máme oprávnění v tomto sboru, který Českou národní radu zvolil. Prosím proto, aby bylo Českou národní radou pochopeno, aby v souvislosti s vyhlášením federalizace Československa současně také projednala otázku uspokojování požadavků obou moravských krajů. (Potlesk.)

Předseda NS Smrkovský: Konstatuji, soudružky a soudruzi poslanci, že se již nikdo nepřihlásil ke slovu. Program byl vyčerpán a proto končím schůzi Národního shromáždění. Děkuji vám. V 7 hodin zasedá Česká národní rada zde.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP