Středa 10. července 1968

Po skončení hlasování komise zjistila, že bylo odevzdáno celkem 244 platných hlasů; hlasování se zdrželi 2 poslanci, kteří si hlasovací lístky neodebrali.

Pro navrženou kandidátku členů České národní rady bylo odevzdáno více než 50 % hlasů z počtu přítomných poslanců Národního shromáždění. Komise zjišťuje, že z celkové kandidátky 2 navržení kandidáti, a to ing. Hanzelka Jiří a Kohout Pavel, nebyli zvoleni za členy České národní rady.

Předseda NS Smrkovský: Hlásí se posl. Pelikán.

Posl. Pelikán: Soudružky a soudruzi, považuji za nutné učinit jedno osobní prohlášení, protože mne skutečně vzrušila tato skutečnost, že se nám nepodařilo zvolit Českou národní radu v tom složení, jak byla navržena a jak zde předtím představitelé různých složek českého politického života i slovenští soudruzi vyjádřili vůli manifestovat tím naše úsilí po spolupráci.

Chtěl bych říci, že zvláště lituji, že speciálně na kandidátce neprošli dva tak významní představitelé naší kulturní fronty, jako je s. Hanzelka a s. Kohout, dva komunisté a vlastenci, kteří myslím dokázali svou činností, že bojovali proti minulým deformacím i angažovali se v obrodném procesu.

Pochopitelně chci říci, že jsem hlasoval pro ně, ale že jsem hlasoval také pro všechny ostatní kandidáty, mezi nimiž byli i někteří takoví, s jejichž názory třeba nesouhlasím, poněvadž považuji za samozřejmé, aby v České národní radě byly zastoupeny skutečně všechny názory a proudy.

Připomíná mně to poněkud - musím to konstatovat, bohužel - ono jakési postavení vůči představitelům kulturní fronty, jaké jsme zažili vloni na podzim a o němž se domnívám, že by mělo patřit minulosti.

Samozřejmě, každý poslanec má právo hlasovat tak, jak hlasoval; za svou osobu jsem to chtěl říci, poněvadž se domnívám, že ti, kdož při samém začátku České národní rady tak hlasovali, neposloužili věci naší dobré spolupráce.

To jsem považoval za nutné říci za svou osobu. (Dlouhotrvající hlučný potlesk.)

Předseda NS Smrkovský: l když výsledek hlasování je - jak řekl poslanec s. Pelikán - pro nás bolestný, a já otevřeně říkám, že se k jeho názoru pokud jde o výraz bolestný, k němu připojuji. Já to chápu jako bolestnou věc. (Potlesk.)

Lituji, že se to stalo, avšak prosím, abychom na půdě Národního shromáždění respektovali ta pravidla hry, pokud se tak mohu vyjádřit, která mne, jako předsedu, váží, pokud jde o řízení našeho zasedání. Čili já jsem na rozpacích, zda mohu připustit - to si musím dát poradit od svých kolegů právníků - pokud jde o další postup. Podle mého názoru výsledek je takový jaký je. Moji povinností je dát provést doplňovací volbu na zbývající 2 členy České národní rady. To je moje povinnost nechci-li porušit jednací řád, a to já si dovolit nemohu. Přičemž jménem svým i svých kolegů zde doporučuji Národnímu shromáždění, abychom pro doplňovací volbu změnili naše rozhodnutí pokud jde o způsob volby a doporučili v souhlase s místopředsedou, aby doplňovací volba, kde kandidáty přednese předseda Národní fronty dr. Kriegel, byla provedena aklamací. (Potlesk.)

Dávám, jak jsem už řekl, návrh na změnu způsobu provedení doplňovací volby. Můj návrh zní, aby doplňovací volba byla provedena aklamací.

Posl. Špálovský: Navrhuji tajné hlasováni.

Předseda NS Smrkovský: Já budu postupovat demokraticky, neboj se. Já jsem dal v souhlase s místopředsedy návrh, aby pro ty dva kandidáty se už volba provedla aklamací. Kdyby se většina Národního shromáždění pro to vyslovila, tak to bude platit. Jestliže se většina Národního shromáždění vysloví pro to, aby i tato doplňovací volba byla provedena tajným hlasováním, provede se tajným hlasováním. To je právo Národního shromáždění. Jak rozhodne, tak bude.

Prosím, s. poslanec Skramuský se hlásí k faktické poznámce.

Posl. Skramuský: Vážené soudružky a soudruzi, promiňte mi, že ještě zdržím touto faktickou poznámkou. Myslím, když už neprošli dva kandidáti do České národní rady, že by měl ústřední výbor Národní fronty, který navrhuje kandidáty, přihlédnout k požadavku našich mladých občanů, kterých, jak víme z novinových zpráv, je u nás ve státě dosti velký počet a zastoupení mají opravdu velmi malé. Nebudu to zdůvodňovat, chci vám jen tolik říci, že my, starší generace, už jakýmkoli způsobem jsme např. získali byt, buď dříve nebo později ze státní bytové výstavby. Mladí jsou dnes postaveni před ten fakt, že budou muset stavět individuálně nebo družstevně.

Předseda NS Smrkovský: Soudruhu, to není faktická poznámka, to už je diskuse, přičemž bereš předsedovi Národní fronty jeho funkci. (Posl. Skramuský: Tak promiňte.)

Prosím, já jsem dal původní návrh, aby doplňovací volba byla provedena aklamací. Protinávrh je, aby i tato doplňovací volba dvou členů České národní rady byla provedena tajným hlasováním. Je to návrh posl. Špálovského. To znamená, aby celá ta obrovská procedura byla opakována.

Jsem povinen dát hlasovat nejdříve o protinávrhu. To znamená, že posl. Špálovský navrhuje, aby se i doplňovací volba těch dvou členů provedla tajným hlasováním.

Ptám se, kdo je pro tento návrh? Prosím sčitatele, aby se ujali funkce. Kdo je pro tajné volby, pokud jde o zbývající dva kandidáty? (Hlasuje se, sčitatelé sčítají hlasy. - Po sečtení hlasů:)

Konstatuji, že pro návrh posl. Špálovského, aby se volby provedly tajným způsobem se vyslovilo 34 poslanců.

Teď dám hlasovat o návrhu, aby doplňovací volba byla provedena aklamací. Prosím o sčítání hlasů. (Hlasuje se, sčitatelé sčítají hlasy. - Po sečtení hlasů:)

Prosím, pro volby aklamací se vyslovilo 156 poslanců, čili doplňovací volba bude provedena aklamací.

Dávám slovo předsedovi ústředního výboru Národní fronty posl. dr. Kriegelovi.

(Zvukový záznam)

Posl. dr. Kriegel: Vážené Národní shromáždění, vážení hosté! Než ve funkci předsedy ústředního výboru Národní fronty splním svůj úkol navržení dvou dalších kandidátů, musím jako poslanec tohoto shromáždění se připojit k slovům politování vysloveným posl. Pelikánem a předsedou Národního shromáždění, že oba významní kulturní činitelé, Pavel Kohout a Jiří Hanzelka tímto způsobem nebyli zvoleni. (Hlučný potlesk)

Nebyli zvoleni pro svou významnou kulturní činnost. Pavel Kohout pro svůj statečný postoj v západním Německu v době, kdy mu bylo těžko u nás doma. Pavel Kohout jako významný literát a dramatik, jako významný režisér, člověk, který je znám nejen u nás v republice, ale i mimo republiku. Jiří Hanzelka, který spolu se Zikmundem projel obrovskou část zeměkoule. Jsou známi svými spisy a pokrokovým postojem. Oba patří k významným a váženým kulturním činitelům. I když nebyli zvoleni, moje úcta k těmto lidem zůstává nesmírně vysoká, ba vyšší jako projev boje. (Dlouhotrvající hlučný potlesk.) Je to jasný projev, že v naší společnosti probíhá stále těžký zápas mezi směrem pokroku a mezi směrem, který ho chce brzdit. (Potlesk)

Nyní mi dovolte, abych přistoupil k povinnosti navrhnout dva náhradní kandidáty. V souladu se skutečností, že Nový Jičín si naříká, že nemá zastoupení, navrhuji kandidáta z tohoto okresu, a to inž. Bohumíra Kubu, narozeného 1924, bydliště Nový Jičín, Gottwaldova 11. Je to středoškolský profesor, strojní inženýr s dlouholetou praxi v projektovém ústavě. Navrhuje Svaz protifašistických bojovníků v Novém Jičíně a jako kandidáta ho podporuje Čs. strana socialistická a Čs. strana lidová. To je jeden kandidát.

Dalším kandidátem je v zájmu vyhovění přání mládeže inženýr Černovský Václav, narozený 1935, původním povoláním horník, Ostrava I, Poreskova 22, předseda ÚV organizace dělnické mládeže. Jsou to zatím tito dva kandidáti. Prosím soudruha předsedu NS, aby dal o jednotlivých hlasovat. (Hluk.)

Posl. Kolder (z místa): Dávám v úvahu s ohledem na to, že nebyli zvoleni dva pracovníci kulturní fronty, aby s. Kriegel předložil návrh, aby jeden z navržených dvou byl zástupcem Národní fronty.

Předseda NS Smrkovský: Je zde návrh poslance Koldra, aby jeden z těch dvou navržených byl reprezentantem kulturní fronty, jak se tomu u nás říká, třebaže oba jsou inženýři. (Posl. Kolder: Trvám na svém návrhu.)

Mám tu žádost o přerušení na 5 minut, aby se mohli sejít vedoucí stranických skupin. (Prosím, zůstaňte na svých místech.)

Posl. dr. Kriegel: S ohledem na návrh posl. Koldra - můj postoj ke kultuře je znám - jsou zde zástupci kulturních svazů, je tu profesor Hoffmeister, prosím, aby se shromáždili v jednom koutě sálu. Dohodneme se o návrhu soudruha Koldra.

Předseda NS Smrkovský: Přerušuji schůzi na 5 minut. Zůstaňte na svých místech. Soudruha Kriegla prosím, aby si vzal i představitele skupin.

(Schůze přerušena v 18.09 hod.)

(Pokračováni schůze v 18.19 hod.)

Předseda NS Smrkovský: Soudružky a soudruzi poslanci, prosím, abyste zaujali místa. Bude provedena doplňující volba dvou členů České národní rady. Prosím předsedu Ústředního výboru Národní fronty posl. s. dr. Kriegla, aby podal návrhy.

Posl. dr. Kriegel: Po dohodě se zde přítomnými zástupci kulturní fronty navrhuji v souladu s návrhem poslance Koldera jako prvního kandidáta soudruha Lumíra Čivrného, bývalého člena Revoluční národní rady, nar. 1915, básníka, Praha 7, Obránců míru 90. Po dohodě rovněž s pracovníky kultury navrhuji jako dalšího kandidáta inž. Černovského Václava, nar. 1935, původním povoláním horníka, Ostrava, předsedu ústředního výboru dělnické mládeže.

Při této příležitosti musím dále sdělit, že jako další kandidáti přicházejí v úvahu navržení poslanci soudružka posl. Hejlová, členka JZD a dále mnou jmenovaný inž. Bohumír Kuba z Nového Jičína. V tomto pořadí jdou jednotliví kandidáti za sebou. Prosím soudruha předsedu, aby o kandidátech dal také v tomto pořadí hlasovat.

Předseda NS Smrkovský: Protože už několikrát během našeho jednání tak špatně zapracovala technika, prosím soudruhy techniky, kteří mají toto na starosti, aby se trochu pečlivěji starali o své povinnosti.

Soudruzi poslanci, slyšeli jste návrh, který přednesl předseda ÚV NF, který opomenul sdělit ještě to, že jeho návrhy jsou také dohodnuty s představiteli skupin druhých politických stran, strany lidové a strany českých socialistů.

S. dr. Kriegel: Ano, musím dodat, že tyto návrhy byly dohodnuty se zástupci ostatních politických stran a se zástupcem poslanců bez stranické příslušnosti i s předsedou ÚRO.

Předseda NS Smrkovský: Všechny náležitosti byly splněny a přistoupíme tedy k volebnímu aktu. Opakuji, že kandidátem č. 1 byl navržen spisovatel resp. básník Lumír Čivrný, člen Revoluční české národní rady z r. 1945, jako druhý v pořadí je inž. Václav Černovský, jako třetí je posl. s. Hejlová, členka JZD a jako čtvrtý v pořadí inž. Bohumír Kuba.

Mou povinností je dávat hlasovat postupně, jak byly návrhu podány. Národním shromážděním bylo již schváleno, že hlasování bude provedeno aklamací. Prosím sčitatele, aby se okamžitě ujali své funkce.

Dám nyní hlasovat. Kdo je pro Lumíra Čivrného, který je navržen za člena ČNR, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.)

Konstatuji, že z přítomných 246 poslanců odevzdalo svůj hlas pro Lumíra Čivrného 209 poslanců. Lumír Čivrný je tedy zvolen členem ČNR. (Potlesk.)

Jako druhý v pořadí byl navržen inž. Václav Černovský z Ostravy. Dám hlasovat. Kdo je pro kandidaturu inž. Václava Černovského za člena ČNR, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.)

Konstatuji, že pro inž. Václava Černovského bylo odevzdáno 193 hlasů, čili naprostá většina. (Potlesk.)

Konstatuji, že Národní shromáždění zvolilo potřebnou nadpoloviční většinou zbývající 2 členy ČNR. ČNR v plném počtu 150 členů je tedy zvolena. (Potlesk.)

Soudružky a soudruzi poslanci, dovolte mi, abych jménem Národního shromáždění popřál zvoleným členům ČNR mnoho zdaru v odpovědné práci, která je čeká. ČNR bude vyjadřovat národní politické stanovisko k uspořádání vztahů českého a slovenského národa a zajišťovat přípravné práce spojené s ustavením českého národního státního orgánu, který vzejde z příštích všeobecných voleb.

ČNR má právo předkládat Národnímu shromáždění iniciativní návrhy v souvislosti s federativním uspořádáním ČSSR. Chtěl bych vyjádřit přesvědčení, že ČNR pozitivně ovlivní řešení otázek, které souvisí s postavením Moravy a Slezska v příštím státoprávním uspořádání.

Všichni zvolení členové České národní rady byli ještě jako kandidáti pozváni na tuto schůzi Národního shromáždění s upozorněním, že po volbě dojde co nejdříve k ustavení České národní rady.

Vzhledem k této skutečnosti svolávám podle § 5 ústavního zákona č. 77 z r. 1968 Sb. ustavující schůzi České národní rady do tohoto sálu přesně v 7 hodin večer po skončení plenární schůze Národního shromáždění.

Volbou České národní rady byl vyčerpán pořad dnešní schůze.

Ještě před zakončením žádají o slovo posl. Poledňák a posl. Sekaninová.

Posl. Poledňák: Soudruhu předsedo, vážené soudružky a soudruzi! Byl jsem pověřen členy kulturního výboru Národního shromáždění a několika dalšími poslanci, jejichž jména přečtu, abych vyjádřil jejich názor na výsledky voleb do České národní rady.

Dovolte mi, abych toto prohlášeni učinil. Členové kulturního výboru NS a někteří další poslanci po vyslechnutí výsledků voleb do České národní rady, které konstatovaly, že dvě tak významné osobnosti našeho veřejného a politického života, jakými jsou inž. Jiří Hanzelka a Pavel Kohout, nebyly zvoleny do tohoto nově se tvořícího orgánu, o jehož významu nikdo z nás nepochybuje pro další budoucnost a další vývoj naší země, vyjadřují své hluboké roztrpčení nad těmito výsledky.

Musím konstatovat, že v obou jmenovaných soudruzích, v inž. Hanzelkovi a Pavlu Kohoutovi, ztrácí tento nově se tvořící orgán ČNR dva významné progresivní představitele nového směru rozvoje naší společnosti, kteří nejenom v uplynulém pololetí, ale v celém svém životě, ve svém politickém životě, dali velice výrazně najevo, na které straně stojí a ke kterým silám v společnosti patří.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP