Čtvrtek 17. září 1964

Slovenská národná rada

2. schôdzka

17. septembra 1964

STENOGRAFICKÁ ZPRÁVA

O SCHÔDZKACH SLOVENSKEJ

NÁRODNEJ RADY

Zloženie sľubu poslanca Tibora Bohdanovského.

Zpráva povereníka-predsedu Slovenskej komisie pre investičnú výstavbu inž. Jána Marku o súčasných úlohách v zabezpečovaní investičnej výstavby a o príprave plánu na rok 1965.

Prijatie uznesenia k tejto zpráve.

Návrh na doplnenie Slovenskej plánovacej komisie.

Bratislava 1964

IV. volebné obdobie

STENOGRAFICKÁ ZPRÁVA

o 2. schôdzke Slovenskej národnej rady v Bratislave 17. septembra 1964

Prítomní:

predseda SNR Michal C h u d í k

podpredsedovia: Vincent Krahulec, Jozef Kríž

podpredseda vlády a predseda Štátnej plánovacej komisie Jan Pilier

minister ťažkého strojárstva Josef Pešl minister. stavebníctva inž. Samuel Takáč vedúci pracovníci z prerokúvaných úsekov 84 poslancov podľa listiny o prítomnosti

(Začiatok schôdzky o 9. hod. ) Predseda Chudík:

Vážená Slovenská národná rada, súdružky a súdruhovia!

Otváram 2. schôdzku Slovenskej národnej rady a zisťujem, že Slovenská národná rada je spôsobilá sa uznášať.

Na dnešnom rokovaní vítam delegáciu vlády našej republiky podpredsedu vlády s. Jana Pillera ministra ťažkého strojárstva s. Josefa Pešla a ministra stavebníctva s. inž. Samuela Takáča, ako aj všetkých ostatných. (Potlesk. )

Prv, ako prikročíme k rokovaniu, Predsedníctvo SNR navrhuje, aby podľa § 15 rokovacieho a pracovného poriadku pre dnešnú schôdzku si Slovenská národná rada zvolila overovateľov poslancov Viliama Š a l g o v i č a a Ervína P o l á k a.

Kto súhlasí s návrhom, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Je niekto proti?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto. )

Ďakujem.

Overovatelia boli zvolení podľa návrhu.

Prikročíme ku schváleniu programu 2. schôdzky Slovenskej národnej rady.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady navrhuje tento program:

1. Zloženie sľubu poslanca Tibora Bohdanovského.

2. Zpráva povereníka-predsedu Slovenskej komisie pre investičnú výstavbu inž. Jána Marku o súčasných úlohách v zabezpečovaní investičnej výstavby a o príprave plánu na rok 1965.

3. Návrh na doplnenie Slovenskej plánovacej komisie.

Máte, súdružky a súdruhovia poslanci, pripomienky k navrhnutému programu?

(Neboli. )

Keďže pripomienok niet, dávam o návrhu hlasovať.

Kto súhlasí s navrhnutým programom, nech zvidhne ruku! (Hlasovanie. )

Je niekto proti? (Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada navrhnutý program schválila.

Pristúpime k prerokovaniu prvého bodu programu.

Na ustavujúcej schôdzke Slovenskej národnej rady 29. júna 1964 nebol prítomný poslanec Tibor Bohdanovský, ktorý preto dosiaľ nezložil Ústavou predpísaný sľub.

Keďže sa na dnešnú schôdzku dostavil, môžeme pristúpiť k zloženiu sľubu podľa článku 80 Ústavy, a to tým spôsobom, že Ústavou predpísaný sľub sa prečíta a súdruh Tibor Bohdanovský vykoná sľub podaním ruky a slovom "Sľubujem!".

Žiadam poslanca Bohdanovského, aby pristúpil na vykonanie sľubu a aby bol prečítaný text sľubu.

(Pracovník aparátu Slovenskej národnej rady súdruh Ilčík číta: )

Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem verný Československej socialistickej republike, veci socializmu a odkazu Slovenského národného povstania. Budem dbať na vôľu a záujmy ľudu, spravovať sa Ústavou a ostatnými zákonmi republiky a pracovať za to, aby sa zákony uvádzali do života.

(Poslanec Tibor Bohdanovský pristupuje k predsedovi SNR a podaním ruky a slovom,, Sľubujem!" skladá sľub. )

Predseda Chudík: Nasleduje druhý bod programu, ktorým je zpráva povereníka-predsedu Slovenskej komisie pre investičnú výstavbu inž. Jána Marku o súčasných úlohách v zabezpečovaní investičnej výstavby a o príprave plánu na rok 1965.

Táto zpráva bola súdruhom poslancom, ako aj pozvaným hosťom poslaná, preto sa nebude na dnešnej schôdzke prednášať.

Súdruh námestník predsedu Slovenskej komisie pre investičnú výstavbu Miloš Hrušovský v zastúpení povereníka-predsedu súdruha inž. Marku, ktorý sa pre ochorenie nemohol na dnešnú schôdzku dostaviť, požiadal o úvodné slovo do rozpravy.

Prosím ho, aby sa ujal slova.

Námestník predsedu Slovenskej komisie pre investičnú výstavbu Hrušovský:

Vážená Slovenská národná rada, súdružky a súdruhovia, investičná výstavba má rozhodujúci vplyv na realizáciu potrebných štrukturálnych zmien v československej ekonomike a na rozvíjanie materiálno-technickej základne socialistickej spoločnosti. Na Slovensku je význam investičnej výstavby zvýraznený aj tým, že je nástrojom postupného vyrovnávania ekonomickej a kultúrnej úrovne Slovenska na úroveň českých krajov.

XII. sjazd Komunistickej strany Československa určil pre úsek investičnej výstavby ako základnú úlohu najmä to, aby sa znížila nadmerná rozostavanosť a aby sa urýchlene uviedli do prevádzky rozostavané a pre spoločnosť naliehavo potrebné kapacity. Januárové plénum ÚV KSČ znovu zdôraznilo potrebu mobilizovať prostriedky a sústrediť pozornosť na úspešné dokončenie vybraných stavieb a sídlisk.

Našou úlohou je predovšetkým posúdiť to, akými cestami a prostriedkami sa tieto základné smernice v praxi uplatňujú a ako sa vytvárajú podmienky pre ďalší rozvoj a skvalitnenie investičnej výstavby.

Po viacerých rokoch neúspechov v plnení plánu investičnej výstavby črtá sa v tomto roku odlišný obraz. V predloženej písomnej zpráve sú uvedené podrobnejšie výsledky. Doplňujem ich v tom, že za prvých 7 mesiacov sa ročný plán investičnej výstavby na Slovensku splnil na 49, 4 %, z toho v stavebných prácach na 51, 5 %. Podľa predbežných údajov za mesiac august 1964 sa plán v stavebných prácach splnil na 101, 3 % a od začiatku roka na 103 %. Sú reálne predpoklady plánované úlohy v investičnej výstavbe v úhrnnom hodnotovom vyjadrení v tomto roku splniť. Vo vecnom plnení je situácia zložitejšia, najmä na niektorých významných stavbách, pričom aj tu možno zaznamenať oproti predchádzajúcemu obdobiu zlepšenie.

Tieto pozitívne prvky vo vývoji investičnej výstavby nijako nemožno chápať ako jednoznačný úspech a podliehať náladám sebauspokojenia. Nepodarilo sa zatiaľ dosiahnuť rozhodný obrat pri riešení základných úloh stanovených pre oblasť investičnej výstavby XII. sjazdom KSČ.

Jednou z najdôležitejších úloh investičnej výstavby je to, aby sa včas a kvalitne realizovali a dokončovali dôležité kapacity zaradené do kategórie prednostne zabezpečovaných stavieb. Tieto kapacity majú veľký význam pre ďalší rozvoj národného hospodárstva a pre odstránenie existujúcich disproporcií. V tomto roku je na Slovensku 39 prednostne zabezpečovaných stavieb, medzi nimi také významné akými sú Východoslovenské železiarne, parné elektrárne v Novákoch a vo Vojanoch, širokorozchodná trať a ďalšie. Na týchto stavbách sa má v tomto roku preinvestovať 3 miliardy 130 mil. Kčs. Za prvých 8 mesiacov sa na týchto stavbách realizovali práce a dodávky v hodnote 1 miliarda 835 mil. Kčs, čo je 58, 6 % ročného plánu. Plánované úlohy tak, ako boli rozpísané na jednotlivé štvrťroky a mesiace, sa vcelku síce plnia (na 100, 7 %), no pre ostávajúcu časť roka sú mesačne úlohy značne vyššie; pre dodávateľov stavebných prác len o 3 %, no pre dodávateľov technológie o 72 %. Je to veľmi náročná úloha už aj preto, že v tomto období je potrebné odovzdať rad kapacít do prevádzky, zabezpečiť dobrú prípravu zimných prác a utvoriť podmienky pre plynulú realizáciu stavieb v plánovaných termínoch v budúcom roku. Osobitne nástojčivé úlohy sú pred dodávateľmi z rezortu ťažkého strojárstva.

Sústredenú starostlivosť si vyžiada najmä výstavba Východoslovenských železiarní, parnej elektrárne vo Vojanoch a chemického kombinátu Duslo Šaľa.

Skúsenosti z doterajšieho priebehu realizácie prednostne zabezpečovaných stavieb potvrdzujú, že opatrenia vlády a Štátnej komisie pre investičnú výstavbu, zamerané na zvýšenie úrovne riadenia týchto stavieb a na ich preferenciu, sa vcelku osvedčili. Na základe uznesenia januárovej schôdzky Slovenskej národnej rady sa plnenie úloh na týchto stavbách na Slovensku stalo predmetom sústavnej a aktívnej starostlivosti Predsedníctva SNR a príslušných orgánov Slovenskej národnej rady, najmä Slovenskej komisie pre investičnú výstavbu, Slovenskej plánovacej komisie a Povereníctva SNR pre stavebníctvo, pričom sa dbalo na koordinovaný postup i s príslušnými ústrednými orgánmi a krajskými národnými výbormi a na bezprostredný kontakt s investormi a dodávateľmi. V rade prípadov sa tým pozitívne ovplyvnilo plnenie plánu na týchto významných stavbách.

Slovenská komisia pre investičnú výstavbu v súčinnosti s utvoreným aktívom Slovenskej národnej rady bude aj naďalej dbať na to, aby sa zdokonalili a plnšie uplatňovali nové nástroje riadenia investičnej výstavby na prednostne zabezpečovaných stavbách, najmä technické režimy stavieb, riadiaca práca vedenia stavieb, ako aj pružnejšie využívanie osobitných prémií a odmien, určených na urýchlenie a skvalitnenie výstavby prednostne zabezpečovaných stavieb.

Teraz niekoľko slov k problematike bytovej a občianskej výstavby. V štátnej, družstevnej a podnikovej výstavbe sa do konca augusta dokončilo 9 252 bytových jednotiek, čo je 56 % z ročnej úlohy (manko 671 bytových jednotiek) oproti krajským harmonogramom. Nepriaznivá situácia je v ukončovaní bytov v súkromnej výstavbe, kde z ročnej úlohy 13 800 bytov sa odovzdalo do konca augusta len 38 %. Je to spôsobené najmä nedostatočnou starostlivosťou príslušných národných výborov o pružné vydávanie užívacích povolení.

Málo účinné sa ukázali doterajšie opatrenia v zabezpečovaní občianskej a technickej vybavenosti sídlisk. Hlboko zaostáva plnenie plánovaných úloh na tomto úseku i tohto roku. Ako je známe, máme na Slovensku celý rad novovybudovaných sídlisk bez najnutnejších zariadení, čo vyvoláva oprávnenú nespokojnosť ich obyvateľov. Je nevyhnutné najmä zo strany krajských národných výborov účinnými opatreniami zabezpečiť, aby sa do konca roku zameškané úlohy splnili.

Obdobne budeme sa musieť účinnejšie starať o investičnú výstavbu na úseku školstva a zdravotníctva. Od začiatku roku sa odovzdalo do užívania 43 nových škôl so 606 učebňami, a to len vďaka tomu, že krajské stavebné podniky sa v letnom období sústredili na dokončovanie škôl, no naďalej je nepriaznivá situácia vo finančnom plnení i vo vecnej rozostavanosti všeobecnovzdelávacích škôl. Na úseku zdravotníctva i po istom zlepšení plnenia plánu oproti minulým rokom situácia nie je uspokojivá. Neboli odovzdané do užívania nemocnice v Starej Ľubovni a Kráľovskom Chlmci o celkovej kapacite 400 postelí, ako aj poliklinika v Poltári. Vážne je ohrozené odovzdanie kapacít psychiatrickej liečebne v Prešove s 300 posteľami a tuberkulózneho oddelenia nemocnice v Michalovciach so 150 posteľami.

V zmysle záverov XII. sjazdu Ksč sa zvýšila starostlivosť o kvalitatívne stránky investičnej výstavby, zahrňujúc v to technické, ekonomické, dispozičné i estetické hľadiská a požiadavky.

I keď kvalita stavebných prác sa oproti minulým rokom zlepšila a sústavne stúpa percento odovzdávaných stavieb vzornej kvality, značná časť stavieb, postavených doteraz tradičnými alebo progresívnymi technológiami, vykazuje ešte nie malé nedostatky, čím je ich užívateľnosť znížená. Je to zapríčinené nedôslednou prácou projektantov, pracovníkov investorských útvarov a samej stavebnej výroby.

Na zlepšenie kvality stavebných prác bol a je realizovaný rad opatrení na úseku projekcie, stavebných dozorov investorov i dodávateľských podnikov. Je však potrebné vyžadovať od všetkých účastníkov oveľa vyššiu náročnosť na kvalitu, zvýšiť zodpovednosť stavebných organizácií za rýchle a bezchybné odstránenie kolaudačných a skrytých závad a v plnom rozsahu uplatňovať hmotné stimuly za kvalitu stavieb.

Osobitne dôležité je zvýšiť kvalitu bytovej výstavby. Tejto úlohe sa v poslednom čase venuje zvýšená pozornosť, a to nielen pokiaľ ide o vlastné stavebné práce, ale aj v otázkach uplatnenia vysokého bytového štandardu. Ide v podstate o účelnejšie dispozičné riešenie, o vyššiu vybavenosť bytu a o správnu kategorizáciu a skladbu nového bytového fondu. Dosiahol sa síce pomerne vysoký stupeň typizácie, prefabrikácie a montovateľnosti objektov, kvalita stavebných prác sa čiastočne zlepšila, utvorili sa priaznivé predpoklady pre účelnú tvorbu životného prostredia v niektorých nových sídliskách, no s druhovosťou použiteľných typových podkladov nemôžeme byť spokojní, keďže nevyhovujú požiadavkám optimálneho štandardu s prihliadnutím na terajšiu a predpokladanú štruktúru domácností. Bude preto potrebné urýchliť prechod na nové typy bytových objektov zodpovedajúce týmto požiadavkám. Nové pripravované typy sú vcelku progresívnejšie v dispozičnom riešení, v uplatňovanej technológii a v dosahovanom štandarde a v priemere budú mať väčší počet izieb. Nedoriešená je zatiaľ príprava a realizácia výstavby podľa týchto typov. Zaostávanie materiálno-technickej základne obmedzuje úsilie o zvyšovanie kvality bytovej výstavby. Bude potrebné, aby Ministerstvo stavebníctva v spolupráci s ďalšími orgánmi túto problematiku čím skôr úspešne doriešilo.

V oblasti posudzovania ekonomickej efektívnosti investícií Štátna a Slovenská komisia pre investičnú výstavbu a iné orgány preverili priemyselné stavby uvedené do prevádzky v rokoch 1960-1963 a zistili vážne nedostatky s nepriaznivými dôsledkami pre naše hospodárstvo. Nápravné opatrenia pripravujú jednotliví ústrední investori. Nedostatky zistené pri tejto previerke sa budú musieť podľa uznesenia vlády v najkratšom možnom čase odstrániť, a to aj realizáciou doplňujúcich investičných zásahov, podmieňujúcich dodržanie projektovaných parametrov.

Poprednou úlohou na úseku investičnej výstavby je zníženie terajšej nadmernej rozostavanosti, urýchlenie postupu realizácie výstavby, čo najrýchlejšie odovzdávanie nových kapacít do prevádzky a ich plné využívanie pri dodržiavaní projektom stanovených technicko-ekenomických parametrov. To predpokladá, že kým sa terajšia nadmerná rozostavanosť nezníži na optimálny rozsah, je potrebné obmedzovať výstavbu nových objektov a sústreďovať kapacitu dodávateľských organizácií na urýchlené dokončenie rozostavaných akcií. Nové stavby povoľovať len v tých prípadoch, ak sú naliehavo potrebné pre likvidáciu terajších disproporcií, pre výrazné zvýšenie efektívnosti alebo pre iné závažné príčiny. Pritom bezpodmienečne trvať na starostlivej príprave nových stavieb.

Napriek čiastkovým úspechom v urýchľovaní ukončovacích prác na rozostavaných stavbách a v obmedzovaní počtu stavieb (napr. za rok 1963 sa znížil na Slovensku počet rozostavaných stavieb z 5105 na 4876), napriek tomu nepodarilo sa dosiahnuť výraznejšie úspechy v celkovej rozostavanosti. Dosiahnuť optimálnu rozostavanosť bude možné až v priebehu niekoľkých rokov, po utvorení podmienok zo strany všetkých partnerov investičnej výstavby. Z technického hľadiska považujeme za základné kritérium pre optimálnu rozostavanosť v danom čase - dodržiavanie doby výstavby podľa technicky daných podmienok všetkými partnermi investičného cyklu na ucelené objekty schopné prevádzky, za predpokladu účelného využitia viacsmennosti. Súčasne to predpokladá širšie uplatňovanie moderných plánovacích metód. Niektoré zahraničné skúsenosti ukázali, že tam, kde sa použili pri plánovaní a organizácii výstavby vedecky overené metódy, sú i pri tradičných formách konštrukcií ešte vždy veľké rezervy, ktoré dosahujú až niekoľko desiatok percent.

Nie menej dôležitou otázkou je i utvorenie kapacít dodávateľských organizácií podľa potrieb a charakteru investičnej výstavby, počnúc od dodávateľov projekcie, stavebných prác, strojárskych zariadení, montážnych podnikov, podnikov na výrobu a montáž technologických zariadení a pod. Otázku budovania potrebných kapacít treba chápať komplexne; ide tu o prípravu a výchovu kvalifikovaných pracovníkov podľa profesií, o riadne technické vybavenie stavebných organizácií, rátajúc v to aj miestne stavebníctvo a špecializované podniky, o včasné vybudovanie progresívnej materiálno-technickej základne stavebníctva a o doplnenie kapacít dodávateľských závodov na výrobu a montáž energetických, vzduchotechnických, technologických a iných zariadení. Osobitne dôležitou a naliehavou úlohou - vzhľadom na predpokladaný rozvoj investičnej výstavby do roku 1970 - je získanie potrebného počtu pracovníkov do podnikov stavebnej výroby, pretože jedným z rozhodujúcich článkov pre zostavenie investičného plánu a pre jeho úspešnú realizáciu na Slovensku je otázka podstatného rozšírenia stavebných kapacít.

Záverom niekoľko slov k situácii v projektovej príprave investičnej výstavby.

Dôležitým predpokladom plynulého procesu investičnej výstavby je včasné a kvalitné zabezpečovanie projektovej prípravy, opierajúc sa o stabilné výhľadové plány. Na príprave plánu na roky 1966-1970 sa v súčasnosti intenzívne pracuje. Na podklade schválených výhľadových plánov bude možné pristúpiť k včasnému vypracovaniu investičných úloh a skvalitniť ich obsah spracúvaním projektových štúdií a použitím metódy alternatívnych riešení.

Tieto predpoklady chýbali v minulých rokoch, čo malo svoj negatívny odraz na včasné a kvalitné spracovanie investičných úloh a na projektovú prípravu.

Pre projektovú nepripravenosť povolila vláda výnimky pri 41 % menovite schvaľovaných stavbách určených na začatie v tomto roku. Podľa predbežných výsledkov projektovej prípravy na rok 1965 sa situácia už podstatne zlepšila. Z nových stavieb, ktoré podľa schválených smerných úloh a ďalších uznesení vlády prichádzajú na Slovensko do úvahy na zaradenie v budúcom roku, má projektovú prípravu 80 % stavieb. V občianskej a bytovej výstavbe v porovnaní s minulým rokom znížilo sa omeškávanie projektovej prípravy zhruba o 4-6 mesiacov.

Súdružky a súdruhovia,

súhrnné výsledky doterajšieho plnenia úloh na úseku investičnej výstavby ukazujú, že opatrenia Ústredného výboru Komunistickej strany Československa a vlády republiky pozitívne ovplyvnili priebeh investičnej výstavby v tomto roku a ukazujú sa náznaky trvalého zlepšenia. V súčasnom období je potrebné sústrediť úsilie nás všetkých na to, aby sa tohoročné úlohy plánu investičnej výstavby v plnom rozsahu splnili a aby sme súčasne starostlivou prípravou utvorili čo najlepšie predpoklady pre plynulý priebeh investičnej výstavby v roku 1965 a v ďalších rokoch. (Potlesk. )

Predseda Chudík:

Ďakujem súdruhovi námestníkovi Hrušovskému za úvodné slovo.

Súdružky poslankyne a súdruhovia poslanci,

dostali ste návrh uznesenia k zpráve súdruha povereníka inž. Marku. Prosím, aby ste svoje pripomienky, prípadne námety k návrhu uznesenia odovzdali zpravodajcovi pre uznesenie, poslancovi pplk. Ladislavovi Pittnerovi, alebo predniesli na dnešnej schôdzke.

Prikročíme k rozprave,

do ktorej sa zatiaľ prihlásili poslanec inž. Emil P í š

poslanec Jozef Bednár

povereník SNR pre financie František H a g a r a

poslanec dr. h. c. Alexander Horák

povereník SNR pre stavebníctvo Ladislav Kompiš

člen Slovenskej komisie pre investičnú výstavbu inž. Ján Longauer

člen Slovenskej komisie pre investičnú výstavbu inž. arch. Štefan Svetko.

Dávam slovo poslancovi inž. Emilovi Píšovi. Poslanec inž. Píš:

Vážená Slovenská národná rada, súdružky a súdruhovia poslanci!

Na širokom pozadí stáleho rozvoja národného hospodárstva má svoje miesto s veľkým významom investičná výstavba, rozsiahla, so snahou zabezpečiť na každej jednotlivej stavbe Čo najvhodnejšie parametre. Činnosť v investičnej výstavbe nech je akokoľvek progresívnou, prináša sériu nedostatkov, často veľmi vážnych, postavených pred fórum ostrej kritiky. A tento moment si žiada vedľa dosiahnutých veľkých úspechov, pranierovať korene nedostatkov a hľadať ich nápravu v spolupráci so zúčastnenými partnermi.

V  zpráve povereníka s. inž. Marku uvedené čísla investičnej výstavby vykazujú systematický vzostup objemu investičných celkov na Slovensku oproti uplynutým rokom. Priaznivý je i podiel investícií medzi jednotlivými odvetviami, so vzrastom chemického a hutníckeho priemyslu. A priaznivým výsledkom je aj to, že potreba budovania nových podnikov a ich rozvetvenia podľa účelu a oblastí sa starostlivo zvážila a pripravila, so snahou vylúčiť rozporovosť a nedostatky už v projekčnej dokumentácii. Celoslovenské čísla sú potom veľmi priaznivé, poznačené tendenciou vyvarovať sa všetkých nedostatkov, ktoré nám dodnes prinášala skúsenosť v investičnej výstavbe. Na pozadí týchto priaznivých čísiel by som sa chcel dotknúť užšej oblasti - investičnej výstavby v rámci potravinárskeho priemyslu tak v rezortnom, ako v krajovom meradle.

V  rámci plánu investičnej výstavby potravinárskeho priemyslu v roku 1964 sa zabezpečovali prednostne Západoslovenské konzervárne a liehovary Leopoldov s výrobou kyseliny citrónovej (3220) t ročne) a toruly (6000 ton ročne), Sladovňa Michalovce s kapacitou 15 000 ton ročne a potravinársky kombinát v Rimavskej Sobote, t. j. cukrovar (2500 t/24 hod. ), sladovňa (15 000 ton ročne) a pivovar (300 000 hl/rok). Na týchto stavbách plnenie plánu nie je uspokojivé a dochádza k oneskoreniu termínov stavebnej pripravenosti a uvádzania kapacít do prevádzky, ako je to v Rimavskej Sobote, kde manko v plnení plánu stavebných prác dosahuje za polročné obdobie takmer 2 mil. Kčs, a to na hlavných výrobných objektoch. V Michalovciach 7-mesačné manko predstavuje 3 mil. Kčs. Nedostatky v postupe stavebných prác i v dokončujúcich montážnych prácach strojno-technologického zariadenia sa síce prerokúvajú vo vedení stavby na jednotlivých akciách, prijaté opatrenia však nie sú dostačujúce na odstránenie nedostatkov. Ani opatrenia prevádzané zo strany Ministerstva stavebníctva nie sú účinné, hoci technické režimy boli odsúhlasené na úrovni námestníkov ministra. Jednotlivé stavby nie sú dostatočne zabezpečené potrebnými počtami kvalifikovaných pracovníkov, najmä pracovníkov pridruženej stavebnej výroby. Vedie to k nesplneniu jednotlivých termínov a následne i zo strany organizácií, zaisťujúcich montáž strojnotechnologického zariadenia a komplexné skúšky. To vedie k značnej akumulácii prác pred termínom uvádzania kapacít do prevádzky, k zbytočnej šturmovčine, ktorá má vplyv na kvalitu prác i na bezpečnosť pracovníkov.

V   investičnej výstavbe potravinárskeho priemyslu prípravné práce sa robia so všetkou svedomitosťou. Na kapacity, uvádzané do prevádzky, sa pripravujú tzv. generálne plány, ktoré zabezpečujú úlohy, vyplývajúce zo zaistenia kádrov pre nové kapacity v celej komplexnosti úloh, súvisiacich so zaisťovaním surovín, pomocných materiálov, vykonávaním skúšok, zavedením plánovanej údržby, zavádzaním vodného hospodárstva a pod. Má to za cieľ čo najviac skrátiť dobu skúšobnej prevádzky a utvoriť tak podmienky pre bezporuchovú a plnú prevádzku nových kapacít. Pravda, stavebno-strojné nedostatky vcelku túto snahu môžu úplne zmenšiť. Preto zaistenie úloh na rok 1965 si žiada urobiť celú sériu organizačných opatrení, aby sa dodržali všetky termíny. V rámci menovite schvaľovanej výstavby v potravinárskom priemysle bude v roku 1965 uvedená do prevádzky kapacita cukrovaru a sladovne v Rimavskej Sobote, hydinársky závod v Ivánke pri Dunaji, II. etapa pivovaru v Topoľčanoch a dokončí sa rekonštrukcia a modernizácia závodu na výrobu obalov v Novom Meste nad Váhom. V tomto roku boli zahájené výstavby dôležitých kapacít na Slovensku, a to rekonštrukcia mäsného závodu v Žiline, cukrovar v Dunajskej Strede, mliekáreň v Prievidzi a v predstihu sa pripravuje začatie výstavby pivovaru vo Veľkom Šariši. V roku 1965 sa plánuje začiatok výstavby priemyselného kombinátu v Nitre, sladovne v Hurbanove, torulárne a energetiky v cukrovare Trebišov a závod mäsného priemyslu v Košiciach. Pričom nezostane bokom ani výstavba skladovacích priestorov hlavne za konzervárenský priemysel.

V  rámci Západoslovenského kraja investičná výstavba potravinárskych kapacít nesie stopy už tu vymenovaných nedostatkov a komplikácií.

Jednou z najväčších akcií, dnes už v konečnom štádiu, je výstavba závodu Západoslovenských konzervárni a liehovarov Leopoldov. Stavebné manko tu dosiahlo od začiatku roku 1, 9 mil. Kčs a spôsobuje ťažkosti hlavne na objekte kvasiarne kyseliny citrónovej, kde mali byť všetky stavebné práce potrebné pre začatie skúšobnej prevádzky dokončené k 15. 8. 1964. Aby sa mohol dodržať termín uvedenia kyseliny citrónovej ako celku do skúšobnej prevádzky dňom 15. 9. 1964, bolo treba kumulovať dokončovacie stavebné práce, montážne práce a práce na komplexnom vyskúšaní, čo je náročné na systematické organizačné zásahy. Vedľa toho viaznu dokončovacie stavebné práce na pomocných objektoch, čo odďalujú montážne práce na dodávkach strojno-technologického zariadenia. Tým sa skracuje termín komplexného odskúšania a vzniknuté závady treba potom odstraňovať až v priebehu skúšobnej prevádzky, ktorá sa tým len predlžuje a vplýva na nedodržiavanie technických režimov stavby. Napr. na silocentrále druhej kotlovej jednotky a turbogenerátora bol pôvodne určený technický režim s termínom 15. 5. 1964 dohodnutý na 30. 7. 1964 v dôsledku presunov stavebných a montážnych prác. Až uvedené náhradné termíny sa tu dodržali. Od 15. 8. 1964 v tomto objekte prebieha skúšobná prevádzka výroby toruly, ktorá v doterajšom priebehu vykazuje tak poruchovosť hlavne dávkovacích čerpadiel, ako i nedostatočné vystihnutie technológie výroby v celkovej projekčnej koncepcii.

Rovnocenným prípadom a príkladom týchto nedostatkov je rovnako koncipovaná výroba toruly v Západoslovenských konzervárňach a liehovaroch Trenčín s ročnou kapacitou 4000 ton sušeného produktu, ktorá je od začiatku augusta v skúšobnej prevádzke. A tá je len neprestajnou improvizáciou a akousi čiastkovou výrobou, s nedodržaním projekčných parametrov. Táto stavba má nevýhodu v tom, že nedostala príslušný punc dôležitosti, a teda ani generálneho dodávateľa. Stala sa kusovou dodávkou a zodpovední pracovníci za výstavbu a prevádzku stoja pred problémom, ako odstrániť alebo nedostatky strojového zariadenia, alebo pochybenú projekčnú koncepciu. V prevádzke napr. zlyhali dávkovacie čerpadlá, dodané Sigmou Lutín, miešadlá a prevodovka fermentačných kadí, dodané Závodmi vítězného února Hradec Králové so subdodávateľom prevodoviek Východoslovenských strojární Košice, dimenzie potrubí, čerpadiel, ich diaľkové ovládanie atď., čo spôsobuje vyradenie mechanizovaného prevádzkovania a jeho nahrádzanie ručným spôsobom, ako napr. dávkovanie živín sa musí robiť vo vedrách. Je to typický prípad dostatočne neoverenej koncepcie vcelku i v detailoch ešte pred začatím projekčných prác a príklad nedostatočnej kvality dodaného strojového zariadenia. Na tejto stavbe vedenej ako výstavba výrobne toruly, rekonštrukcia energetického centra a dostavba závodu, vecné plnenie plánu za polrok nebolo priaznivé pre oneskorenie dodávok a montáže niektorých strojno-technologických zariadení, ako i stavebných prác. Nezačala sa montáž 1, 5 MW turbíny pre stavebnú nepripravenosť, zaostala montáž elektrotechnických zariadení pre oneskorené dodávky a pre nezaistenie súladu medzi prevádzkou závodu a postupom stavebných a montážnych prác rekonštruovaných objektov a tiež pre nedostatok pracovníkov. V I. polroku výstavby pracovalo na stavbe len 60 % plánovaného stavu pracovníkov. Až po preradení stavby do vyššej kategórie dôležitosti sa pomery zlepšili, včítane vecného zaostávania, ktoré sa len pomaly doháňalo. Harmonogram výstavby, ako najdôležitejšia časť POV, sa počas výstavby často menil pre odďaľovanie termínov a nutnosť až v priebehu výstavby hlbšie diferencovať objektovú sústavu až na podobjekty.

Kvalita hotových a vykonávaných prác pri striktnom uplatňovaní ekonomických ukazovateľov finačného plnenia a produktivity sa zanedbáva. Tento zásadný rozpor v plánovanej metodike ťažko možno odstraňovať činnosťou investorských dozorov na stavbe. Podobne kolaudačné závady sa neodstraňujú v termínoch, preto investor je nútený použiť príslušné sankcie, čo napomôže zlepšiť prevádzku kolaudovaných objektov. Pri tejto stavbe projekčná organizácia zlyhala pri príprave dokumentácie a pri odstraňovaní jej nedostatkov alebo zmien počas výstavby. Generálny projektant nevykonával autorský dozor pohotove a podľa potreby, čím vznikali prieťahy a komplikácie v normálnom postupe výstavby.

Pri dostavbe závodu Palma v Bratislave tohoročné plnenie finančného plánu je veľmi priaznivé s celkovým plnením na 110 %, teda s predstihom zásluhou združeného socialistického záväzku. Plnenie vecných úloh však zaostáva v čiastkových termínoch pri odovzdávaní objektov, najmä vinou remeselníckych prác. Na celú stavbu, ako aj na jednotlivé objekty sú spracované finančné a vecné harmonogramy, s pravidelnou kontrolou.

Pôvodné POV sa nedodržalo a oneskorenie predstavuje až jeden rok, pretože počas trvania celej výstavby musia byť staré prevádzky závodu v chode. Práca PSV vykazuje trvalý nedostatok odborníkov, hlavne elektrikárov, stolárov a izolatérov, a tieto remeslá robia pri dokončovacích prácach najväčšie ťažkosti. Kvalita prác až na povrchové úpravy býva dobrá. Najviac sa reklamuje omietka, začisťovanie pri dverách a oknách a potom remeselnícke práce dodávané ako kompletizovaný celok. Kolaudačné chyby a nedorobené práce sa tu odstraňujú veľmi zdĺhavou.

Slovenské sladovne Trnava okrem Michaloviec zaisťujú výstavbu pivovaru a sladovne v Topoľčanoch, kde sa uspokojivo plní finančný aj časový plán. V dôsledku toho sa tu i začala skúšobná prevádzka 9 dní pred určeným termínom. Okrem týchto stavieb má podnik v roku 1965 prestavať na menovite schválených akciách pivovaru vo Veľkom Šariši 12, 6 mil. Kčs a sladovne v Hurbanove s čiastkou 13, 7 mil. Kčs. Tieto objemy možno pre-


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP