Pondělí 30. listopadu 1964

Slovenská národná rada

3. schôdzka

30. novembra a 1. decembra 1964

STENOGRAFICKÁ ZPRÁVA

O SCHÔDZKACH SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

Zpráva povereníka-predsedu Slovenskej komisie pre investičnú výstavbu o vybavení návrhov, podnetov a pripomienok poslancov prednesených na poslednej schôdzke Slovenskej národnej rady 17. septembra 1964

Zpráva podpredsedu Slovenskej národnej rady a predsedu Slovenskej plánovacej komisie ministra Vincenta K r a h u l c a  o úlohách štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva na Slovensku v roku 1965 a o opatreniach na jeho zabezpečenie

Návrh rozpočtu Slovenskej národnej rady a ňou priamo riadených organizácií a inštitúcií na Slovensku na rok 1965

Zpráva o činnosti Predsedníctva a ostatných výkonných orgánov Slovenskej národnej rady

Zpráva predsedu Komisie SNR pre rozvoj vedy a techniky inž. Miloslava Hruškoviča o rozvoji vedy a techniky na Slovensku v súvislosti s plánom rozvoja národného hospodárstva na rok 1965 a rozpracovaním úloh do roku 1970

Zpráva predsedu Slovenskej akadémie vied akademika Dionýza Blaškoviča o činnosti Slovenskej akadémie vied za uplynuté roky a jej ďalšie úlohy

Bratislava 1964

IV. volebné obdobie

STENOGRAFICKÁ ZPRÁVA

o 3. schôdzke Slovenskej národnej rady v Bratislave 30. novembra a 1. decembra 1964

Prítomní

predseda SNR Michal C h u d í k

podpredsedovia Vincent Krahulec, Jozef Kríž

prvý námestník Štátnej plánovacej komisie Drahomír D v o ř á k

predseda Výboru Národného zhromaždenia pre plán a rozpočet František T y m e š

predseda Československej akadémie vied akademik František Š o r m

prvý námestník predsedu Štátnej komisie pre koordináciu a rozvoj vedy a techniky inž. Jan N e u m a n

predseda Slovenskej akadémie vied akademik Dionýz B l a ž k o v i č

vedúci pracovníci z prerokúvaných úsekov

83 poslancov podľa listiny o prítomnosti

(Začiatok schôdzky o 9. 00 hodine. ) Podpredseda Kríž:

Vážená Slovenská národná rada, súdružky a súdruhovia!

Otváram 3. schôdzku Slovenskej národnej rady a zisťujem, že Slovenská národná rada je spôsobilá sa uznášať.

Na dnešnom rokovaní vítam

prvého námestníka Štátnej plánovacej komisie súdruha Drahomíra D v o ř á k a,

predsedu Výboru Národného zhromaždenia pre plán a rozpočet súdruha Františka T y m e š a, ako aj všetkých prítomných hostí.

Súdružky, súdruhovia,

skôr ako prikročíme k rokovaniu, Predsedníctvo SNR navrhuje, aby podľa § 15 rokovacieho a pracovného poriadku pre dnešnú schôdzku si Slovenská národná rada zvolila za overovateľov poslancov Ernesta K r i ž a n a  a Štefana Trstenského.

Kto súhlasí s návrhom, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie),

Ďakujem. Overovatelia sú zvolení podľa návrhu.

Prikročíme

k schváleniu programu 3. schôdzky Slovenskej národnej rady.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady navrhuje, aby Slovenská národná rada pre svoju tretiu schôdzku určila tento program:

1. Zpráva povereníka predsedu Slovenskej komisie pre investičnú výstavbu o vybavení návrhov, podnetov a pripomienok poslancov prednesených na poslednej schôdzke Slovenskej národnej rady 17. septembra 1964.

2.   Zpráva podpredsedu Slovenskej národnej rady a predsedu Slovenskej plánovacej komisie ministra Vincenta K r a h u l c a  o úlohách štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva na Slovensku v roku 1965 a o opatreniach na jeho zabezpečenie.

3.   Návrh rozpočtu Slovenskej národnej rady a ňou priamo riadených organizácií a inštitúcií na Slovensku na rok 1965.

4.   Zpráva o činnosti Predsedníctva a ostatných výkonných orgánov Slovenskej národnej rady.

Predsedníctvo k tomuto bodu oznamuje, že text zprávy o činnosti Predsedníctva a ostatných výkonných orgánov SNR bol súdruhom poslancom rozdaný. Táto zpráva bude prerokovaná zajtra ako 1. bod bez toho, aby bola prednesená.

Predsedníctvo upozorňuje, že v budúcnosti text zprávy o činnosti Predsedníctva a ostatných výkonných orgánov SNR bude súdruhom poslancom poslaný súčasne s pozvaním na plenárnu schôdzku.

5.    Zpráva predsedu Komisie SNR pre rozvoj vedy a techniky inž. Miloslava Hruškoviča o rozvoji vedy a techniky na Slovensku v súvislosti s plánom rozvoja národného hospodárstva na rok 1965 a rozpracovaním úloh do roku 1970.

6.   Zpráva predsedu Slovenskej akadémie vied akademika Dionýza Blaškoviča o činnosti Slovenskej akadémie vied za uplynuté roky a jej ďalšie úlohy.

Predsedníctvo SNR stiahlo s programu 7. bod, t. j. svoj návrh na vydanie zákona SNR o náhradách poslancov a platoch funkcionárov SNR.

Máte, súdružky a súdruhovia poslanci, pripomienky alebo doplnky k navrhnutému programu?

(Neboli. )

Pretože pripomienok niet, dávam o návrhu hlasovať.

Kto súhlasí s navrhnutým programom, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Je niekto proti?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto. )

Ďakujem.

Tým Slovenská národná rada schválila program rokovania.

Môžeme pristúpiť k prerokovaniu prvého bodu programu, ktorým je zpráva povereníka-predsedu Slovenskej komisie pre investičnú výstavbu o vybavení návrhov, podnetov a pripomienok poslancov prednesených na poslednej schôdzke Slovenskej národnej rady 17. septembra 1964.

Prosím súdruha povereníka inž. Marku, aby sa ujal slova. Povereník-predseda inž. Marko:

Vážená Slovenská národná rada, súdružky a súdruhovia poslanci!

Na predošlej schôdzke Slovenskej národnej rady v septembri t. r. vystúpili v diskusii viacerí súdruhovia poslanci s podnetnými pripomienkami a námetmi k prerokúvanej problematike investičnej výstavby. Hoci sa na niektoré z týchto diskusných príspevkov odpovedalo priamo na predošlej schôdzke, pokladám za účelné vrátiť sa k niektorým otázkam a príspevkom, najmä k tým, ktoré svojím významom a charakterom si vyžadujú našu osobitnú pozornosť.

Súdruh poslanec Bednár upozornil na rad nedostatkov pri bytovej výstavbe a najmä pri výstavbe sídlisk. Slovenská komisia pre investičnú výstavbu v spolupráci s krajskými národnými výbormi ukončila podrobný prieskum úrovne a vybavenosti jednotlivých sídlisk. Zistili sme, že na 75 sídliskách, na ktorých je bytová výstavba podstatne už dokončená, je potrebné doplniť technickú vybavenosť nákladom 148 mil. Kčs a občiansku vybavenosť nákladom 337 mil. Kčs. Likvidácia tohto mnohoročného zaostávania si, prirodzene, vyžiada dlhšie obdobie. Na nových sídliskách, ktoré sa len teraz začínajú budovať, nemali by sa už vyskytovať podobné nedostatky, a to najmä preto, že tieto sídliská sa už plánujú komplexne ako vládou menovite schvaľované stavby, pričom objekty občianskej a technickej vybavenosti majú byť odovzdávané do užívania v časovom súlade a nadväznosti s odovzdávaním bytov. Je len potrebné, aby sa pri kontrole a hodnotení plnenia plánu bytovej výstavby hneď od začiatku budúceho roku dôsledne uplatňovala požiadavka na realizáciu komplexnej výstavby sídlisk.

Slovenská komisia pre investičnú výstavbu spracúva teraz technicko-ekonomickú koncepciu výstavby sídlisk na Slovensku do roku 1970 ako základný podklad pre včasnú a komplexne ponímanú prípravu výstavby sídlisk na roky 1966-1970, rátajúc do toho aj dokompletovanie výstavby už existujúcich, ale nedostatočne vybavených sídlisk.

Súdruh povereník H a g a r a i s. inž. Longauer vo svojom vystúpení sa zapodievali problémom nadmernej rozostavanosti v investičnej výstavbe.

Chcem informovať Slovenskú národnú radu o tom, že Štátna komisia pre investičnú výstavbu na základe podrobného rozboru vývoja príčin narastania rozostavanosti a po praktickom overení niektorých metodických a teoretických záverov vypracúva návrh opatrení na zníženie terajšej nadmernej rozostavanosti. V oblasti plánu sa navrhuje obmedzovať rozsah novozačínaných stavieb tak, aby prevažná časť dodávateľských kapacít sa sústreďovala na dokončievanie a urýchlené pokračovanie výstavby rozostavaných objektov a stavieb. Pre reálnejšie posudzovanie situácie v rozostavanosti treba tiež spresniť platnú metodiku; z objemu rozostavaných stavieb navrhuje sa vylúčiť tie objekty, resp. technologické súbory, ktoré sú už dokončené, a najmä sú už v prevádzke. Je to v súlade aj s námetom, ktorý predniesol s. inž. Longauer. Ďalej sa počíta s revíziou cien jednotlivých druhov stavebných prác, hlavne dokončievacích prác, ktoré sú pre dodávateľské organizácie nevýhodné z hľadiska rentability i produktivity práce podľa terajšej metodiky plánovania a rozpočtovania. V rámci novej sústavy riadenia sa odporúčajú hmotné stimuly zamerané na skrátenie času výstavby.

Osobne som toho názoru, že by bolo chybné, ak by sme úlohu znížiť rozostavanosť zužovali iba na obmedzovanie novozačínaných stavieb. Riešenie otázok rozostavanosti treba vidieť v pozitívnom prístupe k tejto otázke, v ofenzívnom hľadaní ciest, ako dodržať a skrátiť normy lehôt výstavby, ako stavať kratšie, kvalitnejšie a ekonomickejšie. Ďalej v otázke, ako zvýšiť kapacitu nášho stavebníctva, ako prispôsobiť úlohám plánu štruktúru a rozmiestenie stavebných kapacít, ako zlepšiť a stabilizovať dodávateľsko-odberateľské vzťahy, najmä strojné dodávky, ako zlepšiť kvalitu projekcie, včasnosť prípravy a riadenie investičnej výstavby vôbec.

Z týchto hľadísk máme aj my na Slovensku nemálo podlžností. Len v krajských organizáciách stavebníctva chýba nám do plánovaného počtu aj v tomto mesiaci okolo 1500 stavebných robotníkov. V súvislosti s prípravou novozačínaných stavieb, ako aj s náročnými úlohami na dokončievanie stavieb v nasledujúcom roku, vystupuje do popredia nanajvýš aktuálna a zodpovedná robota využiť posledné týždne tohto roka na kompletizáciu pripravenosti stavieb. Slovenská komisia pre investičnú výstavbu za pomoci aktívu SNR ešte v tomto roku sústredí svoje úsilie na kompletizáciu prípravy investičnej výstavby na rok 1965 pri všetkých významnejších stavbách. Musím však poznamenať, že investori a dodávatelia nemôžu zostať v nijakom prípade pasívni, neplnenie ich povinností a záväzkov pri sprísnenom režime, povoľovanie započatia stavieb by mohlo viesť len k nežiadúcemu oddialeniu plánovanej výstavby.

Na našom septembrovom pléne vystúpil v diskusii s. minister Pešl a informoval Slovenskú národnú radu o tom, ako ministerstvo a jemu podriadené organizácie zabezpečujú výstavbu dôležitých stavieb na Slovensku.

Prichodí mi informovať Slovenskú národnú radu o tom, že situácia v plnení dodávok technologického zariadenia pre niektoré dôležité stavby na Slovensku je naďalej nie celkom uspokojivá. Ministerstvo ťažkého strojárstva na základe zhodnotenia očakávaného plnenia predpokladá, že zo strany tohto rezortu úlohy na výstavbe parnej elektrárne vo Vojanoch, Dusikárne v Šali a Slovnaftu v Bratislave sa nesplnia v tomto roku zhruba o 78 mil. Kčs. O možnostiach zníženia tohto manka v strojovotechnologických dodávok a montážach budeme ešte rokovať.

Osobitne nás musí znepokojovať súčasný stav vo výstavbe parnej elektrárne vo Vojanoch. V budúcom roku sa má odovzdať časť elektrárne do prevádzky. Touto novou kapacitou sa má zmierniť veľmi napätá situácia v zásobovaní elektrickou energiou v zime 1965/1966. Termíny stanovené technickým režimom výstavby vo Vojanoch sú už na samom okraji realizovateľnosti. Plnenie stavebných prác sa v októbri tiež zhoršilo. Hoci technický režim bol znovu spresnený a odsúhlasený na úrovni námestníkov ministrov koncom októbra t. r., opäť sa úlohy neplnia dôsledne a načas.

Na porade u podpredsedu vlády a predsedu Štátnej komisie pre investičnú výstavbu s. Piliera bolo uložené ministrovi poverenému vedením Ústrednej správy energetiky a ministrom ťažkého strojárstva a stavebníctva bezpodmienečne zabezpečiť splnenie technického režimu tejto stavby na IV. štvrťrok 1964, hlavne úloh spojených s realizáciou zimných opatrení, a tým zabezpečiť plynulý postup stavebno-montážnych prác v zimnom období 1964/65.

S Výborom Národného zhromaždenia pre investičnú výstavbu a stavebníctvo sme sa dohodli na tom, že situáciu vo Vojanoch posúdime na spoločnom zasadnutí výboru a našej komisie, ktoré sa uskutoční vo februári 1965 priamo na stavbe.

Súdruh minister Pešl žiadal vo svojom vystúpení na SNR pomoc pre vytváranie priaznivých podmienok pre montážnikov v zimnom období vo Vojanoch. Vec sa rieši takto:

-  komisia KNV pre obchod v Košiciach priamo na stavbe prerokovala situáciu a prijala opatrenia na zlepšenie sortimentu požadovaných potravín;

-  pre ubytovanie pracovníkov priamo na pracovisku odovzdala sa ďalšia ubytovňa pre 160 ľudí (v poradí tretia) a štvrtá ubytovňa sa pripravuje na odovzdanie v decembri 1964;

-  ďalšie rozšírenie ubytovacích priestorov bolo dohodnuté vo Veľkých Kapušanoch, a to jednak výstavbou 162 bytových jednotiek v roku 1965 a okrem toho 4 ubytovacie (s kapacitou 600 postelí) priestory taktiež vo Veľkých Kapušanoch, a to v termínoch koncom I. kvartálu 1965 jednu a postupne do konca II. kvartálu ďalšie 3 ubytovne;

-  prechodný nedostatok ubytovacích možností v januári až v marci 1965 (cca 200-250 lôžok) sa rieši v spolupráci s ONV Trebišov, a to podľa možností v hoteli V. Kapušany, Čierna nad Tisou, prípadne inde;

-  vodovod pre byty a ubytovne vo Veľkých Kapušanoch je hotový, napojenie niektorých ubytovní však treba ešte urýchlene dokompletizovať.

Požiadavky vyslovené na septembrovom pléne SNR poslancom s. Horákom a povereníkom s. Lúčanom vo veci výstavby zdravotníckych a školských objektov budú riešiť koordinovane príslušné orgány Slovenskej národnej rady a krajských národných výborov. Potrebné návrhy sa pripravujú.

Na niektoré diskusné príspevky odznevšie na predošlom pléne Slovenskej národnej rady reagoval minister ťažkého strojárstva s. Pešl listom adresovaným predsedovi Slovenskej národnej rady s. Chudíkovi. Súdruh predseda Ch u d í k oboznámil jednotlivých poslancov s obsahom odpovede ministra s. Pešla na ich diskusné vystúpenie. Súdruhovi poslancovi H o l l é m u  na jeho interpeláciu sme odpovedali písomne.

Rad ďalších námetov a pripomienok uplatnených na pléne Slovenskej národnej rady využijeme pre našu ďalšiu prácu.

Podpredseda Kríž:

Ďakujem súdruhovi povereníkovi inž. Markovi za prednesenie zprávy.

Má niekto dotazy, prípadne pripomienky k prednesenej zpráve ?

(Neboli. ) Pripomienok niet.

Teraz pristúpime k prerokovaniu ďalšieho bodu programu, ktorým je

zpráva podpredsedu Slovenskej národnej rady a predsedu Slovenskej plánovacej komisie ministra Vincenta K r a h u l c a  o úlohách štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva na Slovensku v roku 1965 a o opatreniach na jeho zabezpečenie.

Podpredseda Krahulec:

Vážená Slovenská národná rada, súdružky a súdruhovia!

Základné úlohy rozvoja národného hospodárstva ČSSR na rok 1965 boli prerokované ÚV KSČ a ÚV KSS, ktoré uložili na jeho zabezpečenie vykonať na všetkých stupňoch riadenia rad opatrení. S hlavnými úlohami na Slovensku v roku 1965 ste sa podrobnejšie zoznámili z materiálu, ktorý ste dostali ako podklad pre rokovanie pléna SNR.

Na dnešnom zasadnutí Slovenskej národnej rady máme preto prerokovať hlavne spôsob a cesty na zabezpečovanie a kontrolu plnenie plánu. Opierame sa pritom o uznesenie Ústredného výboru KSČ zo 7. mája 1964 o plnšom uplatnení Slovenskej národnej rady, ktoré osobitne zdôraznilo, že základnou formou riešenia problematiky hospodárskeho a kultúrneho rozvoja Slovenska je plnenie úloh štátneho plánu. Z toho vyplýva, že ťažisko práce orgánov SNR treba teraz sústrediť na túto prvoradú úlohu.

V duchu májového uznesenia ÚV KSČ sa novým spôsobom organizovala účasť povereníctiev a komisií SNR už aj pri vypracúvaní návrhu územného prierezu štátneho plánu. Základné problémy a cesty rozvoja rozhodujúcich odvetví hospodárstva na Slovensku boli tiež postupne prerokúvané s ministerstvami hutníctva, a rudných baní, chémie, strojárstva, spotrebného priemyslu, dopravy a najzávažnejšie otázky tiež s príslušnými tajomníkmi ÚV KSČ.

Súhrnným výrazom nového prístupu k otázkam prípravy plánu je skutočnosť, že plán je prepracovanejší a vyváženejší, pritom výraznejšie ako v predchádzajúcich rokoch posilňuje účasť Slovenska na riešení celoštátnych úloh a zmierňuje rozdiely vo vybavenosti obyvateľstva najmä školskými a zdravotne-technickými zariadeniami.

Plán pre rok 1965 má pre rozvoj národného hospodárstva ČSSR osobitný význam v tom, že

1.   má prispieť k upevneniu pozitívnych čŕt vývinu z tohto roku a zabezpečiť ďalší vzostup spoločenskej výroby i spoločenskej produktivity práce, hlavne využitím vnútorných zdrojov a rezerv;

2.   vytvára predpoklady pre ďalší rozvoj odvetví, ktoré sú nositeľmi štrukturálnych a kvalitatívnych stránok rozvoja hospodárstva v budúcich rokoch.

Tým sa majú ďalej dôsledne zabezpečovať dlhodobé zámery XII. sjazdu KSČ, ktorý uložil sústrediť hlavné úsilie na zvýšenie efektívnosti rozvoja hospodárstva, a to tak jeho postupnou štrukturálnou prestavbou, ako aj cieľavedomým využívaním zdrojov v úsporách spoločenskej práce.

Plán sa opiera v prvom rade o výsledky rozvoja národného hospodárstva v roku 1964. Doterajšie plnenie plánu vytvára v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi reálnejšiu východiskovú základňu a tým i lepšie predpoklady pre progresívny vzostup ekonomiky v roku 1965 a v nasledujúcich rokoch.

I. Očakávané výsledky plnenia plánu v roku 1964

Hlavný ekonomický prínos doterajšieho priebehu plnenia plánu je v tom, že sa v celoštátnom meradle obnovil rast spoločenskej výroby. Do konca októbra sa prekročili úlohy plánu v priemyselnej výrobe o vyše 2, 6 mld. Kčs. Rozhodujúca časť tejto produkcie sa použila na vývoz a prispela tak k zlepšeniu vzťahu hospodárstva k zahraničnému obchodu. Čiastočne sa zvýšili aj dodávky pre tržné fondy.

Aj na Slovensku sa za prvých 10 mesiacov výrobné úlohy v priemysle prekročili o 2 % a úroveň výroby je o 6, 6 % vyššia ako bola v roku 1963. Celoročné úlohy sa prekročia prakticky vo všetkých hlavných odvetviach priemyslu.

V  poľnohospodárstve sa k 31. októbru nakúpilo viac o 9 tis. ton mäsa. Nákup vajec je už o 12 mil. kusov nad celoročným plánom. V porovnaní s minulým rokom sa nakúpilo i viac mlieka o vyše 26 mil. litrov, aj keď do plánu chýbalo k 20. novembru 9, 8 mil. litrov. Nesplnenie nákupu mlieka súvisí s krmovinovou situáciou, keď tohoročné sucho citeľne ovplyvnilo úrodu hlavných plodín, a tým aj krmovín hlavne pre hovädzí dobytok. Pre hospodársky rok 1964-65 chýba poľnohospodárskym závodom vyše 1, 2 mil. ton ovsenných jednotiek a potreba krmív z vlastných zdrojov je krytá iba na 75-80 %.

Znepokojivý je vývin kráv, ktorých sme mali ku koncu októbra o 22 tis. menej ako v tom istom období minulého roku. To znamená, že ani v tomto roku sa nám nepodarilo zastaviť pokles, ktorý trvá už štvrtý rok.

V  investičnej výstavbe sa prekonala stagnácia z predchádzajúcich dvoch rokov a tohto roku sa preinvestuje o 15 % viacej ako vlani. Na tom majú veľkú zásluhu pracujúci v stavebníctve, ktorí svoje úlohy do konca októbra prekročili o 130 mil. Kčs. Podniky Ministerstva stavebníctva a krajských združení stavebníctva uskutočnili z ročnej úlohy už vyše 86 %, kým v minulom roku to bolo len 77, 2 %. Je teda reálny predpoklad, že sa v stavebných prácach môže do konca roku doterajšie prekročenie plánu udržať.

Naproti tomu sa strojové dodávky pre viaceré dôležité stavby omeškávajú a do plánu bude chýbať 100-130 mil. Kčs. Okrem toho sme sa doteraz nevedeli vyrovnať ani s úlohami u nestavebných oranizácií a v svojpomoci, ktoré zostanú dlžné práce v rozsahu 200-250 mil. Kčs. Súhrnne to znamená, že investičný plán na Slovensku sa nesplní asi o 300 mil. Kčs. V dôsledku toho neuvedú sa včas do prevádzky viaceré stavby a ani v rozostavanosti sa nedosiahnu zámery plánu.

Lepšie ako v minulých rokoch sa vyvíja plnenie plánu produktivity práce. Tu sa úlohy vcelku prekračujú, a to v priemysle o 2, 2 % a v stavebníctve o 4, 3 %, no hlavným zdrojom jej rastu je prekračovanie výroby pri menšom počte pracovníkov ako určuje plán.

Zlepšilo sa tiež zabezpečovanie potrieb obyvateľstva. Týka sa to hlavne zásobovania mäsom a mäsovými výrobkami, mliekom a niektorými ďalšími článkami dennej spotreby. No dopyt po niektorých priemyselných výrobkoch sa neuspokojil, hoci sa aj tu plánovaný obrat prekročil za prvých 10 mesiacov o vyše 390 mil. Kčs. Odhadujeme, že celoročný plán maloobchodného obratu sa prekročí celkove o 1, 7 %.

I. pri celkovom zlepšení hospodárskej situácie v tomto roku, pri plnení objemových častí plánu nepodarilo sa ešte dosiahnuť žiadúci obrat v plnení jeho kvalitatívnych ukazovateľov.

II. Základná charakteristika plánu na rok 1965

Objem priemyselnej výroby vzrastie o 9, 3 % a dosiahne sa tak jeden z najvyšších prírastkov v posledných rokoch; v roku 1962 7, 2 %, 1963 0, 8 % a v roku 1964 o 6, 6 %. Pritom sa značne rýchlejšie bude rozvíjať najmä výroba v hutníctve, chémii, energetike, zo spracovateľských odvetví hlavne vo všeobecnom strojárstve.

Na výstavbu sa vynaloží 14, 3 mld. Kčs. Je to o 8, 2 % viacej ako sa preinvestuje na Slovensku v tomto roku a až o štvrtinu viacej ako v roku 1963. V súlade s tým sa celková kapacita stavebnej výroby zvýši oproti očakávanej úrovni v tomto roku o vyše 1 mld. Kčs.

Navrhovaný rozvoj vytvára pracovné príležitosti pre 44, 5 tis. osôb, z toho v priemysle a stavebníctve spolu pre 16, 8 tis. pracovníkov. Zamestnanosť sa podstatnejšie zvýši aj v školstve a v zdravotníctve  o 7, 9 tis.

Osobná spotreba obyvateľstva realizovaná v maloobchode vzrastie o 4, 5 % a výraznejšie sa riešia aj otázky v oblasti spoločenskej spotreby, hlavne v rozšírení kapacít škôl, zdravotníckych a zdravotno-technických zariadení a vo zvýšení kvality cestnej siete.

Plán vytvára ďalší významný priestor pre zvýšenie účasti Slovenska na riešení celoštátnych úloh. Zabezpečuje sa 33, 4 % celoštátneho prírastku priemyselnej výroby, tak že jej podiel vzrastie z 19, 9 % v tomto roku na 20, 6 % v roku 1965. Na výstavbu sa vynaloží 33, 7 % celoštátnych prostriedkov, pričom v chémii a hutníctve, ktoré vytvárajú podmienky ďalšieho rozvoja, dosahuje tento podiel 48, 7 %. Aj z prostriedkov určených krajom na výstavbu kapacít v nevýrobnej sfére značná časť sa realizuje na Slovensku. V školskej výstavbe je to 43 %, vo výstavbe zdravotníckych zariadení takmer 45 %.

Súhrnným ukazovateľom rozsahu tejto účasti je stav, že na celkovom prírastku zamestnaností v republike bude sa hospodárstvo na Slovensku podieľať 53 %-ami. Okrem toho na výstavbe Ostravska sa uskutoční pomoc stavebných organizácií v rozsahu 139 mil. Kčs.

Základnou kvalitatívnou črtou plánu na rok 1965 je zabezpečenie ďalšieho progresívneho vzostupu spoločenskej výroby, predovšetkým priemyselnej. Vo výstavbe sa kladie dôraz na odvetvia, ktoré sú hlavným nositeľom budúceho intenzívneho rozvoja ekonomiky a zmien v štruktúre hospodárstva a súčasne umožňuje podstatnejšie urýchliť rozvoj nevýrobných odvetví.

III. Základné úlohy a problémy rozvoja hlavných odvetví materiálovej výroby

V priemysle viac ako polovicu prírastku výroby predstavuje produkcia, ktorá sa má získať na kapacitách uvádzaných do prevádzky v rokoch 1964-65. Pritom ide hlavne o prírastky v surovinových odvetviach priemyslu, v hutníctve a chémii a o prírastky v energetike.

Produkcia hutníctva sa zvýši o 21, 2 %, čo je doteraz najvyššie tempo rastu hutníckej výroby na Slovensku. Súčasne dochádza k podstatnej zmene štruktúry v prospech čiernej metalurgie.

Ťažisko úloh bude vo Východoslovenských železiarniach, na ktoré pripadá zhruba 2/3 prírastku. Pri náročných úlohách výstavby bude tu treba zabezpečovať z roka na rok vyššie a obťažnejšie úlohy i v realizácii plánovanej produkcie. Kým v roku 1963 vyrábali sa tu iba zvarované rúry a oceľové konštrukcie a v tomto roku i plechy valcované za studená, v roku 1965 sa škála výrobkov ďalej rozšíri. Vyrobí sa prvých 320 tis. ton surového železa, 180 tis. ton koksu a začne sa so skúšobnou prevádzkou na širokopásovej teplej valcovni plechov.

Pracujúci nášho nového hutníckeho kombinátu sa usilujú o to, aby objem produkcie podniku dosiahol už na rok 1, 0 mld. Kčs. Zaväzuje to k zodpovednej práci tak stavbárov, dodávateľov technologického zariadenia, ako aj montážnikov. Úlohy plánu vychádzajú totiž z toho, že sa na týchto objektoch začne s výrobou v plánovaných termínoch.

Okrem uvedenia rozhodujúcich kapacít v roku 1965 musia dodávatelia dosiahnuť stavebnú pripravenosť a príslušný stupeň rozpracovanosti montáží na objektoch, v ktorých sa má začať s výrobou v roku 1966. Ide tu hlavne o objekty konvertorovej oceliarne, kde hlavné technologické zariadenie - kyslíkové konvertory - je zabezpečené z dovozu a o objekty slabingu. Od postupu týchto prác v budúcom roku bude teda závisieť dosiahnutie úplného hutníckeho cyklu v roku 1966.

Tento cieľ je zapracovaný do plánu investícií, kde sa počíta s objektom 1, 2 mld. Kčs, z čoho 70 % predstavujú dodávky a montáž technologického zariadenia. Aby Východoslovenské železiarne mohli čím skôr vrátiť národnému hospodárstvu prostriedky vložené do ich výstavby, musíme hlavnú starostlivosť venovať plánovitému postupu výstavby a súčasne postupne sa usilovať o dosiahnutie optimálnych prírastkov výroby.

V   posledných dvoch-troch rokoch venuje sa zvýšená pozornosť využívaniu magnezitových surovín. Vláda schválila koncepciu rozvoja tohto odvetvia a postupne, prihliadajúc na možnosti hospodárstva, riešia sa otázky výstavby ťažobných kapacít, úpravní a sintrových a tehliarskych prevádzok.

V  pláne sa ráta so zvýšením výroby zhruba o 7 %, a to predovšetkým zvýšením výroby sypkých hmôt, lepším využívaním košického závodu a prírastkom výroby tehál na novej kapacite v Lovinobani.

Vzhľadom na to, že približne 1/4 produkcie žiaruvzdorných hmôt vyvážame, nemôže nám byť ľahostajná kvalita týchto výrobkov a tým aj otázka konkurenčnej schopnosti so zahraničnými exportérmi magnezitu. Aj keď v tomto roku Slovenské magnezitové závody rozličnými opatreniami, najmä v triedení a úprave suroviny, zlepšili kvalitu výrobkov, zostáva i pre budúci rok jednou z hlavných úloh sústavná starostlivosť a ďalšie zlepšovanie kvality tehál i sypkých hmôt.

Otázkou prvoradého významu sú úlohy spojené so zabezpečovaním rozvoja chemického priemyslu. Na jeho výstavbu sa aj v budúcom roku má vynaložiť 40 % prostriedkov určených celoštátne pre toto odvetvie. Objem výroby sa zvýši o 11% a dosiahne už viac ako 33 % celoštátnej produkcie.

To spolu s prednostným budovaním ďalších významných kapacít najlepšie dokumentuje význam chémie na Slovensku pre zásobovanie celého nášho hospodárstva tým viac, že sa ešte vždy


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP